Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Udvalg, råd og nævn Grønt råd Referater Grønt råd

Referater Grønt råd

Tilstede: Ejgil Jensen, Lars Kromann, Bent Nissen, Christen Albert Christensen, Thomas Albertsen, Kim Bang Jensen, Kirsten Bang-Olsen, Amdi Groth, Erik Teglbjærg, Lisbeth Heinesen, Kurt Nørmark, Peter Nielsen, Kirsten Johansen, Michael Brande (referent)

Afbud: Sanne Krongaard Christensen, Hanne La Boube, Nils Ørum (suppleant), Karin Thumilaire, Maja Ørum.

Fraværende: Ruth Nøjgaard, Johannes Renneberg, Steen Andersen

Dagsorden:

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.

 2. Valg af formand.

 3. Valg af næstformand.

 4. En generel diskussion om misforholdet mellem natur- og borgerhensyn (DN) (15 min.)

  Et eksempel er den midlertidig dræn-rende, der er lavet ved strandsøerne ved Vester Strand. Vester Strand er beskyttet af Natura 2000 (kystlagune og strandsøer med naturlig hydrologi). 

  Drøftelse om afgivelse af kommentarer til TMHU. 

 5. Følger Ærø Kommune med i hvilke pesticider, der anvendes på landbrugsmarkerne i de områder, hvor grundvandet dannes (f.eks. i de udpegede følsomme indvindingsområder) (DN) (5 min.)

  Så længe de grundvandsdannende områder ikke er fredet fra konventionel landbrugsdrift er der risiko for en fremtidig grundvandsforurening med pesticider. 

  Drøftelse om afgivelse af kommentarer til TMHU. 

 6. Hvilken ny viden giver grundvandskortlægningen gennemført af NIRAS om sårbarheden af de enkelte grundvandsmagasiner? (IVÆRK) (10 min.)
  Jvf. rapporten  tTEM kortlægning Ærø, udgivet d. 25. maj 2023: https://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=96529

  Herunder spørgsmålet: Hvornår sker der en "Beregning af indvindingsoplande og BNBO": https://mst.dk/erhverv/rent-miljoe-og-sikker-forsyning/drikkevand-og-grundvand/grundvandskortlaegning/kortlaegningsresultater/aeroe-kommune

  Drøftelse om afgivelse af kommentarer til TMHU.

 7. Hvad gør Ærø Kommune i en tid med øget erosion langs de ærøske kyster for at bevare kystnaturen, så den kan rykke længere ind i land - og for at bevare stier som Øhavsstien og herunder sikre sikkerheden på stierne? (DN) (20 min.)

  Er der en dialog med de berørte lodsejere? Kunne der arbejdes med en zone, der sikrer både kystnatur og stiernes bevarelse?

  Drøftelse om afgivelse af kommentarer til TMHU.

 8. En orientering om Natura 2000 handleplaner 2022-2027, som er i høring fra 29.02.24 - 25.04.24 (DN) (10 min.)

  Se punkt 8 i referatet her: https://dagsordener.aeroekommune.dk/vis?Referat-Teknik-%2C-miljoe--og-havneudvalget-d.16-01-2024-kl.15.30&id=4f347547-e8ff-44ed-a9d0-c25b7c49b259 

  Drøftelse om afgivelse af kommentarer til TMHU. 

 9. Spildevandsplan 2023-2027 som er i høring fra 23.01.2024 – 19.03.2024 (DN) (10 min.)

  Drøftelse om afgivelse af kommentarer til TMHU.

 10. Her & nu fra Park og Vej (Kurt Nørmark) (20. min.)

  Drøftelse om afgivelse af kommentarer til TMHU. 

 11. Næste møde (5 min.)

 12.  Eventuelt (10 min.)

 

Ad. 1.

Godkendt

Ad. 2.

Grønt råd ønsker at Sanne Krongaard Christensen fortsætter som formand selvom hun deler sin plads i Grønt Råd med Kirsten Bang-Olsen (IVÆRK), og dermed kun deltager i hvert andet møde.

Ad. 3.

Valg af næstformand udskydes til næste møde.

Ejgil Jensen påtog sig mødeledelsen af dette møde.

Ad. 4.

Da DN’s repræsentant ikke deltog i mødet forklarer Lars Kromann lidt om baggrunden for punktet. Det udspringer af, at man i DN savner politisk initiativ til at ville genoprette stier i det åbne land.

Kirsten Johansen forklarer at man som lodsejer ikke har pligt til at vedligeholde stier på sin ejendom. Kommunen gør kun noget aktivt, hvis der kommer henvendelser fra borgere om fjernelse af stier. I de tilfælde sendes sagerne til Svendborg Kommune, der er myndighed.

Kim Bang Jensen fortsatte punktet i forhold til strandsøerne ved Vester Strand, som er Natura 2000 område og kystlagune med naturlig hydrologi. Her havde Ærø Kommune gravet en rende efter stormfloden så vand kunne løbe ud. Kim Bang Jensen italesætter dilemmaet mellem at lade naturen gå sin gang kontra at gribe ind når der sker ændringer.

Kim Bang Jensen stiller spørgsmålet. Er det muligt at kommunen i højere grad lader naturen gå sin gang? Dette skal naturligvis ikke være tilfældet alle steder på Ærø. Der kan være andre interesser til stede, end kun naturens. F.eks. på Eriks hale. Dette er dog ikke tilfældet ved kystlagunen ved Vester Strand. Kim spørger om renden kun er gravet for at der skal se pænt ud. For hvad er egentligt pænt for hvem?

Kirsten Johansen forklarer, at i forhold til drænrenden ved Urehoved er den gravet for at kunne reetablere hegnene efter stormflod. Renden er lukket igen. Det er løbende drøftet med Svendborg Kommune, hvad der giver mening at retablere efter stormfloden, og hvad man skal lade være. Der er således søgt lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at grave drænrenden. Det er en diskussion om og hvilke tiltag man skal gøre, når naturen laver ændringer i den natur man ønsker at bevare. Kirsten Johansen nævner i den forbindelse Birkholm, hvor man har valgt at pumpe saltvand væk fra vandhullerne for at beskytte de fredede klokkefrøer.

I forhold til Vestre strand kan man ikke få området afgræsset, hvis hegnene ikke er intakte.

Grønt råd ønskede ikke at afgive kommentarer til TMHU.

Ad. 5.

I forhold til om kommunen følger med i anvendelse af pesticider på landbrugsjord svarer Kirsten Johansen; at det gør og kan kommunen ikke. Det er en statslig opgave. Kommunen har heller ikke den faglige kompetence på området.

Ejgil Jensen tilføjer, at aftalerne om BNBOer er lavet mellem lodsejere og vandværkerne og så staten. Ærø Kommune er ikke en part i aftalerne. Kommunen kommer kun indover hvis der udstedes et påbud. Der har ikke været nogle påbudssager.

Lars Kromann mener, at kommunen burde fører tilsyn om der bliver sprøjtet omkring drikkevandsboringer.

Grønt råd ønskede ikke at afgive kommentarer til TMHU.

Ad. 6.

Kirsten Bang-Olsen har oplevet en stor stigning i vandprisen og har aktuelt opgjort den til 147 kr. pr. kubikmeter for hendes ejendom. Hvad bliver de penge brugt til? I henhold til oplysninger på miljøstyrelsens hjemmeside bør kommunen lave et handlingsplan. Har den det? Hvad bliver stigningen brugt til?

De øvrige mødedeltagere kunne ikke umiddelbart genkende vandprisen.

Kirsten Johansen svarer, at Ærø har en speciel geologi med skrå jordlag, der gør det svært at vide hvor drikkevandet bliver dannet og i hvilken mængde. Det gør det også svært at vide, hvilke jorde man skal beskytte for at sikre drikkevandet mod forurening. Da man udpegende BNBO’er på Ærø gjorde man det efter en beregningsmetode der foreskrev 2-årig tilstrømning. Lovgivningen er efterfølgende ændret og beregningsgrundlaget er nu 1-årigt. Miljøstyrelsen har ønsket at opnå et bedre beslutningsgrundlag i forhold til udpegningen af grundvandsinteresser og BNBO’er på Ærø. De har derfor bedt NIRAS om at lave en række undersøgelser. Den rapport der henvises til i dagsordenen er en opsamling af data fra disse undersøgelser. Det er nu op til miljøstyrelsen at fortolke disse data og foretage en fornyet udpegning af grundvandsressourcerne på Ærø.

Når der foreligge en ny udpegning fra miljøstyrelsen skal Ærø lave en indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen. Miljøstyrelsens endelige udpegning forventes at foreligge i 2025.

Grønt råd ønskede ikke at afgive kommentarer til TMHU.

Ad. 7.

Kirsten Johansen orienterede om, at der er lavet en registrering af skader ovenpå stormflod. Nogle skader er uoprettelige. Nogle skader kan genoprettes. Der forestår en politisk prioritering af hvad og hvordan man skal gøre.

Ift. Øhavsstien bliver der lavet et ”stormflodskort”, hvor ødelagte stier og andre skader vil fremgå. Lisbeth Heinesen mener, at der mangler information om at klinterne er farlige. Kan man gøre turister opmærksom på det? Kirsten Johansen svarer at advarsel vil fremgå af stormflodskortet.

Tinglysningen af Øhavstien gør at Ærø Kommune har ret til at flytte stien ind i land når den bliver eroderet væk og bliver ødelagt. Kystdirektoratet skal dog ansøges hver gang Ærø Kommune laver ændringer på stien, og der forventes lang sagsbehandlingstid.

Der er skader på strækningen fra Ulveholm til Borgnæs, og stien er forlagt til stranden.

