Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Politikker Sundhedspolitik 2019-2025

Sundhedspolitik 2019-2025

Forord

Ærø, et godt sted at være - et godt sted at leve. Med Sundhedspolitikken vil vi understøtte denne fælles vision.

Det gode og sunde liv er en kerneprioritet i Ærø Kommune. Vi tilslutter os det brede, positive sundhedsbegreb. For os handler det ikke kun om at undgå sygdom. Sundhed handler også om fremme af det gode liv og at have det godt både fysisk, mentalt og socialt. Det brede perspektiv inkluderer både livstils- og levevilkårsfaktorer som grundlag for et sundt liv. Derfor skal sundhedspolitikken fungere som en tværgående politik, og som en del af en samlet indsats, hvor vi er fælles om at skabe de bedste forudsætninger for et godt liv i alle aldre.

I og udenfor kommunen ønsker vi et samarbejde på tværs, som medvirker til at give retning for det gode og sunde liv for alle borgere gennem hele livet. Vi tror på, at vi skaber de bedste resultater ved at indgå i meningsfulde partnerskaber og relationer, og at den allervigtigste samarbejdspartner er den enkelte borger.

Sundhedspolitikken

 • giver overblik over Ærø Kommunes fokusområder.
 • giver retning til hvordan vi på tværs kan skabe mere sundhed for borgerne.
 • skal bidrage til at styrke borgerens mulighed for at tage medansvar for egen sundhed.
 • er et fælles udgangspunkt for medarbejdere i Ærø Kommune i arbejdet med det gode liv.

I november 2018 samlede vi et bredt udvalg af borgere, foreninger mv. til et borgermøde om de kommende sundhedsindsatser. Mødet bidrog med nye perspektiver og konkrete forslag til hvordan vi kan stå sammen om at fremme sundheden. Vi vil gerne sige tak til de mange, der har givet input. Det har været en stor del af tilblivelsen af sundhedspolitikken. På samme måde vil vi arbejde for at involvere borgere, virksomheder, sundhedsprofessionelle, foreninger, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter, når den vedtagne sundhedspolitik skal omsættes til handling. Vi ser frem til, at vi med samarbejde og brugerinvolvering skal gøre sundhedspolitikken levende samt omsætte ord til virkelighed i en sundhedspolitisk handleplan.

Minna Henriksen
Formand for Kultur og Socialudvalget

Fælles om sundheden

Sundhedspolitikken 2019-2025 understøtter, fremmer og bygger videre på visionerne i Ærø Kommunes Udviklingsstrategi 2018, som bl.a. omhandler, at ”alle har krav på og mulighed for et sundt og godt liv”. Ligeledes bygger sundhedspolitikken også på nationale og regionale mål og anbefalinger. Vores målsætninger læner sig tæt op ad den regionale sundhedsaftale, der beskriver det forpligtende samarbejde mellem kommuner, almen praksis og region, og som sætter fælles mål for sundhedsområdet.

Den enkeltes sundhed er påvirket af en lang række forhold, lige fra opvækst, skolegang og uddannelse, til vaner, livsstil, nærmiljø, sociale relationer og tilknytning til arbejdsmarkedet (figur 1). Formålet med sundhedspolitikken er derfor at være grundstenen i det brede samarbejde med borgere, politiske udvalg, forvaltninger på tværs i kommunen og andre aktører om at forbedre den generelle sundhedstilstand på Ærø.
En sundere kommune skabes bedst i fællesskab.

Befolkningsudvikling på Ærø

Vi står overfor centrale aktuelle udfordringer. Middellevetiden har aldrig været højere, men vi lever flere år med dårligt helbred. Andelen med en eller flere kroniske lidelser bliver større og det medfører flere behandlingskrævende år. Efterspørgslen på sundheds- ydelser samt udgifter på sundhedsområdet vil dermed stige, og vi ser en befolkningsudvikling på Ærø, der betyder at vi bliver færre til at løfte opgaven.

Yderligere ser vi en stigende grad af ulighed i sundhed. Sundhedsadfærd og sygdomme er skævt fordelt i befolkningen med uddannelse, indkomst og arbejdsforhold som betydelige faktorer. Der er en tydelig tendens til at usund livsstil og sygdomme stiger gradvist i takt med lavere uddannelsesniveau og lavere indkomst.

