Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Vedtægter Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

Vedtægter

I henhold til §35 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet fastsættes følgende vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Ærø Kommune:

§ 1 Almindelig kompetence

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning indenfor de økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af Kommunalbestyrelsen.

Udvalget inddrages forud for vedtagelse af:

 • Ærø Kommunes politik for den folkeoplysende virksomhed.
 • Ærø Kommunes budget for den folkeoplysende virksomhed og
 • Ærø Kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

§ 2 Udvalgets arbejdsområder:

Ærø Kommune har med henvisning til Folkeoplysningslovens §35 stk. 2 valgt at delegere en række af Kommunalbestyrelsens kompetencer til Folkeoplysningsudvalget.

a) Udvalget træffer afgørelse om:

 • Hvem, der er tilskudsberettiget og om de overholder Lovens tilskudsbetingelser.
 • Fordeling af tilskud og ansøgningsfrister.
 • Nye ansøgninger i henhold til tilskudsreglerne.
 • Undervisning/aktiviteter for en bestemt afgrænset deltagerkreds.
 • Fravigelse af kravet om deltagerbetaling til undervisning/aktiviteter.

b) Udvalget har udtaleret og kan stille forslag om:

 • Ændringer af tilskudsregler mm.
 • Det samlede budget til folkeoplysning og fordeling mellem områder (Budgethøring).
 • Nye ansøgninger om lokaletilskud, der medfører væsentlige merudgifter for Kommunen.
 • Nedsættelse af lokaletilskud (Afvigelse fra tilskudsreglerne).
 • Kommunens Folkeoplysnings- og Kulturpolitik.

§ 3 Delegation:

a) Folkeoplysningsudvalget behandler:

 • Alle sager, hvor udvalget har udtaleret.
 • Fordeling af tilskud til nye ansøgninger i henhold til tilskudsreglerne.
 • Ansøgninger til Ærø-ordningen.
 • Udvalget kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper, hvis der er sager, der ønskes særligt belyst. Evt. skriftlige referater og bilag udsendes med dagsordenen til Folkeoplysningsudvalgsmødet.

b) Udvalget skal årligt orienteres om:

 • Godkendelse af foreninger.
 • Gebyrtakster for brug af kommunale lokaler.
 • Lokaleanvisninger i kommunale anlæg.

c) Kultur- og Socialafdelingen:

 • Behandler nye ansøgninger om godkendelse af foreninger.
 • Behandler anvisninger af kommunale lokaler.
 • Behandler fastlæggelse af gebyrtakster for kommunale lokaler.

Stk. 2 Rutinemæssige beslutninger:

Folkeoplysningsudvalget kan vælge at rutinemæssige beslutninger, afgørelser og skøn træffes af forvaltningen indenfor de af udvalget fastsatte retningslinjer. Evt. klager over forvaltningens afgørelser forelægges udvalget til endelig afgørelse.

Stk. 3 Presserende sager:

I sager, der ikke kan afvente udvalgets næste møde, er formanden for Folkeoplysningsudvalget berettiget til at træffe afgørelse. Formandens afgørelser vil efterfølgende blive forelagt udvalget til efterretning på førstkommende møde.

Stk. 4 Remonstration:

Ved utilfredshed med afgørelser truffet af Folkeoplysningsudvalget, kan der rettes henvendelse til Ærø Kommune, der kan vælge at tage afgørelsen op til fornyet overvejelse.

§ 4 Sammensætning.

Folkeoplysningsudvalget består af 10 medlemmer, hvoraf:

 • 3 medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer.
 • 2 medlemmer indstilles af voksenundervisning (oplysningsforbund/aftenskoler) og andre foreninger, hvis virksomhed hovedsageligt omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.
 • 4 medlemmer indstilles af det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, der rummer idræt samt idebestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Såfremt der kun indstilles 1 medlem fra kredsen ovenover, udvides denne her kreds med 1 medlem mere til 5 medlemmer.
 • 1 medlem indstilles af de handicaporganisationer, som ønsker sig repræsenteret. Såfremt det ikke er muligt at vælge en handicaprepræsentant eller dennes stedfortræder, vælges 1 ekstra medlem og/eller 1 ekstra stedfortræder fra det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
 • For hvert medlem af Folkeoplysningsudvalget udpeges en personlig stedfortræder.

Stk. 2 Valgberettigede:

For at kunne indstilles eller vælges til Folkeoplysningsudvalget er det en betingelse, at den pågældende repræsenterer en forening, som i det seneste år op til datoen for valget til Folkeoplysningsudvalget har gennemført en folkeoplysende virksomhed med tilskud eller anvisning af et lokale efter Loven i Ærø Kommune.

Personer der har bopæl i Ærø Kommune, har pligt til at modtage valg. Personer der ikke har bopæl i Ærø Kommune, har ret men ikke pligt til at modtage valg.

Personer der har været medlem af Folkeoplysningsudvalget i to hele sammenhængende valgperioder, har ikke pligt til at modtage valg.

Om fritagelse for valg og medlemskab i øvrigt gælder de samme bestemmelser, som er fastsat i Lov om kommunale valg.

Stk. 3 Stedfortrædere:

Hvis et medlem af Folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden, indtræder den personlige stedfortræder.

Når et medlem har forfald eller er inhabil i forhold til en bestemt sag, kan formanden indkalde stedfortræderen til midlertidigt at tage sæde i udvalget. Har et medlem forfald i mindst 3 måneder, skal stedfortræderen indkaldes.

Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsudvalget ingen stedfortræder, foretages der et suppleringsvalg for resten af valgperioden.

Stk. 4 Valghandlingen:

Brugerrepræsentanterne og disses stedfortrædere vælges på et opstillingsmøde, hvor hver indstillingsberettiget forening kan repræsenteres med 2 repræsentanter.

På mødet udpeges både repræsentanter og stedfortrædere efter indstilling fra de opstillingsberettigede foreninger. Indstillingerne kan afleveres på valgmødet, men skal foreligge senest 7 dage efter mødet.

Såfremt der på mødet ikke opnås enighed, eller hvis der 7 dage efter mødet kun foreligger et utilstrækkeligt antal indstillinger, udpeger Kommunalbestyrelsen brugerrepræsentanterne og disses stedfortrædere efter følgende nøgle:

Kommunalbestyrelsen vælger 2 repræsentanter for den folkeoplysende voksenundervisning og 4 repræsentanter for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Handicaprepræsentanten vælges af Kommunalbestyrelsen.

Stedfortræderne vælges efter samme retningslinjer som gælder for valg af brugerrepræsentanterne.

Stk. 5 Sekretær:

Som repræsentant for den kommunale forvaltning og som sekretær deltager en medarbejder fra Kultur- og Socialforvaltningen uden stemmeret.

Folkeoplysningsudvalget kan tilkalde andre kommunale medarbejdere til drøftelse af særlige spørgsmål.

Stk. 6 Underudvalg:

Folkeoplysningsudvalget kan stille forslag til Kommunalbestyrelsen om, at der nedsættes underudvalg og om medlemmer hertil.

Medlemmer af underudvalg kan udpeges uden for Folkeoplysningsudvalgets medlemskreds.

§ 5 Funktionsperiode:

Udvalgets medlemmer vælges for en fire-årig periode, således at udvalgets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Valg til Folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg, dog senest inden 1. april i det efterfølgende år.

Udvalget fungerer indtil udgangen af den måned, hvori nye medlemmer er valgt.

§ 6 Konstituering:

Udvalgets sekretærfunktion indkalder til udvalgets første møde. På det første møde konstituerer udvalget sig med valg af formand, næstformand og evt. underudvalg.

Valg af formand ledes af det blandt Kommunalbestyrelsens valgte medlem, der har været medlem af Kommunalbestyrelsen længst tid, eller hvis flere har samme anciennitet af det ældste af disse. Efter valg af formand vælger udvalget blandt sine medlemmer en næstformand til at fungere, når formanden har forfald.

Valg af formand og næstformand finder sted i overensstemmelse med Kommunestyrelseslovens § 24 stk. 1.

§ 7 Fastsættelse af forretningsorden:

Folkeoplysningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8 Rammer for udvalgsmøder:

Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre.

Stk. 2 Udvalgets møder:

Folkeoplysningsudvalget afholder møde så ofte formanden eller 3 af udvalgsmedlemmerne finder det fornødent. Der afholdes dog møde mindst 1 gang hvert kvartal.

Stk. 3 Mødeplan:

De faste møder aftales ved årets begyndelse for ét år ad gangen.

Stk. 4 Indkaldelse:

Formanden indkalder med mindst 1 uges varsel medlemmerne til møder udenfor den aftalte møderække.

Stk. 5 Dagsorden:

Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og sender senest 5 hverdage inden mødet til medlemmerne og øvrige mødedeltagere en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal dette meddeles formanden eller udvalgets sekretærfunktion skriftligt senest 14 dage før mødet afholdes.

Stk. 6 Ekstra ordinære møder:

I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Før mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. Ved disse møder er udvalget beslutningsdygtigt uanset fremmødet.

Stk. 7 Ledelse af møderne:

Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol.

Stk. 8 Beslutningsprotokol:

I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været tilstede. Beslutningsprotokollen underskrives af samtlige udvalgsmedlemmer.

Stk. 9 Mindretalsudtalelser:

Ethvert medlem af udvalget kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt udvalgets udtalelser og beslutninger.

Stk. 10 Udførelse af udvalgets beslutninger:

Formanden drageromsorg for udførelsen af udvalgets beslutninger.

Stk. 11 Mødetidspunkt:

Udvalget aftaler selv mødetidspunkt i sin forretningsorden, men det skal så vidt muligt være udenfor normal arbejdstid.

§ 9 Beslutningsdygtighed:

Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2 Stemmeflertal:

Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 10 Udvalgets udgifter:

Udgifterne til Folkeoplysningsudvalgets og dets underudvalgs virksomhed afholdes af Ærø Kommune.

Stk. 2 Diæter, vederlag med mere

Medlemmer der repræsenterer brugergrupper modtager diæter for deltagelse i Folkeoplysningsudvalgets møder og møder i eventuelle underudvalg. Diæterne ydes i overensstemmelse med bestemmelserne i Folkeoplysningsloven.

Medlemmer der vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, modtager ikke særskilt vederlag eller diæt for deltagelse i Folkeoplysningsudvalgets møder og møder i eventuelle underudvalg jf. Kommunestyrelseslovens § 16.

§ 11 Udvalgets beløbsramme:

Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til:

Den folkeoplysende voksenundervisning.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Rammen fordeles efter de af Kommunalbestyrelsen vedtagne retningslinjer for hvert område.

§ 12 Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal behandles af Kultur- og Socialudvalget for vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

Denne vedtægtsændring erstatter den seneste vedtagne vedtægt af 21. august 2019.

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 15.december 2021.

Peter Hansted  
Borgmester

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00