Kirsten Johansen: Kyststien er ændret flere steder, så man ikke længere skal gå så meget på asfalt. Bl.a. i Vitsø og Oldemark. Til gengæld er man ved teglværket i Øster Bregninge nødt til at rykke stien op på vejen, da sammenstyrtning af skrænterne langs kysten har gjort det meget vanskeligt at komme langs stranden og op og ned af de tidligere op- og nedgange.   

I forhold til Havsmarken er stien ”Spor i landskabet” væk. Lodsejer forventer at stien bliver etableret igen.

Kirsten Johansen fortæller at der har været en henvendelser om hård kystsikring ved Sjoen. Det er der ikke nogle planer om. Og der er heller ikke planer om det andre steder på Ærø for nuværende.

Kirsten Johansen fortæller at ift. Eriks hale har strandhusejerne organiseret sig, og forventningen er at strandhusene bliver genopført.

Kurt Nørmark orientere om, at Nevrestien lige nu så våd at der ikke kan arbejdes på at genetablere den. Når vejret bliver til det, vil retablering blive igangsat, men det er et stor arbejde der venter.

Kurt Nørmark fortæller at Skåret er blevet genetableret.

De træer der er væltet ved kysterne pga. stormflod bliver liggende. Både for naturens skyld og for ikke at bruge penge på at fjerne dem.

Der vil blive sandfodret på Eriks hale. For at sandet ikke flyver bort igen, lægger man tang under sandet. Det gør man selvom der er affald opskyllet sammen med tangen. Man har tidligere brugt halmballer, men det ønsker man ikke at gøre igen.

Udløbet til det lille hav er blevet dækket til af stenmaterialer. Derfor har Park og Vej gravet en rende så man kan lede vandet fra.

Kim Bang Jensen pointere at selvom nogle naturværdier går tabt, vil det samtidigt kunne give mulighed for at nye naturværdier kan opstå.

Kirsten Bang-Olsen supplerer med, at mange vandløb i Danmark er lagt i rør. Også på Ærø og spørger, om der er nogle planer om at ændre det? Kirsten Johansen svarer, at i forhold til Ørbækken har man undersøgt det. Problemet er, at der er for lidt fald i landskabet. Dog kunne andre steder godt være muligt. Der er ikke nogle aktuelle planer om det.

Lars Kromann: For ca. 10 år siden foreslog DN at Ærø Kommune åbnede vandløbene på Ærø. Især ift. Ørbækken. Det blev afvist politisk.

Kim Bang Jensen: Sportsfiskerforeningen har set en opgang af ørreder især i Langemade og Eskebækken, men også i Landkanalen helt op i Møllesørenden. Så forholdene for ørreder er forbedret. Kurt Nørmark fortæller at Park og Vej de senere år har været på kurser i vandløbspleje. Mange steder bliver vandløbene slået og ikke gravet med maskiner som førhen.

Grønt råd ønskede ikke at afgive kommentarer til TMHU.

Ad. 8.

Arne Bruun vurderede før mødet, at der ikke var mere at bidrage med ift. det der blev præsenteret på sidste møde. Svendborg Kommune beder om at spørgsmål, kommentarer og høringssvar gives hurtigst muligt, og at man om muligt ikke venter til høringsfristens sidste dag.

Grønt råds medlemmer er velkommen til at kontakte Arne direkte, hvis der er nogen spørgsmål.

Grønt råd ønskede ikke at afgive kommentarer til TMHU.

Ad. 9.

Spildevandsplanen kan findes på Ærø kommunes høringsportal. Spildevandsplanen laves hvert 4 år, og omhandler områder hvor man i seneste periode har etableret kloaker og områder hvor man forventer at etablere nye kloaker.

Grønt råd ønskede ikke at afgive kommentarer til TMHU.

Ad. 10.

Kurt Nørmark oplyste, at der har været afholdt møde om driften af Gråsten Nor. Forsyningen, Ærø Kommune, Formand for Gråsten Nor og Peter Nordquist deltog. Norkanelen blev regulativlagt for nogle år siden, som betød at Ærø Kommune nu passer kanalen. Der er blevet etableret pumpestation ved flyvepladsen. Samtidig er styringen af pumpestationen blevet flyttet højere op, så den ikke kan blive oversvømmet. Derudover er der blevet sat styring på så pumpen stopper med at pumpe når kanalen indeholder så meget vand, at det alligevel løber tilbage igen. Der planlægges et årligt driftsmøde fremover.

Der er lavet beskæring af træer i Bøssehage ved Molestien. Det er gjort efter anvisning af skovdyrkerene og med hjælp fra aburist Stefan Skov. Ligeledes er træer langs Omfartsvejen også blevet beskåret

I Bøssehage har der engang stået en række store kastanjetræer. I det område vil der nu blive sået en blomstereng indtil der skal ske en kloakering i området.

Der vil blive lagt jord om den gamle losseplads i Bøssehage, for at dække huller så gammelt affald ikke kommer til syne.

Der har været lavvandet i Søbygård voldgrav, fordi der har været sivet vand ud. Der har været udført arbejde så man har lukke af for at vanden kunne sive. Efterfølgende er vandstanden blevet hævet igen.

Der bliver spurgt til Drejet og det arbejde der udestår omkring kystsikring. Kurt Nørmark svarer at man politiske skal besluttet hvad man ønsker at der skal gøres. Skal Drejet blot genetableres eller ønsker man også at lave mere kystsikring? Når det er afgjort vil der blive lavet et udbud, og derefter kan arbejdes laves.

Park og Vej roses for deres arbejde med at rydde tang, jord, træer osv. efter stormfloden.

Grønt råd ønskede ikke at afgive kommentarer til TMHU. 

Ad. 11.

Det blev overladt til administrationen bestemmer en dato.

Næste møde er herefter fastsat til tirsdag den 1. oktober 2024 kl. 15.00 

Ad. 12.

Kirsten Johansen orienterede om EU's naturgenopretningsforordning der samme dag er blevet vedtaget. Det betyder at EU's medlemslande skal lave national lovgivning der implementere forordningen. Formentlig skal 20% omlægges til beskyttet natur. Hvordan det bliver implementeret i Danmark vides ikke endnu. Der håbes dog at der følger penge med til arbejdet. Det kommer også til at kræve en afgrænsning og diskussion om hvad der skal defineres som beskyttet natur.

Kirsten Johansen gav en kort opdatering omkring skovrejsning ved Skovby. Jorden er blevet handlet. Forventning er at skoven er plantet i 2026.

Lars Kromann: Foreslår at Ærø Kommune køber jord i tilknytning til Tofteskoven. Kirsten Johansen svarer hvis det bliver aktuelt, så bør det være Naturstyrelsen der køber jorden, da Ærø Kommune ikke har kapacitet til at drifte skov.

Det ønskes at en opdateret deltagerliste vedhæftes referatet.

Der henstilles til, at når man som forening har sat punkter på dagsordenen også sørger for at være repræsenteret på mødet.

Der udtrykkes ros til mødelederen.

Tilstede:

Amdi Groth, Sanne Krongaard Christensen, Ejgil Jensen, Ruth Nøjgaard, Maja Ørum, Lars Kromann, Christen Alb. Christensen, Kim Bang Jensen, Karin Thumilaire, Terkel Broe Christensen, Arne Bruun, 2 praktikanter fra Svendborg kommune, Jakob Harekilde, Peter Nielsen, Kirsten Johansen (referent)

Afbud:

Thomas Albertsen, Erik Teglbjærg, Lisbeth Heinesen Fraværende: Bent Nissen, Steen Andersen, Hanne LaBoube

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Orientering om Naturstyrelsens arbejde med fokus på Ærø v/ Skovrider Jakob Harrekilde Jensen, NST (15 min.)
 3. Præsentation af skovrejsningsprojekt ved Skovby v/ Skovrider Jakob Harrekilde Jensen, NST (20 min.) Drøftelse om afgivelse af kommentarer til TMHU (10 min.)
 4. Orientering om Vandområdeplanerne 2021 – 2027 og indsatser i Ærø Kommune v/ Terkel Broe-Christensen (30 min.) Drøftelse om afgivelse af kommentarer til TMHU (10 min.)
 5. Natura2000 Handleplan 2022 – 2027, herunder orientering om status for Ring Life projektet v/ Arne Bruun (30 min.) Drøftelse om afgivelse af kommentarer til TMHU (10 min.)
 6. Næste møde (5 min.)
 7. Eventuelt (20 min.)

Ad. 1.

Godkendt.

Ad. 2 + 3.

Jakob Harrekilde orienterede om Naturstyrelsens arbejdsopgaver generelt, herunder det kommende arbejde med naturnationalparker. Eneste område på Fyn, der var i spil som naturnationalpark, var området med vilde heste på Langeland. Området blev dog ikke politisk prioriteret.

På Ærø ejer og drifter Naturstyrelsen Toftegårdsskoven, Egehovedskoven, Drejskoven (øens eneste urørte skov), en væsentlig del af Gråsten nor, Lille Rise skoven, Borgnæs skoven, Voderup Klint og Vorbjerg Skov.

Den kommende skov i Skovby bliver også en del af Naturstyrelsens skovarealer på Ærø.

Tidsplanen for projektet er, at arealerne overtages 1. januar 2024, hvorefter planlægning og myndighedsarbejde igangsættes.

Plantning af skoven forventes gennemført i løbet af 2025 – 2027. Slides fra gennemgangen er vedhæftet referatet.

Grønt råd udtaler; at det er vigtigt, at skovprojektet giver mest mulig biodiversitet, og størst mulig variation i såvel landskabsoplevelse som i valget af beplantning.

Ad. 4

Terkel Broe Christensen orienterede om vandplanprocessen fra 2007 til nuværende planperiode, der går fra 2021 – 2027.

Der er ingen indsatser på Ærø i indeværende planperiode for så vidt angår spildevand og søer. For hidtil har projekterne for vådområder, lavbund og skovrejsning på Ærø haft ringe fremdrift.