Vi skal tænke nyt for at ramme bredt og for at løfte udfordringerne. Vi vil arbejde med de rammer, der giver alle borgere, uanset livsvilkår, mulighed for og lyst til at fremme egen sundhed. Digitale løsninger kan være med til  at sikre, at vi når ud til alle. Når vi arbejder med sundhed på Ærø, gør vi det ikke alene. Vi gør det sammen med borgerne og alle dem, der har betydning for og indflydelse på borgerens hverdag og sundhed (figur 1).

Figur 1. Faktorer, der alle påvirker individets sundhed og dermed skildrer hvilke faktorer vi kan fokusere på i arbejdet frem mod et godt og sundt liv.

Kilde: Forebyggelse og Sundhedsfremme - en vejledning i Sundhedslovens § 119 (Efter Dahlgren & Whitehead, 1991).

Fokusområder i det fælles arbejde for mere sundhed

Sundhedspolitikken 2019-2025 indeholder syv fokusområder. Disse er tæt forbundet, da de alle kan påvirke hinanden. Nedenfor ses fokusområderne samt tilhørende målsætning (ikke prioriteret rækkefølge). Videre i sundhedspolitikken kan du under hvert fokusområde læse om hvilke styrker og udfordringer, der gør sig gældende på Ærø samt hvilke indsatser vi vil arbejde hen imod for at nå målsætningerne.

Mental sundhed
På Ærø skal flere børn og voksne trives. Flere skal indgå i sociale relationer eller aktive fællesskaber.

Tobak
På Ærø skal flere vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge.

Bevægelse
På Ærø skal flere bevæge sig i dagligdagen, og vi skal skabe rammer, der motiverer til øget fysisk aktivitet

Mad og måltider
På Ærø skal flere vælge sunde madvarer, og vi skal skabe rammer, der motiverer til det sunde valg.

Alkohol
På Ærø skal flere drikke mindre, og alkoholdebuten hos unge skal udskydes.

Kroniske lidelser
På Ærø skal flere borgere med kronisk sygdom opleve større livskvalitet.

Lighed i sundhed
På Ærø skal flere borgere leve et sundt liv og vi skal medvirke til at skabe rammer, der gør det nemt at leve sundt.

MENTAL SUNDHED

Målsætning:

På Ærø skal flere børn og voksne trives. Flere skal indgå i sociale relationer eller aktive fællesskaber.

En god mental sundhed har positiv indflydelse på forebyggelse af sygdom og på evnen til at tilegne sig ny viden og færdigheder, ligesom en god mental sundhed kan mindske frafaldet på ungdomsuddannelser og styrke borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Der foreligger god dokumentation for, at den tidlige helhedsorienterede indsats er afgørende for børns mentale sundhed. Ligeledes bør de brede borgerrettede indsatser kombineres med indsatser til specifikke målgrupper, der har brug for mere støtte.

Styrker:

 • Korte fysiske afstande mellem borgerne samt et trygt miljø at færdes i.
 • Stærke bånd på tværs af generationer.
 • Hovedparten af borgerne i Ærø Kommune er tilfredse med deres sociale relationer.
 • Over 180 forskellige foreninger på Ærø samt mange fritids- og kulturelle arrangementer.

Udfordringer:

 • På Ærø ser vi flere der ofte er uønsket alene og sjældent eller aldrig har kontakt med venner og familie.
 • Andelen, der aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale med hvis de har brug for støtte, er stigende på Ærø.
 • Unge i Danmark føler sig ofte stressede.
 • Der ses dårligere mental trivsel hos borgere udenfor beskæftigelse.

Sammen vil vi arbejde for:

 • At alle børn får en god start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring.
 • At flere børn og unge har en god mental trivsel.
 • Tidlige indsatser for sårbare og socialt udsatte familier.
 • At forebygge ensomhed ved at støtte borgere med spinkle eller ingen netværk.
 • Målrettede og tværgående indsatser til borgere udenfor, eller med risiko for at miste tilknytning til, uddannelse eller arbejdsmarked.
 • Alsidige tilbud, der tilgodeser alle borgeres styrker, ressourcer og kompetencer.
 • Synliggørelse af alle øens foreningstilbud og sociale fællesskaber.
 • Velfærdsteknologiske løsninger, der hvor det giver merværdi for borgeren.

TOBAK

Målsætning:

På Ærø skal flere vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge.

