Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Ældre Hjemmepleje

Hjemmepleje

Hvis du har brug for støtte til at klare dig i hverdagen, har kommunen en række muligheder til dig. Der lægges vægt på at yde hjælp til selvhjælp, så du selv kan klare så mange af dagligdagens praktiske gøremål som muligt.

Rehabilitering og træning før hjælp

Når du kontakter kommunen for hjælp, vil det blive vurderet, om du har mulighed for at komme til at kunne klare dig selv igen. Hvis du har det, vil du få tilbudt et trænings eller rehabiliteringsforløb. 

Hvad er et rehabiliteringsforløb?

Et rehabiliteringsforløb er et målrettet, og tidsbegrænset træningsforløb, der har til formål at hjælpe dig med at bevare dine funktioner, så du kan klare dig bedst og længst muligt på egen hånd. Som udgangspunkt varer forløbet 8 til12 uger. Hvis der er behov for det, vil vi i samarbejde med dig afkorte eller forlænge perioden. Forløbet foregår typisk i dit nærmiljø og eget hjem.

Hvem kan få et rehabiliteringsforløb?

Målgruppen for et rehabiliteringsforløb er personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre praktiske opgaver eller varetage egen personlig pleje.

Du har ret til at få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvis kommunen vurderer, at du tilhører målgruppen. Rehabiliteringsforløbet skal kunne forbedre din funktionsevne på en sådan måde, at dit behov for personlig og eller praktisk hjælp kan nedsættes.

Forud for visiteringen til et rehabiliteringsforløb kan der være behov for, at en terapeut vurderer dit funktionsniveau, og om du har mulighed for gennem rehabilitering at forbedre dette.

Hvordan får du et rehabiliteringsforløb?

Du eller dine pårørende kan kontakte visitationen i Ærø Kommune. Dine pårørende, skal have dit samtykke hertil.

Hvad kan et rehabiliteringsforløb indeholde?

Et eksempel på et rehabiliteringsforløb:

Du har fået tiltagende svært ved at gøre rent og tage bad, så du henvender dig til visitator for at få hjælp. Der aftales derfor et visitationsbesøg hos dig.

Under besøget fortæller du, at du har svært ved at støvsuge og vaske gulv og du er blevet utryg ved at tage bad. Da din funktionsnedsættelse er sket over en længere periode, vil der være behov for en ergoterapeutisk vurdering af, hvad der helt konkret volder dig problemer.

Du vil derfor få besøg af en ergoterapeut, der sammen med dig vil lave praktisk afprøvning af de daglige gøremål, som volder dig problemer.

Hvis det herunder vurderes, at du kan blive helt eller delvist selvhjulpen ved træning, vil du blive tilbudt et rehabiliteringsforløb og få tilsendt en bevilling, hvis du takker ja.

Ergoterapeuten vil sammen med dig sætte mål, og lægge en plan for forløbet, samt vejlede dig og eksempelvis hjemmeplejen i, hvordan der skal trænes. Ergoterapeuten vil følge løbende op på træningsplanen og ved rehabiliteringsforløbets afslutning sende sin vurdering til visitator.

Når rehabiliteringsforløbet er afsluttet, vil du måske kunne klare opgaven selv, eller have behov for helt eller delvis hjælp. Visitator vil på baggrund af ergoterapeutens vurdering sende dig en ny afgørelse på, om du kan bevilges hjælp eller om hjælpen afsluttes.

Hvis hjælpen afsluttes og du er uenig, vil du altid have mulighed for at klage.

Der vedlægges klagevejledning i afgørelsesbrevet.

Rehabiliteringsforløbet kan omfatte:

 • Instruktion i hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
 • Træning i daglige aktiviteter, som volder dig besvær og forslag til nye rutiner, som kan lette udførelsen af dem.
 • Instruktion til og oplæring i, hvordan du bruger hjælpemidler og velfærdsteknologi.
 • Fysiske øvelser efter træningsprogram.
 • Struktur i dagligdagens aktiviteter, for eksempel planlægge aftaler, skabe overblik over opgaver.

Hvad forventes af dig

Ærø Kommune opfatter et rehabiliteringsforløb som en samarbejdsproces. Det er vores hensigt at skabe et velfungerende samarbejde med dig og, hvis du ønsker det, også med dine pårørende.

