Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Planer Restaurationsplan

Restaurationsplan

1. Baggrund og målsætning

Ærø Kommune ønsker at have et trygt og attraktivt restaurationsmiljø, hvor der er plads til alle uanset køn, alder, etnicitet eller seksuel orientering. Kort sagt; alle skal føle sig velkommen hos kommunens restaurationer.

Ærø Kommunes grundholdning er, at restauratører skal tage et socialt ansvar for, hvad der sker i, og i umiddelbar nærhed af, restaurationen. Således at ro og orden kan sikres, også udenfor restaurationen.

Sammen med restauratørerne og det øvrige samfund, herunder Politiet, ønsker Ærø Kommune at fremme et attraktivt restaurationsliv, hvor nøgleordene er tryghed, sundhed og ansvarlighed. Det er en klar målsætning, at alle aktører arbejder sammen og tager fælles ansvar for at skabe restaurationsmiljøer i kommunen, der tilgodeser både gæsternes og de omkringboendes sikkerhed og tryghed.

Der skal være fokus på sundhed, alkohol, stofmisbrug og de politikker, kommunen til enhver tid har på disse områder, så der er sammenhæng mellem restaurationslivet og de generelle sundhedsfremmende tiltag.

Alkoholpolitik

Af Alkoholpolitikken fremgår bl.a., at:

”Ærø Kommune har valgt at styrke indsatsen på følgende områder:

 • Højne debutalderen hos børn/unge, samt nedsætte forbrug.
 • Håndhæve at aldersgrænser for salg og udskænkning overholdes.
 • Begrænsning af tilgængeligheden af alkohol. ”

Sundhedspolitikken

Sundhedspolitikken har bl.a. som målsætning, at der på Ærø er et ”mere sundt alkoholforbrug”. Politikken nævner, at ”Unge på Ærø har det fint med en sen alkoholdebut.”

Ungdomspolitik

Af Ungdomspolitik 2017-2020 fremgår det, at:

”Det er en udfordring, at:

 • Nogle unge tror at alkohol er en adgangsbillet til sociale sammenhænge.
 • Der er et højt alkoholforbrug blandt unge, let adgang til stoffer og at nogle unge kommer ud i et misbrug.”

Ungdomspolitikken vil, at: ”bevillingsnævnet følger aktivt op på udskænkning og aldersgrænser”.  

Disse hensyn indgår derfor som naturlige elementer i Bevillingsnævnets vurdering af den konkrete bevillingsansøgning.

Ærø Kommune vil gerne passe på de unge og så vidt muligt sikre, at de kan tage vare på sig selv i nattelivet. Intens markedsføring af alkohol harmonerer ikke med Ærø Kommunes ønsker for restaurationslivet.

Bevillingsnævnet skal ved behandlingen af ansøgninger konkret vurdere, om udskænkning af alkohol er det bærende element i restaurationen med henblik på, at stille vilkår for alkoholbevillinger, der sikrer beskyttelsen af de unge, fx:

 • At unge under 18 år ikke må opholde sig i restaurationsvirksomheden efter et af Bevillingsnævnet nærmere fastsat tidspunkt
 • At virksomheden ikke iværksætter aggressiv markedsføring, fx markedsføring af enhver art på uddannelsesinstitutioner
 • At det er en forudsætning, at der ikke foretages hård udskænkning med det formål at få gæsterne til at forøge indtagelsen af alkohol.

Ærø Kommune gør opmærksom på, at hensynet til det sociale liv i foreninger og udviklingen af et dynamisk og levende lokalsamfund også er et væsentligt hensyn, der vejer tungt, så de unge kan deltage under ordentlige forhold til festlige arrangementer i de lokale foreninger.

Ærø Kommune er kendetegnet ved at være en mindre ø-kommune, hvor nærheden bevirker, at ”alle kender alle”, mere herom under afsnittet Retningslinjer for bevillinger.

Restaurationsplanen beskriver de bevillingsregler, der gælder for restaurationsbranchen i Ærø Kommune og giver retningslinjer for, hvordan Bevillingsnævnet meddeler alkoholbevillinger og udvidede åbningstider mv.

