Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Udvalg, råd og nævn Lokalråd

Lokalråd

Et lokalråd er et demokratisk lokalt samarbejdsforum, som kommunalbestyrelsen og fagudvalgene kan inddrage, videndele og være i dialog med.
Lokalråd er lokalsamfundets paraplyorganisation, som repræsenterer foreninger, institutioner, virksomheder og borgere og fungerer som talerør i sager, der vedrører lokalområdet.
Lokalrådet dækker et afgrænset geografisk område.

Lokalrådets formål er, at:

 • varetage lokalsamfundets interesser
 • fremme trivsel og udvikling i lokalsamfundet
 • fremme samarbejdet mellem lokalsamfundets interessenter, politikere og myndigheder.

Godkendte lokalråd i Ærø Kommune har mulighed for at søge et årligt tilskud på 10.000 kr. 

Lokalråd i Ærø Kommune er høringsberettigede i forhold til indsatser og aktiviteter i deres lokale område.
Lokalråd kan desuden inddrages i udviklingsarbejde som for eksempel lokalplaner, bosætningsindsatser med mere

Spørgsmål og svar om lokalråd

Der er på nuværende tidspunkt godkendt fem:

 • Ommel Samvirke, der repræsenterer Strandbyens Bådelaug, Ommel Boldklub, Beboerforeningen for Ommel og omegn og Kleven Bådelaug
  v/kontaktperson John Petersen, Ommel Beboerforening, Kirkevejen 10B, Ommel
  Tlf. 23482271
   
 • Tranderup/Vindeballe Beboerforening
  v/Ida Hansen Vindeballegade 23, Ærøskøbing,
  Tlf. 28776936, mail: Tranderup.vindeballe@gmail.com
   
 • Bregninge Lokalråd
  v/ Vagn Rottbøll, Vester Bregninge 33, Bregninge,
  Tlf. 20125066, mail vrp@hotmail.dk 
 • Søby Lokalråd
  v/ Peter Mose Sørensen
  jetteogpeter.mose@gmail.com

 • Marstal Lokalråd
  v/ Jan Kiwi, Søndertoften 15, 5960 Marstal
  Tlf. 20367383, mail marstallokalraad@gmail.com 

 

I skal sende en ansøgning til Økonomi- og erhvervsudvalget om at blive godkendt som lokalråd. Det er udvalget, der på baggrund af konkret ansøgning, kan godkende mindre bysamfund som lokalråd.

Foreningens godkendte og underskrevne vedtægter skal medsendes.

Kriterier for at blive godkendt som lokalråd:

 • Lokalrådet er en demokratisk forening for et afgrænset område. Dette skal fremgå af vedtægterne.
  Anvend evt. den skabelon til vedtægter, som findes nederst på siden.
   
 • At lokalrådet har cvr.nr. og tilknyttet konto.
   
 • Alle borgere i området har mulighed for at opstille til lokalrådet.
   
 • Der indsendes konkret ansøgning, der beskriver foreningens aktiviteter og planer for lokalområdet. 

Ansøgningen sendes til sekretariatet, Nadja Kildegård Boye  

Når I er godkendt som lokalråd, vil I være berettiget til et årligt tilskud på 10.000 kroner.

Kriterierne for at få tilskud er:

 • At lokalrådet er godkendt af Økonomi - og erhvervsudvalget på baggrund af konkret ansøgning. Mindre bysamfund kan godkendes som lokalråd.
 • At lokalrådet har cvr.nr. og tilknyttet konto.
 • At der årligt indsendes en kort beskrivelse af, hvordan lokalrådet har anvendt tilskuddet.

Lokalrådet skal være en demokratisk forening.

Formål, bestyrelsessammensætning med mere, skal fremgå af loklarådets vedtægter.

Tag eventuelt udgangspunkt i skabelonen til vedtægter for lokalråd.

Lokalråd i Ærø Kommune Skabelon til vedtægter

Dette forslag til vedtægt for et lokalråd er alene til inspiration, og er ikke nødvendigvis dækkende for et jeres behov som lokalråd.

