Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Regulativer Regulativ for restaurationer i Ærø Kommune

Regulativ for restaurationer i Ærø Kommune

1. Grundlag og gyldighedsområde

Dette regulativ er udfærdiget i henhold til § 20 stk.2 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23 juni 2017 vedrørende miljøregulering af visse aktiviteter.

1.1 Regulativet er gældende i Ærø Kommune. Regulativet er gældende for restaurationer etableret såvel før som efter regulativets ikrafttræden.

1.2 Regulativet og væsentlige ændringer heraf vedtages af Kommunalbestyrelsen og administreres af Teknisk afdeling, Ærø Kommune. Ændringer i regulativet, som alene er af redaktionel karakter, eller er begrundet i ændringer i for eksempel. andre regelsæt eller lovgivning, kan foretages af Teknisk afdeling.

1.3 Ved restaurationer forstås i dette regulativ: Selvstændige erhvervsvirksomheder med servering af spise- og drikkevarer og lignende erhvervsmæssigt eller foreningsmæssigt drevne virksomheder, herunder værtshuse, cafeterier, diskoteker, kaffebarer, grillbarer og anden take-away, hvor der produceres mad direkte til kunden og lignende. Ved restaurationer forstås også erhvervsmæssigt drevne forsamlingshuse, selskabslokaler, spillesteder og rygecafeer.

1.4 Ved faste lydanlæg forstås i dette regulativ: Fastmonterede eller fast placerede anlæg, for eksempel jukebokse, TV, forstærkere, højttalere og lignende.

1.5 Ved svag baggrundsmusik forstås i dette regulativ: Musik eller anden brug af lydanlæg (inkl. TV), som ikke kan høres uden for eget areal. Hvis restaurationen skal åbne døre til udeservering, skal lydniveauet være så lavt, at musik/TV ikke kan høres udenfor eget areal med døren åben.

1.6 Ved beboelsesområder forstås i dette regulativ: Områdetyper, der i lokalplan eller i kommuneplanen er udlagt til boligformål, eller områdetyper med andre anvendelsesbestemmelser (centerformål, erhvervsområder, landsbyer eller områder til offentlige formål), der faktisk anvendes til boligformål.

1.7 Ærø Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til restaurationer og beboelsesrum, hvilken områdetype et beboelsesområde tilhører og hvad der betragtes som en nær bolig.

2. Begrænsning af støj- og lugtgener ved indretning af restaurationer

2.1 Støjende udendørs og indendørs installationer, for eksempel køleanlæg og ventilatorer, skal indrettes så restaurationens bidrag til støjbelastningen ikke overstiger de i bilag 1 nævnte grænseværdier.

2.2 Restaurationens vægge og etagedæk mod boliger og kontorer skal lydisoleres tilstrækkeligt til, at restaurationen kan overholde de i bilag 1 anførte krav til bygningstransmitteret støj. Vægge til det fri, herunder vinduer og andre åbninger til det fri, skal lydisoleres tilstrækkeligt til, at restaurationens bidrag til den udendørs støjbelastning ikke overstiger de i bilag 1 nævnte grænseværdier.

2.3 Faste lydanlæg skal ved etablering, udvidelse eller ændring af restaurationen eller lydanlægget forsynes med begrænsning (plombering) som sikre, at restaurationen overholder de i bilag 1 anførte krav. Dette gælder for eksempel. musikanlæg, TV og eludtag til lydanlæg, der ved gæsteoptræden medbringes af musikere, DJ`s og VJ´s. Vedr. dokumentation henvises til afsnit 6. Bestemmelserne omfatter ikke restaurationer, der udelukkende har svag baggrundsmusik.

2.4 Støjende indendørs installationer som køleanlæg, ventilation, køkkenmaskiner, vægautomater og højttalere skal være monteret på svingningsdæmpere.

2.5 I restaurationer der afgiver bygningstransmitteret støj, skal gulvet i billardrum være udført med stødabsorberende materiale. Radiatorer skal være afskærmede.

2.6 Indgangspartier til restaurationer tæt på boliger skal være udført med lydsluse (for eksempel vindfang – med dør i begge ender). Dørene skal være forsynet med automatisk lukkeanordning, der ikke må blokeres. Bestemmelserne omfatter ikke restaurationer, der udelukkende har svag baggrundsmusik.

