Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kvalitetsstandarder Ældre Kvalitetsstandard - Personlig pleje

Kvalitetsstandard - Personlig pleje

1.0 Indledning

Hjælp og støtte efter Serviceloven bygger på den enkelte borgers ansvar for sig selv, og sin familie og på den enkelte borgers ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger, og i samarbejde med den enkelte.

2.0 Formål

Formålet er, at borgeren bringes tættere på at kunne mestre eget liv, det vil sige, at indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og understøtte en forbedring af livskvaliteten hos borgeren.

3.0 Lovgrundlag

 • Lov om social service §§ 83, stk. 1, nr. 1, og 83 a
 • Lov om social service § 88
 • Lov om social service §§ 94 og 94 a

4.0 Indsatsen

4.1 Primære mål

 • At borgeren får den rehabilitering og støtte til varetagelse af de nødvendige personlige plejeopgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre.
 • At borgeren tilbydes et målrettet og tidsbegrænset rehabiliteringsforløb med henblik på at gøre borgeren i stand til selv at udføre eller medvirke til at udføre de personlige plejeopgaver.
 • At borgeren altid inddrages som aktiv samarbejdspartner i udførelsen af opgaven.

4.2 Hvem kan modtage indsatsen?

Borgere, som midlertidigt eller varigt ikke kan udføre de personlige plejeopgaver på grund af nedsat funktionsevne. Det er vigtigt at understrege, at der i enhver opgave fokuseres på at medinddrage, træne og aktivere borgeren.

4.3 Forudsætninger for at modtage indsatsen

 • At borgeren medvirker aktivt i forløbet.
 • At det med udgangspunkt i arbejdsmiljøloven vurderes, at arbejdsforholdene i borgerens hjem er forsvarlige i forhold til, at hjemmet bliver en arbejdsplads for plejepersonalet.
 • Af hensyn til arbejdsmiljøet for plejepersonalet kan der stilles krav om:
  • Ommøblering
  • Ekstraordinær rengøring
  • Installering af lift og/eller plejeseng
 • At borgeren selv stiller de nødvendige plejeartikler og materialer til rådighed for plejepersonalet. Disse skal opfylde de gældende arbejdsmiljømæssige krav til arbejdets udførelse med henblik på, at arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Plejeartiklerne og materialerne skal være miljøvenlige produkter, der er Svanemærket.
 • At borgeren vedkender sig sin pligt til at underrette visitator om helbredsmæssige og/eller familiære ændringer, der kan have betydning for hjælpen. I modsat fald kan borgeren mødes med tilbagebetalingskrav.

4.4 Indsatsens karakter

Indsatsen kan bestå af:

 • øvre toilette, nedre toilette, hudpleje, tand- eller protesepleje, barbering, neglepleje på hænder, klipning af tånegle og fodpleje.
 • kateter og stomipleje.
 • af- og påklædning morgen og aften.
 • kropsbårne hjælpemidler; hjælp til at påtage og/eller aftage disse samt rengøring af hjælpemidler.
 • toiletbesøg, tømme toiletstol eller kolbe, skiftning af ble.
 • bad (sengebad eller brusebad samt hårvask) som udgangspunkt 1 gang om ugen.
 • forflytninger, evt. med lift i henhold til instruktioner hos den enkelte borger.
 • vending/lejring i seng.
 • hjælp til anretning af morgen- og aftensmad, opvarmning af færdigtilberedt mad, samt hjælp til indtagelse af mad og drikke.
 • hjælp til indtagelse af doseret medicin.

Indsatsen visiteres individuelt ud fra borgerens behov.

4.5 Levering af indsatsen

4.5.1 Hvornår leveres indsatsen?

Indsatsen leveres døgnet rundt alle ugens dage ud fra den afgørelse, visitationen har truffet og de aftaler, der indgås mellem borger og leverandør. Personlig pleje om morgenen foregår i tidsrummet mellem kl. 07.15 og kl. 11.00. Varigheden er afhængig af indsatsens omfang og kompleksitet. Det aftalte mødetidspunkt skal så vidt muligt overholdes, men kan variere med +/- ½ time.

Hvis leverandøren ikke overholder de aftaler, der er indgået om levering af indsatsen, skal leverandøren straks kontakte borgeren og aftale, hvornår indsatsen kan tilbydes.

Indsatsen iværksættes hurtigst muligt efter visitationen har bevilget indsatsen.

4.5.2 Hvor leveres indsatsen?

Indsatsen ydes i borgerens hjem. Bad kan tilbydes på dagcenter, hvis indsatsen ikke kan ydes i eget hjem. Her skal borgeren selv sørge for kørsel, medmindre borger i forvejen er visiteret til dagcenter.

