Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Politikker Alkoholpolitik og Handleplan for alkoholproblemer på Ærø

Alkoholpolitik og Handleplan for alkoholproblemer på Ærø

Ærø Kommune har valgt at styrke indsatsen på følgende områder.

 • Den tværgående indsats systematiseres
 • Det ufødte barn
 • Børn sikres mod omsorgssvigt grundet alkoholmisbrug
 • Højne debutalderen hos børn/unge, samt nedsætte forbrug.
 • håndhæve at aldersgrænser for salg og udskænkning overholdes.
 • Begrænsning af tilgængeligheden af alkohol
 • Tidlig opsporing og en kort rådgivende samtale( kort intervention)
 • Alkoholbehandling og opfølgning derpå

Som udmønter sig i følgende indsatser:

 1. Hvidtfeldt U.A., A.B.G. Grønbæk M, Tolstrup J.S. Alkoholforbrug i Danmark: Kvantificering og karakteristik af stor- forbrugere og afhængige. Statens Institut for folkesundhed, Syddansk Universitet 2008;1-33.
 2. Statens institut for folkesundhed; Hvordan har du det? Sundhedsprofilen i Region Syddanmark 2010

Indsats 1

At forebyggelsesarbejdet og indsatsen på alkoholområdet organiseres systematisk , er tværgående politisk og ledelsesmæssigt

Handlepunkter

 • Overordnede Alkoholpolitik godkendes politisk.
 • Alkoholpolitikken præsenteres i lederforum og der sikres implementering med opfølgning fra lederforum x 1 årligt.
 • Den politiske vedtagne indsatsplan evalueres løbende i styregruppen, minimum x 1 årligt med præsentation for K/S- udvalget

Indsats 2

Det ufødte barn beskyttes mod gravides alkoholforbrug /Ærø Kommune har indgået samarbejdsaftale med Regionen og almen praksis i forbindelse med øget indsats overfor gravide med et risikoforbrug af alkohol eller andre rusmidler.

Handlepunkter

 • Kommunen medvirker til opsporing af gravide med et risikoforbrug af alkohol eller andre rusmidler. Såfremt kommunen identificerer gravide med et risikoforbrug informerer kommunen den gravide om famileambulatoriets tilbud og sørger for henvisning til familieambulatoriet. Kommunen indhenter samtykke fra den gravide, med henblik på videregivelse af oplysninger til familieambulatoriet. ( se i øvrigt pjecen som beskriver fordeling af opgaver)
 • Rutine, screeningsspørgsmål i forbindelse med sundhedsplejerske besøg, jordmoderbesøg, lægebesøg med forældre, i forbindelse med graviditet og fødsel.
 • Udvikle spørgeguide til brug i Ærø Kommune, samt øvrige instanser der har direkte borgerkontakt med gravide.
 • Implementering af spørgeguide.

Indsats 3

Børn sikres mod omsorgssvigt som følge af forældrenes alkoholmisbrug

Handlepunkter

 • Der sættes hos professionelle fokus på tegn, symptomer hos børn der kan give anledning til mistanke om alkoholmisbrug i hjemmet. Opkvalificering af medarbejdere.
 • Handlevejledning i forhold til børn: Der udarbejdes handlevejledning til brug for fagprofessionelle ved mistanke om misbrug af alkohol i hjemmet ved børnefamilier.
 • Der handles altid på denne mistanke ved at følge handlevejledningen på børneområdet.
 • Der udarbejdes folder til brug for børn i alkoholfamilier der endnu ikke er opsporet, så de guides til at søge voksenhjælp.
 • Der er en koordineret, tværfagligt indsats for familier med alkoholproblemer.
 • Børnekonsulent er tilknyttet kommunen. Konsulenten fungerer som sparringspartner for sagbehandlere og andre med relation til familier.

Indsats 4

At unges alkoholdebut udskydes og alkoholforbruget blandt unge reduceres.