2.7 Døre der ikke anvendes i indgangspartier (for eksempel. køkkendøre/bagdøre), skal forsynes med dørpumper eller anden form for anslagsordning, der ikke må blokeres.

2.8 Restaurationer skal forsynes med velfungerende ventilationsanlæg, der kan indfange luft fra køkken og serveringslokaler. Anlægget skal udføres som beskrevet i bilag 2.

2.9 Etageadskillelser og skillevægge, herunder installationsgennembrud mod andre lejemål, skal være tætte og fri for revner.

3. Begrænsning af støj- og lugtgener ved drift af restaurationer

3.1 Driften af restaurationer må ikke give anledning til væsentlige støj- eller lugtproblemer for omgivelserne. Ærø Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes som en væsentlig gene.

3.2 Ventilationsanlæg skal mindst en gang årligt efterses og kontrolleres for fejl (herunder unødigt støj med videre), tilsmudsning og utætheder, og om nødvendigt renses og repareres. Filtre til ventilationsanlæggene skal vedligeholdes løbende. Restaurationen skal som egenkontrol for ovenstående føre en eftersynsjournal, der som minimum indeholder oplysninger om dato for egenkontrol, kontrollens art og omfang, rensning af filtre, eventuelle afhjælpende foranstaltninger, samt hvem der har udført disse. Journalen skal opbevares på restaurationen i mindst 5 år og på forlangende forevises tilsynsmyndigheden.

3.3 Vinduer og døre til det fri skal holdes lukkede, være tætte og forsynet med effektive lukkeanordninger. Døre til udendørs serveringsområder kan dog holdes åben i forbindelse med udendørsservering, forudsat restaurationen udelukkende har svag baggrundsmusik og ikke giver anledning til andre støj- eller lugtgener.

3.4 Hvis restaurationen er placeret i en ejendom med boliger, skal ventilationsanlæg være i drift ved fremstilling af mad, rygning i rygercafé og andre lugtproducerende aktiviteter.

3.5 Restaurationer der har trapperum eller andre arealer fælles med boliger, må ikke benytte disse til udluftning, opbevaring af varer, flasker, affald med videre, eller på anden måde lade disse indgå i virksomhedens drift. Fællesarealer med boliger kan dog benyttes til ikke støjende vareleveringer og lignende.

3.6 Udendørs brug af højttalere skal begrænses til et lydniveau, der ikke er hørbart ved boliger. Se Ærø Kommunes retningslinjer for udeservering bilag 4. Forskrift om regulering af støjforhold ved afholdelse af udendørs musikarrangementer på kommunalt ejede pladser kan ses på kommunens hjemmeside.

3.7 Støjende oprydning (herunder rengøring) i restaurationer og på deres udeserveringsarealer må ikke finde sted i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00, hvis restaurationen er beliggende i eller ved beboelsesejendomme

3.8 Udeservering må kun foregå i tidsummet klokken 8.00 - 23.00 fra søndag til torsdag og fra klokken 8.00 - 24.00 fredag og lørdag samt dagen op til skæve helligdage. Der må ikke spiles musik i udeserveringsområdet efter kl. 22.00 alle ugens dage.

3.9 Det kræver tilladelse fra Ærø Kommune at have udeservering, uanset om der er på privat eller offentlig areal. Se Ærø Kommunes retningslinjer udeservering bilag 4.

4. Affaldsopbevaring, håndtering og bortskaffelse

4.1 Affaldsopbevaring, -håndtering og -bortskaffelse må ikke give anledning til væsentlig gener for omgivelserne.

4.2 Opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid gældende regler for affald i Ærø Kommune.

4.3 CFC- og HCFC-kølemiddelaffald med videre skal opsamles og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler herom.

5 Spildevandshåndtering af køkken

5.1 Alle restaurationer, der producerer og forarbejder madvarer, skal lede spildevand fra køkken via fedtudskiller. Se bilag 3 om fedtudskiller. Madboder og pop up madboder er ikke omfattet af bestemmelserne om fedtudskiller.