Problemer er primært, at det er frivilligt for lodsejere at deltage og det er svært at gøre projekterne omkostningseffektive.

Det er med denne planperiode besluttet at lade udtagningskonsulenter kigge på de vådområdeprojekter, som tidligere er sat i bero af ovenstående årsager. Det gælder også projekterne på Ærø. Udtagningskonsulenterne er typisk landbrugets egne konsulenter, som omkostningsfrit kan bistå landmænd og kommuner i forbindelse med udtagning af lavbundsjorde.

De øvrige indsatser der er planlagt på Ærø er vandløbsindsatser.

Det drejer sig om fjernelse af 2 spærringer i Skydsbæk, fjernelse af 2 spærringer i Eskebækken, fjernelse af en spærring i Landgrøften i Stokkeby nor og fjernelse af 2 spærringer i Kattemoserenden, hvor der også skal ske genåbning af en rørlagt vandløbsstrækning.

Vandløbsindsatserne er bindende for kommunen og lodsejere at realisere, men indsatserne skal finansieres af staten. Før midlerne bevilliges til de enkelte projekter vurderer staten om effekten står mål med omkostningerne. Hvis projekterne ikke er omkostningseffektive, så gennemføres indsatserne ikke.

Det er muligt at finde kortbilag på https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3- 2022 hvor man kan se alle indsatser og udpegninger.

Slides fra gennemgangen er vedhæftet referatet.

Grønt råd udtaler; at brugen af udtagningskonsulenter bør opprioriteres.

Ad. 5

Arne Bruun orienterede om planprocessen frem til og med nuværende planperiode, der går fra 2022 – 2027. Planen skal være omsat til en politisk godkendt handleplan inden for ét år fra staten har offentliggjort sin plan. Dvs. inden juli måned 2024.

I denne 3’de planperiode fokuseres på naturens egne dynamikker og nuværende indsatser. Planes hovedformål er, at:

 • Sikre naturlige processer og robusthed, skabe mere urørt skov og større klimarobusthed 
 • Sikre og forbedre eksisterende natur gennem naturpleje, ved at undgå forstyrrelser, gavne truede arter og fugle samt regulere fiskeri i beskyttede områder,
 • Bekæmpe invasive arter

Dette skal gøres gennem nogle generelle indsatser, men handleplanerne skal også have fokus på nogle mere områdespecifikke indsatser:

På Ærø er det blandt andet:

 • Sikring af levesteder eller forbedring af levesteder for brushane, havterne, fjordterne, alm. ryle og klyde.
 • Udtagning af kulstofholdige lavbundsjorde.
 • Bekæmpelse af invasive arter i form af rynket rose.

Handlinger fra sidste planperiode, som ikke er gennemført endnu, skal også med i denne planperiode. Det vil primært sige indsatser for rigkær og engsnarre.

Handleplanen skal dække hele det sydfynske ø-hav og udarbejdes i fællesskab af Faaborg- Midtfyn, Svendborg, Ærø og Langeland kommuner. Og med Naturstyrelsen, hvor der måtte være nogle overlap.

Arne Bruun vil meget gerne have idéer og input til beskyttelsestiltag indenfor de udpegede indsatser i Natura2000 områderne. Medlemmerne af Grønt råd opfordres til at bidrage med input og sende dem til Kirsten Johansen på kjh@aeroekommune.dk senest den 15. oktober 2023.

Arne Bruun orienterede også kort om, at ansøgningen til EU Life Ring er sendt, og hvis den går igennem, er der finansiering til indsatser i bl.a. Stokkeby nor, som forventeligt vil bidrage til opfyldelse af målsætningerne i Natura2000 planen for området. Ligeledes i forhold til afgræsning af øer og holme. Finansiering af projekter idenfor Natura2000 områder påhviler kommunen og skal afsættes i det kommunale budget.

Slides fra gennemgangen er vedhæftet referatet.

Grønt råd udtaler; at rådets medlemmer meget gerne vil inddrages i det kommende planarbejde.

Ad. 6

Næste møde er den 27. februar 2023 kl. 15.00.

Ad. 7

Der blev spurgt til status for digeregistreringen og håndhævelsesproceduren. Kirsten Johansen orienterede om, at digeregistreringen er afsluttet og godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Der udestår endelig politisk godkendelse og den efterfølgende offentliggørelse af beslutningen, hvor lodsejere, foreninger m.fl. kan klage over udpegningerne. Slot- og Kulturstyrelsen har oplyst, at de forventer, at kortmaterialet er tilgængeligt på Miljøportalen i 2024.

De offentliggjorte registreringer, som har været udsendt i høring, er gældende for lodsejerne og myndighederne. Problemet er for nuværende, at ingen kan se kortmaterialet digitalt.

I forhold til håndhævelse i forbindelse med digegennembrud og fjernelse af beskyttede diger, så er Slots- og Kulturstyrelsen myndighed. Kommunen kan meddele dispensationer til digegennembrud, efter at have forespurgt Slots- og Kulturstyrelsen først, men kommunen er ikke tilsynsmyndighed.

Anmeldelser om hel- eller delvis fjernelse af diger bliver videresendt til Slots- og Kulturstyrelsen. Ærø Kommune foretager ikke opsøgende arbejde vedr. fjernede diger, men reagerer på klager og anmeldelser.

Der blev spurgt til naturpolitikken og midlerne til udmøntningen af politikken. Kirsten Johansen orienterede om, at hovedparten af de afsatte midler i kommunens budget er blevet reserveret til at medfinansiere Life Ring projektet i Stokkeby nor mv. Der er derfor for nuværende ikke midler til så meget andet. Vedtagelse af naturpolitikken giver ikke kommunalbestyrelsen handlepligt i forhold til de beskrevne indsatser.

 

Vandområdeplaner-slides-.pdf

Natura-2000-planer-til-handleplaner-slides.pdf

Naturstyrelsens-slides.pdf

 

Tilstede: Amdi Groth, Erik Teglbjærg, Sanne Krongaard Christensen, Hanne LaBoube, Ejgil Jensen, Ruth Nøjgaard, Lars Ole Gjesing, Christen Alb. Christensen, Knud Nielsen, Kim Bang Jensen, Karin Thumilaire, Lisbeth Heinesen, Carsten Schütter, Halfdan Abrahamsen, Terkel Broe Christensen, Kirsten Johansen (referent)

Afbud: Bent Nissen, Thomas Albertsen, Steen Andersen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Præsentation af stenrevs- og ålegræsprojekt v/Terkel Broe Christensen

3. Beskyttelse og forvaltning af vores Natura-2000 område (Det sydfynske øhav)” som diskussionspunkt - (DN Ærø).

”Vi ved alle hvor slemt iltsvindet har været sidste sommer, og hvad årsagerne er. Ærø Kommune er sammen med f.eks. Langeland og Svendborg Kommuner forpligtet til at forbedre naturkvaliteten i Det sydfynske øhav (ifølge EU's habitatdirektiv). Det kræver handling i form af en drastisk reduktion af kvælstofudledningen fra landbruget. Hvad er kommunens planer? Hvilke aftaler er der på området med nabokommunerne?”

4. Naturvejleder – (DN Ærø).

”Både Ærøs skoler og turisterne ville have glæde af en naturvejleder, der laver ture og aktiviteter ude i naturen. Ifølge Naturhandleplanen var det et budgetønske i 2022 at ansætte en naturvejleder. Hvor langt er Ærø Kommune med dette ønske? Kunne en naturvejleder måske indtænkes i det nye Søbygaard?”

5. Ændring af "Forretningsorden for Grønt råd Ærø Kommune" – (DN og Iværk)

”Grønt råd lever en hengemt tilværelse for de få, der kender rådet. Der har på det seneste været problemer med mange afbud. Kunne man åbne op for møderne på følgende måder (enten begge forslag eller blot den ene):

 • De foreninger, der er medlemmer af Grønt råd, må sende flere end blot én repræsentant. Man kunne evt. sætte et maks. antal.

 • Møderne gøres offentlige (dagsordenen sættes i Ærø Ugeavis), og alle borgere i Ærø Kommune kan deltage, hvis man tilmelder sig inden for en tidsfrist. Her kunne også sættes et maks. antal.”

6. Eventuelt

Ad. 1

Godkendt.

Ad. 2

Terkel Broe Christensen gennemgik baggrunden for projektet Liv i Lillebælt, og hvor potentialerne for placering af stenrev og ålegræsbeplantning er.

Der var en debat i dette grønne råd om værdien af indsatsen, når vandkvaliteten samlet set ikke forbedres, men forbedringen alene ses i og omkring stenrevene. Hovedparten af medlemmerne i Grønt råd fandt at det var en indsats, der var værd at arbejde videre med. DN og Iværk mente ikke tiltaget var tilstrækkeligt.

I forhold til ålegræsbeplantning var der enighed om, at indsatsen virker interessant, men at det lyder vanskeligt og usikkert om man kan få etableret et stabilt plantedække.

Slides er bilagt referatet.

Ad. 3

Området hører under vandrammedirektivet. Tilstanden tilstræbes at være god økologisk tilstand, hvilket vil sige næsten uberørt af menneskehånd.

Rensekrav for spildevand reguleres af vandoplandsplanerne. Der stilles kun krav om spildevandsrensning i det åbne land, hvis målopfyldelse ikke er sket.

Via miljøgis https://mst.dk/service/miljoegis/ kan finde tilstanden af et konkret vandløb. I forhold til Natura2000 skal man kigge på udpegningsgrundlaget.

Problematikken med indgåelse af frivillige aftaler om for eksempel vådområdeprojekter blev drøftet.

Ad. 4

Kommunalbestyrelsen valgte at samle alle budgetønsker i forhold til naturpolitikken i en pulje på 2 mio. kroner. Der er desværre ikke midler til en ansættelse af en naturvejleder i kommunalt regi.