Rygning er den vigtigste årsag til tab af gode leveår. Et rygestop medfører en række sundhedsmæssige fordele, også selvom det sker efter mange år med tobak. Den største effekt af det tobaksforebyggende arbejde ses, når der iværksættes flerstrengede indsatser både centralt og lokalt. Elementerne i en effektiv tobaksforebyggelse er forebyggelse af rygestart, fremme af røgfrie miljøer samt fremme af rygestop.

Styrker:

 • Ærø Kommune er en del af partnerskabet Røgfri Fremtid, der tilbyder gode sparringsnetværk og inspiration til tobaksforebyggelsen.
 • Opbakning til samarbejde vedrørende røgfri skoletid fra skolernes side.
 • Færre ikke-rygere på Ærø bliver udsat for passiv rygning.
 • Knap halvdelen på Ærø har aldrig røget.

Udfordringer:

 • Der er en stor andel af storrygere i Ærø Kommune.
 • Andelen af dagligrygere på Ærø er stigende.
 • Flere unge begynder at ryge.
 • En tidlig rygestart er ofte forbundet med et stort tobaksforbrug senere i livet.
 • Unges rygevaner påvirkes i høj grad af deres omgivelser og af rollemodeller.
 • Andelen af rygere er højere blandt borgere med psykisk sygdom sammenlignet med den øvrige befolkning.
 • Der er flere rygere blandt borgere udenfor beskæftigelse.

Sammen vil vi arbejde for:

 • At ingen børn og unge starter med at ryge.
 • At alle skoler forpligter sig til at deltage aktivt i forebyggelsen.
 • At unge mødes i attraktive røgfrie miljøer.
 • At samarbejde med lokale foreninger og fritidsmiljøer om tobaksforebyggelse.
 • Velfærdsteknologiske løsninger, der hvor det giver merværdi for borgeren.
 • At reducere andelen af dagligrygere via rygestopforløb til alle aldre og målgrupper.
 • Røgfri arbejdstid i Ærø Kommune.

BEVÆGELSE

Målsætning:

På Ærø skal flere bevæge sig i dagligdagen, og vi skal skabe rammer, der motiverer til øget fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet har store helbredsmæssige fordele for borgere i alle aldre. Bevægelse og fysisk aktivitet har en forebyggende effekt på en række sygdomme, ligesom det styrker den motoriske udvikling og opretholder funktionsevnen. Fysisk aktivitet har også positive effekter på den mentale sundhed. Det giver gode effekter, hvis fysisk aktivitet og bevægelse sker i en kombination mellem rammesættende og individorienterede indsatser. Det er vigtigt, at sætte fokus på aktivitetsformer, der får pulsen op, men den lette hverdagsmotion er især afgørende i et sundhedsfremmende perspektiv.

Styrker:

 • Bredt udvalg af idræts- og sportsforeninger i borgernes nærområde.
 • En smuk natur, der kan bruges og bliver brugt.
 • Cykel-, ride- og gangstier samt udendørs træningsfaciliteter.
 • Gratis bus i dagtimerne, der gør det nemt at komme rundt til aktiviteter.
 • Mange gode tilbud til et aktivt seniorliv.

Udfordringer:

 • På Ærø ser vi en tendens til at færre borgere er fysisk aktive i fritiden.
 • Flere borgere på Ærø lever ikke op til minimumsanbefalingerne for fysisk aktivitet.
 • Få cykelstier på øen.
 • Stillesiddende adfærd på arbejde og i fritiden er udbredt i alle aldersgrupper i Danmark.
 • Mange børn i Danmark bliver inaktive i 13-14 års alderen.

Sammen vil vi arbejde for:

 • En let adgang til og et godt overblik over idrætstilbud og træningsfaciliteter.
 • En tværgående indsats for at skabe bevægelse og aktiviteter, der tilgodeser forskellige borgeres behov og udfordringer.
 • Velfærdsteknologiske løsninger, der hvor det giver merværdi for borgeren.
 • At understøtte og planlægge infrastruktur og udearealer således, at de fremmer fællesskab og bevægelse samt indbyder til rekreative formål.
 • Mere hverdagsbevægelse herunder aktiv transport (fx cykel).
 • Flere børn bliver fysiske aktive.

MAD OG MÅLTIDER

Målsætning:

På Ærø skal flere vælge sunde madvarer, og vi skal skabe rammer, der motiverer til det sunde valg.

