Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kvalitetsstandarder Ældre Kvalitetsstandard - Afløsning i hjemmet

Kvalitetsstandard - Afløsning i hjemmet

1.0 Indledning

Hjælp og støtte efter Serviceloven bygger på den enkelte borgers ansvar for sig selv, og sin familie og på den enkelte borgers ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger, og i samarbejde med den enkelte.

2.0 Formål

Formålet er at afløse pårørende som passer et nærtstående familiemedlem med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne i eget hjem. Indsatsen skal fremme den pårørendes mulighed for fortsat at kunne bevare sin egen livskvalitet og lette den daglige tilværelse, for dermed at medvirke til, at den pårørende forsat har ressourcer og overskud til at tage sig af det nærtstående familiemedlem.

3.0 Lovgrundlag

Lov om social service § 84, stk. 1.

4.0 Indsatsen

4.1 Primære mål

At den pårørende får afløsning, når vedkommende er hjemmefra til planlagte aktiviteter eller har behov for et pusterum, og det nærtstående familiemedlem med behov for pleje eller støtte ikke kan være alene hjemme. Der kan som udgangspunkt ikke bevilges afløsning i eget hjem, hvis personen med den nedsatte funktionsevne har et dagtilbud efter serviceloven.

4.2 Hvem kan modtage indsatsen?

Pårørende som passer et nærtstående familiemedlem i eget hjem, der har nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, og som ikke kan være alene i hjemmet.

4.3 Forudsætninger for at modtage indsatsen

 • At andre aflastningsmuligheder har været forsøgt, som for eksempel brug af velfærdsteknologi eller dagtilbud efter serviceloven.
 • At det med udgangspunkt i arbejdsmiljøloven vurderes, at arbejdsforholdene i borgerens hjem er forsvarlige i forhold til, at hjemmet bliver en arbejdsplads for kommunes medarbejdere.
 • At borgeren vedkender sig sin pligt til at underrette visitationen om helbredsmæssige og/eller familiære ændringer, der kan have betydning for hjælpen.

4.4 Indsatsens karakter

Indsatsen kan bestå af:

 • Samvær og aktiviteter
 • Hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, hvis disse indsatser også er bevilget.

Indsatsen visiteres individuelt ud fra den pårørende og borgerens behov.

4.5 Levering af indsatsen

4.5.1 Hvornår leveres indsatsen?

Indsatsen leveres alle hverdage i dagtimer mellem klokken 8:00 til 18:00.

Afløsning skal i udgangspunkt varsles to uger før behovsdato. Dog skal fortløbende aftaler ikke varsles fra gang til gang. Afløsning gives som udgangspunkt max 5 timer pr. uge. Indsatsen baseres dog på en konkret individuel vurdering. Indsatsen iværksættes inden for to uger efter visitationen har bevilget indsatsen.

4.5.2 Hvor leveres indsatsen?

Indsatsen ydes i borgerens hjem.

4.5.3 Hvem leverer indsatsen?

Afløsning i hjemmet leveres af en medarbejder fra hjemmeplejen i Ærø Kommune. Andre tilbud kan også bringes i spil for eksempel frivillige. Dette er dog ikke en forudsætning for, at der kan bevilliges afløsning.

4.5.4 Krav til leverandøren

Leverandøren er ved opgavevaretagelsen omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven. Dette indebærer blandt andet, at medarbejderne er omfattet af reglerne om tavshedspligt, hvad angår fortrolige oplysninger, som de måtte få kendskab til i forbindelse med udførelsen af opgaverne.

Tavshedspligten ophører ikke ved kontraktens udløb eller ved den enkeltes medarbejders fratrædelse.

Leverandøren er forpligtet til at meddele visitationen om ændringer i borgerens helbred og situation.

5.0 Kvalitetsmål

5.1 Kvalitetsmål for iværksættelsen af indsatsen

Netværkskoordinatoren kontakter borgeren med henblik på at aftale tidspunkt for levering.

5.2 Kvalitetsmål for udførelsen af indsatsen

 • At der er 90 % tilfredshed blandt brugerne med den udførte indsats, hvilket undersøges hvert 4. år.
 • At der tildeles en kontaktperson.
 • At den visiterede hjælp revurderes løbende og efter behov dog minimum hvert 2 år.
 • At samarbejdet med borgeren er gensidigt imødekommende og venligt.

5.3 Opfølgning af kvalitetsmål

Opfølgning sker via regelmæssigt tilsyn, jævnfør Ærø Kommunes tilsynspolitik.

5.4 Brugerundersøgelse

Kommunen udfører hvert 4. år brugerundersøgelser, som inddrager samtlige borgere, der er visiteret til afløsning i hjemmet.

6.0 Hvordan søges om afløsning i hjemmet?

Ansøgning foregår ved at rette henvendelse til:

Visitationen
Ældre- og sundhedsområdet
Sygehusvejen 22
5970 Ærøskøbing

Telefon: 63525508

Telefontid: Mandag til fredag: klokken  8 til 9.30.

Uden for telefontiden er det muligt at lægge besked på telefonsvarer. Denne aflyttes én gang dagligt på hverdage.

Mail: visitator@aeroekommune.dk

En visitator vil kontakte borgeren senest fire uger efter anmodning om hjælp.

7.0 Godkendelse

Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Ærø Kommune, April 2024

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00