Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kvalitetsstandarder Ældre Kvalitetsstandard - Selvvalgt hjælper

Kvalitetsstandard - Selvvalgt hjælper

1.0 Formål

Hvis en borger er blevet bevilget hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp efter Servicelovens § 83, har borgeren mulighed for at ansætte en selvvalgt hjælper til at varetage den praktiske hjælp og personlige pleje. Den selvvalgte hjælper træder i stedet for den kommunale eller private leverandør. 

Denne kvalitetsstandard beskriver lovgrundlag, målgruppe, serviceniveau mm., som tilbydes i Ærø Kommune i forhold til ansættelse af en selvvalgt hjælper til varetagelse af praktisk hjælp og personlig pleje. 

Kvalitetsstandarden skal være med til: 

 • at afstemme borgerens forventninger til kommunens tilbud om ansættelse af selvvalgt hjælper. 
 • at informere borgeren om, hvad tilbuddet indeholder

2.0 Lovgrundlag

Lov om Social Service § 94. 

En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. 

Den udpegede person skal godkendes af visitationen i Ærø Kommune, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. § 90, og om betaling m.v. § 94 a. 

Personer, der modtager hjælp efter § 83, kan vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om, jf. §§ 88 og 89. En tilkendt ydelse, der fravælges efter 1. pkt., kan ikke efterfølgende kræves leveret efter § 90.

3.0 Målgruppe

Tilbuddet, som beskrives i denne kvalitetsstandard, bevilges til personer, som er bevilget praktisk hjælp eller personlig pleje efter servicelovens § 83.

Udmålingen af hjælpen sker efter den fastlagte kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp, som findes på Ærø Kommunes hjemmeside.

Når borgeren bevilges hjælp til personlig pleje og praktiske hjælp, har borgeren frit valg i forhold til leverandør af ydelserne. I Ærø Kommune kan der vælges mellem følgende leverandører:

 • Kommunal leverandør. 
 • En privat leverandør. Et fritvalgsbevis giver borgeren mulighed for at indgå aftale med en CVR-registreret virksomhed. Yderligere oplysninger om fritvalgsbevis kan fås ved henvendelse til visitationen. 
 • Hjælper som borgeren selv udpeger.

Hvis borgeren ønsker en selvvalgt hjælper, er borgeren selv ansvarlig for at udpege en hjælper. Den selvvalgte hjælper, der skal varetage den personlige pleje eller praktiske hjælp, inviteres til en ansættelsessamtale med henblik på godkendelse og efterfølgende ansættelse af Ærø Kommune.

I Ærø Kommune er vi bevidste om, at opgaver som en udpeget selvvalgt hjælper kan udføre, kan have nogle individuelle begrænsninger. Vi forbeholder os derfor ret til at afslå borgers eget valg af hjælper, hvis vi vurderer, at borgerens relation til vedkommende ikke er forenelig med varetagelsen af de opgaver, som borgeren er bevilget støtte til. Vi vægter højt, at den selvvalgte hjælper har lyst til opgaven, har meldt sig frivilligt og at arbejdet er foreneligt med hjælperens nuværende liv, arbejde og studie. I Ærø Kommune forbeholder vi os derfor vores ret til at afslå en ansættelse af en selvvalgt hjælper, som vi vurderer, ikke er egnet til opgaven.

3.1 Kompetencekrav til selvvalgt hjælper

Der er følgende kompetencekrav til personen, som udpeges til hjælper:

 • Personen skal være over 18 år.
 • Kvaliteten af den hjælp, der ydes i hjemmet, skal leve op til de formål og krav, der er beskrevet i kvalitetsstandarderne under § 83 i serviceloven.
 • Personen skal kunne bestride arbejdet, så de bevilgede ydelser kan udføres på betryggende vis.
 • Personen skal kunne følge en instruks og yde hjælp til selvhjælp.
 • Personen skal kunne foretage observationer og give relevant tilbagemelding til visitationen, herunder om generelle forværringer og forbedringer i borgerens tilstand.
 • Personen skal kunne indfri de uddannelseskrav, der er gældende afhængigt af, hvilken hjælp der udføres.
 • Brug af hjælpemidler: Ved forflytninger og lignende er det et krav, at hjælperen anvender de hjælpemidler som stilles til rådighed.