Vi forventer af dig:

 • Du er aktiv i rehabiliteringsforløbet.
 • Du samarbejder med personalet om at få trænet.
 • Du tager ansvar for at holde dig i gang i hverdagen blandt andet ved selv at udføre den træning eller de opgaver, som du har aftalt med terapeuten.
 • Du stiller de nødvendige redskaber og materialer til rådighed for personalet, såsom eksempelvis støvsuger og moppesystem.
 • Du melder afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage i de planlagte aktiviteter.
 • Du er hjemme og klar til træning, det vil sige du er ikke optaget af gæster eller andre aktiviteter.

Hvad koster det?

Rehabilitering efter § 83 er gratis.

Gennem et rehabiliteringsforløb kan du fastholde et så aktivt hverdagsliv som muligt, forblive uafhængig af hjælp fra andre og få en meningsfuld hverdag.

Dette vil på sigt også gavne din sundhed samtidig med, at kommunens ressourcer prioriteres dér, hvor de gør mest gavn.

Tryg hverdag

Er du i en situation, hvor du ikke kan klare dig selv, får du naturligvis bevilget hjælp, så du fortsat har en tryg hverdag.

Under nedenstående faner finder du de indsatser som varetages af Ærø Kommunes hjemmepleje.

 

 

Afløsning i hjemmet

Du har som pårørende, der passer et nærtstående familiemedlem i eget hjem, mulighed for at søge om afløsning. Indsatsen skal fremme din mulighed for forsat at kunne bevare din egen livskvalitet og lette din daglige tilværelse. For dermed at medvirke til, at du forsat har ressourcer og overskud til at tage dig af dit nærtstående familiemedlem.

Hvem kan visiteres til afløsning i hjemmet?

Du kan blive visiteret til afløsning i hjemmet hvis:

 • Du passer et nærtstående familiemedlem i eget hjem med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
 • Det nærtstående familiemedlem med behov for pleje ikke kan være alene hjemme.
 • Du som pårørende har behov for afløsning, når du er hjemmefra til planlagte aktiviteter eller har behov for et pusterum.
 • Der kan som udgangspunkt ikke bevilges afløsning i eget hjem, hvis personen med den nedsatte funktionsevne har et dagtilbud efter serviceloven.

Hvad består afløsningen af?

Afløsningen kan bestå af:

 • Samvær og aktiviteter
 • Hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, hvis disse indsatser også er bevilliget

Hvornår kan afløsningen ske?

Aflastningen kan ske alle hverdage i dagtimer mellem klokken 8:00 og 18:00. Afløsning skal i udgangspunkt varsles to uger før behovsdato. Dog skal fortløbende aftaler ikke varsles fra gang til gang. Afløsning gives som udgangspunkt max 5 timer pr uge. Indsatsen baseres dog på en konkret individuel vurdering. Indsatsen iværksættes inden for to uger efter visitationen har bevilget indsatsen.

Hvordan søges om afløsning i hjemmet?

Ansøgning foregår ved at rette henvendelse til:

Visitationen

Ældre- og sundhedsområdet
Sygehusvejen 22
5970 Ærøskøbing

Telefon: 63525508

Telefontid: Mandag til fredag:  8:00 til  9:30

Uden for telefontiden er det muligt at lægge besked på telefonsvarer.

Denne aflyttes én gang dagligt på hverdage.

Mail: visitator@aeroekommune.dk

Læs mere

For yderligere oplysninger om hjælp til afløsning i hjemmet henvises til Kvalitetsstandard for afløsning i hjemmet

 

Praktisk hjælp

Hvis du har et nedsat funktionsniveau har du mulighed for at ansøge om praktisk hjælp. Den praktiske hjælp skal medvirke til, at du bedre kan klare dig selv, få en lettere hverdag, samt forbedre din livskvalitet.

Der lægges vægt på, at du i udførelsen af opgaverne inddrages som en aktiv samarbejdspartner. Således at der i enhver opgaves løsning fokuseres på at medinddrage, træne og aktivere dig.

Hvem kan blive bevilget praktisk hjælp?