Sunde mad- og måltidsvaner har stor betydning for at fremme og bevare et godt helbred samt for at forebygge overvægt, underernæring og livsstilsrelaterede sygdomme, som fx type 2-diabetes. Overvægt er et stigende problem blandt børn og unge i Region Syddanmark, mens underernæring er en hyppig udfordring hos ældre borgere. Undersøgelser viser, at effektiv fremme af sunde mad- og måltidsvaner vil opnås ved at arbejde helhedsorienteret og med flerstrengede indsatser.

Styrker:

 • Fokus på ernæring hos alle aldersgrupper.
 • Et tværfagligt samarbejde mellem kommunens fagpersoner omkring tidlig opsporing.
 • Spisefællesskaber rundt på øen.
 • Gratis frugt på ungdomsuddannelser.
 • Kostordning og sukkerpolitik i kommunale daginstitutioner.
 • Kommunalt produktionskøkken har et større brug af lokale råvarer samt omlagt til økologi.

Udfordringer:

 • På Ærø ses en tendens til at flere borgere har et usundt kostmønster.
 • Flere borgere er moderat- til svært overvægtige.
 • Andelen af undervægtige borgere er stigende.
 • Under halvdelen af borgere på Ærø spiser frugt dagligt.
 • Borgere i beskæftigelse har generelt et sundere kostmønster end borgere udenfor beskæftigelse.
 • Flere mænd end kvinder spiser usundt.

Sammen vil vi arbejde for:

 • At børn får en god og sund start på livet.
 • At sund kost indgår i børn og unges daglige udviklings- og læringsmiljøer.
 • At færre børn og unge er overvægtige eller svært overvægtige.
 • At opspore og forebygge underernæring hos ældre på tværs af kommunens forvaltninger.
 • Velfærdsteknologiske løsninger, der hvor det giver merværdi for borgeren.
 • Sunde initiativer for medarbejdere hos øens virksomheder, organisationer og i kommunens forvaltninger.

ALKOHOL

Målsætning:

På Ærø skal flere drikke mindre, og alkoholdebuten hos unge skal udskydes.

Et stort forbrug af alkohol kan have både personlige, sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser for den der drikker, men også for de pårørende. Rusdrikkeri er udbredt i den danske befolkning, og danske unge drikker mere og hyppigere end unge i andre europæiske lande. Der er god dokumentation for, at en begrænsning af tilgængeligheden af alkohol, er effektiv i forhold til at reducere forbruget. Ligeledes er tidlig opsporing og forebyggende indsatser afgørende på alkoholområdet, eksempelvis undervisning på skoler og inddragelse af forældre.

Styrker:

 • Et stærkt samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger omkring tidlig opsporing.
 • Fagligt stærke rådgivningskompetencer til alkoholikere og deres pårørende lokalt på øen.
 • Bevillingsnævnet, SSP og Politiet samarbejder om ansvarlig udskænkning i nattelivet på Ærø.

Udfordringer:

 • Ærø har regionens højeste og næsthøjeste andel af borgere, der overskrider Sundhedsstyrelsens hhv. højrisikogrænse og lavrisikogrænse for alkoholindtag.
 • Flere mænd end kvinder overskrider højrisikogrænsen.
 • Borgere udenfor beskæftigelse drikker mere end borgere i beskæftigelse.

Sammen vil vi arbejde for:

 • At ingen børn og unges liv skades af alkohol.
 • At alle skoler og uddannelsessteder arbejder aktivt for at udsætte alkoholdebuten.
 • Et samarbejde mellem kommunen, frivillige foreninger og private aktører om attraktive alkoholfrie miljøer og ansvarlig udskænkning.
 • Differentiering af behandlingstilbud og forebyggelsesindsatser ud fra forskellige målgruppers behov.
 • Velfærdsteknologiske løsninger, der hvor det giver merværdi for borgeren.
 • At italesætte alkoholproblematikker og undgå tabu vedrørende alkohol.
 • At medarbejdere efterlever alkoholpolitikken for Ærø kommune.
 • At skabe alkoholpolitikker på private arbejdspladser.

KRONISKE LIDELSER (herunder handicap og funktionsnedsættelser)

Målsætning:

På Ærø skal flere borgere med kronisk sygdom opleve større livskvalitet.