Rammerne for udarbejdelsen af Restaurationsplanen i Ærø Kommune er restaurationsloven og de vedtagne politikker på området.

Formålet med restaurationsplanen er, at medvirke til skabelsen af et trygt og attraktivt restaurationsmiljø, og sikre klare rammer for restaurationsejere m.fl.

2. Bevillingsnævnet

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune har, i henhold til restaurationslovens § 10, stk. 3, nedsat et bevillingsnævn til at træffe afgørelse i sager vedrørende alkoholbevilling, godkendelse af bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling, og vedrørende tilladelser til udvidet åbningstid. Nævnet kan endvidere fratage eller tilbagekalde alkoholbevillinger.

Meddeler Bevillingsnævnet afslag på en ansøgning om fx alkoholbevilling, kan afslaget indbringes for Kommunalbestyrelsen.

Bevillingsnævnet i Ærø Kommune har 5 medlemmer, der alle har tavshedspligt om ansøgernes personlige og økonomiske forhold:

 • 2 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen
 • 1 repræsentant valgt af politidirektøren.
 • 1 repræsentant for Ærø Restauratørforening
 • 1 sagkynding med kendskab til virksomhedsøkonomi udpeget af kommunaldirektøren

Nævnets funktionsperiode følger Kommunalbestyrelsens valgperiode. Ærø Kommune betjener nævnet, opgaven varetages af Sekretariatet.

Bevillingsnævnets møder er ikke offentlige.

Bevillingsnævnet afholder i udgangspunktet møder den 2. mandag i måneden, med undtagelse af juli måned.

3. Alkoholbevillinger til personer og selskaber

Hvornår skal der foreligge alkoholbevilling?

Såfremt der ønskes servering af stærke drikke med 2,8 % volumen alkohol eller derover.

Hvem skal have bevilling?

Det skal personer, selskaber, herunder foreninger, og enkeltstående arrangementer med servering af stærke drikke.

Servering er efter restaurationsloven salg af stærke drikke til nydelse på eller ved salgsstedet.

For at en person kan få alkoholbevilling, skal ansøgeren bl.a.:

 • være fyldt 21 år, eller 18 år hvis ansøgeren er uddannet indenfor hotel- eller restaurationsfaget,
 • ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,
 • ikke være umyndig eller under værgemål,
 • ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, som stammer fra drift af restaurationsvirksomhed og
 • ikke være straffet, hvis det indebærer nærliggende risiko for misbrug af hvervet.

For at et selskab mv. kan få alkoholbevilling, skal bl.a. følgende krav være opfyldt:

 • Selskabet må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.
 • Der ikke ligger forhold, som efter Restaurationslovens § 16, stk. 1, 2 og 5, er til hinder for meddelelse af bevilling.
 • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal opfylde betingelserne nævnt ovenfor vedrørende alder, umyndighed og værgemål samt forfalden gæld til det offentlige.
 • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne må ikke være straffet, hvis det indebærer nærliggende risiko for misbrug af hvervet.

Bevillingsmyndigheden skal ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives, iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn.

Ansøgningsskema og vejledning

4. Bestyrergodkendelser

Den daglige drift ledes af bevillingsindehaveren selv og/eller en bestyrer.

Er der flere forretningssteder, må kun et af stederne ledes af bevillingshaveren.

Er bevillingshaveren et selskab eller en forening, skal hvert af virksomhedens serveringssteder ledes af en bestyrer.

Bevillingsnævnet kan tillade, at en person som indehaver eller bestyrer leder mere end ét serveringssted.

Ved daglig drift forstås, at indehaveren eller bestyreren også skal have indsigt med daglig servering og udskænkning. Det er ikke tilstrækkeligt, at bestyreren kun kommer nogle timer dagligt for at varetage indkøb og regnskab.

Bestyreren af en restaurationsvirksomhed med alkoholbevilling skal godkendes af Bevillingsnævnet.