Du kan få bevilget praktisk hjælp, hvis du midlertidigt eller varigt har nedsat funktionsevne og derfor ikke kan udføre de praktiske opgaver. Den bevilgede hjælp skal bidrage til at vedligeholde og udvikle dine fysiske og psykiske færdigheder samt afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Du kan ikke bevilges praktisk hjælp, hvis din nedsatte funktionsevne kan afhjælpes ved:

 • en rehabiliterende indsats.
 • at dele rengøringen op i mindre dele og/eller udføre denne over alle ugens dage.
 • at træning eller ergonomisk vejledning kan gøre, at du kan udføre opgaverne selv.
 • at andre i husstanden er i stand til at udføre de rengøringsopgaver, du ikke selv kan varetage. Eksempelvis ægtefælle/samlever. I den konkrete vurdering tages udgangspunkt i familiens samlede situation.
 • du indkøber og benytter andre egnede rengøringsredskaber.
 • din bolig indrettes mere hensigtsmæssigt, så du selv kan komme til at udføre de praktiske opgaver. Eksempelvis ved oprydning og/eller ommøblering i hjemmet.

Hvad kan praktisk hjælp være?

Praktisk hjælp kan være hjælp til:

 • rengøring
 • tøjvask
 • varebestilling
 • anretning af morgen- og aftensmad, samt opvarmning af færdigtilberedt mad
 • oprydning i forbindelse med rengøring

Praktiske opgaver, der ikke er nødvendige eller kræver særlig viden, ekspertise eller uddannelse, som ligger ud over, hvad der kan forventes at kunne udføres af en hjemmehjælper, falder uden for bestemmelsen om praktisk hjælp. Disse opgaver kan fx være mindre reparationsarbejder, rengøring eller oprydning efter husdyr, medmindre husdyret er nødvendigt på grund af funktionsnedsættelsen, og oprydning som kan være sikkerheds- eller sundhedsskadeligt.
Det er således ikke muligt at benytte den bevilgede praktiske hjælp til rengøring efter dyr selvom du ikke selv kan varetage denne opgave. Hvis du ikke selv kan varetage rengøring efter dine dyr, skal du rekvirere hjælp til dette på anden vis.

Rengøring

Du kan få rengøring hver 3. uge svarende til en ældre bolig på 65 m2. I din bolig kan der rengøres:

 • en stue
 • et soveværelse
 • et badeværelse
 • et køkken
 • en entré
 • et bryggers, hvis det indeholder vaskemaskine og tørretumbler

I disse rum kan indsatsen omfatte støvsugning, gulvvask, rengøring af vandrette flader i almindelig nå højde, rengøring af køleskab, rengøring af badeværelse, rengøring af hjælpemidler, skift af sengetøj og sengeredning.

Tøjvask

Du kan som udgangspunkt få bevilget tøjvask en gang hver eller hver anden uge. Hvor tit du bevilges hjælp til tøjvask vil fremgå af dit afgørelsesbrev fra visitationen og indbefatter:

 • tøjvask i egen vaskemaskine
 • tørring af tøj i enten tørretumbler eller ved ophængning på en tørresnor. Nyvasket tøj skal være centrifugeret, inden det kan transporteres/flyttes til tørretumbler eller hænges op på tørresnor
 • nedtagning og/eller sammenlægning af tøj

Hvis du ønsker vask af uld- og silketøj, sker dette uden erstatningsansvar for kommunen.

Varebestilling og andre praktiske opgaver

Du kan få bevilget varebestilling og andre praktiske opgaver én gang om ugen. Dette kan for eksempel være hjælp til at:

 • skrive indkøbsseddel og være dig behjælpelig med at bestille dagligvarer hos lokal dagligvarebutik, der bringer varer ud bestille varer til udbringning
 • at sætte de leverede varer på plads
 • sammen med dig åbne og læse post
 • tømning af affald efter behov

Anretning og tilberedning af mad

Har du fået bevilget hjælp til anretning og lettere tilberedning af mad omfatter dette:

 • anretning af drikkevarer
 • tilberedning og anretning af morgenmad og smøre brød
 • anretning og opvarmning i mikroovn af færdiglavet mad
 • oprydning/opvask/sætte i opvaskemaskine en gang dagligt i dagtimerne.

Fleksibel hjemmehjælp

Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du har ret til at bytte ydelser inden for bestemte rammer. Hvis du modtager personlig pleje og praktisk hjælp, har du mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om.