Forekomsten af borgere med kroniske sygdomme eller muskel-skelet lidelser er steget de senere år. Det fordrer et styrket samarbejde mellem sektorer. Kroniske- og psykiske lidelser, smerter og fysiske funktionsnedsættelser er nogle af årsagerne til længerevarende sygemeldinger, et liv med forringet livskvalitet og førtidspension. En vigtig opgave består derfor i opsporing, målrettede tilbud, behandling og rehabilitering, der vil bidrage til, at berørte borgere bliver i stand til at tage vare på egen situation og leve et godt liv.

Styrker:

 • Korte lokale afstande og let adgang til tværfaglige sundhedstilbud.
 • Let adgang til motionstilbud på øen – både i forening og i naturen.
 • Tværfagligt samarbejde om opsporing og rehabilitering.
 • Lokalt sygehus.
 • Stærkt samarbejde mellem sektorer.

Udfordringer:

 • Mange borgere på Ærø er meget generet af smerter.
 • Flere og flere borgere på Ærø får konstateret KOL eller KOL-relaterede sygdomme.
 • En fjerdedel af borgere på Ærø har forhøjet blodtryk.
 • Andelen af borgere på Ærø med diagnosticeret diabetes ligger over regionsgennemsnittet.
 • Lang rejsetid for behandlingstilbud udenfor øen.

Sammen vil vi arbejde for:

 • En tværgående opsporing af borgere med kronisk sygdom samt borgere med særlig risiko for udvikling af kronisk sygdom.
 • En patientuddannelse til borgere med kroniske lidelser og smerter, så de oplever mestring og større livskvalitet.
 • Velfærdsteknologiske løsninger, der hvor det giver merværdi for borgeren.
 • At borgere med kroniske lidelser skal kunne fastholde et godt arbejdsliv.
 • Et tæt samarbejde på tværs af sektorer og forvaltninger om sammenhængende og velkoordinerede forløb i et helhedsorienteret borgerperspektiv.

LIGHED I SUNDHED

Målsætning:

På Ærø skal flere borgere leve et sundt liv og vi skal medvirke til at skabe rammer, der gør det nemt at leve sundt.

At skabe større lighed i sundhed, kan være med til at forbedre folkesundheden på Ærø. Det kræver en tilgang til borgerne, der tager hensyn til generelle livsvilkår, herunder fysiske, psykiske og sociale hensyn (se figur side 3) – vi skal møde borgeren, hvor de er. Det er vigtigt at afdække den enkeltes behov, ressourcer og muligheder inden en given indsats iværksættes. Nogle borgere kan være aktive medspillere i forhold til at fremme egen sundhed, mens vi må bruge ekstra ressourcer på de borgere, der af forskellige årsager ikke kan og således har det største behov.

Styrker:

 • Et lille lokalsamfund med korte afstande og stort lokalkendskab til hinanden.
 • Det nære sundhedsvæsen er tæt på borgeren.
 • Velfungerende almen praksis med godt kendskab til borgerne.

Udfordringer:

 • Borgere i beskæftigelse har generelt en sundere adfærd end borgere udenfor arbejdsmarkedet.
 • Mennesker med en psykisk sygdom har en middellevetid, der er 10-20 år kortere, end hvad den er for mennesker uden en psykisk sygdom.
 • Borgere med ingen eller kort uddannelse har væsentlig ringere sundhedstilstand end borgere med en længere uddannelse.
 • Menneskers livsvilkår har stor indflydelse på graden af sundhed samt kompetencerne til at træffe sunde valg.

Sammen vil vi arbejde for:

 • Hjælp til borgere, der ikke selv er i stand til at tage vare på egen sundhed.
 • At borgeren kan tilegne sig strategier til at håndtere og tage ansvar for eget liv.
 • At målrette tilbud til familier, unge, voksne og ældre, der har forskellige behov for støtte og hjælp.
 • Sårbare borgeres mulighed for at opnå eller bevare tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse, herunder også borgere med funktionsnedsættelser eller psykiske lidelser.
 • Velfærdsteknologiske løsninger, der hvor det giver merværdi for borgeren.

Fra politik til praksis

Sundhedspolitikken skal give mening således, at flest muligt arbejder med de enkelte mål og indsatser. Dialogen på tværs, fra borger til politiske udvalg, skal styrkes således, at indsatserne implementeres i det daglige arbejde på hele øen. Alle områder i Ærø Kommune skal arbejde for at opnå målsætningerne. Kun sådan kan vi komme i mål med de enkelte områder i Sundhedspolitikken 2019-2025. Vi er fælles om sundheden og det betyder, at alle på Ærø skal opleve et fælles afsæt i den tværgående sundhedspolitik.

