Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Politikker Ungdomspolitik 2017-2020

Ungdomspolitik 2017-2020

Ærø skal være attraktiv for unge - alle ugens dage, året rundt

Forord

Ærø Kommune ønsker, at Ærø skal give gode rammer for et aktivt og udviklende ungdomsliv uanset om man er barn af øen eller er her i en periode af sit liv for at studere og tilegne sig ny viden og nye kompetencer.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ungdomspolitik, der er blevet til i et positivt og iderigt samarbejde primært med ungdommens egne repræsentanter formaliseret i Ærø Ungdomsråd, men også med gode og konstruktive input fra alle andre grupper, der har interesse for og indflydelse på unges hverdag på Ærø.

Den vedtagne ungdomspolitik skal nu udmøntes i konkrete forslag og handlinger, så både for- ældre og de unge selv kan sige, at et ungeliv på Ærø er et godt liv med mangfoldige aktiviteter i øens trygge atmosfære.

Carl Jørgen Heide
Formand for Kultur- og Socialudvalget

Indledning

Med Ungdomspolitikken ønsker vi at fremme og konkretisere Ærø Kommunes vision og mission på børne- og ungeområdet om, at alle Ærøs børn og unge vokser op i trygge rammer og dannes og rustes til ungdoms- og erhvervsuddannelserne samt at ærøske børn og unge er sunde og socialt og fagligt kompetente.

Med Ungdomspolitikken ønsker vi samtidig at styrke dialogen med interessenterne på ungdomsområdet. Vi vil støtte en nytænkning, der kan matche øens udfordringer og fremme vore ungdomspolitiske mål. Ungdomspolitikken skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker.

Hvor det både er børn og forældre, der er målgruppe og samarbejdspartnere for Børnepolitikken er det i højere grad de unge selv, der er målgruppe og samarbejdspartner for Ungdomspolitikken.

Ungdomspolitikken er kvalificeret i samspil med Ærø Ungdomsråd og andre interessenter på området og det er vigtigt, at dialogen fortsætter og processerne er gennemsigtige, når politik- ken konkretiseres og føres ud i livet.

Ungdomspolitikken baserer sig på fire temaer:

Dannelse og medborgerskab

Fritid og kultur

Sundhed og trivsel

Uddannelse, job og bolig

Dannelse og medborgerskab

Værdier og mål:
Unge på Ærø skal være medborgere med indflydelse og ansvar.

Unge er en stor ressource på Ærø. Vi skal øge det aktive samspil mellem de unge, Ærøs uddannelsesinstitutioner, de lokale arbejdspladser, foreningslivet og de kommunale tilbud.

Gennem sociale relationer og aktiviteter opnår unge demokratisk dannelse og kendskab til forskellige måder at organisere sig i foreninger og netværk. Målet med det øgede samspil er, at de herigennem indgår de i forpligtende fællesskaber, hvor de får medansvar og indflydelse.

Styrker på Ærø:

 • demokratisk medbestemmelse, lydhørhed
 • et lokalt Ungdomsråd, der er aktive lokalt og på nationalt plan
 • løbende dialogmøder mellem Ærø Ungdomsråd og Kultur- og Socialudvalget
 • Ærø Ungdomsfond, der driver Torvecentret
 • ”Skolemorsordning” for unge studerende, der finansieres i samarbejde mellem 4. maj Kollegiet, HF, Navigationsskolen, og Ærø Kommune
 • særlig fokus på elevernes stemme og elevrådets arbejde på Marstal Skole.

Det er en udfordring at:

 • mange unge ikke tager aktiv del i elevrådsarbejde, foreningsarbejde eller Ærø Ungdoms- rådsaktiviteter
 • inddrage alle unge og skabe fælles aktiviteter på tværs af lokale unge og tilflyttere
 • unges forskelligheder skaber barrierer for kontakt imellem dem
 • foreninger og de kommunale tilbud kun i begrænset omfang gør brug af de digitale kommunikationsformer, som unge benytter
 • en stor del af Ærøs egne unge, forlader øen allerede efter 9. og 10. klasse og ikke ven- der tilbage efter endt uddannelse
 • mange unge kun er på Ærø i en kortere studieperiode.

