Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Vedtægter Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Ærø Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Ærø Kommune

§ 1.  Formål

Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes arbejde, herunder rammer for samarbejdet mellem forældre, dagtilbudsleder. personale og Kommunalbestyrelsen.

Vedtægten er gældende for de kommunale dagtilbud i Ærø Kommune, der omfatter.

 • ”Kernehuset”, Sygehusvejen 33 b, 5970 Ærøskøbing

 • ”Mopælappen”, integreret vuggestue og børnehave, Halvejen 20, 5960 Marstal

 • ”Dagplejen”, St. Rise Skolevej 3 5970 Ærøskøbing

Det er dagtilbudslovens formål, at:

 • fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring

 • give familien fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker

 • forebygge negativ social arv og eksklusion ved, at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og

 • skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

§ 2. Forældrebestyrelsen

Jfr. dagtilbudslovens § 15 har forældrebestyrelsen i en daginstitution til opgave at fastsætte principper for daginstitutionens og dagplejens arbejde, for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem og for anvendelsen af en budgetramme for daginstitutionen inden for de rammer og eventuelle prioriterede indsatser, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Forældrebestyrelsen kan have forskellig størrelse, der skal ses i sammenhæng med dagtilbuddets størrelse og interessen blandt forældre. Størrelsen af forældrebestyrelsen fastsættes af forældregruppen ved det årlige valgmøde og fastlægges forud for valghandlingen, evt. ved afstemning, hvis der er flere forslag.

Der er tre forskellige størrelser for forældrebestyrelser:

 • en lille bestyrelse med 3 forældrerepræsentanter og 1 medarbejderrepræsentant

 • en mellem bestyrelse med 5 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter

 • en stor bestyrelse med 7 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen har stemmeret.

Lederen fungerer som sekretær for bestyrelsen og har ikke stemmeret

§ 3.  Valg til bestyrelsen

Forældrerepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter vælges på et forældremøde i dagtilbuddet inden udgangen af oktober kvartal hvert år.

Dagplejen: Forældrerepræsentanter og suppleanter vælges for en et-årig periode fra valget og frem til forældremødet med valg 1 år efter.

Daginstitutioner: Forældrerepræsentanter vælges på skift for en 2 årig periode af hensyn til kontinuiteten. På ulige år vælges en repræsentant mere end på lige år. Valgperioden gælder fra valget og frem til forældremødet med valg 2 år efter.

1-2 suppleanter vælges for en et årig periode.

Valgperioden gælder fra valget og frem til forældremødet med valg 1 år efter.

Valget tilrettelægges i samarbejde mellem bestyrelsesformand og leder med min. 2 ugers frist og ved skriftlig indkaldelse.

Medarbejderrepræsentanterne vælges af og blandt de faste medarbejdere for en et årig periode. Det tilstræbes at såvel uddannede, som ikke uddannede medarbejdere er repræsenterede, når der kan vælges flere én medarbejderrepræsentant.

§ 4. Valgbarhed og valgret

Forældre/plejeforældre med børn i dagtilbuddet er valgbare og har valgret til bestyrelsesvalg. Begge forældre er valgbare, hvis der er fælles forældremyndighed, uanset bopæl.

For samlevere, der ikke er biologiske forældre, kræves skriftlig fuldmagt fra forældremyndighedsindehaveren.

Eventuelle tvivlstilfælde forelægges Børn og ungechefen til endelig afgørelse.

Medarbejdere med børn i dagtilbuddet har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i bestyrelsen, men er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Ved afstemningen har forældrene 1 stemme pr. indskrevet barn i dagtilbuddet.

Valg til bestyrelsen sker skriftligt og afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed til en bestyrelsespost, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Valg af 1-2 suppleanter sker på tilsvarende vis.

§ 5. Udtrædelse af bestyrelsen

Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ikke længere er optaget i dagtilbuddet, hvorefter suppleanten indtræder. Pladsen i forældrebestyrelsen kan bevares, hvis forældrerepræsentanten har yngre børn, der står på venteliste til/optages på en plads indenfor 6 mdr.