Ansøgningsskema og vejledning

5. Bevillingsansøgninger

Ansøgninger om alkoholbevilling og ansøgning om udvidet åbningstid skal sendes til:

Fyns Politi
Hans Mules Gade 1-3, 5000 Odense C
fyn@politi.dk

Det er Fyns Politi, der behandler ansøgningerne og kontrollerer, at den nødvendige dokumentation er til stede, fremskaffer oplysninger om ansøgerens hidtidige vandel og eventuelt tidligere beskæftigelse i restaurationsbranchen.

Ansøgning og vejledning

Det er vigtigt for behandlingen af ansøgningen om alkoholbevilling mv., at ansøgningsskemaet med bilag er udfyldt nøjagtigt, og at den nødvendige dokumentation er vedlagt - ellers forlænges sagsbehandlingen unødigt. Fx vil en fyldestgørende konceptbeskrivelse bidrage til en hurtigere sagsbehandling.

Politiet kan vejlede om udfyldelsen af ansøgningsskemaet og om den nødvendige dokumentation.

Når politiet er færdig med sin sagsbehandling, sender politiet sagen sammen med sin indstilling til sagens afgørelse til Sekretariatet for Bevillingsnævnet i Ærø Kommune.

Hvis politiets indstilling ikke fuldt ud imødekommer ansøgningen, sender Sekretariatet politiets indstilling til partshøring hos ansøgeren. Ansøger får en frist for indsendelse af svar.

Sekretariatet udarbejder en dagsorden for Bevillingsnævnets møde. Denne kan findes på Ærø Kommunes hjemmeside - under Bevillingsnævnet. Ansøgninger behandles for lukkede døre.

Når Bevillingsnævnet har truffet afgørelse i sagen, underrettes ansøgeren herom - i tilfældet af et helt eller delvist afslag med en afgørelse, der opfylder forvaltningslovens krav hertil. Fyns Politi modtager kopi af afgørelsen.

6. Midlertidige bevillinger

Når der er indsendt ansøgning om bevilling, kan Fyns Politi under sin sagsbehandling give en midlertidig alkoholbevilling, indtil Bevillingsnævnets afgørelse foreligger.

Det er en forudsætning for at opnå en midlertidig bevilling, at Fyns Politi skønner det overvejende sandsynligt, at Bevillingsnævnet i Ærø Kommune meddeler bevillingen.

En midlertidig bevilling er ikke en garanti for, at en endelig bevilling meddeles.

7. Forhåndstilsagn

I nogle tilfælde kan planer omkring åbningen af en ny restaurationsvirksomhed indbefatte, at der skal investeres store beløb i ombygning, renovering m.v.

Det kan derfor være en forudsætning for, at planerne kan iværksættes og føres ud i livet, at en kommende virksomhed har en vis sikkerhed for, at investeringen ikke viser sig forgæves, hvis der af én eller anden grund ikke kan opnås alkoholbevilling eller udvidet åbningstid.

En potentiel ansøger kan derfor søge om forhåndstilsagn hos Bevillingsnævnet. Det kræver omtrent det samme som ved en ordinær ansøgning, herunder en relativ detaljeret beskrivelse af f.eks. byggeplaner, koncept, økonomi og åbningstider. Ansøgningen skal indgives til Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5000, Odense C., fyn@politi.dkDer er ikke noget ansøgningsskema.

Forhåndstilsagnet gives ud fra de forudsætninger, som den potentielle ansøger har redegjort for. Virksomheden skal senest 6 måneder efter forhåndstilsagnet fremsende en egentlig ansøgning om alkoholbevilling, ellers bortfalder forhåndstilsagnet.

Det er kun selve alkoholbevillingen, Bevillingsnævnet har kompetence til at tage stilling til. Nævnet har ikke kompetence til at påse andre lovmæssige krav, som ansøgeren, og alle andre i en tilsvarende situation, skal opfylde, herunder bl.a. krav til bygningen, udsugning og toiletforhold.