Du kan for eksempel vælge at bytte støvsugningen med en gåtur eller andre ydelser, du aktuelt har behov for, hvis det kan holdes inden for samme tidsramme. Reglen er, at du skal være tildelt begge ydelsesformer – praktisk hjælp og personlig pleje for at kunne bytte mellem dem. Hvis du kun er tildelt en af ydelsesformerne, fx praktisk hjælp, kan du ikke bytte til en ydelse, der hører under personlig pleje eller omvendt. Du kan til gengæld bytte til andre former for praktisk hjælp.

Du kan fra gang til gang aftale med hjemmeplejen, hvilke opgaver du vil bytte. Hvis du flere gange bytter den samme hjælp til noget andet, skal visitationen igen vurdere på om du stadig har brug for den visiterede hjælp.

Hvis hjemmeplejen synes det er uforsvarligt at udføre den hjælp du bytter til, har han/hun pligt til at sige fra og i stedet udføre den hjælp du har fået tildelt. Hvis du bytter hjælpen, skal det skrives ned og du kan ikke klage over den hjælp du bytter. 

 Hvornår leveres hjælpen?

Den praktiske hjælp udføres på alle hverdage mellem klokken 8 til 14. Det præcise tidspunkt aftaler du selv med leverandøren.

Krav til dig som ansøger:

For at kunne modtage praktisk hjælp i hjemmet er der følgende krav:

 • du skal medvirke aktivt til et rehabiliteringsforløb, hvis du er visiteret til et.
 • du skal være hjemme når indsatsen leveres.
 • arbejdsforholdene i dit hjem er forsvarlige jf. arbejdsmiljøloven. Herunder kan der fra kommunens side af, blive stillet krav om ommøblering eller ekstraordinær rengøring.
 • du skal stille de nødvendige rengøringsredskaber og materialer til rådighed. Disse skal opfylde arbejdsmiljømæssige krav, og være allergi- og miljøvenlige, så arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Har du fået bevilget praktisk hjælp i hjemmet har du pligt til at oplyse kommunen om helbredsmæssige og familiære ændringer, der kan have betydning for hjælpen.

Hvordan søger du om praktisk hjælp

Du skal rette henvendelse til:

Visitationen
Ældre- og sundhedsområdet
Sygehusvejen 22
5970 Ærøskøbing

Telefon: 63525508

Telefontid: mandag til fredag: klokken 8:00 til  9:30

Mail: visitator@aeroekommune.dk

Læs mere

For yderliger oplysninger om praktisk hjælp henvises til Kvalitetsstandard Praktisk hjælp i hjemmet


 

Personlig pleje

Du har mulighed for at søge om hjælp til personlig pleje. Hjælpen skal medvirke til, at lette din hverdag og give dig bedre mulighed for klare dig selv. Hjælpen til personlig pleje skal også medvirke til, at du forbedrer og vedligeholder din fysiske og psykiske funktionsevne. 

Hvem kan blive bevilget hjælp til personlig pleje?

Du kan få bevilget hjælp til personlig pleje, hvis du ikke selv kan klare personlige plejeopgaver på grund af nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Formålet med hjælpen er, at du bringes tættere på at kunne mestre dit eget liv, det vil sige, at indsatsen skal fremme din mulighed for at klare dig selv helt eller delvist, samt lette din daglige tilværelse og understøtte en forbedring af din livskvalitet.

Hvad kan hjælp til personlig pleje bestå af?

Hjælpen kan bestå af:

 • øvre toilette, nedre toilette, hudpleje, tand- eller protesepleje, barbering, klipning af negle på hænder, fodpleje samt klipning af tånegle - dog ikke hos diabetikere, ved nedgroede negle eller andre sygdomsrelaterede tilstande i fødderne som kræver en autoriseret fodterapeut.
 • kateter og stomipleje.
 • af- og påklædning morgen og aften.
 • kropsbårne hjælpemidler; hjælp til at påtage og/eller aftage dette, samt rengøring af hjælpemidler.
 • toiletbesøg, tømme toiletstol eller skiftning af ble.
 • bad (sengebad eller brusebad samt hårvask) som udgangspunkt 1 gang om ugen.
 • forflytninger, evt. med lift i henhold til instruktioner hos den enkelte borger.
 • vending/lejring i seng.
 • Anretning af morgen- og aftensmad, opvarmning af færdigtilberedt mad, samt hjælp til indtagelse af mad og drikke
 • hjælp til indtagelse af doseret medicin.

