Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Strategier Udviklingsstrategi 2022 - 2025

Udviklingsstrategi 2022 - 2025

Ærø - et godt sted at være – et godt sted at leve

Indledning

Ærø Kommunes udviklingsstrategi 2022-2025 udstikker den overordnede kurs for de kommende års arbejde med at udvikle kommunen.

Under overskriften: 'Ærø - et godt sted at være - et godt sted at leve' tager udviklingsstrategien afsæt i kommunens værdigrundlag, vision og mission, hvor fokus er samarbejde på tværs, åbenhed og mod til udvikling.

Med udviklingsstrategien har Kommunalbestyrelsen, medarbejdere og ledere i fællesskab valgt en række langsigtede pejlemærker for den udvikling, vi ønsker at fremme de kommende år.

Udviklingsstrategien er et styrings- og prioriteringsværktøj til det daglige arbejde i kommunen - men det er også vores; politikernes, borgernes og medarbejdernes fælles beskrivelse af, hvilken fremtid vi ønsker os i Ærø Kommune.

Strategien er retningsgivende for den prioritering af udviklingsindsatser, der skal foretages de kommende år. Men strategien kan ikke stå alene. Den understøttes af en række politikker og handleplaner for de enkelte fagområder (Børnepolitik, Sundhedspolitik m.fl.) samt konkrete mål og aktiviteter for strategiens pejlemærker. Her beskrives mere konkrete løsningsforslag til, hvordan vi sætter den ønskede udvikling i værk.

Det skal vi gøre sammen og med stor åbenhed og mod til at tænke nyt.

Selv om vi med udviklingsstrategien kigger fremad, er det vigtigt, at vi kan justere kursen alt efter hvordan vilkårene og verden ændrer sig.

Derfor vil Kommunalbestyrelsens fagudvalg sammen med ledere og medarbejdere hvert år i april justere og fastlægge det kommende års udviklingsmål og –indsatser ved udarbejdelse af handleplaner, som understøtter udviklingsstrategien.

Mission

Ærø er et attraktivt helårssamfund, som fremmer erhvervsudvikling og tilbyder beskæftigelse. Vi har velfærdsydelser af høj kvalitet og skaber rum og muligheder for en mangfoldighed af aktiviteter for både fastboende og besøgende.

Vision

Ærø - et godt sted at være - et godt sted at leve

På Ærø går udsyn, nytænkning og rummelighed hånd i hånd med respekten for Ærøs særlige DNA som øsamfund og øens stærke traditioner og kulturelle og maritime rødder. Vi har fokus på grønne og digitale løsninger, og sammen skaber vi muligheder for det gode liv - både i hverdagen og i fritiden.

Ærø er et lille samfund med fokus på fællesskaber. Vi har et fælles ansvar for hinanden og vores ø. Her er havet og naturen altid er lige uden for døren.  Det er vores styrke og identitet, som giver helt særlige muligheder.

Vi vil være:

 • Et trygt samfund, hvor børn, unge og voksne oplever nærvær og lydhørhed i mødet med kommunen.
 • Danmarks bedste til at skabe smidige og fleksible løsninger for borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.
 • Det bedste alternativ til storbyen, så flere borgere og virksomheder vælger os til.
 • Førende inden for grøn, maritim og digital omstilling.
 • Det naturlige valg som geografisk testområde for nye teknologier og metoder.

Værdigrundlag

Værdigrundlaget er godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2018 og beskriver den kultur, som vi ønsker, skal præge arbejdsstederne i Ærø Kommune.

 1.  Sammen kan vi mere

Vi er troværdige samarbejdspartnere, der samarbejder på tværs såvel internt som eksternt. Vi skaber de bedste resultater sammen med borgere, erhvervslivet og det offentlige. På den måde skaber vi ejerskab til fælles løsninger. Vi kan sammen skabe bedre løsninger med forskellige perspektiver og viden. Vi udnytter et stærkt fællesskab på Ærø til at skabe lokale løsninger. Vi samarbejder på tværs af kommune- og landegrænser. Vi er åbne for input udefra.

 1.  Det åbne miljø

Nærhed og åbenhed går hånd i hånd i Ærø Kommune.  Vores størrelse gør os smidige i forhold til hurtigt at løse opgaver på tværs af fagområder. Det lokale ø-miljø skaber en samhørighedsfølelse, der styrker kommunikationen mellem borger og kommune.

 1.  Mod til udvikling

På Ærø tør vi gå foran. Vi er skabende og nysgerrige i et miljø, hvor tilliden dyrkes og udvikles. Vi afsøger nye muligheder og tilegner os viden og kompetencer, så vi kan tilbyde løsninger til fælles bedste. Med nytænkning og fornyelse skaber vi liv og vækst.