Knud Nielsen orienterede om de 5 Blå Flag ture som betales af Ærø kommune, samt om de øvrige ture der gennemføres i privat regi.

Karin Thumilaire orienterede om, at der er 3 private naturvejledertilbud på øen.

Hanne LaBoube henviste til den model man har på Fanø, hvor der er et samarbejdes om naturvejledning med øens skole.

Ad. 5

Forslaget blev drøftet.

Der er generelt ikke ønske om flere mødedeltagere eller ændring af forretningsordenen. Der er enighed om, at møderne skal strammes op.

 • Orienteringspunkter skal holdes som orienteringspunkter.
 • Mødedeltagerne skal overveje om spørgsmål og kommentarer har privat interesse eller fælles interesse.
 • I forbindelse med punkternes behandling, skal der sættes tid af i dagsordenen til en kort drøftelse af, om Grønt råd skal afgive en kommentar til Kommunalbestyrelses eventuelle videre arbejde med sagen.

Oplæg for Det Grønne Råd om Ærø Kommunes restaureringsindsats i DSØ og Lillebæltf

Tilstede: Ejgil Jensen, Ruth Nøjgaard, Lars Ole Gjesing, Bent Nissen, Christen Alb. Christensen, Knud Nielsen, Thomas Albertsen, Kim Bang Jensen, Karin Thumilaire, Kirsten Bang-Olsen, Lisbeth Heinesen, Kirsten Johansen, Arne Bruun, Peter Nielsen, Martin Rasmussen, Kurt Nørmark, Finn Larsen, Marie-Sophie Ahlefeldt (referent)

Afbud: Amdi Groth, Erik Teglbjærg, Sanne Krongaard Christensen, Hanne LaBoube, Steen Andersen

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Præsentation af Grønt Råd og teknik- og miljødirektør Peter Nielsen

Hvem er I og hvilke foreninger repræsenterer I, og hvem er Peter.

 1. Siden sidst v. teknik- og miljødirektør Peter Nielsen

Kort orientering om de forskellige organisationsændringer i teknisk afdeling, som har haft betydning for opgaveløsningen på naturområdet det sidste lille års tid.

 1. Ærøs Klimaplan v. klimakoordinator Marie-Sophie Ahlefeldt
 2. Status for arbejdet med BNBO’er v. natur- og planmedarbejder Kirsten Johansen
 3. Fælles Fynsk Life Ring projekt v. miljøtekniker Arne Bruun (via teams)

Orientering om projektplanerne i forhold til Ærø.

 1. Status for arbejdet med naturhandleplanen v. natur- og planmedarbejder Kirsten Johansen

Vandhuller, vådområdeprojekt, skovrejsning, registrering af jord-og stendiger

 1. Alternativ fjernelse af tang ved Vestre Strand v/Kim Bang

Er det muligt at bortskaffe tangen på en alternativ måde? Kunne øens haveejere få glæde af tagen?

 1. Kan der indføres områder med plejen ”biodiversitet” i plejeplanerne, der dækker Marstal?

DN Ærø ønsker at diskutere, om der kan tilføjes følgende til områdernes plejeniveau:

 • P-plads Marstal Skole: Rabatterne på skolens p-plads kan overgå til biodiversitet
 • Lærkegade + Vestergade: Reducere gasbrænding
 • Plantagevej: Udvalgte dele af området kan overgå til biodiversitet.
 1. Næste møde
 2. Eventuelt

Ad. 1

Godkendt.

Ad. 2

Medlemmerne præsenterer sig.

Ad. 3

Peter Nielsen præsenterer sig selv, som den nye Teknik- og miljødirektør.

Peter appellerer til, at hvis medlemmerne har punkter til kommende dagsordener, skal de sendes til sekretær for Grønt Råd; Kirsten Johansen.

Ad. 4

Marie-Sophie præsenterede Ærøs Klimaplan og de tilhørende klimamål (slides er vedhæftet dagsordenen).

Klimaplanen er godkendt af kommunalbestyrelsen d. 12. oktober 2022.

Arbejdet med de handlinger, som skal bidrage til de målopfyldelse i 2025, igangsættes nu.

Grønt Råds medlemmer er velkommen til at komme med forslag til handlinger.

Forslag sendes til Marie-Sophie.

Ad. 5

Kirsten fortalte om processen vedrørende BNBO’er på Ærø (Slides er vedhæftet dagsordenen).

Status på Ærø er, at der er indgået frivillige aftaler med samtlige lodsejere af BNBO’er. Det forventes, at alle erstatninger er udbetalt, og BNBO’erne er tinglyst, i foråret 2023.

Ejgil oplyste, at der til dato kun er indgået ca. 6% af de potentielle aftaler om BNBO i Danmark. Derfor kan vi være stolte af processen på Ærø.

På Ærø er det både nitrat og pesticider, der ikke må anvendes inden for BNBO’erne.

Prisen for BNBO’erne betales af vandværkernes forbrugere.

DN spurgte om indvindingsoplandene potentielt kan inddrages i fremtiden. Det blev drøftet om BNBO’erne er dækkende for de faktiske indvindingsforhold qua øens geologi. Ingeniørfirmaet NIRAS er på foranledning af Miljøstyrelsen i gang med at kortlægge grundvandet på Ærø, og deres konklusioner vil danne grundlag for en fremtidig udpegning af områder med særlig drikkevandsinteresse samt for genberegning af BNBO’erne.  

Ad. 6

Arne orienterede om den fælles fynske LIFE-ansøgning om EU-midler til biodiversitetsprojekter på Fyn, Ærø og Langeland. For Ærøs vedkommende fokuseret indsatsen til Stokkeby Nor. Midlerne er knyttet til projekter inden for Natura 2000 områder.

Bent påpegede vigtigheden af, at der sker afgræsning med kvæg af hensyn til fuglelivet. Arne oplyste, at afgræsning af arealerne er en vigtig del af projektet.  

Arealerne i Stokkeby nor er med få undtagelser udpeget til §3 område, hvor der i forvejen er forbud mod at sprøjte eller gødske. Stokkeby Nor omfatter ca. 114 hektar.

Projektet indeholder indsatser på småøer og holme i Det sydfynske Øhav. Ift. øerne skal der findes en langvarig løsning på at sejle dyr ud til afgræsning på øerne, da aftalen om Yrsa ophører om 3 år.

En indsats, der diskuteres en del, er mindskelse af antallet af prædatorer som rotter, husmår og ræve.  

Ad. 7

Kirsten orienterede om nedenstående projekter:

1. Skovrejsningsprojektet ved Skovby/Leby.

Turist- og erhvervsforeningen har en betinget købssaftale med 2 lodsejere vedr. ca. 16 ha landbrugsjord. Projektet vil bidrage til målopfyldelse af klimaplanen. Idéen er, at erhvervsdrivende også kan være med til at finansiere skovprojektet, så deres klimakompensationen sker lokalt. Selvom Skov- og naturstyrelsen egentlig har en minimumsgrænse på 25 ha. areal for at medvirke i skovrejsningsprojekter, har de indvilliget i at arbejde videre med projektet og vil bidrage med 25% af prisen på jordkøb. Ligesom de skal varetage plantning og fremtidig drift af skoven. Der skal stadig tales med fonde, for at projektet kan finansieres helt. Ideen er, at skoven skal være en kunstskov, og rumme 1 – 2 kunstværker. Beplantning vil også kunne være et kunstværk i sig selv.

2. Vådområdeprojektet i Kattemosen.

Projektet er desværre opgivet, da der ikke kunne opnås enighed om erstatningssummen.  

3. Oprensning af vandhuller.

De vandhuller i Voderup, der i naturhandleplanen er påtænkt oprenset, er renset op. Der er etableret et stort vandhul i Tranderupmark for klokkefrø. I forbindelse med oprensning i Voderup er der etableret indhegning til afgræsning omkring et vigtigt vandhul.

4. Registreringen af jord- og stendiger på Ærø.

Resultatet af registreringsarbejdet, der har pågået siden 2019, er at 464 km diger fortsat skal registreres som beskyttede, 134 km er nyregistreret, 17 km diger er taget ud af registrering. 10 km diger, som er fjernet af forskellige årsager, måtte efterfølgende indarbejdes som enten fortsat beskyttede eller udtaget af beskyttelse. Registreringen er ultimo november 2022 indsendt til Slots- og kulturstyrelsen, som har 12 uger til at kommentere på registreringerne, hvorefter den endelige udpegning skal godkendes af Ærø Kommune og annonceres med mulighed for at klage over udpegningen. Det er Miljøministeriet, som efterfølgende skal sikre at digernes status bliver tilgængelig på miljøportalen.

Ad. 8

Tang fra Venstre strand fjernes til gavn for badende og er et krav for Blå Flag strande. Kim spurgte til placering af den fjernede tang, og om der er en alternativ placering. Den nuværende placering pynter ikke i landskabet og lystfiskerne frygter gener.

Er det teknisk muligt at nøjes med at få rent tang op, og derved ikke få så meget sand og sten med?

Kurt informerede om, at tang allerede fjernes med rive for at undgå sten og sand. Med det grej, som er til rådighed kan det ikke gøres anderledes.

Kirsten supplerede med, at når der spredes tang på markerne eller når det flyttes til genbrugspladsen skal der tages prøver. Derfor bliver det meget omkostningsfuldt for kommunen.

Der var enighed om, at det bør meldes offentligt ud, at borgere er velkomne til at hente tang ved strandene.

Kurt overvejer om der kan findes alternative placeringer til det fjernede tang.

Ad. 9

DN har kigget på kommunens plejeplaner, primært i Marstal. De forslår, at der indføres mere biodiversitet i plejen af kommunale områder.

Karin oplyste, at det også var et forslag fra haveselskabet om ovenstående i forbindelse med udarbejdelse af Helhedsplanen for Marstal

Kurt oplyste, at plejeplanerne blev revideret i 2022 af en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Grønt Råd og fra Park og vej. Plejeplanerne har været fremlagt på Grønt Råd og er politisk godkendt.