5.2 Inden fedtudskilleren etableres, skal der fremsendes en ansøgning til Ærø Kommune, som er spildevandsmyndighed. Tilslutningstilladelse meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3 med specifikke krav til fedtudskilleren.

5.3 Etableringen af fedtudskilleren skal udføres af en autoriseret kloakmester. Når arbejdet er udført, skal der indsendes en færdigmelding til Ærø Kommune.

6. Støjdokumentation

6.1 Nye restaurationer, og restaurationer der ændres væsentligt bygningsmæssigt eller driftsmæssigt (for eksempel fra spiserestaurant til musiksted), og som skal have fast lydanlæg eller gæsteoptræden med lydanlæg, skal før ibrugtagning fremsende dokumentation vedr. støjforhold til Ærø Kommune. Dokumentationen skal indeholde en redegørelse for at restaurationen overholder de i bilag 1 anførte støjgrænser og krav om lydisolation for vægge og etageadskillelser, samt de i bilag 1 anførte krav til begrænsning af lydanlæg, jf. afsnit 2.2 og 2.3.

6.2 Ærø Kommune kan påbyde eksisterende restaurationer, indenfor en nærmere fastsat tidsfrist, at fremsende dokumentation for, at restaurationen overholder de i bilag 1 anførte støjgrænser, kravene til lydisolation af vægge og etageadskillelser, samt kravene til begrænsning af lydanlæg, jf. afsnit 2.2 og 2.3. Tilsvarende gør sig gældende vedrørende dokumentation for støjbelastningen fra restaurationens øvrige støjende aktiviteter og anlæg.

6.3 Så længe en ny eller væsentligt ændret restauration ikke har fremsendt dokumentation jf. pkt. 6.1. eller den fremsendte dokumentationen ikke er godkendt af Ærø Kommune, må der kun være svag baggrundsmusik i restaurationen.

6.4 Støjdokumentation i form af målinger/beregninger og redegørelse og indstilling og låsning af lydanlæg, herunder lydbegrænsningsanlæg til gæsteoptræden, skal foretages efter retningslinjerne i bilag 1.

7. Dispensation

7.1 Ærø Kommune kan i særlige tilfælde meddele restaurationer dispensation fra en eller flere af bestemmelserne i regulativet. Dispensationen kan kun gives efter forudgående ansøgning. En ansøgning skal indeholde en konkret begrundelse for behovet for dispensation. Ærø Kommune kan fastsætte vilkår for en dispensation, ligesom en dispensation kan tidsbegrænses.

8. Forhold til anden lovgivning, påbud og forbud

8.1 Regulativet er ikke til hindre for, at Ærø Kommune efter § 42, stk. 1-4 i Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse- med senere ændringer, kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i regulativet. (Jf § 20, stk.5 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 vedrørende miljøregulering af visse aktiviteter, samt senere ændringer).

8.2 Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven vedr. forhold som reguleres af dette regulativ, er gældende uanset vilkårene i dette regulativ.

8.3 Dette regulativ udelukker ikke at anden lovgivning, herunder levnedsmiddellovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen og byggeloven skal overholdes.

9 Afgørelse og Klage

9.1 Afgørelser truffet i medfør af dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed (jf. § 21, stk. 2 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 vedrørende miljøregulering af visse aktiviteter). Uanset dette kan afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg, hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, indklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

9.2 Afgørelser meddelt til en restaurant på en given adresse er gældende uanset ændringer i navn og ejerforhold.

10. Strafbestemmelser

10.1 Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde den, der undlader at følge bestemmelserne i nærværende forskrift.

11. Ikrafttrædelsesbestemmelser

11.1 Regulativet træder i kraft ved vedtagelsen af Ærø Kommunalbestyrelse. Datoen for vedtagelsen fremgår nedenfor, og udgør ligeledes datoen for ikrafttræden.

 Vedtaget af Ærø Kommunalbestyrelsen den 8. juni 2022

Bilag 1 - 1. Grænseværdier for restaurationens samlede støjbelastning målt udendørs i skel.

Vedrørende målepositioner, målebetingelser med videre henvises til Miljøstyrelsens vejledninger og orienteringer.