Udviklingsstrategiens indsatsområder og pejlemærker

Første del af udviklingsstrategien beskriver 13 udadrettede indsatsområder for Ærø Kommunes interessenter; borgere, brugere og besøgende samt virksomheder og foreninger. Indsatsområderne er forankret i henholdsvis Kultur- og Socialudvalget (7 indsatsområder), Teknik-, Miljø- og Havneudvalget (4 indsatsområder) og Økonomi- og Erhvervsudvalget (2 indsatsområder).

Anden del af udviklingsstrategien beskriver 4 indadrettede indsatsområder for medarbejdere og ledere. De 4 indsatsområder er forankret ved Økonomi- og Erhvervsudvalget.

For hvert indsatsområde er der pejlemærker, som angiver en fælles retning for arbejdet inden for det enkelte indsatsområde.

Udadrettede indsatsområder Indadrettede indsatsområder
 • Fælles pejlemærker for velfærdsområdet
 • Børn og unge
 • Ældre
 • Sundhed
 • Voksen, handicap og psykiatri
 • Beskæftigelse
 • Kultur og fritid
 • By- og lokalsamfund
 • Klima og vedvarende energi
 • Natur og miljø
 • Infrastruktur og forsyning
 • Erhverv, turisme og bosætning
 • Kollektiv trafik
 • Kompetenceudvikling

 

 • Organisationsudvikling

 

 • Arbejdsmiljø

 

 • Rekruttering og fastholdelse

Udadrettede indsatsområder

Fælles pejlemærker for velfærdsområdet

 1. Alle på Ærø har krav på og mulighed for et sundt og godt liv.
 2. Sammen med borgerne tager vi udgangspunkt i deres individuelle behov, ressourcer og mål.
 3. Vi anvender velfærdsteknologi og digitale løsninger.
 4. Vi arbejder helhedsorienteret og samarbejder på tværs for at sikre borgerne den bedst mulige service.
 5. Vi har fokus på at optimere vores arbejdsgange for at skabe mest mulig tid til kerneopgaven.
 6. Borgere oplever, at de mødes anerkendende, forstående og støttende med respekt for borgerens livssituation.

Pejlemærker for børn og unge

 1. Alle børn og unge på Ærø har krav på en sund og tryg opvækst og mulighed for et aktivt fritidsliv, samt at blive anerkendt som dem, de er.
 2. Alle børn og unge skal udfordres af kompetente medarbejdere, således at deres potentialer udfordres og udvikles.
 3. Forældrene er de mest betydningsfulde i barnets liv. De kommunale indsatser baserer sig på en involvering af barn, forældre og professionelle.
 4. Unge på Ærø skal være medborgere med indflydelse og ansvar.

Pejlemærker for ældre

 1. Ærø er en ældrevenlig ø.
 2. Vi inddrager pårørende og civilsamfundet som en mulig del af opgaveløsningen.
 3. Vi arbejder rehabiliterende for at styrke borgernes mestring af eget liv.
 4. Ærø Kommune skaber gode rammer for det frivillige arbejde på ældreområdet.
 5. Fremtidens struktur for pleje- og ældreboliger skal inkludere fysiske rammer og teknologiske løsninger, så de afspejler brugernes behov.
 6. Medarbejderne har den nødvendige viden til at kunne udføre arbejdet med høj faglighed og kvalitet. 

Pejlemærker for sundhed

 1. Et aktivt liv - flere borgere på Ærø skal bevæge sig i dagligdagen.
 2. Flere borgere skal trives og have god mental sundhed.
 3. Overvægten skal reduceres, især blandt børn og unge.
 4. Færre borgere skal have et skadeligt alkoholforbrug, og alkoholdebuten skal udskydes blandt unge.
 5. Ingen børn skal vokse op i familier med misbrug.
 6. Flere borgere skal vælge et røgfrit liv.

Pejlemærker for voksen, handicap og psykiatri

 1. Vi medinddrager borgerne mest muligt for at skabe stabilitet og/eller udvikling i borgerens liv.
 2. Vi lytter og giver sparring i samtaler for bedst muligt at støtte borgernes drømme og muligheder for at udvikle sig, klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ud fra de givne rammer.
 3. Vi arbejder på, at borgerne oplever sammenhæng, når de får behov for hjælp og støtte - fra første møde med sagsbehandler til opfølgning på den sociale indsats.
 4. Samarbejdet med borgeren bygger på den enkeltes muligheder og ansvar for sig selv, dennes familie, ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer i det omfang, det er muligt, så borgeren deltager aktivt.