For at føre sundhedspolitikken ud i livet skal målsætningerne prioritere, konkretiseres og kvalificeres i en sundhedspolitisk handleplan. Under udarbejdelsen af den sundhedspolitiske handleplan vil vi fortsat lægge vægt på involvering og inddragelse af et bredt udvalg af aktører og interessenter, der alle i større eller mindre grad har betydning for borgernes sundhed. Vi vil støtte op om nytænkning, kreativitet og digitale løsninger således, at de sundhedspolitiske mål fremmes bedst muligt.

Vi ser frem til at arbejde sammen om et sundt og godt liv på Ærø.

Baggrundsmateriale

 • Region Syddanmarks Sundhedsprofil ”Hvordan har du det?” fra 2017.
 • Region Syddanmarks Sundhedsaftale 2019-2023.
 • Danskernes Sundhed – den nationale sundhedsprofil fra 2017.
 • Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2018.
 • KL’s Udspil Sundhedsfremme og Forebyggelse Januar 2018.
 • Danmarks Statistik.

For yderligere, se bilag 1.

BILAG 1. Sundhedspolitisk rammesætning.

Sundhedspolitikken tager udgangspunkt i den landsdækkende Sundhedsprofil, understøtter nationale og regionale målsætninger, sundhedsaftalerne samt Ærø kommunes Udviklingsstrategi og arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. I tabellen nedenfor ses yderligere beskrivelser.

Hjemmesidelinks

Beskrivelse

Syddanmarks sunhedsaftale
 


Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde
i sundhedsvæsenet mellem region,
kommune og almen praksis.
Med udgangspunkt i de otte nationale mål opstiller sundhedsaftalen
fælles forpligtende målsætninger for samarbejdet.

   

KKR-Syddanmarks-sundhedspolitiske-visioner-–-sammen-om-borgernes-sundhedsv-sen-2025--.pdf                               

KKR Syddanmark varetager tværkommunale interesser på sundhedsområdet
i samarbejde med regionens hospitaler og almen praksis.
I visionen konkretiseres, med afsæt i KL udspillet ”Sammen om Sundhed”
og regeringens nationale mål for sundhedsvæsenet,
hvordan der vil arbejdes med et styrket nært og sammenhængende sundhedsvæsen sammen med borgerne.
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker er baseret på den aktuelt bedste viden og evidens både om danskernes sundhedsudfordringer samt om de metoder og indsatser, der bedst kan imødegå dem.

Der findes forebyggelsespakker inddelt i temaer, områder og målgrupper.

forebyggelse-for-fremtiden-pixi-udgave--3-.pdf

Udspillet skal øge fokus på at forebygge, og hjælpe den enkelte kommune til at skabe endnu mere systematik og bedre kvalitet i forebyggelsesindsatsen på tværs af fagområder.

Sundhedsprofilen 2021

 

Hvert fjerde år udarbejdes sundhedsprofiler, der kortlægger borgernes selvvurderede sundhed, sygelighed og sundhedsvaner. Resultaterne fra sundhedsprofilerne bruges bl.a. i forbindelse med formulering af målsætninger og prioritering af indsatser på forebyggelses- og sundhedsområdet.

Udviklingsstrategi 2022-2025

 

Udviklingsstrategien udstikker den overordnede kurs for de kommende års arbejde med at udvikle kommunen.

Under overskriften: ’Ærø – et godt sted at være – et godt sted at leve’ tager udviklingsstrategien afsæt i kommunens værdigrundlag, vision og mission, hvor ledetrådene er: samarbejde på tværs, åbenhed og mod til udvikling. Strategiens langsigtede pejlemærker er retningsgivende og skal understøttes af kommunens andre politikker.

Partnerskabet Røgfri Fremtid  Røgfri Fremtid er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Trygfonden og en række forsknings- og sundhedsinstitutioner, regioner og kommuner. Den fælles vision er et røgfrit Danmark i 2030. Ét af Røgfri Fremtids hovedbudskaber er, at børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og at vi sammen tager ansvar for, at det er muligt. Som kommune skal vi arbejde hen mod den fælles vision.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00