Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Udvalg, råd og nævn Vejledning til ansøgninger til udvalg

Vejledning til ansøgninger til udvalg

Ansøgninger generelt

Hvis din ejendom er beliggende i den gamle bydel i Ærøskøbing indenfor Lokalplan 9 - 9B eller i Marstal indre by indenfor Lokalplan 8 - 2A, skal udvendige ændringer af bygninger godkendes af kommunen inden de må udføres.

For ansøgninger som skal sendes videre i forhold til tilskud ved Bygningsforbedringsudvalget, skal det ansøgte være godkendt forinden ved fremsendelse af ansøgning.

Visse typer af arbejder som for eksempel almindeligt vedligehold, kan udføres uden ansøgning, såfremt de udføres i overensstemmelse med lokalplanen.

Du kan læse mere i lokalplanerne, som du finder på Ærø Kommunes hjemmeside. For bygninger indenfor lokalplan 9 - 9B henvises desuden til Bygningsregistranten, som nærmere beskriver de enkelte bygninger samt bevaringshensyn.

Planlægning af projektet og fremsendelse af ansøgning i god tid sikrer dig mod unødvendige forsinkelser i processen.

For at kunne behandle din ansøgning er det vigtigt, at vi modtager, at vi modtager din ansøgning i god tid og at du har vedlagt det materiale der er nødvendigt for kunne behandle sagen.

Dispensationer og tilladelser

Tilladelser i henhold til lokalplanen er som udgangspunkt gældende i 3 år fra de meddeles og bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden 3 år eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

En tilladelse eller dispensation kan ikke forlænges. Der vil i så fald kunne gives en ny tilladelse eller dispensation.

For yderligere om ansøgninger til Lokalplansudvalg 8 - 2A samt Lokalplanudvalg 9 - 9B.

For yderligere om ansøgninger til Bygningsforbedringsudvalget.

Fremsendelse af ansøgninger

Der er faste møder for udvalgene, som fastlægges for ét kalenderår ad gangen og offentliggøres på Ærø Kommunes hjemmeside under mødeplaner. Ansøgninger behandles på de fastlagte møder.

For at din ansøgning bliver behandlet, skal fyldestgørende ansøgninger være sekretæren for udvalgene i hænde

 • Senest 14 hverdage inden mødet for lokalplan 8 - 2A-udvalget og 9 - 9B-udvalget.
 • Senest 14 hverdage for Bygningsforbedringsudvalget.

Ansøgninger kan fremsendes i en samlet mail til sekretæren for udvalget på:

Lokalplan 9 - 9B-udvalget samt Bygningsforbedringsudvalget:
Brigitte Mora-Nielsen
mailadressen: bmn@aeroekommune.dk

Lokalplan 8 - 2A-udvalget:

Allan Boje
mailadressen: abo@aeroekommune.dk

Skal du ansøge ved flere udvalg for eksempel både Lokalplan 9 - 9B-udvalget og herefter Bygningsforbedringsudvalget, skal du fremsende en ansøgning til hvert udvalg. Bemærk at der skal anvendes et særskilt ansøgningsskema når du søger Bygningsforbedringsudvalget om tilskud.

Du kan ikke sende en samlet ansøgning for 2 forskellige udvalg.

Det skal fremgå tydeligt af din ansøgning, hvilket udvalg din henvendelse vedrører og hvad din ansøgning drejer sig om.

Bilag vedhæftet ansøgningen skal navngives i forhold til indholdet af bilaget, så det er identificerbart hvad bilaget indeholder.

Ansøgninger til lokalplan 9 - 9B-udvalget samt lokalplan 8 - 2A-udvalget

Ansøgninger til Lokalplan 9-9B-udvalget samt lokalplan 8-2A - udvalget skal indsendes rettidigt og med fyldestgørende materiale for at blive behandlet. Hvis der ikke fremsendes fyldestgørende materiale vil ansøgningen blive afvist.

 • Ansøgning med beskrivelse og redegørelse for projektet.