Vedtægter for __________ lokalråd

§ 1 Formål

Stk. 1. Det er lokalrådets formål at virke for fremme af xx bys, lokalrådets dækningsområde, særlige interesser og behov, samt være lokalområdets bindeled til Ærø Kommune og andre offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne.

Stk. 2. Lokalrådet har til formål selvstændigt at tage emner af almen karakter op til diskussion, ligesom enhver borger i området kan bringe emner til lokalrådet.

Stk. 3. Lokalrådet har til formål, i den udstrækning det er muligt, løbende at holde lokalområdets borgere orienteret om lokalrådets arbejde. Dette kan ske gennem medierne, via hjemmeside eller facebook, eller gennem et beboerblad.

Stk. 4. Lokalrådet er upolitisk.

§ 2 Generalforsamling

Stk. 1. X lokalråds øverste myndighed er borgerne i xx-by. Lokalrådet vælges på en årlig generalforsamling, der afholdes inden den xx. marts.

Stk. 1. X lokalråds øverste myndighed er borgerne i xx-by. Lokalrådet vælges på en årlig generalforsamling, der afholdes inden den xx. marts.

Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med to ugers varsel i, lokalavis og på eventuel hjemmeside. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være fremsendt inden 10 dage før mødets afholdelse.

Stk. 2 .Generalforsamlingens dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab
 • Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
 • Indkomne forslag
 • Valg af rådsmedlemmer og suppleanter, valg af stemmetællere
 • Valg af revisorer
 • Eventuelt.

Stk. 3. De behandlede emner på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvor hvert medlem har én stemme. En fremmødt borger kan kun repræsentere sig selv.

Stk. 4. Borgere, der er fastboende i __________ kan lade sig opstille på generalforsamlingen, hvor de kan vælges. Kandidaterne kan kort redegøre for deres synspunkter vedrørende deres eventuelle arbejde i lokalrådet.

§ 3 Lokalrådet

Stk. 1. Lokalrådet består af X medlemmer, samt X suppleanter og X revisorer. Lokalrådsmandatet er to-årigt med X på valg ulige år og X på valg lige år. Formand og næstformand er ikke på valg samme år. Suppleanter og revisorer vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. Valg af lokalråd og suppleanter sker ved skriftlig afstemning. Antal navne, der skal skrives på stemmesedlen, skal være lig antal pladser i lokalrådet, der er på valg, eksklusive suppleanter.

Stk. 2. Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer på førstkommende møde og offentliggør posterne.

§ 4 Lokalrådets virke

Stk. 1. Det påhviler formanden kvartalsvist at indkalde til lokalrådsmøde, samt efter behov. Dette skal ske med mindst 14 dages varsel og gennem udsendelse af dagsorden.

Suppleanter medindkaldes og har stemmeret ved forfald af lokalrådsmedlemmer.
Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet, skal være indkommet senest syv dage før mødets afholdelse.
Der føres beslutningsprotokol ved hvert møde.

Stk. 2. Alle afgørelser i lokalrådet sker ved stemmeflertal, dog således at rådet kun er beslutningsdygtigt, når mindst X af dets medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed kan forslaget genoptages til behandling. Ved genbehandlingen tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen.

Stk. 3. Lokalrådet kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper omkring specielle emner. Til disse grupper kan der tilknyttes fagpersoner, ikke-valgte borgere med flere.

§ 5 Åbenhed

Stk. 1. Lokalrådets møder er åbne for offentligheden, og annonceres gennem XX, hjemmeside, Facebook eller lignende.

§ 6 Lokalrådets økonomi

Stk. 1. Lokalrådet kan årligt søge støtte fra Ærø Kommune.

Stk. 2. Lokalrådet kan etablere en støtteforening, hvor enhver borger kan opnå medlemskab gennem et årligt kontingent på xx kroner.

Stk. 3. Kassereren er pligtig til ved anmodning at give en oversigt over lokalrådets økonomi ved borgermøderne. Det reviderede regnskab fremlægges hvert år på generalforsamlingen. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret, altså fra den 1. januar til den 31. december

Stk. 4: Lokalrådet hæfter alene for lokalrådets formue

§ 7 Indkaldelse til borgermøder

Stk. 1. Såfremt mindst xx borgere skriftligt begærer indkaldt til borgermøde, er lokalrådet pligtig til at indkalde til et sådant, senest en måned fra forslagets modtagelse. En sag kan henlægges til afgørelse på et borgermøde, på begæring af mindst X lokalrådsmedlemmer.