8. Bevillingsnævnets vurdering og afgørelse

Ved Bevillingsnævnets vurdering og afgørelse af, om der kan meddeles alkoholbevilling, skal der efter restaurationslovens § 12, tages følgende hensyn:

 • Samfundsmæssige hensyn
 • Ædruelighedsmæssige hensyn
 • Ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn

9. Retningslinjer for bevillinger

Bevillingsnævnet i Ærø Kommune tillægger det betydning, at der er tale om et mindre ø-samfund, hvor alle kender alle. Politiet vil derfor ikke kunne færdes anonymt i nattemiljøet som i større fastlandskommuner, og kan derfor møde problemer i udførelsen af kontrollen i nattelivet.

Bevillingsnævnet gør opmærksom på, at det ved vurderingen af en bevillingssag kan være nødvendigt at lægge vægt på oplysninger fra borgere, hvis identitet nævnet ikke nødvendigvis er bekendt med. Alt efter karakteren af det materiale nævnet måtte blive præsenteret for af politiet, kan det således ikke udelukkes, at oplysninger fra borgere, hvis identitet nævnet ikke kender, kan indgå i nævnets vurdering. Det fremhæves eksplicit, at anonyme henvendelser til bevillingsnævnet eller politiet ikke vil have en bevisværdi, der gør, at sådanne henvendelser alene kan danne grundlag for negative afgørelser fra bevillingsnævnet.

Bevillingsnævnet kan udstede og forny alkoholbevillinger efter følgende retningslinjer:

·Restauranter og caféer med betydelig afstand til omkringliggende beboelse

Vil bero på en konkret vurdering.

·Restauranter og caféer, der ligger tæt på beboelse

Der kan kun gives alkoholbevilling, hvis der er truffet foranstaltninger i og omkring virksomheden, så de omkringboende ikke udsættes for væsentlige gener vedrørende støj, lugt, mv.

·Bar, værtshus, bodega

Alkoholbevillingen kan begrænses eller betinges af vilkår efter en konkret vurdering af virksomhedens karakter. Se afsnit om Vilkår for alkoholbevillinger og nattilladelser.

·Diskotek, natklub

Der knyttes som udgangspunkt altid vilkår/betingelser til en alkoholbevilling for et diskotek eller natklub. Vilkårene/betingelserne fastsættes efter en konkret vurdering af den enkelte virksomheds karakter og evt. ud fra Politiets indstilling. Se afsnit om Vilkår for alkoholbevillinger og nattilladelser.

·Sportshaller/sportsklubber

Alkoholbevillingen begrænses normalt til udskænkning af øl og bordvine med en maksimal alkoholprocent på 15. Produkterne skal være færdigblandede/producerede fra fabrik/leverandør, idet det ikke tillades, at der blandes produkter af ingredienser med en større alkoholprocent end 15, samt begrænset til servering for den personkreds, der enten som medlem eller gæst ved særlige arrangementer, benytter de pågældende faciliteter, samt ved stævner for adgangsberettiget publikum. Såfremt der ved særlige lejligheder ønskes tilladelse til servering af andre former for stærke drikke, skal der søges lejlighedsbevilling hos Fyns Politi, jf. afsnittet om Lejlighedstilladelser.

·Hoteller og andre overnatningssteder

Vil bero på en konkret vurdering.

10. Definition af virksomhedsformer

·Restauranter, herunder caféer

Ved spiserestaurant mv. forstås restaurant, der tilbyder madservering, herunder middags- og/eller frokostservering. Restauranten skal i sin indretning afgørende bære præg af at være et spisested/café.

·Bar, værtshus, bodega

Der er tale om beværtning med ingen eller kun yderst begrænset madservering – hovedformålet er udskænkning.

·Diskotek, natklub

Herved forstås et større etablissement/lokale med et gæsteareal og et permanent etableret frit dansegulv.

·Kulturelle institutioner

Her defineret som teater, biograf, museer o. lign. Det sker eksempelvis ved, at udskænkning sker enten i en foyer eller i et lokale.

·Klubber, foreninger, haller

Sportsklubber, foreninger, der drives af disse på almennyttigt grundlag og ikke med hovedformål at drive restaurationsvirksomhed. Adgang og udskænkning vil normalt være begrænset til den personkreds, der i øvrigt benytter de pågældende faciliteter. En bevilling vil kunne være begrænset til servering af øl, bordvine o. lign. som nævnt ovenfor i Sportshaller/sportsklubber.