Herunder hvilken ejendom der er tale om og kontaktoplysninger

 • Bilag der tydeligt dokumenterer eksisterende forhold, fotos/tegninger
 • Bilag der tydeligt viser de fremtidige forhold/ændringer der ansøges om, tegninger, visualiseringer, fotos, produktark samt produktbeskrivelser
 • Bilag med historiske fotos der dokumenterer tilbageføring

Hvis din ansøgning indeholder flere elementer, skal disse ansøges og opstilles i punkter i din ansøgning for eksempel

 1. Facadeafrensning og korrekt overfladebehandling
 2. Farveændring på facader
 3. Farveændring af vinduer
 4. Udskiftning af termovinduer til kitfalsede vinduer
 5. Etablering af kvist

Eksempler på supplerende bilag

Hvis du for eksempel ønsker at ændre farve på dit hus i Ærøkøbing på for eksempel dør, murværk eller vinduer, skal den ønskede farvekode NCS oplyses eller der skal fremsendes foto af farven på anden bygning i byen, som du ønsker at ændre til.
Oplysningerne skal vedlægges ansøgningen som bilag.

NCS (Natural Colour System) er den godkendte farveskala i Ærøskøbing, som er vist i lokalplanen. Der lægges vægt på, at bygninger tilbageføres historisk og at der derfor laves skrabeprøver på facaden, vinduer og døre for at undersøge de bagvedliggende, historiske farvelag for den enkelte bygning. Farvevalg bør tage afsæt heri.

Der skal ligeledes fremsendes fotos af skrabeprøver med farverne som dokumentationsbilag.

Hvis der søges om afrensning af facader indenfor lokalplan 9 - 9B, for at afrense for eksempel plastikmaling, cementmørtel og lignende, for efterfølgende at overfladebehandle korrekt, så murværket kan komme af med fugt og det i forløbet viser sig nødvendigt at foretage decideret sandblæsning, skal der vedlægges et bilag med redegørelse fra håndværker vedrørende nødvendigheden af sandblæsning, herunder graden af sandblæsning.

Afrensning skal altid foretages så skånsomt som muligt på de gamle huse og dette kan ofte opnås på andre måder end ved egentlig sandblæsning.

Ansøgninger til Bygningsforbedringsudvalget

Ansøgninger skal indsendes rettidigt og med fyldestgørende materiale for at blive behandlet. Hvis der ikke fremsendes fyldestgørende materiale vil ansøgningen blive afvist.

Ansøgninger til Bygningsforbedringsudvalget, for bygninger beliggende indenfor lokalplan 9 - 9B eller lokalplan 8 - 2A skal være i overensstemmelse med lokalplanen og skal være godkendt inden ansøgningen kan sendes videre til Bygningsforbedringsudvalget. Ansøgninger til lokalplansudvalgene behandles på de fastlagte møder. Mødeplanen for det enkelte udvalg findes på Ærø Kommunes hjemmeside under ”Politik” og ”mødeplan”

Ansøgningsskemaer

Der er udfærdiget ansøgningsskemaer som skal udfyldes og fremsendes som del af ansøgningen til Bygningsforbedringsudvalget.

Der er ansøgningsskemaer for henholdsvis Hovedhus og Baghus. Hvis din ansøgning gælder en anden type bygning, så benyt ansøgningsskemaet til Hovedhus.

Skemaet til Hovedhus samt skemaet til Baghus anvendes ved ansøgninger for byhuse eksempelvis som ofte har et hovedhus samt et baghus mod gårdsiden/havesiden.

En anden type bygning kan for eksempel være en gammel smedje eller et småbådværftsbygning, som er fundet bevaringsværdig ved SAVE, registrering.

Ansøgningers indhold

For at din sag kan fremsendes til Bygningsforbedringsudvalget, skal der fremsendes en samlet ansøgning indeholdende:​

 • Kort skriftlig ansøgning med punktopstilling af hvad der søges tilskud til.
 • Udspecificerede tilbud på arbejdernes udførelse, som stemmer overens med ansøgningen.
 • Bilag: udfyldt ansøgningsskema med beskrivelse og redegørelse for projektet.
 • Bilag: der tydeligt dokumenterer eksisterende forhold , fotos/tegninger.
 • Bilag: der tydeligt viser de fremtidige forhold/ændringer der søges om tilskud til, tegninger, visualiseringer, fotos, produktark samt produktbeskrivelser.
 • Bilag: med historiske fotos der dokumenterer tilbageføring.