Vi vil arbejde for, at unge indgår i forpligtende relationer og fællesskaber, hvor de opnår reel medindflydelse på deres hverdag. Det indebærer bl.a. at:

 • unge mødes med anerkendelse, åbenhed, tillid og respekt, samt at inddragelse af unge sker i gensidig dialog
 • skabe miljøer, hvor alle unge kan deltage, hvor der er plads til forskellighed og hvor relationer kan opbygges
 • fremme et åbent ungdomsliv på tværs af øen, der kan håndtere den løbende gennem- strømning af unge studerende på Ærø og bidrage til en større fastholdelse af lokale unge
 • skabe rammer for et tættere samarbejde mellem elevrådene og Ærø Ungdomsråd
 • bibliotekerne indgår som aktør i demokratiprocesserne og kan virke som sparringspartner for de unge
 • øge brugen af sociale medier og digitale kommunikationsplatforme
 • fortsætte den tætte dialog mellem Ærø Ungdomsråd og Kultur- og Socialudvalget, her- under at benytte ”ungdomspaneler” og ”digitale ungeundersøgelser”
 • Ærø Ungdomsråd får kommunal status med høringsret og høringspligt i lighed med andre råd og Skolebestyrelsen
 • Ungdomsrådet støttes administrativt og organisatorisk, f.eks. med regnskabsføring
 • samarbejde tættere med Ungdommens Røde Kors, f.eks. etablering af ”Fællesværk”, organisatorisk støtte til camps m.v.

Fritid og kultur

Værdier og mål:
Ærø skal være attraktiv for unge alle ugens dage, året rundt.

Ærø har et rigt foreningsliv og en levende maritim kulturarv. Naturen på Ærø er unik og appel- lerer til et aktivt udendørs liv. Ærø er også en ø med stolte traditioner på tværs af generationer, som unge kan tage aktivt del i.

Styrker:

 • brede idræts og sportsforeninger, året rundt
 • unge trænere i foreningsregi
 • alsidige kulturforeninger og tilbud
 • åbne biblioteker med stort udbud
 • Viftens Musikskole og Ungdomsskole
 • aktiviteter på tværs af generationer
 • ”Frivagten” – et socialt og kulturelt mødested for unge
 • unges initiativer er ønskede og værdsat
 • fritidsfaciliteter på kollegier
 • gode og hurtige net forbindelser
 • rabat til unge på Folkeuniversitetets tilbud
 • alsidig og tilgængelig natur, midt i det sydfynske ø hav med cykel-, løbe- og gangstier.

Det er en udfordring, at:

 • mange unge ærøboere ikke er aktive i idræts- og foreningslivet
 • få overblik over alle øens ungdoms- og foreningstilbud
 • øens aktiviteter ikke altid åbner sig for tilflyttere
 • der er få fritidstilbud til unge, der har fysiske og psykiske handicaps
 • kunne mødes i attraktive røg- og alkoholfri ungdomsmiljøer
 • komme rundt på øen i aftentimerne.

Vi vil arbejde for, at unge får mødesteder på tværs af uddannelse og interesser, samt at:

 • der skabes et digitalt overblik over øens ungdoms- og foreningstilbud
 • mulighederne på bibliotekerne synliggøres tydeligere for de unge og de inddrages i bibli- otekernes udviklingstiltag
 • Viften i højere grad skaber aktiviteter, der går på tværs af aldre og øens geografi
 • der er lejefrihed til ikke kommercielle ungdomsaktiviteter i Torvecentret
 • fremme kulturelle åndehuller og rastepladser, herunder at der i højere grad trækkes på ”lejernes” ungdomskulturelle forpligtelser i Torvecentret
 • folkeoplysningsudvalget i samarbejde med foreningerne har fokus på at skabe nye og involverende aktiviteter for unge på deres præmisser og gerne på tværs af foreningerne
 • foreningerne tænker i ungdomsøkonomi og social tilgængelighed.

Sundhed og trivsel

Værdier og mål:
Sundhed er mere end fravær af sygdom. Sundhed handler om levekår, livskvalitet og livsstil, der grundlægges tidligt i livet, og som er afgørende for et godt børne- og ungdomsliv.

Unge lever et godt og trygt liv, udvikles og trives i fælleskab med andre, hvilket er med til at styrke sundhed, sociale kompetencer og medbestemmelse. Kernen i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde på Ærø er at fremme unges trivsel og udvikling samt at reducere ulighed i sundhed. Det sunde valg og sunde vaner skal være en naturlig del af hverdagen, hvor sociale fællesskaber er grundlag for trivsel og livsduelighed, samt giver gode rammer for sund mad og sociale måltider.

Styrker:

 • social integration, omsorg, unge ser og passer på hinanden
 • genkendelighed, nærhed, tæt og trygt miljø
 • et levende gymnasialt og maritimt studiemiljø
 • godt, åbent og trygt natteliv med en god stemning, fællesskab på tværs af aldre
 • kostordning på kollegie.