§ 8 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal foreligge skriftligt til dagsordenen for generalforsamlingen og vedtages med 3/4 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

§ 9 Opløsning

Stk. 1. Lokalrådet kan opløse sig selv ved en forud varslet begæring fra mindst X medlemmer.
Opløsningen skal ske på et borgermøde.

Stk. 2. Et borgermøde kan opløse lokalrådet med 3/4 flertal af fremmødte på to efter hinanden følgende borgermøder.

Stk. 3. Ved lokalrådets opløsning træffes der på borgermødet beslutning om anvendelse af evt. opsparet formue. Denne skal tilgå almennyttige formål i lokalrådets dækningsområde.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den xx/xx 20xx

Lokalrådet kan rette henvendelse til sekretariatet og bede om møde med fagudvalgene.

Beskriv kort hvad I ønsker at drøfte med fagudvalget.

Derudover vil der én gang årligt blive afholdt møde med Økonomi- og erhvervsudvalget, udvalgsformanden for Kultur- og socialudvalget og Teknik-, miljø- og havneudvalget og direktørerne på fagområderne.

Lokalråd i Ærø Kommune har mulighed for at søge et årligt tilskud på 10.000 kroner til rådets arbejde.

Muligheden for at søge tilskud annonceres årligt i januar måned.

Lokalråd i Ærø Kommune er høringsberettigede i forhold til indsatser og aktiviteter i deres lokale område.

Lokalråd kan desuden inddrages i udviklingsarbejdet på for eksempel, plan- og bosætningsområdet.

Kriterierne for at få tilskud er:

 • At lokalrådet er godkendt af Økonomi- og erhvervsudvalget på baggrund af konkret ansøgning. Mindre bysamfund kan godkendes som lokalråd.
 • At der årligt gives en kort beskrivelse af, hvordan lokalrådet har anvendt tilskuddet
 • At lokalrådet har cvr.nr. og tilknyttet konto.

Tilskuddet kan anvendes til:

 • Udgifter til møder og arrangementer, herunder annoncering
 • Forbedringer og forskønnelse i lokalområdet

Hvordan etableres et lokalråd:

Et lokalråd er lokalsamfundets paraplyorganisation. Det repræsenterer foreninger, institutioner, virksomheder og borgere og fungerer som talerør i sager, der vedrører lokalområdet. Et lokalråd skal afspejle det lokalsamfund, der ligger inden for lokalrådets geografiske område. Derfor skal enhver borger i området have mulighed for at kunne opstille til lokalrådet. Det er vigtigt at sikre, at lokalrådet er et demokratisk forum, hvor alle kan deltage, og hvor alle kan blive hørt.

Lokalrådets formål er:

 • At varetage lokalsamfundets interesser
 • At fremme trivsel og udvikling i lokalsamfundet
 • At bevare og videreudvikle de fysiske, kulturelle og demokratiske værdier i lokalsamfundet
 • At fremme samarbejdet mellem lokalsamfundets interessenter, politikere og myndigheder.

Et lokalråd kan dannes på flere måder. Det kan være et allerede eksisterede lokalråd eller borgerforening, som søger at blive godkendt som lokalråd. Det kan være en sammenslutning af lokale foreninger, som søger om at blive lokalråd. Eller det kan være lokale borgere og foreninger, som tager initiativ til at etablere et lokalråd.

Kriterier for at blive godkendt som lokalråd

 • Lokalrådet er en demokratisk forening. Det skal fremgå af vedtægterne. Anvend evt. den skabelon til vedtægter, som findes herunder.
 • Alle borgere i området har mulighed for at opstille til lokalrådet.
 • Der indsendes konkret ansøgning til Økonomi- og erhvervsudvalget om godkendelse som lokalråd.

Ansøgning om at blive godkendt som lokalråd sendes, sammen med vedtægter, til Sekretariatet, Nadja Kildegård Boye  

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00