Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Ældre Selvvalgt hjælper

Selvvalgt hjælper

Selvvalgt hjælper

Hvis er blevet bevilget hjælp til personlige pleje eller praktisk hjælp efter Serviceloven § 83, har du mulighed for at ansætte en selvvalgt hjælper til at varetage den personlige pleje og praktiske hjælp. Den selvvalgte hjælper træder i stedet for den kommunale eller private leverandør.

Hvis du ønsker en selvvalgt hjælper er du selv ansvarlig for at udpege en hjælper. Den selvvalgte hjælper inviteres så til en ansættelsessamtale med henblik på godkendelse og efterfølgende ansættelse i Ærø Kommune

Selvvalgt hjælper

Hvis du er blevet bevilget hjælp til personlige pleje eller praktisk hjælp efter Serviceloven § 83, har du mulighed for at ansætte en selvvalgt hjælper til at varetage den personlige pleje og praktiske hjælp.

Den selvvalgte hjælper træder i stedet for den kommunale eller private leverandør.

Hvis du ønsker en selvvalgt hjælper er du selv ansvarlig for at udpege en hjælper.

Den selvvalgte hjælper inviteres så til en ansættelsessamtale med henblik på godkendelse og efterfølgende ansættelse i Ærø Kommune.

Krav til selvvalgt hjælper

Der er følgende kompetencekrav til den person, du udpeger som hjælper:

  • Personen skal være over 18 år.
  • Kvaliteten af den hjælp, der ydes i hjemmet, skal leve op til de formål og krav, der er beskrevet i kvalitetsstandarderne under § 83 i serviceloven.
  • Personen skal kunne bestride arbejdet, så de bevilgede ydelser kan udføres på betryggende vis.
  • Personen skal kunne følge en instruks og yde hjælp til selvhjælp.
  •  Personen skal kunne foretage observationer og give relevant tilbagemelding til visitationen, herunder om generelle forværringer og forbedringer i din tilstand.
  •  Personen skal kunne indfri de uddannelseskrav, der er gældende afhængigt af, hvilken hjælp der udføres.
  •  Brug af hjælpemidler: Ved forflytninger og lignende er det et krav, at hjælperen anvender de hjælpemidler som stilles til rådighed.


Selvvalgt hjælper

Hvis er blevet bevilget hjælp til personlige pleje eller praktisk hjælp efter Serviceloven § 83, har du mulighed for at ansætte en selvvalgt hjælper til at varetage den personlige pleje og praktiske hjælp. Den selvvalgte hjælper træder i stedet for den kommunale eller private leverandør.

Hvis du ønsker en selvvalgt hjælper er du selv ansvarlig for at udpege en hjælper. Den selvvalgte hjælper inviteres så til en ansættelsessamtale med henblik på godkendelse og efterfølgende ansættelse i Ærø Kommune.

Krav til selvvalgt hjælper

Der er følgende kompetencekrav til den person, du udpeger som hjælper:

Visitationen i Ærø Kommune kan i visse situationer vurdere, at ansættelsesforholdet ikke kan etableres, fx hvis det vurderes at kræve særlig sundhedsfaglig viden eller særlige handlinger.

Ved komplicerede plejeforhold, hvor opgaven er så kompleks, at det kræver en helt særlig viden, vil det ikke være muligt at udpege en selvvalgt hjælper.

Dette vil altid bero på en individuel vurdering, som kan medføre, at det påkræves, at opgaven og det faglige ansvar varetages af den kommunale leverandør af hjemmepleje eller en privat leverandør, der er godkendt til opgaven.

Ydelsens omfang

Den selvvalgte hjælper ansættes til udføre den personlige pleje og praktiske hjælp, du er bevilget. Det er derfor individuelt fra person til person hvilke opgaver den selvvalgte hjælper skal varetage.

Ansættelse og afløning

Den selvvalgte hjælper ansættes af Ærø Kommune, som udarbejder en ansættelseskontakt. I ansættelseskontrakten beskrives, løn, pensionbridrag og feriepenge. Disse reguleres efter gældende regler.

Som udgangspunkt er ordningen varig, så længe betingelserne for denne kvalitetsstandard er opfyldt.

Som udgangspunkt aflønnes den selvvalgte hjælper, som en ikke-uddannet medarbejder fastsat i overenskomst for social-og sundhedspersonale.

Hvis det gennemsnitlige timeantal pr. uge er under 8 timer, ansættes hjælperen på timeløn.

Ærø Kommune indhenter straffeattest ved ansættelsen, og hvis ansættelsen vedrører hjem med børn og unge under 18 år, indhentes tillige børneattest.

Ferie og sygdom

Når den selvvalgte hjælper ansættes, skal du samtidig vælge en anden leverandør af § 83 ydelser, som kan overtage opgaverne, hvis din selvvalgte hjælper bliver syg eller skal på ferie.
Her har du mulighed for at vælge mellem den kommunale leverandør af hjemmepleje eller en privat leverandør, som er godkendt af kommunen.