Visitationen vurderer ud fra dit konkrete og individuelle behov, hvad hjælpen kommer til at bestå af. Det vil i udførelsen af din personlige pleje være fokus på at medinddrage, træne og aktivere dig i størst muligt omfang.

Hvornår leveres hjælpen?

Hjælpen til personlig pleje leveres døgnet rundt alle ugens dage. Personlig pleje og hygiejne om morgenen foregår i tidsrummet mellem kl. 7.15 og kl. 11. Hvor lang tid hjælpen varer, er afhængig af plejens omfang og kompleksitet. Det aftaltes mødetidspunkt forsøges overholdt, men kan variere med en ½ time.

Hvor leveres den personlige pleje?

Hjælpen ydes i dit hjem. Bad kan tilbydes på et dagcenter, hvis badet ikke kan gennemføres i dit hjem. Skal du på et dagcenter for at komme i bad, skal du selv sørge for transport, med mindre du i forvejen er visiteret til et dagcenter.

Hvem leverer hjælpen?

Hjælpen til personlig pleje leveres aktuelt kun af Ærø Kommunes hjemmepleje.

Fleksibel hjemmehjælp

Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du har ret til at bytte ydelser inden for bestemte rammer. Hvis du modtager personlig pleje og praktisk hjælp, har du mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om.

Du kan for eksempel vælge at bytte støvsugningen ud med en gåtur eller andre ydelser, du aktuelt har behov for, hvis det kan holdes inden for samme tidsramme. Reglen er, at du skal være tildelt begge ydelsesformer – praktisk hjælp og personlig pleje for at kunne bytte mellem dem. Hvis du kun er tildelt en af ydelsesformerne, fx praktisk hjælp, kan du ikke bytte til en ydelse, der hører under personlig pleje eller omvendt. Du kan til gengæld bytte til andre former for praktisk hjælp.

Du kan fra gang til gang aftale med din hjælper, hvilke opgaver du vil bytte. Hvis du flere gange bytter den samme hjælp til noget andet, skal visitationen igen vurdere på om, du stadig har brug for den visiterede hjælp.

Hvis hjælperen synes, det er uforsvarligt at udføre den hjælp, du bytter til, har han/hun pligt til at sige fra og i stedet udføre den hjælp, du har fået tildelt. Hvis du bytter hjælpen, skal det skrives ned og du kan ikke klage over den hjælp, du bytter til. 

Krav til dig som ansøger      

For at modtage hjælp til personlig pleje er det en forudsætning at:

 • du medvirker aktivt i forløbet.
 • du er hjemme, når indsatsen leveres.
 • arbejdsforholdene er i dit hjem er forsvarlige (jævnfør arbejdsmiljøloven).
 • du stiller de nødvendige plejeartikler og materialer til rådighed for medarbejderen. Disse skal opfylde de gældende arbejdsmiljømæssige krav til arbejdets udførelse med henblik på, at arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt.
 • underretter visitator om helbredsmæssige og/eller familiære ændringer, der kan have betydning for hjælpen.
 • der kan fra Ærø Kommune stilles krav om ommøblering, ekstraordinær rengøring, installering af lift og/eller plejeseng, for at kunne opnå en sikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig forsvarlig arbejdsplads for personalet.

Du kan ansøge om hjælp til personlig pleje her:

Visitationen

Ældre- og sundhedsområdet
Sygehusvejen 22
5970 Ærøskøbing

Telefon.: 63525508

Telefontid: mandag til  fredag klokken 08:00 til 09:30

Mail: visitator@aeroekommune.dk

Visitationen vil kontakte dig senest 5 dage efter din ansøgning om hjælp til personlig pleje.

Læs mere
For yderligere oplysninger om hjælp til personlig pleje henvises til Kvalitetsstandard for personlig pleje

 

Hvem kan få et fritvalgsbevis

Det er kun borgere, som er visiteret til ydelser nævnt under ”Hvilke ydelser kan et frit valgs bevis benyttes til?”, som kan anmode om at få et fritvalgsbevis.