11. Ændring af driftsform og virksomhedskoncept

En restaurationsvirksomhed må ikke ændre driftsform eller koncept for driften, fx fra værtshus til diskotek, fra restaurant til diskotek, således at værtshuset/restauranten ændrer karakter uden Bevillingsnævnets godkendelse. Såfremt der ønskes ændringer, skal der søges om bevilling på ny.

Tilsvarende gælder ved arealudvidelse af en eksisterende restaurantionsvirksomhed med alkoholbevilling.

12. Alkoholbevillingers varighed

Bevillingen meddeles efter restaurationsloven for et tidsrum af 8 år. Når særlige omstændigheder taler for det, kan bevillingen dog gives for et tidsrum af 4 eller 2 år.

Særligt forhold, som efter en konkret vurdering vil kunne tale for en tidsbegrænsning, er dårlig økonomi.

En alkoholbevilling er stedfæstet og gælder til et bestemt forretningssted. Ved overdragelse af virksomheden følger alkoholbevillingen ikke med, selvom den ikke er udløbet.

13. Fornyelse af alkoholbevillinger

En alkoholbevilling bortfalder af sig selv, når bevillingen udløber, og fornyelse ikke er sket. Bevillingsindehaver har selv ansvaret for at søge om fornyelse, hvilket skal være sket inden udløb.  

Før der meddeles en fornyet alkoholbevilling, vil Bevillingsnævnet vurdere forløbet af bevillingsperioden, herunder om der har været samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer i forbindelse med virksomhedens drift.

Er den forudgående bevillingsperiode forløbet uden problemer - og eventuelle betingelser/vilkår i bevillingen overholdt - vil udgangspunktet være, at bevillingen fornys på uændrede vilkår.

Vurderer Bevillingsnævnet i forbindelse med fornyelsen, at der har været problemer i den forløbne bevillingsperiode, kan Bevillingsnævnet stille samme krav som ved etablering af en ny restaurationsvirksomhed. Bevillingsnævnet kan imidlertid også efter en konkret vurdering nægte at forny bevillingen, hvis de stillede betingelser/vilkår ikke er blevet overholdt.

Hvis fx de økonomiske forhold ikke vurderes til at være tilfredsstillende, kan Bevillingsnævnet - hvis omstændighederne taler derfor - bestemme, at fornyelse af bevillingen alene vil komme til at gælde for 2 år.

14. Lukketider

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune har besluttet, at den almindelige lukketid for restauranter og andre serveringssteder i kommunen, hvortil der er offentlig adgang, fastsættes til kl. 02.00.

Restauranterne mv. i Ærø Kommune skal derfor holde lukket i tidsrummet fra kl. 02.00 til kl. 05.00, med mindre der er søgt om, og Bevillingsnævnet har meddelt tilladelse til udvidet åbningstid i dette tidsrum (nattilladelse).

Efter en konkret vurdering kan Bevillingsnævnet bestemme, at der skal ske tidligere lukning.

Politiet kan med øjeblikkelig virkning begrænse åbningstiden i op til 30 dage, dog længst indtil Bevillingsnævnet har truffet afgørelse om åbningstiden, såfremt dette findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn.

15. Nattilladelser/Udvidet åbningstid

Bevillingsnævnet kan tillade restauranter og andre serveringssteder, hvortil der er offentlig adgang en udvidet åbningstid (nattilladelse) indtil kl. 05.00. Hertil kræves politiets samtykke. Det skal tillige skønnes at være forsvarligt ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform.

Nattilladelser kan betinges. Se mere under afsnittet Vilkår for alkoholbevillinger og nattilladelser.

16. Nattilladelser/Udvidet åbningstid ved særlige lejligheder

Politiet kan ved særlige lejligheder fx større byfester og lignende lokalprægede arrangementer og nytårsnat tillade længere åbningstid.

17. Vilkår for alkoholbevillinger og nattilladelser

Bevillingsnævnet kan efter et konkret skøn begrænse og/eller betinge alkoholbevillinger og nattilladelser, når omstændighederne taler for det.