 

Dage

Klokken 

Område for blandet bolig- ogerhverv (bykerne)

Boligområde for åben og lav boligbebyggelse

Mandag-fredag

07-18

55 dB(A)

45 dB(A)

Lørdage

07-14

55 dB(A)

45 dB(A)

Mandag - fredag

18-22

45 dB(A)

40 dB(A)

Lørdage

14-22

45 dB(A)

40 dB(A)

Søn- og helligdage

07-22

45 dB(A)

40 dB(A)

Alle dage

22-07

40 dB(A)

35 dB(A)

Maksimalværdi

22-07

55 dB(A)

50 dB(A)

 

Grænserne for støj, med udtagelse af maksimalværdien, er angivet som det ækvivalente, konstante korrigerende støjniveau i dB(A) (støjbelastningen) og gælder restaurationens samlede støjbidrag.

2. Grænseværdier for restaurationernes samlede bygningstransmitterede støjbidrag målt i beboelsesrum/kontorlokaler

I beboelsesrum:

Dag og aften kl. 07.00-22.00 30 dB(A)

Nat kl. 22.00-07.00 25 dB(A)

I kontorlokaler:

Hele døgnet 40 dB(A)

Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) og gælder restaurationens samlede bygningstransmitterede støjbidrag.

Maksimalværdien for bygningstransmitteret støj må om natten ikke overstige 40 dB(A) i beboelsesrum.

3. Vægge og etagedæk

Vægge og etagedæk skal have en sådan lysisolation, at støjniveauet fra de aktuelle aktiviteter i restaurationen ikke medfører en støjbelastning, der overstiger de i pkt. 2 nævnte græseværdier. Ved lysisolation forstås her niveaudifferencen mellem lydtryksniveauet i restaurationslokalet angivet som det ækvivalente konstante, støjniveau i dB(A) og det ækvivalente konstante støjniveau i nærmeste beboelser eller kontorlokaler.

4. Lydanlæg

På lydanlæg, herunder TV og eludtag, der benyttes til medbragte lydanlæg ved gæsteoptræden (musikere, dj, stand-up o.s.v), skal installeres i en form for begrænsning, så det samlede støjbidrag fra restaurationen ikke overstiger de i pkt. 1 og 2 anført grænseværdier. Begrænsningen skal udføres sådant, at man ikke umiddelbart kan ændre denne.

Eludtag tilknyttet lydbegrænsningsanlæg skal benyttes ved gæsteoptræden.

5. Dokumentation

Dokumentation for restaurationens støjbelastning, samt indstilling og låsning af lydanlæg og lydbegrænsningsanlæg skal foretages af et firma, der er godkendt til ”Miljømålinger – ekstern støj” jfr. Miljøstyrelsens Referencelaboratoriums liste.

Bilag 2 Krav til ventilationsanlæg i restaurationer

Der skal installeres en emhætte over madtilberedningssteder. Emhætten skal være forsynet med aftageligt fedtfiltre, så der er mulighed for at udtage og rengøre disse i nødvendigt omfang.

Ventilationsanlægget skal installeres tilgængeligt, så der kan foretages tilsyn og vedligeholdelse i nødvendigt omfang. Ventilationskanaler skal være tætte. Alle samlinger skal være forsynet med pakninger eller anden form for effektiv forsegling. Det skal godtgøres, at indvendige kanaler, der passere beboelsesrum eller andre opholdsrum, er tætte og monteret med nødvendige lyddæmpere og indkapslinger, inden anlægget igangsættes.

Afkastluften skal afledes til det fri i en højde som sikre, at der ikke forekommer lugtgener i omgivelserne. Dette sikres som oftest ved afledning af den afsugende luft over tagryggen på højeste bygning i de nære omgivelser eller ved mekanisk løsning til afkastet. Ved forekomst af lugtgener vil Ærø Kommune stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Bilag 3 Retningslinjer for etablering af fedtudskiller

Virksomheder, institutioner med videre i Ærø Kommune, der forarbejder mad og andre fedtholdige organiske produkter skal have en fedtudskiller.