Idéerne medtages, når plejeplanerne skal revideres næste gang.

Rabatten langs den nye cykelsti blev komplimenteret rundt om bordet. Rabatten er anlagt med sten og råjord, som har haft en god effekt i forhold til den vilde flora.

Ad. 10

Kirsten orienterede om, at der er et andet projekt under opsejling omkring etablering af stenrev.

Terkel Broe Christensen fra Svendborg Kommune vil gerne involvere Grønt Råd i arbejdet og har foreslået, at der indkaldes til et møde primo marts.

Mødet fastsættes til torsdag den 2. marts 2023 kl. 15.00 – 16.00. Grønt Råd vil gerne, at mødet bliver med fysisk tilstedeværelse på rådhuset.

Næste ordinære møde er i september 2023. Der er et ønske om, at det bliver en torsdag. Teknisk afdeling bemyndiges til at fastsætte en mødedato. Mødet er således fastsat til torsdag den 14. september kl. 15.00 – 17.30.

Ad. 11

Kurt har været til møde med Torvegruppen i Marstal. Torvet bliver omlagt til et rekreativt område. De er i gang med at søge penge til projektet. Det skulle gerne bidrage til en lille oase i Marstal.

Kurt orienterede om den kommende affaldssortering i det offentlige rum. Det er etableret et samarbejde mellem Ærø Forsyning, Park & Vej og havnene, så affaldsløsningerne ensartes. De små skraldespande i det åbne land bliver sløjfet.

Kim spørger, hvad de personer som samler skrald langs strandene skal gøre i fremtiden?

Lars Ole spørger til den påkrævede udmelding fra kommunerne i forhold til kommende fjernvarmeområder. Udmeldingen vedrørte kun kommuner med varmeforsyning primært baseret på gas. Ærø Kommune igangsætter arbejdet med udarbejdelse af kommunens første vareplan i 2023.

Ejgil anmoder om en opdateret liste over medlemmer af Grønt råd. Listen udsendes med referatet.

Kirsten reklamerer for Høringsportalen på kommunens hjemmeside, hvor man kan følge med i hvilke afgørelser der er truffet og som skal offentligt annonceres, samt eventuelle høringer af planer.  Man kan tilmelde sig via siden, så man får en notifikation når der er nyt. https://www.aeroekommune.dk/politik/hoeringsportal

Oplæg om Klimaplan - Grønt råd den 26-01-2023

Oplæg om Life Ring - Grønt råd den 26-01-2023

Status for skovrejsningsprojekt

Matrikelkort skovrejsningsområde.

Kortbilag Ærø Vand, Ellenet

Kortbilag Ærø Vand, Marstal

Kortbilag Ærø Vand, Gravendal

Kortbilag Ærø Vand, Thorup

 

Deltagere: Eigil Jensen, Jan Clausen, Lars Ole Gjesing, Christen A. Christensen, Knud Nielsen, Karin S. Thumilaire, Sanne K. Christensen, Hanne La Boube, Kurt Nørmark, Marie-Sophie Ahlefeldt, Kirsten Johansen, Finn Larsen.

Afbud: Bent Nissen, Erik Teglbjærg, Kim B. Jensen, Thomas Albertsen, Steen Andersen, Amdi Groth

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Bortskaffelse af tang fra vore strande - en drøftelse (KNO)
 3. Status naturhandleplan (KJO)
 4. Status DK2020 (MAH)
 5. Drift og plejerapporter Park og Vej (KNO) bilag vedlagt
 6. Gennemgang af kystdirektoratets 300 m zone (KJO) Hanne LaBoube ønsker punktet på dagsorden:

Regler, ansøgning, afslag og/eller godkendelse, dispensation, klagemulighed. Hvem har ansvar for at Kystdirektoratets afgørelse overholdes.

 1. Næste møde
 2. Eventuelt

Ad. 1

Godkendt.

Ad. 2

Kurt Nørmark orienterede om nuværende praksis med udbringning af tang på landbrugsjord. Problemet er at det er dyrt, og tangen indeholder sand og sten hvilket gør produktet svært at udbringe på landbrugsjord.

Kurt Nørmark efterlyste gode idéer til alternativ håndtering af tang.

Grønt Råd anbefaler, at der gennemføres en kampagne for, hvordan man bruger tang, hvor meget man må hente på stranden og hvornår man eventuelt kan få hjælp til at læsse det på trailer.

Ad. 3

Kirsten Johansen gennemgik kort de aktuelle projekter med oprensning af vandhuller, med primært fokus på klokkefrø, iværksættelse af forprojekter støttet af Havørred Fyn for vandløbsprojekter i henholdsvis Langemade og i Kirkebækken, samt fjernelse af hyben på Vestre Strand.

Kommunen er med i udarbejdelse af en fælles fynsk ansøgning om et biodiversitetsprojekt finansieret under EU Life programmet. For Ærø Kommunes vedkommende ønskes Stokkeby Nor medtaget i projektet.

Ærø Kommune er desuden med i projektet ”Liv i Lillebælt” sammen med de øvrige Lillebælt-kommuner. Der er modtaget tilskud fra Veluxfonden til at udarbejde ansøgning til et konkret projekt om etablering af stenrev i Lillebælt.

Kurt Nørmark orienterede om rydning af et areal ved Lille Søbygård som skal overgå til afgræsning.

Sanne Christensen orienterede om, at der er afholdt møde i arbejdsgruppen som blev nedsat i forbindelse med vedtagelse af naturpolitikken. Det blev på mødet aftalt, at formidling om naturpolitikken sker i forbindelse med de konkrete projekter.

Ad. 4

Marie-Sophie Ahlefeldt orienterede om status for arbejdet med klimahandleplanen.

Der er begrænsede overlap med Naturpolitikken, men der er handlinger koblet på skovrejsning og etablering af et vådområde. Lars Ole Gjesing påpegede muligheden for at binde CO2 i norene ved at lave græstørv.

Ad. 5

Kurt Nørmark orienterede om opdatering af drifts- og plejeplaner for det grønne område.

Der er tilføjet et 4. plejeniveau, der hedder ”Biodiversitet”. Enkelte område har også fået nedgraderet plejeniveauet, da der ikke længere er behov for intensiv græsklipning.

Sanne Christensen opfordrede til at endnu flere arealer slås ekstensivt, hvor det ikke give gener for færdslen eller benyttelsen.

Finn Larsen orienterede om beplantningen på rastepladsen ved Bakkevej, og om at det planlægges at så en blomsterstribe på plænen ved rådhuset. I år slås resten af græsplænen igen.

Grønt Råd anbefalede, at der ved såning af blomsterfrø anvendes hjemmehørende arter.

Grønt Råd kommenterede på, hvor hurtigt der er kommet en varieret flora langs cykelstien. Det anbefales at udføre rabatterne langs kommende stiprojekter på lignende vis.

Ad. 6

Kirsten Johansen orienterede om, at Kystdirektoratet er myndighed i forhold til strandbeskyttelseslinjen og kommunen har en begrænset rolle i forhold til administrationen.

Flere oplysninger kan findes via dette link.

På Kyst.dk findes nærmere oplysninger om hvad der kan etableres uden dispensation, og hvordan man søger dispensation mm.

Kommunen udfører ikke kontrol med overholdelse af lovgivningen, med mindre der sker anmeldelse af et forhold til kommunen, eller kommunen i forbindelse med konkret sagsbehandling bliver bekendt med et ulovligt forhold. Anmeldelse af overtrædelse kan også ske direkte til Kystdirektoratet.

Ad. 7

Næste møde: Tirsdag den 27. september kl. 15.00

Ad. 8

Park og Vej er overgået til alkylatbenzin på motordrevne håndredskaber, og planlægger køb af en varevogn på el. Det undersøges om det er relevant for Ærø Kommune at genanvende asfalt ved BSM in-situ.

Lars Ole Gjesing orienterede om at der er 2 havørne på reden. Skiltning er opsat af Park og Vej.

Jan Clausen orienterede om det grønne arbejde der pågår på øens kirkegårde, og foreslår at en repræsentant for menighedsrådet inviteres med til næste møde med henblik på en nærmere orientering om planerne.

Deltagere: Knud Nielsen, Jan Clausen, Kaj Jørgensen, Sanne K. Christensen , Kim Bang, Ejgil Jensen, Peter Hansted (deltog kun i del af punkt. 4), Kirsten Johansen, Frederik K. Laursen, Kurt Nørmark, Anne Dorthe Albertsen (referent)

Afbud: Christen A. Christensen, Lars Ole Gjesing, Thomas Albertsen, Erik Teglbjærg, Søren Langkjær, Steen Andersen.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Evaluering af arbejdet med naturpolitikken v/Kirsten Johansen

Der var bred enighed i arbejdsgruppen om, at det havde været en spændende opgave, og der havde været et godt samarbejde imellem dem indbyrdes omkring udarbejdelse og bidrag til naturpolitikken samt et godt samarbejde med kommunen. Dog var man kede af, at det ikke var lykkedes at få landbruget bedre inddraget. Der var stor opmærksomhed på, at man ikke talte samme sprog i forhold til naturindsats.

Arbejdsgruppen kunne godt have ønsket sig noget mere fra politikerne undervejs i processen, da det var svært at vide, hvad der reelt blev efterspurgt.

Eigil Jensen (Ærø Vandråd) og Kaj Allan Jørgensen (Landbruget) var skuffede over at grundvand kun fyldte 5 linjer. Det blev drøftet, at grundvandsindsatsen reelt hører mere hjemme andre steder end i en naturpolitik. Emnet bliver således behandlet i forbindelse med vandforsyningsplanlægning, indsatsplaner og lignende.