Det er en udfordring, at:

 • spise sundt med en økonomi som studerende eller lærling
 • nogle unge tror at alkohol er en adgangsbillet til sociale sammenhænge
 • mange unge er ensomme
 • færre er fysisk aktive og flere bliver overvægtige
 • unge gennem deres livsstil og normer har en meget risikofyldt adfærd for dem selv og deres omgivelser
 • der er et højt alkoholforbrug blandt unge, let adgang til stoffer og at nogle unge kommer ud i et misbrug.

Vi vil udvikle sociale færdselsregler, så unge træffer mere sunde valg og ændrer adfærd, samt at:

 • sikre tilgængelige og gode rammer for fysisk aktivitet, herunder åbne tilbud i naturen
 • alle unge skal have et så meningsfyldt og forpligtende indhold i hverdagen, at de fravælger risikofyldt adfærd
 • se sammenhængen mellem den enkelte og de sociale fællesskaber med opmærksomhed på unge, der føler sig ensomme
 • sårbare unge, som er i risiko for at udvikle, eller som har psykiske lidelser understøttes med forskellige indsatser
 • berørte unge henvises til rygestoptilbud
 • øge brugen af IT baserede sundhedstilbud og understøtte Sundhedsstyrelsens kampagner på Ærø
 • bevillingsnævnet følger aktivt op på udskænkning og aldersgrænser
 • politiet er synligt og nærværende
 • Den åbne rådgivning og Misbrugsbehandlingen bliver mere fleksible og synlige for de unge, så alle unge får den nødvendige vejledning, rådgivning og effektfulde behandlingstilbud
 • skabe et samspil mellem Børn og Ungeafdelingen og Sundhed og Forebyggelsesafdelingen i forhold til at forebygge risikofaktorer (kost, rygning, alkohol og motion).

Uddannelse, job og bolig

Værdier og mål:
Uddannelse og arbejde er grundlag for selvforsørgelse

En lærlinge- eller ungdomsuddannelse er den letteste adgang til et godt job, som man kan leve af og som er det økonomiske fundament for at etablere familie. Ærø skal være et attraktivt studiemiljø med gode og billige ungdomsboliger og transportmuligheder.

Styrker:

 • attraktiv uddannelses-ø
  • både folkeskole og friskole
  • lærepladser på Ærø
  • lokal gymnasial uddannelse i form af HF med mulighed for optagelse både efter 9. og 10. klasse
  • 3-årig HF-Søfartsuddannelser der kombinerer HF og skibsassistentuddannelse
  • Marstal Navigationsskole
  • Ærø Efterskole
  • Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole
  • Ærø Kunsthøjskole
 • høj gennemførelse i ungdomsuddannelser
 • gratis busser på Ærø.

Det er en udfordring, at:

 • hovedparten af ungdomsuddannelserne kun kan tages udenfor Ærø
 • kun et fåtal af Ærøs unge vender tilbage efter endt uddannelse og bosætter sig på Ærø
 • søgningen til erhvervsuddannelser er faldende
 • der mangler praktikpladser på Ærø
 • nogle unge ikke passer ind i uddannelsessystemet eller det lokale arbejdsmarked
 • der er begrænsede muligheder for efter- og videreuddannelse på Ærø
 • det lokale uddannelsesmiljø primært er koncentreret om Marstal
 • der er tomme ungdomsboliger på Ærø
 • at færgetider ikke passer med skoletider
 • der ikke er busser i aftentimer.

Vi vil arbejde for, at:

 • fremme mulighederne for fritidsjob
 • styrke den tidlige indsats i udskolingen på Marstal Skole med praksisnært karrierelæringsperspektiv i samarbejde med UU, samt en fokuseret indsats på fravær
 • øge søgningen til de lokale skoler, HF og Navigationsskolen, herunder at tiltrække flere piger
 • fastholde og udvikle flest mulige ungdomsuddannelser i nærområdet, samt støtte udvikling af nicheuddannelser
 • skabe et attraktivt studiemiljø og -fællesskab for fjernundervisningsstuderende med tilgængelig fibernetforbindelse og studiefaciliteter
 • Ærø Ungdomsråd og Viften styrker unges kompetencer og lyst til at iværksætte, bl.a. gennem ungestyrede projekter og uddannelse af unge projektmagere og iværksættere
 • der oprettes flere praktikpladser for øens unge
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning samarbejder med erhvervsliv og organisationer om udnyttelse af de sociale kapitler i overenskomsterne og om specielle ordninger, f.eks. praktikforløb m.v.
 • der fortsat er gode og billige bosætningsmuligheder for unge på Ærø
 • der fortsat er gratis busforbindelse og bedre dækning i aftentimer/efter arrangementer
 • færgeplanerne justeres, så det er muligt at bo på Ærø og uddanne sig udenfor Ærø
 • udvide mulighederne for skolehjem (bo og spise)
 • unge, der ikke har fået fodfæste i uddannelse eller arbejdsmarked får en gennemgående kontaktperson på tværs af Børn og unge og Job- og voksencentret.