Ærø Kommune stiller en række krav til fedtudskilleren:

 • Fedtudskilleren skal være CE-mærket og etableres i overensstemmelse med gældende afløbsnorm og SBI-anvisning.
 • Fedtudskilleren skal dimensioneres, så den har en størrelse (liter pr. sekund), der passer til den enkelte virksomheds behov. Det er virksomhedes ansvar, at fedtudskilleren har en tilstrækkelig kapacitet til virksomhedens produktion. Dimensionering skal ske efter DS/EN 1825.
 • Alt fedtholdigt spildevand skal passere udskilleren inden tilledning til kloak.
 • Fedtudskilleren skal udluftes til det fri. Udluftningen må ikke være til gene for omgivelserne.
 • Fedtudskilleren skal placeres således, at drift og tømning ikke medfører sundhedsfare eller ulemper.
 • Fedtudskilleren skal løbende tilses og vedligeholdes, så lugtgener undgås.
 • Fedtudskilleren skal anbringes så tæt på afløbsstederne som muligt. Fedtudskilleren må dog ikke anbringes i køkkener eller i lagerrum hvor der opbevares eller tilberedes madvarer.
 • Etablering skal udføreres af en autoriseret kloakmester.

Ansøgning om etablering af en fedtudskiller sendes til Ærø Kommune, Teknisk Afdeling. Ansøgningen skal dokumentere, at fedtudskillerren opfylder kravene som beskrevet ovenfor. Ærø Kommune vurderer den indsendte ansøgning og meddeler en tilslutningstilladelse. I tilladelsen kan ydereligere specifikke krav for fedtudskillerens indretning og drift være beskrevet.

Ansøgningen om etablering af fedtudskiller skal indeholde følgende oplysning:

 • Beskrivelse af aktiviteten i virksomheden
 • Datablad for den valgte fedtudskiller og evt. slamfang
 • Dokumentation på, at fedtudskilleren har en gyldig godkendelse
 • Oplysninger om typer og antal af afløbsinstallationer
 • Dimensionering af fedtudskiller og slamfang (en beregning, der viser, at fedtudskiller og slamfang har en tilstrækkelig kapacitet)
 • Kloaktegning med placering af fedtudskiller samt de afløb, som tilsluttes til udskilleren. Kloaktegningen skal også vise tilslutningen på det eksisterende system, samt dimensioner og fald på kloakledninger. Der er ikke krav til at tegningen skal være målfast.

Når arbejdet er udført, er det dit ansvar, at din kloakmester sender en færdigmelding og kloakplan ”som udført” til Ærø Kommune, Teknisk Afdeling.

Fedtudskilleren skal drives og vedligeholdes i henhold til udskillerens driftsvejledning og de vilkår som stilles i Ærø kommunes tilslutningstilladelse.

Lovgrundlag

Krav om rensning af spildevand indeholdende fedtrester stilles via tilslutningstilladelse med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3 (Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 100 af 19. januar 2022) og den til enhver tid gældende spildevandsplan for Ærø Kommune.

Bilag 4 Retningslinjer for udeservering i Ærø Kommune.  

Retningslinjerne gælder restaurationer, der ønsker at have udeservering på det offentlige vejareal (vej, fortov rabat o.l.) eller et privat grundareal (gårdhave, åben plads o.l).

Hvad er afgørende for om restauranten kan etablere udeservering

Den, der ønsker at etablere udeservering, skal undersøge om:

 • Der er en lokalplan for området, hvor der er indskrevet bestemmelser omkring udeservering.
 • Virksomheden er omfattet af et gågaderegulativ eller andre typer regulativer, der omhandler bestemmelser for udendørs servering.
 • Etablering af det udendørs serveringsareal kræver byggetilladelse, her tænkes særligt på brandtekniske forhold.

I tilfælde af, at der er særlige regler for udeservering, hvor restaurationen er beliggende, skal disse følges.

Udeservering på offentligt vejareal

Ønsker virksomheden at etablere udeservering på et offentligt vejareal, fortov, p-plads eller lignende kræves Kommunalbestyrelsens tilladelse til at benytte det pågældende areal. Inden Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse, skal politiet give sit tilsagn.

