Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit erhverv Restauration Retningslinjer for udeservering i Ærø Kommune

Retningslinjer for udeservering i Ærø Kommune

Retningslinjerne

Gælder restaurationer, der ønsker at have udeservering på det offentlige vejareal, vej, fortov rabat og lignende eller et privat grundareal, gårdhave, åben plads og lignende.

Hvad er en restaurant

Ved restaurant forstås i denne sammenhæng alle spisesteder, caféer, kroer, barer, værtshuse og lignende erhvervsmæssigt drevne virksomheder. Det er ikke afgørende, om der er mulighed for udskænkning af alkohol.

Hvad er afgørende for om restauranten kan etablere udeservering

Den, der ønsker at etablere udeservering, skal undersøge om:

 • Der er en lokalplan for området, hvor der er indskrevet bestemmelser omkring udeservering.
 • Virksomheden er omfattet af et gågaderegulativ eller andre typer regulativer, der omhandler bestemmelser for udendørs servering.
 • Etablering af det udendørs serveringsareal kræver byggetilladelse, her tænkes særligt på brandtekniske forhold.

I tilfælde af, at der er særlige regler for udeservering, hvor restaurationen er beliggende, skal disse følges.

Udeservering på offentligt vejareal

Ønsker virksomheden at etablere udeservering på et offentligt vejareal, fortov, p-plads eller lignende kræves Kommunalbestyrelsens tilladelse til at benytte det pågældende areal. Inden Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse, skal politiet give sit tilsagn.

En tommelfingerregel er, at der skal være min. 1,5 meter fra udeserveringsarealet til vejbanen.

Ansøgning om tilladelse til udeservering jf. en lokalplan eller til at råde over et offentligt vejareal med videre

Ansøgning om tilladelse i henhold til en lokalplan, et gågaderegulativ eller lignende, og til at råde over et offentligt vejareal, skal ske skriftligt til Teknisk afdeling. Ansøgningen skal bilægges en beskrivelse af den påtænkte aktivitet med beskrivelse af antal siddepladser samt kortbilag med angivelse af det areal, hvorpå udeserveringen foregår. Er der i lokalplanen stillet krav om et særligt udseende af udendørsmøbler m.v. skal oplysninger herom også medsendes.

Kræver etableringen en byggetilladelse, skal ansøgning herom fremsendes særskilt.

Ærø Kommune kan forlange, at ansøgning skal ske ved benyttelse af særskilt IT-system, som er offentligt tilgængeligt, via kommunens hjemmeside.

En tilladelse følger virksomheden og skal alene fornys, hvis der sker ændringer i benyttelsen. Bortfald af tilladelser sker i henhold til de betingelser, som fremgå af detaillovgivningen, vejloven, byggeloven og, eller planloven.

Regulering af støj i forbindelse med udeservering

For at forebygge, at restaurationer med udeservering giver anledning til støjgener for de omkringboende, har Ærø Kommune fastsat nogle driftsvilkår for udeservering.

Følgende generelle retningslinjer gælder for udeservering i Ærø Kommune 

 • Udeservering må kun foregå i tidsrummet kl. 8.00 - 23.00 fra søndag til torsdag og fra kl. 8.00 - 24.00 fredag til lørdag, samt dagen op til skæve helligdage.
 • Oprydning skal være gennemført senest 15 minutter herefter og må ikke give anledning til øget støj.
 • Der må ikke spilles musik i udeserveringsområdet efter kl. 22.00 fra søndag til torsdag og efter kl. 24.00 fredag til lørdag, samt dagen op til skæve helligedage.
 • Døre og vinduer skal være lukkede såfremt, der forekommer musik eller anden støjende adfærd i restaurationen.
 • Personale og gæster må ikke optræde unødigt højlydt.
 • De fastsatte støjgrænser i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5 af 1984 om ekstern støj fra virksomheder skal overholdes, se bilag 1.

Ønsker ud over dette for eksempel ved afholdelse af byfester, festivaller og lignende, kræver ansøgning og tilladelse til det enkelte arrangement.

Hvis det kan ske uden væsentlige gener for de omboende, kan der tillades forlænget åbningstid indtil:

 • Kl. 24.00 søndag til torsdag
 • Kl. 01.00 natten efter fredage og lørdage, samt natten op til skæve helligdage.
 • Ligesom der kan tillades musik, performence eller lignende.

Ved vurdering heraf vil der blandt andet, blive lagt vægt på:

 • Restaurationens og udeserveringsområdets beliggenhed i forhold til boliger.
 • Om støjen fra udeserveringen vil overstige baggrundsstøjen i området væsentligt.
 • Udeserveringsområdets størrelse, antal siddepladser og indretning.

Klager, påbud og forbud

Hvis virksomheden har alkoholbevilling, og der konstateres væsentlige gener for de omkringboende, dokumenteret gennem berettigede klager, kan politiet umiddelbart skride ind overfor forholdet.

Uanset om restaurationen har alkoholbevilling eller ej, har Ærø Kommune mulighed for at meddele påbud i medfør af Miljøbeskyttelsesloven § 42, hvis der konstateres væsentlige miljømæssige gener, herunder støjgener fra udeserveringen. Et påbud kan for eksempel omhandle krav om udførelse af støjmålinger, gennemførelse af tiltag til at begrænse støj og lignende.

Kan generne ikke begrænses, kan Ærø Kommune udstede forbud mod udeservering, efter behørigt varsel herom.

Såfremt påbud og forbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser ikke overholdes, kan overtrædelsen politianmeldes med krav om bødestraf.

Kompetence

Teknisk afdeling har kompetencen til at afgøre sager i henhold til nærværende retningslinjer, dog skal den gældende kompetenceplan iagttages for så vidt gælder tilladelser efter planloven, vejloven og byggeloven.

Ikrafttrædelse

Nærværende retningslinjer træder i kraft fra vedtagelsestidspunktet.

Vedtagelsespåtegning

Således vedtaget af Teknik-, miljø- og havneudvalget den 3. maj 2018.

Således taget til orientering af Bevillingsnævnet den 14. maj 2018.

Bilag 1

De vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder med videre er omtalt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af 1984

De vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder.

Område Man - Fre 07:00 - 18:00
Lør. 07:00 - 14:00
Man - Fre 18:00 - 22:00
Lør. 14:00 - 22:00
Søn og helligdag 07:00 - 22:00
Alle dage 22:00 - 07:00
Erhvervs- og industriområder 70 dB 70 dB 70 dB
Erhvervs- og industriområder med forbud for generende virksomheder 60 dB 60 dB 60 dB
Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder, bykerne 55 dB 45 dB 40 dB
Etageboligområder 50 dB 45 dB 40 dB
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 45 dB 40 dB 35 dB
Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder 40 dB 35 dB 35 dB

Grænseværdierne udgør grundlaget for myndighedernes vurdering af støjforurening. Grænseværdierne er vejledende, og myndighederne kan lempe eller skærpe dem i konkrete afgørelser, hvis særlige forhold taler for det. Der er ikke tale om at grænseværdierne er en rettighed for virksomheder til at støje, eller om at de automatisk udgør en rettighed om at naboer til et trafikanlæg eller en virksomhed får det stille

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00