Anmoder du om fritvalgsbevis, kræver det, at du selv er i stand til at:

 • Udvælge en CVR-registreret virksomhed, som kan levere ydelsen.
 • Bestille ydelsen hos den valgte leverandør ud fra fritvalgsbeviset og den afgørelse, du har modtaget fra visitationen.
 • Åbne døren, så leverandøren kan levere ydelsen.
 • Særligt for madservice: Opsøge, læse og forstå leverandørens smileyordning for at sikre ordentlig kvalitet og hygiejne.


​Det er vigtigt at være opmærksom på, at Ærø Kommune og personalet i hjemmeplejen ikke kan hjælpe med at finde en leverandør. Det er dit eget ansvar, når du anmoder om fritvalgsbevis.

Hvordan fungerer et fritvalgsbevis?

Du får tilsendt fritvalgsbeviset, der er et dokument, som du og den leverandør, du vælger, skal udfylde og underskrive og sende tilbage til visitationen.

Af beviset fremgår det, hvilken ydelse du kan købe på beviset og hvilken værdi beviset har. Der fremgår også kvalitetskrav, som leverandøren skal leve op til.

Visitationen

Sygehusvejen 22 (v. Søkilden)
5970 Ærøskøbing

Mail visitator@aeroekommune.dk

Telefon 63525508

Telefontid alle hverdage  08.00 til  09.30

Hvad er et fritvalgsbevis ?

Ærø Kommune skal sikre, at modtagere af hjemmepleje kan vælge mellem minimum to leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være kommunen.

Findes der kun den kommunale leverandør, kan kommunen sikre borgernes frie valg af leverandør ved at tilbyde et fritvalgsbevis.

Hvlke ydelser kan et fritvalgsbevis benyttes til ?

Et fritvalgsbevis er et købsbevis, som kan bruges til at få leveret en ydelse fra en privat leverandør, man selv vælger. Man kan vælge fritvalgsbevis, når man er visiteret til følgende ydelser:

 • Personlig pleje
 • Praktisk hjælp
 • Madservice

Fritvalgsbeviset er et alternativ til den kommunale leverandør.

Hvad er værdien på et fritvalgsbevis ?

Værdien af fritvalgsbevis er bestemt af prisen på ydelsen fra Ærø Kommunes. Prisen beregnes én gang om året.

For madordning fastsætter staten årligt et loft for borgernes egenbetaling per udbragt hovedret.

Værdien af fritvalgsbeviset i 2023 for de enkelte ydelser fremgår på næste side.

Personlig pleje

Timeprisen svarer til den kommunale hjemmeplejes timepris.

Timeprisen varierer alt efter, om den personlige pleje leveres dag, aften eller nat samt efter type af dag.

Værdien på fritvalgsbeviset vil være fastsat ud fra Ærø kommunes kvalitetsstandard samt en konkret og individuel vurdering af behovet for personlig pleje.

Praktisk hjælp

Timeprisen svarer til den kommunale hjemmeplejes timepris.

Timeprisen varierer alt efter, om den praktiske hjælp leveres dag eller aften samt efter type af dag.

Værdien på fritvalgsbeviset vil være fastsat ud fra Ærø kommunes kvalitetsstandard samt en konkret og individuel vurdering af behovet for praktisk hjælp.

Madservice

Der er fra statens side fastsat en egenbetaling på maksimalt 59 kr. for en daglig udbragt hovedret ekssklusiv forret/dessert.

Det betyder, at Ærø Kommune kun yder tilskud, hvis prisen hos kommunens leverandør er højere end 59 kr. for en daglig udbragt hovedret eksklusiv forret/dessert.

Prisen for en daglig udbragt hovedret ekskl. forret/dessert er 53 kr. hos kommunens leverandør. Ærø Kommune giver dermed ikke tilskud til madordning.

Fritvalgsbevis

 

1. Tilsyn med hjemmeplejen

1.1 Baggrund 

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune skal ifølge Lov om Social Service (serviceloven) § 151 c udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandører efter § 91. 
Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for:
 
• Udførelse af tilsyn med disse tilbud
• Opfølgning af tilsynet
• Offentliggørelse af tilsynspolitikken 
 
Kommunalbestyrelsen skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter § 83 og om udarbejdelse af kvalitetsstandarder efter § 139 mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer. 
 