Det blev også påpeget, at det var vigtigt man arbejder aktivt med naturpolitikken, så arbejdet ikke bare bliver et ”hyldedokument”.

3. Handleplan for disponering af midler til natur i 2021 v/Frederik Kromann Laursen

Frederik K. Laursen, Kirsten Johansen og Svendborg Kommune har efter naturpolitikken er blevet godkendt, udarbejdet projektforslag til handleplan for disponering af midler til natur i 2021 ud fra hvor der er nogle potentialer i forhold til de 2. mio. kr. der er afsat i budgettet.

Frederik K. Laursen gennemgik projektforslag til handleplanen.

Der gøres opmærksom på at ved de projekter som vedrører vandløb, kan der til vandløbsdelen søges tilskud på 80% fra havørred FYN.

Projektforslagene til handleplanen blev drøftet af det Grønne råd.

Det grønne råd var positive overfør de projekter der blev præsenteret.

Det blev bemærket at der ikke er projekter i Gråsten Nor. Kirsten Johansen forklarede, at NST er meget aktive i forhold til køb af jord og naturpleje og at vurderingen fra Svendborg Kommune derfor er, at kommunale og statslige projekter på samme område kan komme i vejen for hinanden.

Svendborg Kommune anbefaler, at kommunen fokuserer på andre områder, herunder Stokkeby Nor og naturpolitikkens spredningskorridorer.

Det blev bemærket at handleplanen ikke indeholdt så meget om grundvand og grundvandsbeskyttelse og der var et ønske om fokus på Urehoved.

Kaj Allan Jørgensen gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at de lodsejere, der er berørte af diverse projekter, bliver orienteret først.

Grønt råd anbefaler at vandløbsprojekter, indsats for klokkefrø og formidlingsindsats prioriteres først (projektforslag 16, 17-20, 22 og 23).

4. Miljøministerens konkurrence Danmarks Vildeste Kommune v/Peter Hansted

Peter Hansted orienterede om konkurrencen ”Danmarks vildeste Kommune”.

Peter Hansted synes, at det er et spændende tiltag, men synes omvendt også at vi skal tænke os godt om i forhold til hvordan vi vil bruge de 2 mio.kr. der er afsat i budgettet. Der vil efter hans mening skulle afsættes en sum til administration, hvis vi skal deltage i en sådan konkurrence og dette beløb vil gå fra den proces som allerede er godt i gang med naturpolitikken og de tiltag som der peges på i den.

Han spurgte ind til Grønt råds holdning i forhold til deltagelse i konkurrencen. Rådet drøftet fordele og ulemper ved at deltage i konkurrencen.

Det Grønne råd anbefaler, at deltagelse i konkurrencen ”Danmarks vildeste Kommune” forudsætter, at kommunen sørger for at stille en koordinator/fagperson til rådighed for at det giver mening at deltage. Midlerne til løn anbefales ikke taget af de 2 mio. kr. der er afsat til naturprojekter.

Generelt vurderer Det Grønne råd, at der er et stort behov for formidling af natur samt information om de naturtiltag kommunen laver. Om formidlingen sker som led i konkurrencen er ikke afgørende. Man ser hellere en generel øget information omkring aktuelle projekter og øget involvering af lodsejere og interessenter i øvrigt.

5. Det Grønne Råds rolle i forhold til diverse naturprojekter, konkurrencer mv. v/Kirsten Johansen

Kirsten Johansen ville gerne have en drøftelse af, hvor meget kommunen kan tillade sig at trække på Det Grønne råd i forhold til kommunens projekter.

Det Grønne råd vil gerne involveres i de projekter, hvor de kan bidrage med input og viden. Der blev blandt andet talt om, hvordan Park og Vej kan sparre med rådet i forhold til forskellige tiltag, hvilket der var en positiv indstilling til.

6. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde

Kurt Nørmark foreslog, at der blev lavet nogle retningslinjer for beplantning i tråd med de retningslinjer der er rabatslåning. Dette var der enighed om var en god ide. Kurt Nørmark fremsender oversigt over potentielle kommunale arealer, hvor der kan ske ændret drift, til drøftelse på næste møde i Grønt råd

Kurt Nørmark orienterede om, at der var arrangeret et 2dages kursus i natur og biodiversitet for alle medarbejdere i Park og Vej.

Knud Nielsen går af som formand. Der sættes punkt på næste møde i Grønt råd om valg af formand.

Næste møde er den 6. maj 2021 klokken 15 til 17

Deltagere: Jan Clausen, Lars Ole Gjesing, Kaj Jørgensen, Christen Albert Christensen, Knud Nielsen, Kim Bang, Sanne Krongaard Christensen, Thomas Albertsen, Amdi Groth, Erik Teglbjerg, Peter Hansted, Frederik K. Laursen, Kurt Nørmark, Chris Hammeken, Kirsten Johansen (referent).

Afbud: Ejgil Jensen, Steen Andersen.

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 17/3-21.
 3. Valg af formand
  Chris Hammeken deltager i dette punkt.
 4. Nedsættelse af arbejdsgruppe v/ Kurt Nørmark
 5. Drøftelse af, hvordan vi sikrer formidling ifht. Naturpolitikken
  Kan vi gennem vores lokalråd lave noget borgerinddragelse omkring vild natur? v/ Peter Hansted.
 6. Næste møde.
 7. Eventuelt.

Referat

Ad. 1

Godkendt.

Ad. 2.

Kaj Jørgensen ønskede tilføjet til referatet, at det er de lodsejere, der er berørte af div. projekter, som skal orienteres først.

Referatet blev godkendt med den tilføjelse.

Ad. 3.

Knud Nielsen ønskede at træde af som formand.

Det grønne Råd takkede Knud, for hans store indsats over årene.

Sanne Krongaard Christensen blev valgt som ny formand.

Jan Clausen blev genvalgt som næstformand.

Ad. 4.

Kurt Nørmark orienterede om sine planer for opdatering af Park & Vejs driftsinstrukser for græsslåning og beplantning, og om at han gerne så en inddragelse af Det grønne Råd i arbejdet. I den forbindelse foreslog han etablering af en arbejdsgruppe.

Erik Teglbjerg, Thomas Albertsen, Kim Bang og Knud Nielsen ville gerne deltage i arbejdsgruppen, som desuden består af Finn Larsen fra Park & Vej.

Kurt Nørmark indkalder til det første møde.

Målet er, at nye instrukser kan være politisk godkendt til fuld gennemførelse i sæsonen 2022.

Ad. 5.

Frederik Kromann Laursen gennemgik naturhandleplanen, som er blevet vedtaget af Kommunalbestyrelsen, og hvor indsatserne nu er prioriteret over de kommende år.

Peter Hansted foreslog, at der som led i formidlingsindsatsen blev afholdt nogle borgerarrangementer om hvad kommunen gør, og hvad kan borgerne selv kan gøre, for at få mere natur i lokalområderne.

Involvering af lokalrådene kunne være et udgangspunkt.

Sanne Krongaard Christensen, Jan Clausen og Peter Hansted sætter sig sammen og overvejer, hvordan arrangementerne kan afvikles. Administrationen inddrages i planlægningen, og indkalder til det første møde.

Ad. 6.

Næste ordinære møde er torsdag den 23. september kl. 15.00.

Ad. 7.

Kurt Nørmark orienterede om, at alle Park & Vejs medarbejdere skal på biodiversitetskursus i juni.

Deltagere: Sanne K. Christensen, Jan Clausen, Amdi Groth, Ejgil Jensen, Steen Andersen, Knud Nielsen, Lars Ole Gjesing, Kim Bang Jensen, Christen Alb. Christensen, Hanne La Boube, Frederik K. Laursen, Kurt Nørmark, Marie-Sophie Ahlefeldt, Kirsten Johansen, Peter Hansted.

Afbud: Kaj Jørgensen, Thomas Albertsen, Erik Teglbjærg. Referent: Anne Dorthe Albertsen

Vi starter mødet kl. 15.00 på lossepladsen hvor der vil være fremvisning af biocoveranlægget. Derefter fortsætter mødet på Navigationsskolen i Marstal, mødesalen i Skibet.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Velkommen til Ærø Fødevarenetværk
 4. Valg af formand
 5. Status arbejdsgruppen omkring driftsjournaler v/ Kurt Nørmark
 6. Status for implementering af naturpolitikken v/ Frederik K. Laursen
 7. Klimahandleplan v/ Marie-Sophie Ahlefeldt
 8. Ændring af forretningsorden

Under pkt. 3 møder står, at et af punkterne på dagsordenen skal være ”godkendelse af referat fra sidste møde”

Da der kun holdes møder 2 gange om året og referaterne offentliggøres på hjemmesiden efter mødet jf. forrretningsordenen. Foreslås det, at ovennævnte punkt fjernes fra pkt. 3.

Og der i stedet under pkt. 5 Referat tilføjes (ny tekst med rød):

Der skrives referat fra møderne. Sekretariatet sørger for udsendelse af dagsordner og referater til medlemmerne. Referatet skal foreligge senest 14 dage efter mødet. Hvorefter det udsendes til godkendelse hos de af Grønt Råds medlemmer som deltog i mødet. Medlemmerne skal have tilbagemeldt, om de kan godkende referatet inden for 1 uge. Er der ændringer gentages proceduren. Når referatet er godkendt, udsendes det og lægges på kommunens hjemmeside.

 1. Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Jan Clausen bød som næstformand velkommen. Dagsorden godkendt.

Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

Ad. 3. Velkommen til Ærø Fødevarenetværk.

Jan Clausen bød Ærø Fødevarenetværk velkommen i Grønt Råd.

Sanne K. Christensen som tidligere har været repræsentant for Økologiske Ærø i Grønt Råd er nu repræsentant for Ærø Fødenetværk i Grønt Råd. Sanne fortalte lidt om Ærø Fødenetværk som består af dels små fødevareproducenter og dels af restauranter. Deres mål er ærøsk mad på ærøske tallerkener.