Ved komplicerede plejeforhold, hvor opgaven er så kompleks, at det kræver en helt særlig viden, vil det ikke være muligt at udpege en selvvalgt hjælper. Dette vil altid bero på en individuel vurdering, som kan medføre, at det påkræves, at opgaven og det faglige ansvar varetages af den kommunale leverandør af hjemmepleje eller en privat leverandør, der er godkendt til opgaven.

3.2  Ydelsens omfang

Medarbejderen ansættes til at udføre de ydelser, borgeren er bevilget efter § 83. Det er derfor individuelt fra borger til borger, hvilke ydelser den selvvalgte hjælper ansættes til at varetage.

3.3  Opfølgning

Der følges op på ordningen minimum én gang årligt. Ydelserne, som den selvvalgte hjælper leverer, indgår i det samlede årlige tilsyn.

Borgeren og den selvvalgte hjælper har pligt til at oplyse visitationen eller til den tilsynsførende leder i Ærø Kommune om ændringer i borgerens funktionsevne, såfremt det indebærer, at behovet for hjælp ændres

4.0 Arbejdsmiljø og krav til hjemmet

Når borgeren modtager hjælp til praktiske gøremål og personlig pleje, er borgerens hjem også den selvvalgte hjælper arbejdsplads. Der skal derfor foretages en arbejdspladsvurdering af hjemmet for at sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes, herunder hviletidsbestemmelserne. Ærø Kommune er ansvarlig for, at der udarbejdes en arbejdspladsvurdering i samarbejde med en arbejdsmiljørepræsentant. 

På baggrund af arbejdspladsvurderingen kan der være behov for hjælpemidler eller boligændringer af hensyn til den selvvalgte hjælpers arbejdsstillinger og adgangsforhold. Disse krav skal efterkommes og det er borgeren eller eventuelt borgerens pårørendes ansvar, at disse krav bliver efterkommet. Hjælpemidler kan stilles til rådighed af hjælpemiddeldepotet, hvis det vurderes, at disse er påkrævet. 

4.1 Rygning

Der skal være røgfrit under hjælperens ophold i hjemmet, samt en time inden hjælperen møder hos borgeren. Den selvvalgte hjælper, der er udpeget til at varetage den praktiske hjælp og personlige pleje, må ikke ryge i arbejdstiden.

4.2 Arbejdsredskaber

De arbejdsredskaber, som borgeren stiller til rådighed for hjælperen, skal være tidssvarende, vedligeholdt og egnede til formålet. Disse skal opfylde de gældende arbejdsmiljømæssige krav til arbejdets udførelse med henblik på, at arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Rengøringsmaterialerne skal være allergi- og miljøvenlige produkter.

5.0 Tavshedspligt

Den selvvalgte hjælper er ved opgavevaretagelsen omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven. Dette indebærer blandt andet, at hjælperen er omfattet af reglerne om tavshedspligt, hvad angår fortrolige oplysninger, som de måtte få kendskab til i forbindelse med udførelsen af opgaverne.

Tavshedspligten ophører ikke ved kontraktens udløb eller ved den enkelte hjælpers fratrædelse.

6.0 Hvordan søges om selvvalgt hjælper

Den selvvalgte hjælper ansættes gennem visitationen i Ærø Kommune.

Ansøgning foregår ved at rette henvendelse til:

Visitationen
Ældre- og sundhedsområdet
Sygehusvejen 22
5970 Ærøskøbing

Telefon: 63525508

Telefontid: Mandag til fredag: Klokken 8 til 9.30.

Uden for telefontiden er det muligt at lægge besked på telefonsvarer. Denne aflyttes én gang dagligt på hverdage.

Mail: visitator@aeroekommune.dk

Informationer om ansøgningsprocedure for selvvalgt hjælper og ansættelsesvilkår for den selvvalgte hjælper kan læses i vejledningen ”Retningslinjer for borgers udpegning af selvvalgt hjælper”.

7.0 Sagsbehandlingsfrist og opstart af ansættelse

Borgerens ansøgning færdigbehandles indenfor 2 måneder.

Såfremt den selvvalgte hjælper ansættes til at varetage den personlige pleje og praktiske hjælp, vil ansættelsesforholdet som udgangspunkt kunne startes op den 1. i følgende måned.

Hvis borgeren har behov for hjælp i den mellemliggende periode, kan borgeren vælge at gøre brug af enten den kommunale eller private leverandør.

Hvis der er behov for at ansættelsesforholdet iværksættes med kortere varsel, vil dette bero på en konkret og individuel vurdering.

8.0 Godkendelse

Godkendt af kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune februar 2024

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00