Tilsynspolitikken skal indeholde klare retningslinjer og faste procedurer for, hvordan der: 
 
1. Føres tilsyn med leverandørerne og med hjælpens udførelse
2. Følges op på tilsynsresultaterne
3. Følges op på, at hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov 
4. Løbende sker en tilbagemelding fra leverandørerne 
 

1.2 Indledning

Tilsynspolitikken danner rammen for kommunens indsats med tilsyn og opfølgning for borgere, der modtager hjælp i eget hjem. Kommunen vil gennem tilsyn med hjemmeplejen medvirke til at sikre, at alle leverandører – kommunale som private – leverer hjælp til borgeren i overensstemmelse med den visiterede hjælp og have fokus på, at der er kvalitet i hjælpen, der leveres. 
 
Tilsynsopgaven er forankret hos visitationen i Ærø Kommune. 
 

1.3 Målgruppe

Offentlige og private leverandører der leverer ydelser efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør jf. § 91.
 

1.4 Formålet med tilsyn og opfølgning 

Formålet med tilsynet er at sikre, at de leverede ydelser – personlig pleje, praktisk hjælp og madservice – er i overensstemmelse med de ydelser, som borgeren er visiteret til og dermed har krav på samt, at den leverede hjælp er jf. kommunens kvalitetsstandarder.
 
Formålet med opfølgning er at sikre, at hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov. 
 

1.5 Tilsyn og opfølgning hos borgerne 

Tilsynet foretages af visitator hos den enkelte borger i forbindelse med visitators revurdering af hjælpen, revurdering sker løbende senest hvert andet år. 
 
Her vurderes der på:
 
• Om indholdet i de leverede ydelser stemmer overens med de visiterede ydelser 
• Fagligheden i ydelserne
• Borgerens tilfredshed med de leverede ydelser
 
Tilbagemeldinger til visitationen fra leverandørerne er med til at sikre, at den visiterede hjælp afspejler borgerens aktuelle behov. Såvel borgeren som leverandøren er forpligtet til at melde ændringer tilbage til visitator. Det gælder ændringer i funktionsniveauet, som har indflydelse på den visiterede hjælp - både i op- og nedadgående retning. 
 
Henvendelse til visitator om ændringer i borgerens funktionsniveau kan desuden ske fra pårørende, hjemmeplejen eller andre samarbejdspartnere.
 
Borgeren kan henvende sig til visitator, hvis den leverede ydelse ikke svarer til den visiterede ydelse.
 
Der gennemføres ydermere hvert 4. år en brugertilfredshedsundersøgelse for modtagere ydelser for tilbud efter § 83. 
 

1.6 Tilsyn og opfølgning hos leverandørerne

Såfremt der opleves uregelmæssigheder hos en leverandør, handler visitationen med det samme på dette, gennem dialog med leverandøren. Hvor der er behov for yderligere opfølgning på forholdene hos en leverandør, er visitator ansvarlig for dette. Visitationen har kontrakt med leverandørerne, og er ansvarlige for at sikre, at leverandørerne lever op til gældende love og regler.
 
Fokuspunkterne ved tilsynet ved leverandører er: 
 
• Om der er sammenhæng mellem antal borgere, visiteret tid og medarbejdernes arbejdstid?
• Uddannelseskravene – har de ansatte medarbejdere relevant uddannelse jf. leverandørkravene?
• Hvad gør leverandøren for at imødegå for mange forskellige medarbejdere ude hos den enkelte borger?
• Indberetning af afvigelser, dokumentation 
• Sikrer leverandøren sine medarbejdere løn- og arbejdsvilkår, så de som minimum svarer til de vilkår, som er gældende efter danske overenskomster på området? 
 
Visitator sikrer en systematisk opfølgning på tilsynene. 
 

1.7 Opfølgning på tilsyn

Der udarbejdes 1 x årligt en rapport over resultaterne af tilsynene til forelæggelse for Kultur- og Socialudvalget. Seniorrådet og handicaprådet er høringsparter.  
Resultaterne fra tilsynet og opfølgning anvendes desuden i den fremadrettede kvalitetssikring af hjemmeplejen, hvilket også understreger betydningen af tilsyn og opfølgning i et større læringsperspektiv. I forlængelse af fremlæggelsen skal administrationen fremkomme med forslag til eventuelle justeringer og ændringer i forhold til tilsynspolitikken.
Resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen forelægges ligeledes Kultur- og Socialudvalget. Seniorrådet og handicaprådet er høringsparter. 