Der kan eksempelvis fastsættes følgende begrænsninger og betingelser efter en konkret vurdering foretaget af Bevillingsnævnet - listen er ikke udtømmende:

 • En kortere periode end 8 år
 • At unge under 18 år ikke må opholde sig i restaurationsvirksomheden efter et af Bevillingsnævnet nærmere fastsat tidspunkt
 • At virksomheden ikke iværksætter aggressiv markedsføring, fx markedsføring af enhver art på uddannelsesinstitutioner
 • At det er en forudsætning, at der ikke foretages hård udskænkning med det formål at få gæsterne til at forøge indtagelsen af alkohol
 • At synligt berusede personer ikke lukkes ind på diskotekerne
 • At der skal være adgangskontrol ved autoriserede dørmænd, til kontrol og sortering af publikum i åbningstiden, for at ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn varetages
 • At personalet godkendes af politiet
 • At der i et samarbejde med politiet og i overensstemmelse med lovgivningen på området etableres videoovervågning under hensyn til karakteren af virksomheden dog som udgangspunkt indgangsparti og dansegulv

18. Sanktioner i tilfælde af overtrædelse af vilkår og betingelser

En alkoholbevilling kan frakendes af domstolene, hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for/betingelser i alkoholbevillingen eller bestemmelser i loven.

En alkoholbevilling kan tilbagekaldes af Bevillingsnævnet, hvis der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil eller kan drive restaurationsvirksomheden på forsvarlig måde. Bevillingsnævnet vil foretage en sådan tilbagekaldelse efter høring af, eller forslag fra, politiet. Politiet vil sædvanligvis have meddelt mindst én advarsel til bevillingshaveren, førend Bevillingsnævnet påbegynder en sag.

19. Lejlighedstilladelser

Politiet meddeler lejlighedstilladelser til enkeltstående arrangementer efter restaurationslovens § 22. Politiet kan fastsætte vilkår for virksomhedens udøvelse.

Der ansøges om lejlighedstilladelse hos:

Fyns Politi
Hans Mules Gade 1-3
5000 Odense C
fyn@politi.dk

Eller via dette link: Bevillings- og tilladelseskontor

20. Udendørs servering

Der er i Ærø Kommune fastsat retningslinjer for udeservering i kommunen.

Retningslinjerne gælder for alle spisesteder, caféer, kroer, barer, værtshuse og lignende erhvervsmæssigt drevne virksomheder. Det er ikke afgørende i den forbindelse, om der er mulighed for udskænkning af alkohol.

Ærø Kommune har fastsat en række driftsvilkår for udeservering i disse retningslinjer. Kommunens Tekniske afdeling vejleder om disse vilkår og har kompetencen til at afgøre sager om udeservering i Kommunen.

Retningslinjerne kan findes på Ærø Kommunes hjemmeside under Brug af offentlige arealer: 

Henvendelse vil kunne ske til Teknisk afdeling på telefon: 63525000. 

21. Bortfald af alkoholbevilling

En alkoholbevilling kan bortfalde efter restaurationslovens § 18:

 • Hvis en stillet betingelse i bevillingen ikke længere er opfyldt.
 • Når bevillingshaveren dør. Afdødes ægtefælle har ret til at overtage bevillingen, hvis vedkommende har samlevet med afdøde indtil dennes død og i øvrigt opfylder de personlige betingelser for alkoholbevillingen.
 • Når bevillingens gyldighedstid udløber, uden at fornyelse finder sted.
 • Når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen.
 • Hvis bevillingshaver fx er under konkurs eller ikke længere opfylder betingelserne for at opnå alkoholbevilling efter en række bestemmelser i restaurationsloven.

22. Ikrafttræden

Restaurationsplanen træder i kraft den 27. marts 2019.

Restaurationsplanen er godkendt af Ærø Kommunalbestyrelse den 27. marts 2019.

 

Ole Wej Petersen              /             Allan K. Filtenborg

Borgmester                                     Kommunaldirektør

23. Nyttige links

Restaurationsloven

Fyns Politi og ansøgningsskemaer

Politikker

Restaurationsplan

 

Teknisk afdeling

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag  09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00