Handlepunkter

 • At forældre har ansvaret for, at børnenes alkoholdebut udskydes, samt at vi kommunalt vil støtte dette for eksempel ved at der i skoleregi udarbejdes alkoholaftaler for 6.til 10. klasse og Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at unge ikke indtager alkohol før det 16 år følges.
 • Marstal Skole afholder 1 x årligt møde med fokus på vidensformidling, samt workshop omkring alkohol, rusmidler for overbygnings elever og forældre .
 • Sundhedsstyrelsens uge 40 kampagne bruges til at sætte fokus i skolerne i forhold til alkoholens skadelige virkning, dog vinklet med fokus på gavnlig effekt af sen alkoholdebut, samt overholdelse af sundhedsstyrelsens anbefalinger for alle elever i 7. til 10. kl. Der undervises gradueret i alle 5. til 6. klasserne.
 • SSP har særligt målrettet indsats på de udsatte unge og laver opsøgende arbejde omkring alkoholrelaterede problemer.
 • Hvert 2. år monitoreres indsatsen ved en spørgeskemaundersøgelse blandt 7. til 10. kl. elever.
 • Natteravne er tilstede ved arrangementer for unge. Fokus på trygt natteliv og eventuelt rådgivning til de unge blandt andet omkring alkoholforbrug.

Indsats 5

At udbud af alkohol begrænses og kun forekommer i områder hvor børn og unge ikke naturligt færdes , samt at alkohol kun tilbydes til borgere med den lovlige minimumsalder.

Handlepunkter

 • Den forebyggende indsats indtænkes i bevillingsnævnet, idet bevillingsnævnet suppleres med fagpersoner fra sundhedsområdet, så det sundhedsmæssige perspektiv repræsenteres i tildeling af bevillinger.
 • Kommunen , detalilhandlen, erhvervs- og foreningslivet støtter op om 16-års loven for salg af alkohol og krav om ID- fremvisning. En gang årligt sendes der brev fra kommunen til alle parter med en påmindelse om ovenstående.
 • Markedsføring og udskænkning minimeres de steder, hvor børn og unge færdes, såsom sportshaller, uddannelsesinstitutioner, kollegier og andre steder.
 • Samarbejde med idrætsforeningerne på øen /( krav om bevidst forebyggende alkoholindsats i forbindelse med tilskud.)

Indsats 6

At borgere i Ærø Kommune tilbydes forebyggelses initiativer og tilbud om indsats og/eller behandling ved uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol.

Målet er alkoholforbruget på Ærø blandt voksne er faldende jf. sundhedsprofilen 2010

Handlepunkter

 • Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale. Kommunens medarbejdere, der møder borgere i socialforvaltning, jobcenter, sundhedsplejen, daginstitutioner, skoler, fritidshjem , hjemmeplejen mv. har tidlig opsporing og indsats over for borgere og familier med alkoholproblemer, som en del af deres professionelle funktion. Handlevejleding i forhold til borgere: Kommunen udarbejder handlevejledning og spørgeguide til frontpersonale, med fokus på tidlige symptomer.
 • Intervention i sundhedsklinik: Sygeplejerskerne tilbyder korte interventions samtale i forbindelse med overforbrug af alkohol. Ved behov for motivation for ændring i vaner eller behandling, tilbydes et kort forløb med motiverende samtaler.
 • Ved behov for afrusning: Sygeplejersker kan i sundhedsklinik tilbyde værdimåling og udlevering af lægeordineret abstinensmedicin. Borgeren skal være startet op hos læge og henvist til klinik. Afrusning kan i svære tilfælde skulle foregå på sygehuset eller i alkoholbehandlingscenteret.
 • Alkoholbehandling jf.sundhedsloven§141.
 • Der kan tilbydes 1-2 opfølgningssamtaler efter endt alkoholbehandling ved sygeplejerske i sundhedsklinikken.
 • Fortsat opkvalificering af frontpersonaler.
 • Udarbejde spørgeguides til samtalen om alkoholvaner, samt handlevejledning ved behov for rådgivningssamtale eller behandling.

 

Handleplan

1. Indledning

Alkohol forbruget på Ærø er socialt og økonomisk et tiltagende problem. På baggrund af det faktuelle antal sociale sager, tilgængelig sundhedsstatistika blandt andet i Ærø kommunes sundhedsprofil (Fyns amt 2006) samt udtalt behov fra læger og andre fagpersoner tværfagligt på Ærø, er der behov for en samlet koordineret indsats på alkoholområdet. Denne indsats vil være konkret udmøntning af og i nøje sammenhæng med den overordnede sundhedspolitik på øen.