OBS Ansøgning inklusiv alle bilag skal samles og fremsendes som et samlet dokument

Din ansøgning skal indeholde bilag der viser fotos af eksisterende forhold samt produktark med
beskrivelse, specifikationer samt visuelt materiale af de fremtidlige, ønskede forhold du søger tilskud til.

Hvis der er tale om udskiftning af uoriginale bygningsdele som termovinduer eller termodøre for eksempel, skal der vedhæftes historiske fotos som bilag, dette som dokumentation for tilbageføring af ejendommen som den historisk har set ud. Det kan for eksempel være i forhold til type samt sprosseinddeling på de oprindelige vinduer.

Historiske fotos kan findes ved henvendelse til museerne. I de tilfælde, det ikke er muligt at fremskaffe historiske fotos, vil dette skulle fremgå af ansøgningsskemaet.

Bygningsforbedringsudvalget er tilsigtet bygningsforbedrende arbejder udvendige arbejder på bevaringsværdige ejendomme. Fremsendte ansøgninger og tilbud skal derfor indeholde relevante oplysninger om de konkrete udvendige arbejder og ikke oplysninger om eller priser på arbejder og forhold inde i selve bygningen, som ikke er relevante for ansøgningen om tilskud.

Ansøgningen fremsendt til Bygningsforbedringsudvalget skal kun indeholde tilbud og specificerede, konkrete forhold der vedrører de udvendige arbejder. Vær så præcis som overhovedet muligt.

Søger du tilskud som virksomhed/firma bedes du angive dette tydeligt i din ansøgning med cvr. nummer, dit tilbud fra håndværkeren skal angives ”eksklusiv moms”.

Tilbud

Tilbud som fremsendes med ansøgninger skal være udspecificeret og forståeligt beskrevet i sammenhæng med den fremsendte ansøgning, således at der ikke er tvivl omkring tilbud i relation til ansøgningen.

Fremsend kun materiale og tilbud med relevante oplysninger for ansøgningen. Såfremt det ikke er tydeligt

beskrevet hvordan tilbud og ansøgning hænger sammen, vil ansøgningen blive afvist eller tilbagesendt.

Således vil der kunne genansøges med en præciseret ansøgning med udspecificeret tilbud.

Tilbud omhandlende arbejder på den fredede del af en bygning, skal være udtaget af tilbuddet som fremsendes.

Der skal i tilbud angives løbende meter ( lbm) samt m2 for facadearbejder som del af tilbuddet fra håndværkerens side til Bygningsforbedringsudvalget.

Ved arbejder vedrørende vinduer, omfattende restaurering såvel som etablering af forsatsramme, skal tilbuddet opdeles i hhv. forsatsrammer samt selve vinduesrestaureringen.

Tilbud skal være udspecificeret med pris i forhold til de enkelte arbejder i tilbuddet.

Det er bygherres ansvar, at der er indhentet tilbud i henhold til konkurrence- samt tilbudsloven. Det bemærkes i den sammenhæng, at der er tale om tilskud med offentlige midler.

Ved ansøgninger der overstiger 300.000 kroner skal der fremsendes 2 tilbud som del af ansøgningen.

Såfremt der fremsendes 2 tilbud på det samme arbejde, vil midlerne blive tildelt ud fra det billigste tilbud.

Procentsats / maxbeløbet i tilsagnet som fremsendes ansøgere er fast og kan ikke justeres opad i forhold til ekstraomkostninger for byggearbejdet.

Såfremt byggearbejderne bliver billigere end ansøgt, vil udbetalingen baseres på det procentvise tilsagn.

Såfremt bygherre vælger at udføre en dyrere løsning end ansøgt, står det denne frit for. Det tildelte tilskud vil dog ikke blive justeret op i forhold hertil.

Der vil blive udført stikprøvekontrol i ca. 10 % af de færdiggjorte projekter.

Hvad kan der søges om tilskud til

Bygningsforbedringsudvalget kan tildele økonomisk støtte til udvendige renoverings-/restaureringsarbejder på bygninger, herunder korrekt overfladebehandling af facader, restaurering af bindingsværk, etablering af forsatsvinduer på de originale gamle vinduer samt udskiftning af uoriginale bygningsdele med henblik på tilbageføring af bygningen til dens historiske udtryk.