Pejlemærker for beskæftigelse

 1. Borgeren er medskaber i sin egen sag og deltager aktivt, samarbejdende og tager ansvar for egen situation.
 2. Vi vil være en tæt samarbejdspartner med virksomhederne på øen, når de arbejder med rekruttering og medarbejderudvikling. Det gør vi ved at samarbejde bredt i forhold til opkvalificering, uddannelse og rekruttering.

Pejlemærker for kultur og fritid

 1. Vi fremmer et aktivt fritidsliv ved at understøtte mulighederne for en bred og varieret vifte af fritidstilbud.
 2. Øens foreninger, ildsjæle og institutioner er omdrejningspunktet for idræts-, kunst- og kulturlivet, og vi har fokus på dialog og inddragelse i større forandringer i kultur- og fritidslivet.
 3. Vi understøtter initiativer, som har fokus på at fastholde Ærøs historie og traditioner.
 4. Iværksætterlysten og de borgerdrevne aktiviteter skal støttes.
 5. Vi styrker samarbejdet med og mellem idrætsforeninger og frivillige, som har en stor og vigtig rolle i at få øens borgere til at leve og opleve en aktiv fritid.
 6. Tilflyttere skal støttes i at finde netværk og fællesskaber - også i kultur- og idrætslivet.
 7. Vi synliggør de mange forenings- og fritidsaktiviteter, som tilbydes på Ærø.

Pejlemærker for by- og lokalsamfund

 1. Vi skaber rammerne for en fortsat udvikling af stærke og levedygtige by- og lokalsamfund.

Pejlemærker for klima og vedvarende energi

 1. Vi arbejder aktivt for at udbygge Ærøs position som en bæredygtig og klimaneutral ø, der er selvforsynende med vedvarende energi.
 2. Ærøs status som vedvarende energi-ø bruger vi som motor for erhvervsudvikling, transportudvikling, bosætning og turisme.

Pejlemærker for natur og miljø

 1. Vi arbejder på at bevare den eksisterende naturrigdom på Ærø og give mulighed for, at naturen kan udvikle sig i større sammenhængende naturområder.
 2. Adgang til naturen er en væsentlig del af ø-livet og skal ske på en bæredygtig måde, således at det ikke forstyrrer naturgrundlaget. 

Pejlemærker for infrastruktur og forsyning

 1. Vi skaber gode veje, havne, digital og anden nødvendig infrastruktur, som understøtter kvaliteterne i et godt og bæredygtigt hverdagsliv, erhvervsudviklingen, den grønne omstilling og turismen.

Pejlemærker for erhverv, bosætning og Ærø som feriedestination

Erhverv

 1. Vi skaber rammer for yderligere samarbejde og vidensdeling mellem det etablerede erhverv, iværksættere og Ærø Kommunes ansatte, fordi det gør os både bedre og stærkere.
 2. Vi arbejder for, at Ærø er en førende iværksætter-kommune, fordi det både skaber mere erhverv, flere arbejdspladser og øget bosætning.
 3. Vi arbejder for, at Ærøs digitale infrastruktur (fibernet, mobilnet, digital velfærd, digital service mv.) er blandt landets bedste, fordi det understøtter erhverv, bosætning og velfærd.
 4. Vi igangsætter handlinger, der sikrer yderligere udvikling af Ærø som et levedygtigt helårssamfund, og det er indenfor alt lige fra butik- og erhvervsliv, foreningsliv, uddannelsesinstitutioner, boliger, velfærd til trafikal tilgængelighed.
 5. Vi understøtter jobskabelse og udvikling inden for det blå Danmark og grøn skibsfart med tilhørende industri, fordi Ærø er båret af maritime kompetencer.
 6. Vi understøtter, at lokal produktion af fødevarer på Ærø bliver en væsentlig del af oplevelsesøkonomien på Ærø.
 7. Kommunen understøtter landbruget, som er et betydningsfyldt erhverv. Landbruget er en del af den grønne omstilling.
 8. Vi sikrer vejledning, råd og information til erhvervslivet om en mere grøn og bæredygtig udvikling, fordi det gavner klimaet og pengepungen.
 9. Vi vil dyrke de ærøske erhvervsklynger, håndværk, skibsbyggeri og landbrug.

Ærø som feriedestination

 1. Vi understøtter, at Ærøs turisme er funderet i ø-livet: naturen, havet og den særlige ærøske kultur og historie.
 2. Vi værner om Ærøs maritime og historiske kulturarv og værdier som nærhed, tryghed og imødekommenhed, fordi vi ønsker, at Ærø fortsat skal være et autentisk rejsemål. 
 3. Vi sikrer tilgængelighed både i forhold til naturen, havet og oplevelser året rundt, men også i forhold til information og inspiration til de besøgende. På Ærø går turistens digitale rejse hånd i hånd med det personlige møde med ærøboerne og det ærøske samfund.
 4. Vi ser den besøgende som en velkommen gæst, som en mulig ambassadør og som en potentiel tilflytter og/eller erhvervsdrivende.