Indsatsen skal, foruden at være politisk vedtaget, være ledelsesmæssigt forankret, på et niveau, der går på tværs af faggrænser og sektorer i kommunen. På den baggrund fremsendes efter aftale med socialudvalget dette forslag til intensiveret alkohol­ forebyggelse og alkoholpolitiske tiltag, samt til organisering af indsatsen.

2. Organisation:

Der er efter tværfagligt møde og aftale med kultur- og socialdirektør Henrik Leth primo 2007 nedsat en styregruppe med Ældre- og sundhedschef Ellen Kragelund som ansvarlig.

Gruppen sammensætning og kommissorium fremgår af bilag 1.

3. Mål og succeskriterier for indsatsen på Ærø og for styregruppens arbejde:

 1. Skærpet opmærksomhed på misbrugsproblemer, så der kan ydes en tidlig indsats.

 2. Styrket samarbejde og koordineret indsats overfor voksne på Ærø med overforbrug af alkohol.

 3. Velfungerende og anvendt støttetilbud til voksne i behandling på øen.

 4. Velfungerende tilbud til børn i alkoholramte familier på øen.

 5. Flere voksne motiveret til behandling i alkoholbehandlingscentrets regi.

 6. Alkoholindtaget nedbringes og dermed de alkoholbetingede sygdomme.

 7. Et fagligt velkvalificeret og velfungerende team, til at håndtere problemer omkring alkoholramte familier.

 8. Ærø bliver kendt for at have alkoholpolitik i alle organisationer, såvel offentlige som private.

 9. Ærø bliver kendt i Danmark for en god indsats overfor familier med disse problemer.

 10. Påvirkning af og deltagelse i holdningsdebatten omkring overforbrug af alkohol i ungdomsmiljøer/ idrætsforeninger.

4. Succeskriterier for 2008:

 • Antal af voksne i behandling stiger.
 • Antal af kontakter til nøglepersoner og behandlingstilbud registeres.
 • Der er udpeget og undervist nøglepersoner (3 dage) på alle kommunale arbejdspladser.
 • Der er etableret netværksmøder for nøglepersoner.
 • Alt kommunalt ansat personale er undervist i 2 x 2 timer. (alt. 3 timer)
 • Opstart af 1 børnegruppe i regi af konsulenter fra ABC og familiekonsulent her.
 • Opstart af 1 voksenstøttegruppe. (Tilbud om samtaler med ædru alkoholikere individuelt eller i grupper, der har brug for et skub, for ikke at få tilbagefald.)
 • Der er formaliseret samarbejde om alkoholproblematikken med Langeland og Svendborg kommuner jf. projektbevilling 2008.
 • Anonym telefonlinie for børn og pårørende er etableret mandage 13.00 til15.30
 • Brug af børnekonsulenterne i Svendborg udnyttes af fagpersoner på hele øen.
 • Børnekonsulenterne kommer på Ærø hver 6 uge.
 • Etablering af tilbud om individuelle motiverende samtaler til voksne, med udarbejdelse af handleplan v/ konsulent og/ eller alkoholsygeplejerske på øen.( inklusiv samtaler med misbrugere med tilbagefald .)
 • At nuværende konsulenttilbud fra Svendborg anvendes målrettet i indsatsen.
 • Behandlingstilbud på alkoholbehandlingscenteret flyttes til Ærø  1 gang ugentligt.
 • Der er etableret formaliseret samarbejde med jobcentret i Svendborg.
 • Styregruppens koordinerende og ledelsesmæssige funktion er kendt på hele øen.
 • At der er nedskrevet alkoholpolitik på alle kommunale arbejdspladser.

5. Handleplan:

Handleplan
Handling År
Politisk vedtagelse af Alkoholpolitikken og handleplanen    ultimo 2007. 
Politisk sanktionering og officiel udmelding om alkolholstyregruppens arbejde og formandens kompetence jf. kommissorium.  ultimo 2007
Godkendelse af funktionsbeskrivelse for nøglepersoner  (bilag 2)
Iværksættelse af uddannelsesplan som beskrevet  (punkt 6) forår 2008
Opstart af netværksmøder mellem nøglepersoner og styregruppen medio 2008
PR omkring denne handleplan, som en del af KRAM initiativerne på Ærø medio 2008
Løbende PR til alle interessenter omkring de nye tiltag fra alkoholstyregruppens side, når politikken er vedtaget primo 2008