Ad. 4. Valg af formand

Der blev afholdt valg til formand for Grønt Råd. Sanne K. Christensen blev valgt til formand.

Sanne overtog dirigent.

Ad. 5. Status arbejdsgruppen omkring driftsjournaler

Peter Hansted deltog i mødet fra dette punkt.

Kurt Nørmark orienterede om arbejdet, der har været i arbejdsgruppen og de forslag der på tiden ligger. Det er bl. a. at det så vidt muligt skal være naturlige blomster vegetation og ikke en masse tilsået arealer således områderne kommer til at virke ”tivoliseret”.

Pba. sommerens erfaringer tænkes i bede/felter for eksempel som inspirationsbede på arealer med bygninger i bynære områder.

På grønne arealer uden bygninger slås og fjernes græsset kun 2 gange om året på udvalgte arealer. Dette vil kræve investering i maskinel til opgaven.

Omfartsvejen blev drøftet. Der er en del brombærkrat, som kræver mere vedligehold. Der blev drøftet fordele/ulemper ved forskellige tiltag. Knud Nielsen påpegede, at det ved vigtigt, at bevare de 3 vilde planter der nu findes på omfartsvejen. Hulkravet kodriver, dagpragtstjerne og hvid okseøje.

Slåningsmetoden på for eksempel. Rådhusets areal blev drøftet. Da der bioklippes, udpines jorden ikke. Det blev drøftet muligheder for anden metode. Men på tiden er det ikke muligt med andre måder, med det maskinel der er til rådighed.

Arbejdsgruppens forslag indskrives i driftsjournaler, som forelægges Grønt Råd og derefter behandles politisk. De sendes forud for næste møde i Grønt Råd til medlemmerne og der må gerne sendes kommentarer/inputs tilbage til Park og Vej.

Ad. 6. Status for implementering af naturpolitikken

Frederik K. Laursen fortalte om arbejdet der er i gang. Sammen med Svendborg kommune er der udarbejdet et katolog for indledende undersøgelser for mulige naturindsatser som Frederik fortalte ud fra. Dette blev drøftet. Plancher vedlægges.

Ad. 7. Klimahandleplan

Marie-Sophie Ahlefelt fortalte om arbejdet og formålet med Kommunens klimahandleplan. Plancher vedlagt.

Rådet inviterede Marie-Sophie Ahlefeldt med til næste møde, så de kunne få en opfølgning i arbejdet med klimahandleplanen.

Ad. 8. Ændring af forretningsorden.

Steen Andersen foreslog at der i stedet for ”Medlemmerne skal have tilbagemeldt, om de kan godkende referatet inden for 1 uge” stod ”Medlemmerne skal have tilbagemeldt, om de kan godkende referatet inden for 21 dage”. Dette blev vedtaget.

Rettelsen af forretningsordenen forelægges Teknik-, miljø- og havneudvalget til godkendelse.

Jan Clausen bad om at referat blev fra sidst blev udsendt med dagsorden. Der lægges et link i mailen til referaterne.

Ad. 9. Eventuelt

Næste møde afholdes 15. marts 2022 kl. 15. Der startes med rundvisning på Materialegården i Tranderup.

Der vil blive sendt en mail ud til hver forening som de bedes besvare. Den omhandler oplysninger om foreningen.

Indledende undersøgelser for mulige naturindsatser

Slides til grønt råd - Ærøs klimaplan

Slides til grønt råd - Ærøs klimaplan

 1. Godkendelse af referat fra sidst.

 2. Godkendelse af dagsorden.

 3. Præsentation af Ærø Natur- og Energiskole ved Steen Andersen.

 4. Vedligeholdelse af gadekær – status på 2018 (bilag vedhæftet). Orientering ved Knud Nielsen.

 5. 5.Retningslinjer for vedligeholdelse af vejrabatter og grøftekanter er revideret (bilag vedhæftet). Orientering ved Knud Nielsen.

 6. Orientering om arrangement i Medborgerhuset den 19. marts v. Jens Weiss og Bjarne Mahler Schou Orientering ved Knud Nielsen.

 7. Landsplandirektiv for 91 udviklingsområder i kystnærhedszonen – hvoraf Ærø er et af projekterne.
  Dansk Naturfredningsforening vil bede om en beskrivelse af det ønskede. Orientering ved Mette Groth Rasmussen.

 8. Boringsnære beskyttelsesområder:
  Øko-netværket ønsker følgende spørgsmål belyst: ”Bliver der på nuværende tidspunkt sprøjtet med pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder på Ærø - og hvilke lokale løsninger vil Ærø kommune i så fald iværksætte for at stoppe brugen af pesticider frem mod år 2022 (jvf. Tillægsaftale til pesticidstrategien januar 2019)?” (bilag vedhæftet). Orientering ved Kirsten Johansen.

 9. Dato for næste møde og valg af forening som skal give en præsentation.

 10. Eventuelt.

Fremmødte: Hanne La Boube (suppleant for Sanne K. Christensen), Steen Andersen, Ejgil Jensen, Søren Langkjær, Kaj Jørgensen, Kim Bang Jensen, Peter Hansted, Lars Ole Gjesing, Erik Teglbjerg, Jan Clausen, Christen Albert Christensen, Kirsten Johansen, Mette Groth Rasmussen og Kurt Nørmark.

Afbud: Thomas Albertsen, Sanne K. Christensen og Knud Nielsen.

Ad. 1 

Godkendt.

Ad. 2 

Godkendt.

Ad. 3 

Ærø Natur- og Energiskole blev oprettet i 1989 af privatpersoner med støtte fra Ærøskøbing Kommune og daværende Fyns Amt.

Aktiviteter er i dag på lavt niveau. Der oppebæres indtægter fra salg af hæfter om Ærø produceret af ”Landsbytosserne”. Hvis nogle er interesseret i at skrive, er I velkomne til at kontakte Steen Andersen. Hæfterne bliver redigeret af professionelle inden de udgives.

Steen Andersen fortalte om foreningens virke op igennem årene.

Foreningens fremtid blev drøftet. I øjeblikket kører den på vågeblus. Efter de kommunale midler er blevet beskåret, har der ikke været så megen aktivitet.

Steen Andersen sender foreningens vedtægter til Kirsten Johansen.

Det Grønne Råd drøftede om der kunne være grundlag for en naturvejlederstilling.

Det grønne råd indstiller, at:

 • Steen Andersen taler med Allan Harsbo om hvad forventninger der kunne være til en naturvejleder. Steen Andersen melder tilbage til Kirsten Johansen.

 • Naturvejlederstillingen kunne tænkes ind i naturpolitikken.

 • Hanne La Boube, foreslår at der stillingen også sammentænkes med undervisning af øens børn på institutioner/skoler.

Ad. 4

Udsættes til næste møde.

Ad. 5 

Udsættes til næste møde.

Ad. 6 

Kim Bang Jensen orienterede om arrangementet.

Ad. 7 

Mette Groth Rasmussen, Teknisk afdeling, orienterede om processen, op om hvorfor netop disse områder blev udvalgt, hvor langt man er i arbejdet og den videre proces, hvis det udpegede område udvælges. Indtil videre er der ikke nogen planer hvad man evt. vil bruge området til.

Dansk Naturfredningsforening har indgivet høringssvar.

Det blev pointeret at der er tale om beliggenhed i kystnærhedszonen og ikke indenfor strandbeskyttelseslinjerne i det pågældende planforslag til landsplandirektiv.

Landplandirektiv for udlæg og omlacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen blev også drøftet – dette er i høring indtil 20-5-9. Kommunen har fået tildelt 33 sommerhuse i Vitsø og 25 sommerhuse i Jørbæk. Da kommunen har fået mulighed for at søge udlagt flere sommerhusgrunde, vil man indkalde forslag fra borgerne på hvor disse kunne lægges.

Slides vedhæftes referatet.

Sommerhusområde høringen kan findes på kommunens hjemmeside. https://www.aeroekommune.dk/politik/offentlige-hoeringer-afgoerelser/hoering- af-forslag-til-landsplandirektiv ( LINKET ER IKKE LÆNGER AKTIVT )

Ad. 8. 

Kirsten Johansen orienterede om baggrunden for hvilke BNBO områder der er valgt på Ærø. BNBO’erne er beskrevet på kort på hjemmesiden.

 

 https://www.aeroekommune.dk/borger/vand-spildevand-

og

badevand/drikkevand/vandvaerkernes-vandledninger-og-forsyningsomraader

 øjeblikket er der i forhold til tillægsaftalen ikke udmøntet en lovgivning eller modtaget en vejledning. Der igangsættes ikke noget, førend der som minimum foreligger en vejledning.

Bolden ligger heller ikke hos kommunen, men hos vandværkerne og landbruget. Solceller på beskyttelsesnære zoner blev drøftet.

Hanne La Boube - Øko-netværket spurgte ind til, om der må sprøjtes på BNBO områder. Det må der godt, undtagen på de 25 meter-beskyttelseszoner der ligger udenom boringerne.

Hanne La Boube - Øko-netværket spørger om ikke kommunerne har det endelige ansvar for vandkvalitet. Kommunen har det overordnede myndighedsansvar og fører tilsyn med vandværkerne.

Ad. 9 Næste møde bliver 16. september 2019 kl 15.00, hvor vi mødes på lossepladsen i Husmarken. Derefter går turen til Rådhuset, hvor resten af mødet holdes.

Christen Albert Christensen præsenterer Ærø Familielandbrug næste gang.

Ad. 10 Affaldssortering: Gavepapir skal i dagrenovation. Blanke bøger og reklamer kan gå i Pap og papircontaineren.

Jan Clausen orienterede om strandrensningsdagen på Drejet og Strandby havn. Der mødte ca. 55 mennesker op og det var en god dag. Det opleves, at der knap er så meget affald som tidligere på strandene.