Opfølgning

Opfølgning

Der følges op på ordningen minimum én gang årligt. Ydelserne, som din selvvalgte hjælper leverer, indgår i det samlede årlige tilsyn.

Du og den selvvalgte hjælper har pligt til at oplyse visitationen eller til den tilsynsførende leder i Ærø Kommune, om ændringer i din funktionsevne, såfremt det indebærer, at behovet for hjælp ændres.

Derudover skal hjælperen informere Ærø Kommune om, hvis du indlægges. Det ydes som udgangspunkt ikke løn til den selvvalgte hjælper under indlæggelse.

Opstart af ansættelse

Din henvendelse færdigbehandles indenfor 2 måneder. Såfremt den selvvalgte hjælper ansættes til at varetage den personlige pleje og praktiske hjælp, vil ansættelsesforholdet som udgangspunkt starte den 1. i følgende måned.

Hvis du har behov for hjælp i den mellemliggende periode, kan du vælge at gøre brug af enten den kommunale eller private leverandør.

Tavshedspligt

Den selvvalgte hjælper har tavshedspligt

Arbejdsmiljø og krav til hjemmet

Når du modtager hjælp til praktiske gøremål og personlig pleje, er dit hjem også hjælperens arbejdsplads. Der skal derfor foretages en arbejdspladsvurdering af dit hjem for at sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes, herunder hviletidsbestemmelserne. Ærø Kommune er ansvarlig for, at der udarbejdes en arbejdspladsvurdering i samarbejde med en arbejdsmiljørepræsentant.

På baggrund af arbejdspladsvurderingen kan der være behov for hjælpemidler eller boligændringer af hensyn til medarbejderens arbejdsstillinger og adgangsforhold. Disse krav skal efterkommes og det er dit eller eventuelt dine pårørendes ansvar, at disse krav bliver efterkommet.

Hjælpemidler

Hjælpemidler kan stilles til rådighed af hjælpemiddeldepotet, hvis det vurderes, at disse er påkrævet.

Hjemmet skal have udvendigt lys og synligt husnummer, og havegangen samt trapper skal være i forsvarlig stand, så medarbejderen har let og uhindret adgang

Rygning

Der skal være røgfrit under hjælperens ophold i hjemmet, samt en time inden medarbejderen møder op hos dig. Medarbejderen, der er udpeget til at varetage den praktiske hjælp og personlige pleje, må ikke ryge i arbejdstiden.

Arbejdsredskaber

De arbejdsredskaber, som du stiller til rådighed for hjælperen, skal være tidssvarende, vedligeholdt og egnede til formålet. Disse skal opfylde de gældende arbejdsmiljømæssige krav til arbejdets udførelse med henblik på, at arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Rengøringsmaterialerne skal være allergi- og miljøvenlige produkter.

Hvordan søger du om selvvalgt hjælper ?

Den selvvalgte hjælper ansættes gennem visitationen i Ærø Kommune.


Selvvalgt hjælper

Hvis er blevet bevilget hjælp til personlige pleje eller praktisk hjælp efter Serviceloven § 83, har du mulighed for at ansætte en selvvalgt hjælper til at varetage den personlige pleje og praktiske hjælp. Den selvvalgte hjælper træder i stedet for den kommunale eller private leverandør.

Hvis du ønsker en selvvalgt hjælper er du selv ansvarlig for at udpege en hjælper. Den selvvalgte hjælper inviteres så til en ansættelsessamtale med henblik på godkendelse og efterfølgende ansættelse i Ærø Kommune.

Krav til selvvalgt hjælper

Der er følgende kompetencekrav til den person, du udpeger som hjælper:

Ansøgning foregår ved at rette henvendelse til:

 

Visitationen
Ældre- og sundhedsområdet
Sygehusvejen 22
5970 Ærøskøbing
Telefon: 63525508

Telefontid: Mandag til fredag: klokken  8 til 9.30.

Uden for telefontiden er det muligt at lægge besked på telefonsvarer. Denne aflyttes én gang dagligt på hverdage.

Mail: visitator@aeroekommune.dk

For yderligere oplysninger om selvvalgt hjælper henvises til Kvalitetsstandard - Selvvalgt hjælper

Den selvvalgte hjælper har tavshedspligt

 

 

 

Derudover skal hjælperen informere Ærø Kommune om, hvis du indlægges. Der ydes som udgangspunkt ikke løn til den selvvalgte hjælper under indlæggelser.

 

 

 

 

 

Derudover skal hjælperen informere Ærø Kommune om, hvis du indlægges. Der ydes som udgangspunkt ikke løn til den selvvalgte hjælper under indlæggelser.

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00