§ 6. Bestyrelsens konstituering og forretningsorden

Bestyrelsen konstitueres på det førstkommende møde efter nyvalg. Lederen indkalder til det konstituerende møde. Formanden og næstformanden vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i bestyrelsen.

Efter det konstituerende møde orienterer lederen kommunalbestyrelsen om bestyrelsens sammensætning og om eventuelle udvalg, der samtidig offentliggøres på hjemmesiden.

Forældrebestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden indenfor rammerne af lovgivning, denne styrelsesvedtægt og forslag til forretningsorden.

§ 7. Økonomi

Kommunalbestyrelsen afsætter økonomiske midler til forældrebestyrelsesarbejdet. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for etablering af kurser/uddannelse til såvel nye som erfarne bestyrelsesmedlemmer.

§ 8. Forældrebestyrelsens opgaver

Dagpleje

Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje skal fastsætte principper for dagplejens arbejde, for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem og for anvendelsen af en budgetramme for dagplejen inden for de rammer og eventuelle prioriterede indsatser, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan og i dagplejens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud og mellem dagtilbud.

Daginstitutioner

Forældrebestyrelsen for de kommunale daginstitutioner skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af den pædagogiske læreplan, bl.a. med fokus på sammenhæng og overgange.

Forældrebestyrelsen i de kommunale daginstitutioner har kompetencen vedr. evt. fravalg af kostordning.

Fælles

Forældrebestyrelserne varetager sine opgaver inden for de rammer og eventuelle prioriterede mål og indsats, som kommunalbestyrelsen har fastsat. F.eks.:

 • Ærø Kommunes Børnepolitik

 • Ærø Kommunes Udviklingsplan med handleplan

Forældrebestyrelserne har indstillingsret ved ansættelse af leder eller medarbejdere. I praksis ved at der indgår en repræsentant fra forældrebestyrelsen i indstillingsudvalget.

§ 9. Mødevirksomhed

Forældrebestyrelsens møder er åbne for øvrige forældre i dagtilbuddet, dog har forældrebestyrelsen mulighed for at behandle enkelte punkter for lukkede døre. Bestyrelsen kan endvidere indbyde andre til at deltage ad hoc i møderne.

Beslutninger kan alene træffes ved fysisk fremmøde på et forældrebestyrelsesmøde. Ved eventuel afstemning i bestyrelsen:

Der kan stemmes om punkter på dagsordenen, der fremstår som beslutningspunkter. Afstemning foregår ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandsstemmen afgørende.

For at forældrebestyrelsen kan udøve sin indflydelse på dagtilbuddet, er det en forudsætning, at den nødvendige information og vejledning stilles til rådighed for bestyrelsen via lederen.

Lederen udleverer ajourført budgetbalance 1 gang årligt eller når bestyrelsen ønsker det.

Lederen skal orientere bestyrelsen om lovmæssige beslutninger (herunder lovændringer i, vejledninger og cirkulærer), informationer fra Ærø kommune og andet, der kan berøre dagtilbuddet og deres børn/forældre.

Forældrebestyrelsen hørings- og udtaleret i alle spørgsmål, der vedrører dagtilbuddet.

§ 10. Ikrafttræden og eventuel ændring af styrelsesvedtægten

Denne styrelsesvedtægt er godkendt af Ærø Kommunes kommunalbestyrelse og træder i kraft i tilknytning til valgene i 4. kvartal 2019 med virkning fra 1. jan. 2020.

Ændring kan kun foretages af kommunalbestyrelsen efter forudgående indhentet udtalelse hos forældrebestyrelserne.

Kommunalbestyrelsen kan ændre styrelsesvedtægten med 3 måneders varsel. Ændring med kortere varsel kan kun ske, hvis forældrebestyrelsen og kommunalbestyrelsen er enige herom.

 

Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 9. okt. 2019

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00