Det er vanskeligt at lave en udtømmende liste over hvad dette omfatter. Som udgangspunkt er der tale om tilskudsmuligheder til udvendige arbejder på bygninger, som ikke er almindeligt vedligehold og som medfører forbedringer af bygningen samt rent bevaringsmæssigt tilbagefører bygningen til dens historiske oprindelse i udseende. Du kan se eksempler i afkrydsningslisten i ansøgningsskemaerne til Bygningsforbedringsudvalget.

Du har desuden mulighed for at rette henvendelse til Teknisk Afdeling for afklaring af tilskudsmuligheder på din ejendom.

Hvad kan der ikke søges tilskud til

Der kan ikke søges tilskud til arbejder der allerede er udført eller påbegyndt. De arbejder du søger tilskud til ved Bygningsforbedringsudvalget må ikke være påbegyndt eller udført før du får meddelt om du har fået tilskud.

Du er altså nødt til at vente med at sætte arbejdet i gang til efter Bygningsforbedringsudvalget har vurderet din sag og der er modtaget en tilsagnsskrivelse.

Der ydes ikke tilskud til udskiftning af tage eller arbejder der falder under almindelig vedligehold.

Der kan ikke ydes tilskud til arbejder der foregår inde i bygninger, udelukkende til udvendige arbejder på bygninger, facader, tagflader med videre

I forhold til for eksempel reetablering af en skorsten, som historisk har været på huset, kan der udelukkende ydes et tilskud til de udvendige arbejder på bygningen det vil sige til reetablering af selve skorstenspiben på tagfladen.

Ansøgning samt fremsendte tilbud med videre skal derfor indeholde reetablering af selve skorstenspiben på taget og altså ikke de arbejder, der eventuelt måtte være i forbindelse med projektet indvendig i bygningen som eksempelvis opbygning af skorstenskernen inde i bygningen, hvis dette er tilfældet.

Dette gælder for så vidt alle ansøgninger, hvor arbejdet ”rækker ind” i selve den indvendige bygning.

Bevaringsværdi, SAVE-registrering

For at du kan søge tilskud til bygningsforbedringsarbejder, skal ejendommen være SAVE-registreret og den samlede bevaringsværdi skal være tilstrækkelig høj på en værdi 1til 4. Bygninger omfattet af Lokalplan 9 - 9B er allerede SAVE-registreret i forbindelse med lokalplanen. Ejer kan rette skriftlig henvendelse til Ærø Kommune ved ønske om SAVE-registrering. Der må påregnes yderligere sagsbehandlingstid til dette formål.

Du kan læse mere om SAVE-registrering på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Fredede bygninger

Fredede ejendomme har andre tilskudsmuligheder ved Slots- og Kulturstyrelsen og vil derfor som udgangspunkt ikke kunne tildeles midler fra Bygningsforbedringsudvalget. Ejendomme kan være delvist omfattet af fredning for en del af ejendommens bygninger eller facader mens en del af ejendommen ikke har nogen fredning.

Du kan læse mere om støttemuligheder for fredede ejendomme på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Overordnet om møder og ansøgninger

Der afholdes 2 møder årligt i Bygningsforbedringsudvalget - et forårsmøde samt et vintermøde. Dette er imidlertid afhængigt af midlerne der tildeles for det pågældende år.

Ansøgninger kan indsendes for det pågældende år i årets første måned.

Mødeplanen fastlægges dog først efter udmelding fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Landsbypuljen) og vil blive opdateret i mødeplanen på Ærø Kommunes hjemmeside under mødeplaner.

Når mødet er afholdt udgives der et referat. Referat fra mødet udgives umiddelbart 1 til 2 dage efter det afholdte møde og tilskudsbrevene fremsendes vis e-boks ugen efter mødet. Der fremsendes breve til ejendommens ejer samt kopi til tilknyttede håndværkere samt rådgiver.

Ansøgere kan holde sig orienteret i deres ansøgning frem til modtagelse af tilskudsbrevet, på Ærø Kommunes hjemmeside under referatet fra mødet, som er offentlig tilgængeligt.

Såfremt du ikke ønsker at gøre brug af tilskuddet alligevel, hvis du får det tildelt, bedes dette meldt ind ved skriftlig henvendelse til Ærø Kommune, Teknisk afdeling hurtigst muligt. Datoen for seneste tilbagemelding vil fremgå af det tilskudsbrev du modtager efter du har fået tildelt tilskud.

