Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Vedtægter Styrelsesvedtægt for Ærø Kommune 21.9.2022

Styrelsesvedtægt for Ærø Kommune 21.9.2022

Kapitel I

Kommunalbestyrelsen

§ 1. Ærø kommunalbestyrelse består af 15 medlemmer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).

§ 2. Borgmesteren indkalder stedfortræderen for et medlem, når borgmesteren får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til et medlems forfald af de grunde, der er nævnt i Styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

Stk. 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af kommunalbestyrelsens møder fastsættes i kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2.

Kapitel II

Borgmesteren 

§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 4. Borgmesteren er øverste daglige leder af kommunens samlede administration, og varetager de funktioner, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og administrationen forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5. Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for kommunalbestyrelsen.

Kapitel III

Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.

§ 6. Følgende udvalg nedsættes:


1. Økonomi- og erhvervsudvalget

2. Teknik-, miljø- og havneudvalget

3. Kultur- og socialudvalget

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 2. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 8. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs ansvarsområde, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af økonomi- og erhvervsudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18, 21 og 31 a.

§ 9. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til kommunalbestyrelsen gennem økonomi- og erhvervsudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

§ 10. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned.

Stk. 2. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af udvalget, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling.

Stk. 3. Den i stk. 1-2 nævnte bestemmelse gælder tillige for særlige udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen efter styrelseslovens § 17, stk. 4.

Kapitel IV

Økonomi- og erhvervsudvalget

§ 11. Økonomi- og erhvervsudvalget udvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 4 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelsesloven § 18, § 21 og kapitel V.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter reglerne for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens overordnede økonomiske og erhvervsmæssige planlægning og styring, har et overordnet ansvar for administrationens indretning og funktion og samordning af kommunens planlægningsopgaver.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

 • pantsætning af fast ejendom
 • erhvervs- og turismefremme
 • færgebetjening
 • offentlig servicetrafik og rekvirerede kørselsopgaver
 • bosætning
 • kontrolindsatsen mod socialt bedrageri
 • IT-infrastruktur og administrative IT-systemer
 • kommunikation, herunder hjemmesider, digitale selvbetjeningsløsninger og anvendelse af sociale medier
 • IT-sikkerhedspolitik
 • drift og vedligeholdelse, bortset fra udvendig vedligeholdelse, af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om:

 • anlægsplaner vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område i samarbejde med teknik-, miljø- og havneudvalget.

Stk. 7. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ (”Principper for økonomistyring”), jf. styrelseslovens § 42.

Stk. 8. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger, som har væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 12. Økonomi- og erhvervsudvalget fastsætter regler om:

 • indberetning fra den kommunale administration med henblik på udvalgenes udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 13
 • i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
 • samordning af kommunens indkøbsfunktioner

§ 13. Økonomi- og erhvervsudvalget fører tilsyn med:

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden kommunalbestyrelsens samtykke
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67

Kapitel V

De stående udvalg

§ 14. Teknik-, miljø- og havneudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske, havnerelaterede og miljømæssige område samt på bygge- og arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • administration af planlovgivningen
 • bygge- og boligforhold
 • køb og salg af fast ejendom
 • natur- og miljøbeskyttelse
 • affaldsområdet
 • vandforsyning
 • spildevandsområdet
 • vandløb
 • varmeforsyning
 • vedvarende energi og klima
 • vejvæsen
 • flyveplads
 • de kommunale havne
 • kommunale bygninger, grunde, anlæg, og rekreative områder, som ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område
 • projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder, herunder større vedligeholdelsesarbejder, uanset benyttelsesformål
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • planer, der udarbejdes i henhold til planlovgivningen
 • planer for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre tekniske og miljømæssige områder, i samarbejde med økonomi- og erhvervsudvalget, jf. § 11
 • takster for forsyningsvirksomheder
 • anlægsplaner      

§ 15. Kultur- og socialudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på det undervisningsmæssige, sociale, sundhedsmæssige og beskæftigelsesmæssige område, dog ikke i sager, der efter lovgivningen er tillagt kommunens børn og ungeudvalg.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige, kulturelle, sociale, sundhedsmæssige og beskæftigelsesmæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende:

 • folkeskole
 • ungdomsskole
 • musikskole
 • folkeoplysningsaktiviteter herunder fritidsforanstaltninger for børn og unge, voksenundervisning samt udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v.
 • biblioteksvæsen
 • museumsforhold
 • teater- og biografforhold
 • kulturelle arrangementer i øvrigt
 • sociale foranstaltninger og ydelser til enkeltpersoner
 • den kommunale beskæftigelsesindsats, jf. dispensation af 23. august 2011 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning
 • kommunens sociale institutioner samt private og selvejende institutioner, som kommunen samarbejder med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen
 • drift og vedligeholdelse, bortset fra udvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om:

 • regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger m.v.
 • den kommunale beskæftigelsesplan
 • udbygningsplaner, og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med økonomi- og erhvervsudvalget, jf. § 11
 • anlægsplaner vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område i samarbejde med teknik-, miljø- og havneudvalget
 • politikformuleringer på udvalgets områder

Kapitel VI

Borgerrådgiverfunktion

§ 16 Der etableres en borgerrådgiverfunktion, der henhører direkte under kommunalbestyrelsen.

stk. 2. Borgerrådgiverfunktionen skal styrke dialogen mellem borgerne og Ærø Kommune og sikre, at borgerne får råd og vejledning og skal bistå kommunalbestyrelsen med dennes tilsyn med kommunens administration. Borgerrådgiverfunktionen skal endvidere sikre, at borgernes anmodninger om råd og vejledning anvendes konstruktivt til forbedring af Ærø Kommunes sagsbehandling og borgerbetjening.

Vederlag med videre

§ 17. Formanden for teknik-, miljø- og havneudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 30 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for kultur- og socialudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 30 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Den i stk. 1-2 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den kalendermåned, hvor den pågældende i en uafbrudt periode på 1 måned ikke har varetaget det pågældende hverv, indtil medlemmet på ny varetager hvervet.

Stk. 4. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.

§ 18. Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer den pågældende i funktionsperioden et vederlag efter de samme regler som formanden, jf. § 17, stk. 1 – 4.

Stk. 2. Konstituerede formænd kan højst oppebære vederlag i en uafbrudt periode på 9 måneder.

Kapitel VIII

Ændringer i vedtægten

§ 19. Denne vedtægt træder i kraft den 21. september 2022.

Stk. 2. Samtidig ophæves ”Styrelsesvedtægt for Ærø Kommune af 8. juni 2022.

Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen.

Således vedtaget af Ærø Kommunalbestyrelse i møder den 17. august 2022 og 21. september 2022.

Peter Hansted Allan Krogh Filtenborg
Borgmester  Kommunaldirektør

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00