For at kunne yde en kvalificeret og forsvarlig hjælp, kan det i konkrete tilfælde være nødvendigt, at borgeren for en kort periode, flyttes til et midlertidigt ophold på et plejecenter.

Under det midlertidige ophold vil der ske en afklaring og evt. rehabilitering i forhold til, hvilke tiltag der skal ske for, at borgeren igen kan opholde sig i eget hjem.

4.5.3 Hvem leverer indsatsen?

Borgeren kan selv vælge, om den visiterede indsats ønskes leveret af:

 • den kommunale hjemmepleje.
 • en privat leverandør. Et fritvalgsbevis giver borgeren mulighed for at indgå aftale med en CVR-registreret virksomhed. Yderligere oplysninger om fritvalgsbevis kan fås ved henvendelse til visitationen.
 • en udpeget person, som er godkendt af visitationen.

I forbindelse med iværksættelsen af den bevilgede indsats, udpeger leverandøren en kontaktperson.

4.5.4 Krav til leverandøren

Leverandøren er ved opgavevaretagelsen omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven. Dette indebærer blandt andet, at medarbejderne er omfattet af reglerne om tavshedspligt, hvad angår fortrolige oplysninger, som de måtte få kendskab til i forbindelse med udførelsen af opgaverne.

Tavshedspligten ophører ikke ved kontraktens udløb eller ved den enkeltes medarbejders fratrædelse.

Leverandøren er forpligtet til at meddele visitationen om ændringer i borgernes helbred og situation.

Leverandøren skal på stedet kunne yde akut hjælp til borgere, der f.eks. er faldet eller på anden måde er akut syg, herunder om nødvendigt tilkalde hjemmesygeplejerske, læge m.m.

4.5.5 Betingelser og fleksibilitet

Fleksibel hjemmehjælp betyder, at borgeren har ret til at bytte ydelser inden for bestemte rammer. Hvis borgeren modtager personlig pleje og praktisk hjælp, har borgeren mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om.

Borgeren kan for eksempel vælge at bytte støvsugningen ud med en gåtur eller andre ydelser, borgeren aktuelt har behov for, hvis det kan holdes inden for samme tidsramme. Reglen er, at borgeren skal være tildelt begge ydelsesformer – praktisk hjælp og personlig pleje for at kunne bytte mellem ydelserne. Hvis borgeren kun er tildelt en af ydelsesformerne, fx praktisk hjælp, kan borgeren ikke bytte til en ydelse, der hører under personlig pleje eller omvendt. Borgeren kan til gengæld bytte til andre former for praktisk hjælp.

Borgeren kan fra gang til gang aftale med hjemmeplejen, hvilke opgaver borgeren vil bytte. Hvis borgeren flere gange bytter den samme hjælp til noget andet, skal visitationen igen vurdere om borgeren stadig har brug for hjælpen.

Hvis hjemmeplejen synes det er uforsvarligt at udføre den hjælp borgeren ønsker at bytte til, har han/hun pligt til at sige fra og i stedet udføre den hjælp borgeren har fået tildelt. Hvis borgeren bytter hjælpen, skal medarbejderen notere det, og borgeren kan ikke klage over den hjælp, de har byttet til.  

5.0 Kvalitetsmål

5.1 Kvalitetsmål for iværksættelse af indsatsen

 • Indsatsen iværksættes hurtigst muligt efter bevillingen er tildelt.  
 • Hjemmeplejen kontakter borgeren med henblik på at aftale tidspunkt for levering.
 • Ved akut behov kan hjælp iværksættes efter aftale med hjemmesygeplejen.

5.2 Kvalitetsmål for udførelsen af indsatsen

 • At der er 90 % tilfredshed blandt brugerne med den udførte indsats, hvilket udføres hvert 4. år.
 • At der tildeles en kontaktperson.
 • At den visiterede hjælp revurderes løbende og efter behov dog minimum hvert 2 år.
 • At samarbejdet med brugeren er gensidigt imødekommende og venligt.

5.3 Opfølgning af kvalitetsmål

Opfølgning sker via regelmæssigt tilsyn, jævnfør Ærø Kommunes tilsynspolitik.

5.4 Brugertilfredshedsundersøgelse

Kommunen udfører hvert 4. år brugerundersøgelser, som inddrager samtlige borgere, der er visiteret til personlig pleje.

6.0 Hvordan søges om personlig pleje?

6.1 Ansøgning om personlig pleje

Ansøgning foregår ved at rette henvendelse til:

Visitationen
Ældre- og sundhedsområdet
Sygehusvejen 22
5970 Ærøskøbing

Telefon.: 63525508
Telefontid: Mandag til fredag:  klokken 8:00 til 09:30

Mail: visitator@aeroekommune.dk

En visitator vil kontakte borgeren senest 5 hverdage efter anmodning om hjælp.

7.0 Godkendelse

Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Ærø Kommune, Maj 2023.

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00