Det er vigtigt, at du husker at melde tilbage hvis dette er tilfældet af hensyn til andre ansøgere. Således kan de midler du ikke bruger i stedet blive tildelt andre ansøgere.

Udbetaling af tilskud

Når arbejdet er udført, skal du fremsende en anmodning om udbetaling af tilskudsbeløbet til mailadressen jbl@aeroekommune.dk

Anmodningen skal indeholde følgende:

 • Det fremsendte tilskudsbrev
 • En kopi af alle regninger
 • Dokumentation i form af bankudskrift for at pengene er betalt

Tilskuddet udbetales til din nemkonto.

Udbetaling er betinget af, at arbejdet er udført som ansøgt.

Til orientering oplyses, at kommunen udfører stikprøvekontrol på ca. 10% af alle tilskudssager, for at undersøge om det udførte arbejde svarer til det ansøgte, og det arbejde der er ydet tilskud til.

Der gøres opmærksom på, at udbetalt tilskud kan kræves tilbagebetalt, hvis det konstateres, at tilskuddet ikke er anvendt som bevilliget.

Anmodning om udsættelse af arbejdets udførelse

Kan arbejdet mod forventning ikke udføres indenfor det fastsatte år, skal der fremsendes en skriftlig anmodning om udsættelse, med en dato for hvornår arbejdet vil være udført, afregnet og dokumentation for arbejdets udførelse vil være Teknisk afdeling i hænde.

Anmodning om udsættelse skal fremsendes til mailadressen jbl@aeroekommune.dk 

Såfremt der anmodes om udsættelse af kun en del af arbejdet, gøres opmærksom på, at tilskuddet vil blive udbetalt samlet, når det fulde arbejde der er søgt tilskud til er udført og dokumenteret.

Anden lovgivning

Ansøgninger fremsendt til Lokalplansudvalg behandles i forhold til gældende lokalplaner og planlovens bestemmelser.

Som ansøger, bygherre skal du være opmærksom på, om dit projekt forudsætter andre tilladelser som skal ansøges særskilt.

Udskifter du eksempelvis bygningsdele som tagvinduer eller foretager indvendige ombygningsarbejder, skal du være opmærksom på, at du er omfattet af Byggelovens bestemmelser, dette uanset om du skal søge om byggetilladelse eller ej.

Hvis du skal etablere en kvist, skal der også skal ansøges om byggetilladelse.

Forhold der kræver byggetilladelse skal ansøges som byggeansøgning i Byg & Miljø. Dette er bygherres eget ansvar. Du kan læse mere i Bygningsreglementet BR18, som er offentlig tilgængeligt.

Udstedelse af byggetilladelse forudsætter, at det ansøgte er vurderet og godkendt i henhold til lokalplanen.

Hvis din facade skal sandblæses skal du være opmærksom på, at sandblæsning skal forhåndsanmeldes og være kommunen i hænde senest 14 dage før, at sandblæsningsarbejdet agtes påbegyndt.

Du kan læse mere om sandblæsning på Ærø Kommunes hjemmeside hvor du også finder en anmeldeblanket.

Særligt i forhold til skorstene

Der kan ansøges om tilskud til reetablering af bevaringsværdige huses historiske skorstene ved Bygningsforbedringsudvalget.

Ansøgninger om reetablering af skorstene til lokalplansudvalg og tilskudsansøgninger ved Bygningsforbedringsudvalget behandles som skorstensattrapper/skorstenspiber og vurderes ikke som fungerende, emissionsudledende skorstene, men udelukkende som et historisk element på husets tag. De vurderes som attrapper/skorstenspiber og tilskuddet tilsigtes bevaring af det historiske bybillede.  

Fungerende skorstene som tilsluttes en emissionsudledende brændeovn er omfattet af anden lovgivning og byggearbejder med skorstene kan kræve byggetilladelse.

Der henvises til Bygningsreglementets BR18 "Vejledning om skorstene og kravet om byggetilladelse - der kan læses via linket her

I forhold til nye skorstene samt ny tilsluttede brændeovne m.v. til en eksisterende skorstenspibe og kerne, henvises til brændeovnsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse nr. 541 af 27/04/2020 (brændeovnsbekendtgørelsen)

For nærmere i forhold til skorstene henvises til Ærø Kommunes miljømedarbejder på mail mrs@aeroekommune.dk

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00