1.8 Godkendelse, opfølgning og samarbejde med leverandørerne

I forbindelse med godkendelse af en leverandør afholdes der en godkendelsessamtale, hvor leverandørkrav og kvalitetsstandarder gennemgås, så der ikke er tvivl om, hvad leverandøren skal leve op til. 
Der er telefonisk opfølgning ca. 3 måneder efter, godkendelsen er trådt i kraft. 
Der afholdes møde med private leverandører efter behov, dog minimum 1 gang årligt. 
 

1.9 Borgerklage

Klage over den visiterede hjælp rettes til visitatorerne.
 

2. Tilsyn med plejecentre

2.1 Baggrund 

I følge Lov om Social Service §151 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter § 83 og § 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder.
Som led i tilsynsforpligtigelsen skal kommunen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg i plejeboliger, demensboliger samt ældreboliger.
Det er et krav, at tilsynet udføres af personer, der alene varetager kommunale myndighedsopgaver. Tilsynet må ikke varetages af personer, der samtidig udfører opgaver på området.
Svendborg kommune varetager for Ærø Kommune tilsynet på plejecentre, demensboliger og ældreboliger i Ærø Kommune.
 

2.2 Formålet med tilsynet 

De overordnede formål og krav til tilsynet er:
 
• At påse om beboerne får den hjælp, de har ret til
• At hjælpen gives på en faglig og økonomisk forsvarlig måde
• At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer
• At tilsynet skal foretages aktivt, systematisk og målrettet
• At der gives plads til beboerindflydelse, f.eks. gennem tilbagemelding fra Bruger- og Pårørenderåd, Seniorråd og Handicapråd.
 

2.3 Tilsynsreglerne omfatter

Tilsynsreglerne omfatter følgende:
 
• Krav om mindst ét uanmeldt tilsyn om året
• Udarbejdelse af en tilsynsrapport efter hvert tilsynsbesøg, samt en samlet årlig redegørelse til Kultur- og Socialudvalget. Rapporten skal til høring i Bruger- og Pårørenderåd, Seniorrådet og Handicaprådet
• Demens- og plejeboliger samt ældreboliger i tilknytning til plejecentrene er omfattet af tilsynet
 

2.4 Det faglige uanmeldte tilsyn

I et fagligt tilsyn skal der ske en vurdering af beboerens situation og af de organisatoriske og proceduremæssige forhold på stedet. Ud over disse forhold vil tilsynet omfatte observeringer vedr., atmosfæren og omgangstonen på stedet. 

2.5 Opfølgning på tilsynet

Er der tilstande, der ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig tilstand skal plejecentret på baggrund af tilsynets anbefalinger udarbejde til tids- og handlingsplan. Handlingsplanen sendes til Svendborg Kommune indenfor 5 - 10 dage. Opfølgning sker ved kontrolbesøg.

2.6 Organisering af tilsynet

Tilsynene udgøres af Svendborg kommune. Overordnet er tilsynet en kontrol af, om kvaliteten og servicen er lovgivningsmæssigt overholdt. 
 
Det tilstræbes, at tilsynene foregår i et ligeværdigt samarbejde med de involverede samt i en tryg og tillidsvækkende atmosfære. Ligeledes vil det være et ønskværdigt mål, hvis tilsynene, som en sidegevinst kan bidrage til, at de involverede får idéer eller redskaber til at forøge kvaliteten og arbejdsglæden på stedet. 
 
Derfor er det vigtigt, at tilsynsfunktionen har en pædagogisk indfaldsvinkel og anvendes til positiv udvikling. Tilsynene vil forgå dels som en dialog med ledelse, beboere og personale, og dels ved fysisk at være på pleje- og demensenhederne for at fornemme atmosfære, miljø og observere den hygiejniske standard.
 

3. Revidering af tilsynspolitikken

Tilsynspolitikken revideres en gang om året. 
 
Godkendt af kommunalbestyrelsen april 2023.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00