Kirsten Johansen orienterede om naturpolitikken. Kommissorium er godkendt og torsdag i denne uge holder arbejdsgruppen møde. Arne Bruun fra Svendborg Kommune deltager sammen med Palle Kefer fra Ærø Kommune. Kirsten Johansen har trukket sig ud af arbejdet. Maja Johansen deltager også i møderne, da hun indsamler inputs til arbejdet med den nye kommuneplan. Der mangler en landmand i arbejdsgruppen, da Bent Nissen har trukket sig pga. manglende tid. Har nogen et bud på ny, hører Kirsten gerne herom.

Foreningen Norden har 100 års jubilæum. Kommunen vil sammen med foreningen gerne lave en event der markerer Foreningen Nordens jubilæum. Forslaget er en lund, hvor der plantes træer som findes i de nordiske lande. Kommunen stiller træer til rådighed, men mangler et sted til 15-20 træer.

Ejgil Jensen foreslog området ved Søby Mølle. Dette forslag arbejdes der videre med.

 

Slides til punkt 7

 

Deltagere: Ejgil Jensen, Jan Clausen, Lars Ole Gjesing, Kaj Jørgensen, Christen Alb. Christensen, Knud Nielsen, Søren Langkjær, Kirsten Johansen, Steen Andersen, Thomas Andersen, Erik Teglbjærg, Kurt Nørmark. Kim Bang Jensen, Susanne K. Christensen, Peter Hansted var med fra pkt. 5.

Afbud: Nils Ørum, Palle Kefer, Susanne C. Frederiksen.

Mødet startede på Rådhuset, og ikke som tidligere planlagt på lossepladsen.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden

 2. Præsentation Ærø familielandbrug v/ Christen Alb. Christensen.

 3. Status kommunale arealer til beplantning af blomster
  Jan Clausen, DN Ærø, har ønsket et punkt omkring status. Der har fra borgerside været rejst ønske om at man fra kommunens side fandt nogle arealer, hvor der kunne plantes blomster. Er der noget nyt på området? Helt konkret var der forslag om at stykket som kommunen har til salg til erhvervsgrunde - over XL, kunne omlægges til blomstereng.

 4. Drejskoven
  Jan Clausen, DN Ærø, har ønsket et punkt på omkring Drejskoven, hvor der er en nænsom skovning undervejs fra Naturstyrelsen. Der er meget naturpotentiale i Drejskoven. I og med at de mange fyrretræer der væltede i 99, i en vis udstrækning har fået lov t blive liggende. Det skabte og skaber levegrundlag for mange arter, der lever i skoven og dens nærhed, Gråsten Nor ligger lige på den anden side.
  Hvis det viser sig muligt, vil vi forsøge at få gjort området til et naturområde, i en eller anden form.

 5. Vejrabatter og grøftekanter
  Knud Nielsen har ønsket punkt på omkring vejrabatter og grøftekanter. Tidligere forslag fra mig om at indrette forårsslåningen efter hvornår vild kørvel blomstrer, mener jeg ikke vi har brug for. Det er noget som naturpolitikken kommer til at handle om.

 6. Status for nogle af de sjældne planterarter: Maj-gøgeurt, Engensian, Rødtop, Seglblad og Soløjealant Knud Nielsen har ønsket punktet på dagsorden, billeder vedhæftes særskilt.

 7. Status naturpolitik.
  Knud Nielsen orienterer om status på naturpolitikken.

 8. Næste møde

 9. Status for naturvejleder

 10. Eventuelt

Ad 1 

Der blev tilføjet følgende punkter til dagsordenen; Godkendelse af dagsorden, Præsentation af Ærø familielandbrug, Næste møde, Status for naturvejleder, Eventuelt.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

Ad 2 

Christen Alb. Christensen fortalte om Ærø familielandbrug og historien bag. I øjeblikket har de 14-15 medlemmer. Medlemstallet er desværre gået tilbage og der er ikke udsigt til at foreningen på sigt vil have medlemmer nok til at kunne opretholde en selvstændig enhed på Ærø.

Ad 3 

Punktet blev drøftet, og pt. er der ingen konkrete planer i forhold til kommunale arealer. Begrebet natur blev også drøftet, da der er mange holdninger til hvad der er natur og hvordan arealer skal se ud.

Der var forskellige ideer til, hvor man kunne plante blomster/lade naturen ”passe sig selv”:

 • En del af plænen på rådhuset
 • Langs den nye cykelsti
 • Ved solfangeranlægsprojekter
 • Vildtstriber
 • Grøftekanter
 • Arealer ved f.eks. rensningsanlæg afgræsses af får
 • Man kan hjælpe naturen ved at så til med frø – det har Blomstrende Ærø ved Erik Teglbjærg god erfaring med
 • Man kan også lade et areal passe sig selv og så slå det en gang om året eller hver andet år, så vil det med tiden blive et godt engareal med de blomster, som hører til i den ærøske natur.

Grønt råd anbefaler sidstnævnte 2 metoder og der kan læses mere om dem på Blomstrende Ærøs hjemmeside http://www.blomstrendeærø.dk/

Med henblik på at stille kommunale arealer til rådighed, har kommunen desværre ikke personale og ressourcer til at passe blomstrende arealer. Men kommunen vil gerne støtte op om private initiativer. Derfor blev det aftalt at Ærø Kommune og blomstrende Ærø aftaler hvilke muligheder der kan være for et eventuelt samarbejde.

Ad 4 

Naturstyrelsen er i øjeblikket på Ærø og rydder op i de statslige skove. Jan Clausen har været i kontakt med dem og der har været en positiv dialog. I forhold til Drejskoven vil de gerne lade nogle stammer ligge tilbage, når de fælder træer. Desuden udvælger de 5-6 træer, hvor de høvler barken af op i en 5 meters højde, således der bliver grobund for svampe, med tiden vil disse så vælte og danne grobund for mere liv i skovbunden.

Det Grønne Råd har forskellige holdninger til den måde at lave naturskov på.

Naturstyrelsen har også haft møde med Ærø Kommune. Der var også en positiv dialog på dette møde. Der blev bl.a. drøftet mulighed for mere skov og kobling af rekreative områder i naturen f.eks. muligheden for at etablere en naturlegeplads i Toftegårdsskoven.

Der blev spurgt til fremtiden for bygningen i Drejskoven. Bygningen er blevet foreningslokale for Rise Jagtforening.

Knud Nielsen oplyste at der var arealer, hvor skoven presser majgøgeurt og trevlekrone. Det blev aftalt at Knud Nielsen sender et kort over områderne til Kirsten Johansen.

Der blev spurgt til om den nye cykelsti kommer til at løbe langs Drejskoven. Det er planen at den eksisterende sti benyttes og der blev drøftet muligheden for at lave en kaffeplet eller lign. der.

Ad 5 

Knud Nielsen orienterede om status og han synes det går fint i forhold til den plan der er lavet for vedligeholdelse af grøfter. 

Det Grønne Råd er generelt enig i, at det er godt der er en plan. Men der er flere, som ser muligheder for forbedringer. Dette drøftes i arbejdsgruppen for naturpolitik.

Der har været et læserbrev i avisen fra Ærø Plus omkring grøftekanter, som ikke rigtig tager højde for det arbejde der faktisk gøres. Derfor har Knud Nielsen forfattet et læserbrev til Fyns Amts Avis, som han læste op. Der var et par inputs fra deltagerne i Det Grønne Råd.

Det blev drøftet hvorledes jordbund har betydning for hvilke blomster og græsser der kommer i grøftekanten.

Der er et ønske om, at græsafklip fjernes fra grøftekanterne, hvilket affødte en drøftelse af om det reelt havde en betydning i vores rabatter, og om det affaldsproblem græs iblandet affald ville udgøre.

Ad 6 

Knud Nielsen fortalte om status for nogle af de sjældne plantearter på Ærø.

 • Majgøgeurt – Ærø er det sted i Danmark hvor der er den største bestand. I Gråsten Nor har der i indeværende sæson anslået været 40.000, dette tal er mindre end de foregående år, men stadig flot.
 • Engensian – er sjælden, og findes kun 3 steder på Fyn. På Flyvepladsen har der været 100 – 120 blomster i år.
 • Rødtop – er dukket op igen i Gråsten Nor.
 • Seglblad – Findes ved Bregninge gl. teglværk, hvor der er en pæn bestand.
 • Soløjealant – Er talrige på Urehoved.
 • Strand mandstro – findes bla. ved Sjoen, Næbbet, Urehoved og Eriks hale. Billeder vedhæftes referatet.

Ad 7 

Knud Nielsen orienterede om status. Arbejdsgruppen er nået rigtig langt i forhold til de områder, som blev nedskrevet i kommissoriet. Der er skrevet rigtig meget, og nu skal det redigeres sammen. Dette arbejder Sanne og Christina med. Deres forslag drøftes på næste møde i arbejdsgruppen, så ved man nogenlunde hvor man er i forhold til tidsplanen.

Ad 8 

Det næste møde blev aftalt til den 17. marts 2020 kl. 15-17, med start på Lossepladsen. Ingen forening fremlægger på næste møde.

Ad 9 

Kirsten Johansen oplyste, at der er lavet et budgetønske om en naturvejleder til budget 2020. Dette afventer budgetforhandlingerne.

Steen Andersen har endnu ikke kunne træffe Allan Harsboe, men har overvejet om naturvejlederens stilling evt. kunne kombineres med noget arboret-arbejde.

Ad 10 

Kirsten Johansen oplyste, at træerne i Elmelunden på Ejnars sti er ved at være en størrelse, hvor de kan plantes ud til blivende steder.

Det er besluttet, at der ved Søby Mølle laves en lille nordisk plantage i samarbejde med foreningen Norden.

Bilag

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00