En tommelfingerregel er, at der skal være min. 1,5 meter fra udeserveringsarealet til vejbanen.

Ansøgning om tilladelse til udeservering jf. en lokalplan eller til at råde over et offentligt vejareal mv.

Ansøgning om tilladelse i henhold til en lokalplan, et gågaderegulativ eller lign, og til at råde over et offentligt vejareal, skal ske skriftligt til Teknisk afdeling. Ansøgningen skal bilægges en beskrivelse af den påtænkte aktivitet med beskrivelse af antal siddepladser samt kortbilag med angivelse af det areal, hvorpå udeserveringen foregår. Er der i lokalplanen stillet krav om et særligt udseende af udendørsmøbler med videre skal oplysninger herom også medsendes.

Kræver etableringen en byggetilladelse, skal ansøgning herom fremsendes særskilt.

Ærø Kommune kan forlange, at ansøgning skal ske ved benyttelse af særskilt IT-system, som er offentligt tilgængeligt, via kommunens hjemmeside.

En tilladelse følger virksomheden og skal alene fornys, hvis der sker ændringer i benyttelsen. Bortfald af tilladelser sker i henhold til de betingelser, som fremgå af detaillovgivningen (vejloven, byggeloven og/eller planloven).

Regulering af støj i forbindelse med udeservering

For at forebygge, at restaurationer med udeservering giver anledning til støjgener for de omkringboende, har Ærø Kommune fastsat nogle driftsvilkår for udeservering.

Følgende generelle retningslinjer gælder for udeservering i Ærø Kommune

 • Udeservering må kun foregå i tidsrummet kl. 8.00 – 23.00 fra søndag til torsdag og fra kl. 8.00 – 24.00 fredag-lørdag, samt dagen op til skæve helligdage.
 • Oprydning skal være gennemført senest 15 minutter herefter og må ikke give anledning til øget støj.
 • Der må ikke spilles musik i udeserveringsområdet efter kl. 22.00 alle ugens dage.
 • Døre og vinduer skal være lukkede såfremt, der forekommer musik eller anden støjende adfærd i restaurationen.
 • Personale og gæster må ikke optræde unødigt højlydt.
 • De fastsatte støjgrænser i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder skal overholdes, se bilag 1.

Ønsker ud over dette (for eksempel. ved afholdelse af byfester, festivaller o.l.) kræves ansøgning og tilladelse til det enkelte arrangement.

Hvis det kan ske uden væsentlige gener for de omboende, kan der tillades forlænget åbningstid indtil:

 • Kl. 24.00 søndag – torsdag
 • Kl. 01.00 natten efter fredage og lørdage, samt natten op til skæve helligdage.
 • Ligesom der kan tillades musik, performence eller lignende.

Ved vurdering heraf vil der blandt andet blive lagt vægt på:

 • Restaurationens og udeserveringsområdets beliggenhed i forhold til boliger.
 • Om støjen fra udeserveringen vil overstige baggrundsstøjen i området væsentligt.
 • Udeserveringsområdets størrelse (antal siddepladser) og indretning.

Klager, påbud og forbud

Hvis virksomheden har alkoholbevilling, og der konstateres væsentlige gener for de omkringboende, dokumenteret gennem berettigede klager, kan politiet umiddelbart skride ind overfor forholdet.

Uanset om restaurationen har alkoholbevilling eller ej, har Ærø Kommune mulighed for at meddele påbud i medfør af Miljøbeskyttelsesloven § 42, hvis der konstateres væsentlige miljømæssige gener (herunder støjgener) fra udeserveringen. Et påbud kan for eksempel. omhandle krav om udførelse af støjmålinger, gennemførelse af tiltag til at begrænse støj og lignende.

Kan generne ikke begrænses, kan Ærø Kommune udstede forbud mod udeservering, efter behørigt varsel herom.

Såfremt påbud og forbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser ikke overholdes, kan overtrædelsen politianmeldes med krav om bødestraf.

Kompetence

Teknisk afdeling har kompetencen til at afgøre sager i henhold til nærværende retningslinjer, dog skal den gældende kompetenceplan iagttages for så vidt gælder tilladelser efter planloven, vejloven og byggeloven.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00