Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Vedtægter Vedtægter for Handicaprådet 2022

Vedtægter for Handicaprådet 2022

§ 1. Formål.

Stk.1 Handicaprådet skal medvirke til at skabe så gode vilkår som muligt for personer med handicap bosiddende i Ærø kommune. Handicaprådet arbejder således at rådet har fokus på hele kommunens opgaveportefølje. 

Stk. 2 Handicaprådet skal medvirke til, at rådet inddrages på så tidligt et tidspunkt, at rådets synspunkter kan indgå i og kvalificere den politiske beslutningsproces i sager, der har betydning for mennesker med handicap

Stk. 3 Handicaprådet skal fungere som rådgivende organ for kommunalbestyrelsen og kommunens administration.

§ 2 Opgaver.

Stk. 1 Handicaprådet kan arbejde med alle handicaprelaterede spørgsmål i kommunen, og kan udtale sig om alle handicaprelaterede sager.

Stk. 2 Handicaprådet kan ikke beskæftige sig med enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Stk. 3 Handicaprådet kan samarbejde med kommunens seniorråd om sager, der berører såvel ældre som handicappede borgere.

Stk. 4 Handicaprådet skal være en aktiv aktør i samarbejdet med kommunen, og kan selvstændigt rejse ideer og forslag om handicaprelaterede forhold.

Stk.5 Handicaprådet medvirker før høringsfasen aktivt, inden udarbejdelse af kommunens handicappolitik.

 Stk. 6 Handicaprådet skal medvirke til, at rådet inddrages eller tilbydes plads i kommunale arbejds-/projektgrupper, der behandler lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for borgere med handicap.

§ 3 Sammensætning og udpegning.

Stk. 1 Ærø kommunes handicapråd består af 6 medlemmer, heraf 3 medlemmer der er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3 medlemmer der er udpeget af kommunalbestyrelsen.
 De 3 medlemmer der udpeges ved kommunalbestyrelsens konstituering er medlemmer af henholdsvis Kultur- og Socialudvalget, Teknik- miljø- og Havneudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode der følger den kommunale valgperiode.

Stk. 2 Udpegning for den efterfølgende periode finder sted senest den 31. december samme år, der finder kommunalvalg sted.

Stk. 3 Medlemmer der repræsenterer Danske Handicaporganisationer skal være bosiddende i Ærø kommune.

Stk. 4 Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald

Stk. 5 Det er muligt at være stedfortræder for flere medlemmer, såfremt det ikke er muligt at udpege personlige stedfortrædere for alle DH’s medlemmer.

§ 4 Konstituering.

Stk. 1 Ærø kommunes handicapråd konstituerer sig selv ved det første møde med en formand og en næstformand.

§ 5 Drift.

Stk. 1 Ærø kommune stiller mødelokaler og sekretariatsbistand til rådighed for Handicaprådet i fornødent omfang. Udsendelse af dagsordener samt materiale til gennemlæsning sker senest 10 dage før et møde. Referater skal foreligge senest 5 arbejdsdage efter mødet.

Stk. 2 Kommunen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og generel udgiftsgodtgørelse efter reglerne i den kommunale styrelseslov til de af Danske Handicaporganisationer udpegede medlemmer af handicaprådet.

Stk. 3 Handicaprådet kan indkalde bistand fra alle kommunale forvaltningsgrene i nødvendigt omfang.

§ 6 Mødeaktivitet.

Stk. 1 Handicaprådet fastlægger selv sin forretningsorden hvori der angives mødehyppighed, regler for indkaldelse og dagsorden samt øvrige nødvendige retningslinier.

Stk. 2 Handicaprådet afholder møde én gang i kvartalet eller på formandens, to medlemmers eller kommunalbestyrelsens initiativ.

Stk. 3 Indkaldelse til første møde efter kommunalvalget sker på kommunalbestyrelsens initiativ.

Stk. 4 Handicaprådet er beslutningsdygtigt når formanden eller næstformanden, samt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 5 Der tages referat af møderne. Referatet udsendes til rådets medlemmer og forelægges Kultur- og Socialudvalget til orientering på det førstkommende møde. Er der i referatet notater til en bestemt forvaltning, sender brev hertil med besked om en evt. igangsætning af en sag. Referat tilgår Direktørerne og Job- og Voksencenterchefen.

Stk. 6 Handicaprådets medlemmer er underlagt de samme regler om tavshedspligt der gælder for folkevalgte og ansatte i kommunen.

§ 7 Ændringer i vedtægten.

Stk. 1 Ærø kommunes handicapråd kan vedtage forslag til ændringer i vedtægten med almindeligt flertal, når hele udvalget er samlet, såfremt ændringsforslagene er optaget på mødets dagsorden. Vedtagne ændringsforslag skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

Godkendt i Kommunalbestyrelsen, den 14. december 2022

Peter Hansted    Allan Krog Filtenborg
Borgmester    Kommunaldirektør

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00