Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Forretningsordner Forretningsorden for Bevillingsnævnet 2019

Forretningsorden for Bevillingsnævnet 2019

Indledning

Bevillingsnævnet træffer afgørelser:

  • i sager, der efter lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling med videre (Restaurationsloven) er henlagt til Kommunalbestyrelsen.
  • ud fra gældende ret, herunder Restaurationsloven, og den til enhver tid gældende Restaurationsplan for Ærø Kommune.
  • om alkoholbevilling skal gives eller fornyes efter forhandling med Fyns Politi.

Bevillingsnævnet kan af egen drift, eller efter anmodning, afgive vejledende udtalelser om forhold i kommunen, der vedrører Bevillingsnævnets område.

Bevillingsnævnet har fastsat følgende forretningsorden.

Konstituering med videre

§ 1 Bevillingsnævnet nedsættes af Kommunalbestyrelsen.

Bevillingsnævnet består af en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren, samt 4 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen, kan være medlem af Bevillingsnævnet.

Bevillingsnævnet består af:

  • 1 repræsentant for politiet valgt af politidirektøren
  • 2 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen
  • 1 repræsentant for Ærø Restauratørforening
  • 1 sagkynding med kendskab til virksomhedsøkonomi udpeget af Kommunaldirektøren

Bevillingsnævnets funktionsperiode følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.

§ 2 Kommunalbestyrelsen udpeger en personlig stedfortræder for de 2 medlemmer af Bevillingsnævnet, der er udpeget af Kommunalbestyrelsen.

Når et medlem af Bevillingsnævnet har forfald til et møde, deltager pågældendes stedfortræder. Medlemmet indkalder selv sin stedfortræder.

Når et medlem af Bevillingsnævnet varigt udtræder af Bevillingsnævnet, indtræder den pågældendes stedfortræder i Bevillingsnævnet.

§ 3 På det konstituerende møde vælger Bevillingsnævnet sin formand. Endvidere vælger Bevillingsnævnet en næstformand.

§ 4 Bevillingsnævnet kan til enhver tid omkonstituere sig ved valg af ny formand og næstformand.

Mødevirksomhed

§ 5 Indkaldelse til møder foretages af Sekretariatet.

Bevillingsnævnets møder er ikke offentlige.

Ordinære møder afholdes efter behov, men som udgangspunkt én gang om måned, dog ikke i juli måned.

Ekstraordinært møde kan afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når det forlanges af 3 medlemmer ved skriftlig anmodning til formanden og med kopi til Sekretariatet.

§ 6 Er et medlem forhindret i at deltage i et Bevillingsnævnsmøde, meddeles dette Sekretariatet inden mødets afholdelse.

§ 7 Bevillingsnævnets møder ledes af formanden og i dennes fravær; næstformanden. Er formanden og næstformanden fraværende ved et møde, ledes dette af det medlem, der har højest anciennitet i Bevillingsnævnet. Ved lige anciennitet, ledes mødet af det ældste medlem. Dog kan repræsentanten for Politiet ikke lede mødet.

§ 8 Ved Bevillingsnævnets møder deltager Sekretariatslederen, som sekretær for Bevillingsnævnet. I pågældendes fravær deltager en medarbejder fra Sekretariatet.

Bevillingsnævnet kan tillade personer, der er ansat i kommunens eller politiets tjeneste, at overvære møderne med henblik på en sags oplysning.

Indkaldelse

§ 9 Indkaldelse til ordinære møder sker ved udsendelse af dagsorden senest 4 hverdage forud for mødet.

Indkaldelse sker elektronisk.

Såfremt der ikke er punkter til behandling, kun simple sager som kan behandles elektronisk, eller sager som kan udskydes, kan mødet aflyses.

§ 10 Ethvert af Bevillingsnævnets medlemmer kan forlange en sag behandlet på et møde.

Såfremt der senest 8 dage forud for et ordinært Bevillingsnævnsmøde er indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, er formanden forpligtet til, at optage sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

Punkter som fremkommer efter udsendelse af dagsorden, kan efter Bevillingsnævnets godkendelse ekstraordinært sættes på dagsorden inden mødet.

§ 11 Formanden kan på Bevillingsnævnets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

Det er normalt en forudsætning for, at en sag ikke giver anledning til tvivl, at der er enighed mellem formanden og politiet.

Bevillingsnævnet orienteres på det førstkommende møde om afgørelser truffet af formanden efter denne bestemmelse.

Beslutningsdygtighed med videre

§ 12 Bevillingsnævnet er beslutningsdygtigt, når mindst 4 af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed skal der meddeles afslag.

Bevillingsnævnet træffer afgørelser i møder, og Bevillingsnævnet skal vedtage begrundelse, såfremt dette kræves i medfør af forvaltningsloven eller anden lovgivning.

Beslutningsprotokol

§ 13 Der føres protokol over Bevillingsnævnets møder, hvori referatet fra møderne indføres.

I beslutningsprotokollen anføres fraværende medlemmer.

Ethvert medlem kan forlange sin afvigende opfattelse tilført beslutningsprotokollen.

Formandens, Politiets og Sekretariatets kompetence

§ 14 Formanden, og i dennes fravær næstformanden, samt Politiet og Sekretariatet kan give offentlig meddelelse om de endelige beslutninger, der er truffet af Bevillingsnævnet.

Undtaget er sager omfattet af tavshedspligt. Endvidere kan offentlig meddelelse ikke gives, inden underretning til den berørte part/parterne i en sag har fundet sted.

Habilitet, tavshedspligt

§ 15 Et Bevillingsnævnsmedlem, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag, eller være til stede i mødelokalet under sagens forhandling og afstemning, jf. i øvrigt forvaltningslovens og særlovgivningens bestemmelser herom.

Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som begrunder inhabilitet i forhold til en bestemt sag, skal snarest og inden sagens behandling meddele formanden dette.

§ 16 Ethvert medlem af Bevillingsnævnet har tavshedspligt, jf. straffelovens §152 og §152c – §152f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Ethvert medlem har tavshedspligt med hensyn til andre medlemmers udtalelser under forhandlinger i Bevillingsnævnet.

Forståelse, ikrafttræden med videre af forretningsordenen

§ 17 Ethvert medlem er forpligtet til foreløbigt at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for Bevillingsnævnet i dettes næste møde.

§ 18 Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræves vedtaget på ordinært møde i Bevillingsnævnet.

 

Godkendt den 13. maj 2019

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00