En sammenhængende børnepolitik og ungdomspolitik

Ærø Kommunes ungdomspolitik bygger på FN’s Børnekonvention, der gælder for alle under 18 år i Danmark, uanset hvor i verden de kommer fra. Konventionen tager udgangspunkt i barnets bedste for at sikre:

 • Børn og unges grundlæggende rettigheder, fx mad, sundhed og et sted at bo
 • Børn og unges ret til udvikling, fx skolegang, fritid, leg og information
 • Børn og unges ret til beskyttelse, fx mod krige, vold, misbrug og udnyttelse
 • Børn og unges ret til medbestemmelse, som fx indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed.

Ærø Kommune har efter den sociale servicelov en forpligtelse til at føre et generelt og konkret tilsyn med alle børn og unge i kommunen. Det dækker blandt andet tilsyn med de forhold, som unge under 18 år lever under. Desuden skal tilsynet føres på en sådan måde, at kommunen så tidligt som muligt får kendskab til tilfælde, hvor der må antages at være behov for særlig støtte til et barn eller en ung under 18 år.

Kriminaliteten blandt unge følges løbende og der sættes ind med en sammenhængende indsats overfor den enkelte og relevante målgrupper.

Ærø kommunen sikrer således, at de tilbud og opgaver, der løses efter serviceloven, indgår i en samlet indsats over for børn og deres familier og på en sådan måde, at indsatsen fremmer børns og unges udvikling. For unge under 18 år skal arbejdet tilrettelægges i samarbejde med forældrene og gælder både i det forebyggende arbejde og ved den mere målrettede indsats.

Aktører i ungdomspolitikken

Der er tale om en kommunal ungdomspolitik, hvis indhold kun kan få liv i samarbejde med andre aktører. De vigtigste samarbejdspartnere er de unge selv og deres forældre, hvis de unge er under 18 år. Listen af andre aktører nedenfor er ikke udtømmende, men skal ses som en invitation til at samarbejde om at føre hele eller dele af ungdomspolitikken ud i livet.

 • De unge selv
 • Elevrådene på Marstal Skole og Friskolen
 • Elevrådet på HF
 • Navigatørforeningen
 • Ærø Ungdomsråd
 • Ærø Ungdomsfond
 • De lokale politikere
 • Viften (Musikskole, Ungdomsskole og Junior- og ungdomsklub)
 • Marstal Skole
 • Ærø Friskole
 • SSP
 • Natteravnene
 • Sundhedsplejen
 • Job- og Voksencentret
 • Forebyggelsesafdelingen i Sundhed
 • Sundhedsplejen
 • Job- og Voksencentret
 • Forebyggelsesafdelingen i Sundhed
 • Børn og ungeafdelingen
 • Bibliotekerne
 • Folkeoplysningsudvalget
 • Kultur, idræts- og sportsforeninger m.fl.
 • Bevillingsnævnet
 • 4. maj
 • Marstal Navigationsskole
 • HF
 • Det Ærøske Boligselskab
 • Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole
 • Ærø Efterskole
 • Ærø Kunsthøjskole

Ærø Kommunes overordnede mission og vision

Mission

Ærø Kommune skal understøtte, at Ærø udvikles som et attraktivt helårssamfund og en attraktiv turistdestination.

Vision

Ærø er det bedste alternativ til storbyen.

Ledetråde:

 • Vi er en selvstændig kommune.
 • Vi er et levedygtigt helårssamfund.
 • Vi er Danmarks bedste ø at bo på.
 • Vi vil det sunde liv.
 • Vi er Danmarks uddannelses-ø.
 • Vi har havet og naturen som fundament.
 • Vi har unikke muligheder for at samarbejde på tværs.

Børn og ungeområdet

Mission: Ærø Kommune skal medvirke til, at alle Ærøs børn og unge vokser op i trygge ram- mer, dannes og rustes til ungdoms- og erhvervsuddannelserne.

Vision: Ærøske børn og unge er sunde samt socialt og fagligt kompetente.

Ledetråde:

 • Alle børn bliver set, hørt og forstået
 • Der er tæt samarbejde mellem alle omkring det enkelte barn og det enkelte unge men- neske
 • Vore skoleelevers faglige niveau ligger i Danmarks Top 10
 • 95 % af vores unge får en ungdomsuddannelse
 • Vores lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner er attraktive valg for både lokale og unge ude fra
 • Ungdomsskole, musikskole, foreninger og erhvervsliv er en integreret del af børne- og ungdomslivet

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00