Der i løbet af 2008 startes det nødvendige tværfaglige samarbejde mellem forvaltning, alkoholbehandlingscenter og børne/unge fagpersoner.
Ledere i kommunen pålægges fra 2008 at have fokus på og efterleve alkohol­ politikkens indhold og udnytte de beskrevne muligheder i den daglige ledelse.
Afrapportering til kultur- og socialudvalget jf. de opstillede mål og succeskriterier

ultimo 2008

6. Uddannelses plan:

Der uddannes nøglepersoner i alle områder (pålæg til institutions/ederne)

2 rådhus, 5 + 3 + 2 Æ&S, 4 + 4 på skolerne, 8 + 8 på børneinst. /dagpl.

2 park og vej, 2 havne, 1 ungdomsleder, 1 ungdomsvejleder. + alle de centrale ledere i lederforum samt 2 fra rådhuset.

I alt 55 personer samlet i 3 dag  (Bilag 3)

Dette kan arrangeres i en sammenhæng hvor alle er af sted de samme dage.
Undervisningen er gratis, idet konsulenterne fra Svendborg forestår denne.

Alle ansatte skal have 2 x 2 timers orientering = 800 personer, kan foregå i hold på 70 til 80 personer.
Undervisningen er gratis idet konsulenterne forestår denne.
(Alternativt kan dette gennemføres som forløb på 3 timer x 1.) (Bilag 4)

Pris for undervisningen vil være time for time, men kurserne kan arrangeres/ planlægges som del af arbejdstiden på tidspunkter eksempelvis fra 13 til 16 eller 12 til 15 hvor ekstratimeudgiften minimeres.

Alle medarbejdere på Ærø vil efter kursus i alkohol forventes:

 • være opmærksomme på og deltage i tidlig opsporing af alkoholproblemer ved at bekymre sig, når de ser alkoholpåvirkede mennesker, der har børn eller som meget ofte er alkoholpåvirkede.
 • henvende sig til arbejdspladsens leder eller alkoholressourceperson, når man er i tvivl om hvordan man skal henvende sig til en person, organisation, forening når der opstår mistanke/kendskab problemer.
 • agere ud fra en viden om hvilken betydning en tidlig indsats kan få for en familie med alkoholproblemer.
 • i den daglige kontakt med borgere med et alkoholproblem og deres pårørende, at tage medansvar og agere ud fra den fælles vedtagne handleplan.

7. Yderligere tiltag fra styregruppen:

Styregruppen udvides eventuelt med leder fra børneinstitutions- eller skoleområdet. Tilbud om møder med undervisning for pårørende alkoholiserede mødre.

Tilbud om undervisning til erhvervslivet/ ledere (tilbud om hjælp eventuelt til formulering af alkoholpolitik)

Tilbud om undervisning på skolerne v/ brug af konsulenterne.

At der fortsat etableres mulighed svarende til "håndsrækningen" på skolerne Alkoholstyregruppen holder ½ årlige møder med læger og konsulenter,

Der formaliseres netværksmøder med nøglepersonerne + konsulenter. Succeshistorierne beskrives.

Erhvervslivet opfordres til at håndhæve aldersgrænser med henblik på salg og udskænkning. At det lovpligtige samarbejdsforum ( tværfaglige fagudvalg) etableres snarligt hvor skole, børneunge og forvaltning mødes jævnligt.

At alle ledere i kommunen opfordres til at benytte ABC's tilbud.

Der er behov for et "værested" mødested på øen for børn og voksne i alkoholramte familier, hvor der kan ydes professionel støtte og omsorg.

8. Indstilling fra alkoholstyregruppen:

Det indstilles at: dette forslag til handleplan for Ærø Kommune godkendes i sin helhed, idet succeskriterier, forslag til organisering og handleplan er nøje sammenhængende.

I forbindelse med kommunens KRAM-projekt år 2008, vil netop denne handleplan udgøre hele Alkohol-delen af kramprojektet både i 2008 og de kommende år, samt være en kontinuerlig forankring af sundhedspolitikken fremover.

 

Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 13. februar 2008

Jørgen Otto Jørgensen / Lars Rud
Borgmester / Kommunaldirektør

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00