Bosætning

 1. Vi udbreder kendskabet til Ærø, som en ø, hvor ualmindelig smuk natur, nærhed, tryghed og stærke fællesskaber skaber de bedste rammer for det gode liv.
 2. Vi imødekommer den stigende efterspørgsel på lejeboliger og bidrager til at gøre det muligt for tilflyttere at bosætte sig på vilkår, der passer til deres situation.
 3. Vi understøtter og formidler Ærøs mange fællesskaber og aktiviteter for derigennem at sikre både opretholdelse og vækst i øens rige kultur- og foreningsliv.
 4. Vi formidler, at Ærø er et attraktivt sted for alle at være beskæftiget – uanset det er som virksomhed, iværksætter, medarbejder – pendler eller ikke pendler – og dem, der arbejder hjemmefra. De mange arbejdsformer muliggøres af det omfattende fibernet på Ærø.
 5. Vi tiltrækker nye borgere og bidrager dermed til en styrkelse af Ærø som et bæredygtigt helårssamfund. Det gør vi bl.a. gennem målrettet kampagnearbejde og høj kvalitet i den personlige vejledning af tilflyttere.

Pejlemærker for kollektiv trafik

 1. Vi sikrer, at der altid er let adgang til og fra Ærø og rundt på Ærø.
 2. Vi sikrer, at Ærø forbliver blandt landets bedste pendlervenlige øer.
 3. Vi sikrer, at færgedriften er effektiv, stabil og tilpasset erhvervslivets og borgernes transportbehov.
 4. Vi arbejder for, at det er lige så billigt at sejle med øens færger, som det er at køre på landets veje og at kommunens busser er gratis for alle.
 5. Vi vil gøre vores kollektive trafik emissionsfri (grøn) senest 2035.

Indadrettede indsatsområder

Pejlemærker for kompetenceudvikling

 1. Ærø Kommune arbejder aktivt både centralt og decentralt for, at medarbejderne har de nødvendige kvalifikationer til at varetage de opgaver, som de skal løse og i en god kvalitet.  
 2. Kompetenceudvikling er en grundsten i udviklingen af organisationen i forhold til morgendagens behov og opgaveløsning.
 3. Ledelsen tager løbende, og mindst én gang årligt, initiativ til udviklingssamtaler, hvor leder og medarbejder i dialog vurderer behovet for kompetenceudvikling.
 4. Medarbejderne er medskabende og tager ansvar for egen læring og udvikling.

Pejlemærker for organisationsudvikling

 1. Ærø Kommune skal være en udviklende og attraktiv arbejdsplads med spændende og alsidige jobs, hvor der er et godt arbejdsmiljø, gode muligheder for kompetenceudvikling og godt samarbejde med kollegaer på tværs af organisationen, borgere, virksomheder, foreninger og andre myndigheder.
 2. Ærø Kommunes udvikling drives både via god ledelse og medarbejdernes indflydelse, involvering og engagement.
 3. Ærø Kommune organiserer arbejdet fleksibelt og effektivt så også morgendagens opgaver kan håndteres hensigtsmæssigt.
 4. Samarbejde på tværs – også uden for kommunen - er en forudsætning for optimal udvikling og at ingen opgaver falder mellem to stole.
 5. Relevant inddragelse af borgerne i opgaveløsningen er en naturlighed.
 6. Vi er en lille kommune, og vi kan meget, fordi vi samarbejder godt og prioriterer opgaverne efter den værdi, de skaber. 

Pejlemærker for arbejdsmiljø

 1. Ærø Kommune skal sikre, at alle medarbejdere oplever et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.  
 2. Vi respekterer og værdsætter hinanden i en åben dialog. Vi vil hinanden og fællesskabet det bedste.
 3. Alle har et ansvar for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.
 4. Arbejdsmiljøet håndteres og udvikles systematisk ledelsesmæssigt, centralt såvel som decentralt.
 5. Ærø Kommunes ansatte har et generelt lavt arbejdsrelateret sygefravær.

Pejlemærker for rekruttering og fastholdelse

 1. Ærø Kommune prioriterer en aktiv rekrutterings- og fastholdelsespolitik, som bidrager til at de rigtige medarbejderressourcer er tilstede i organisationen både i dag og i fremtiden.
 2. Ærø Kommune er en attraktiv arbejdsplads for såvel nuværende som nye medarbejdere.
 3. Ærø Kommune skal kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere både lokalt og globalt.
 4. Rekruttering og fastholdelsespolitikken spiller sammen med kommunens samlede strategi herunder politikker for bosætning og erhverv.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00