Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Strategier Ejerstrategi for Ærø forsyning A/S

Ejerstrategi for Ærø forsyning A/S

Gældende pr. 1. juli 2022

Formål

Ærø Kommune ønsker som ejer af Ærø Forsyning A/S, at udøve et aktivt ejerskab og indgå i et samarbejde med Ærø Forsyning, med henblik på at fremme forudsætningerne for en attraktiv Kommune. Formålet med denne ejerstrategi er derfor at fastlægge Kommunens strategiske målsætninger for Forsyningen og sikre varetagelsen af Kommunens ejerinteresse i Forsyningen.

Ejerstrategien beskriver på overordnet niveau Ærø Kommunes strategi for forsyningskoncernens virke. Den konkrete udmøntning af strategien varetages af selskabets bestyrelse og direktion.

Formålet med udarbejdelse af ejerstrategien er at bidrage til:

  • At skabe sammenhæng mellem Ærø Forsynings og Ærø Kommunes politik, visioner og planer
  • At skabe klarhed om Ærø Kommunes mål for Ærø Forsyning
  • At bidrage til et aktivt samarbejde mellem Ærø Forsyning og Ærø Kommune inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning og med respekt for de øvrige interessenter
  • At Forsyningen skal handle økonomisk forsvarligt og sikre, at selskabets økonomiske værdier bevares

Baggrund

Ærø Forsyning er et forsyningsselskab ejet 100 % af Ærø Kommune. Udskillelse af forsyningen i selskabsform var til dels som følge af lovkrav, og blev udført i regnskabsåret 2009 for drikkevand og spildevand. Affaldsområdet blev udskilt i 2021 og overdraget til selskabet, som i den forbindelse blev omorganiseret.

bokse med Ærø kommune, ærø forsyning .- Ærøvand og Ærøaffald

Fig. 1 Organisationsdiagram Ærø Forsyning A/S 2021

Ærø Kommunes kommunalbestyrelse udgør generalforsamlingen for Ærø Forsyning A/S, mens Ærø Forsyning A/S udgør generalforsamlingen for de to datterselskaber Ærø Kommune er både ejer, tilsynsmyndighed og kontraktpart overfor Ærø Forsyning.

kolonner med tekst om ejer , myndighed og kontraktpart

Forventninger

Forsynings- og leverancesikkerhed er den væsentligste parameter for forsyningens virke. Ærø Forsyning skal derfor sikre og udvikle den nødvendige infrastruktur, så forsyningssikkerheden kan opretholdes inden for de respektive forsyningsområder også under hensyntagen til de forventede kommende klimaforandringer. Ærø Forsyning skal samtidig sikre, at infrastrukturen udbygges i overensstemmelse med kommunens udviklingsplaner.

Ærø Forsynings ydelser og service overfor kunderne skal på alle måder leve op til markedets kvalitetsmæssige standard og samtidig leveres til en konkurrencedygtig pris under behørig hensyntagen til udvikling, investeringsplaner og miljø. Dette skal forenet med rationel drift og omkostningsbevidsthed sikre fastholdelse af værdien i selskaberne.

Hensyn til klima og miljø er væsentlige faktorer for forsyningsvirksomheden. Ærø Kommunes bestræbelser på at sikre det fremtidige klima og miljø skal naturligvis også afspejles i Ærø Forsyning drift og udvikling.

Ærø Forsyning drives på et bæredygtigt grundlag, der tager hensyn til nuværende og fremtidige generationer, og med fokus på at mindske belastningen af miljøet og forebygge konsekvenserne af klimaudfordringerne.

Ærø Forsyning skal være en attraktiv og dynamisk arbejdsplads i kommunen, der gennem god ledelse sikrer, at medarbejderne trives og udvikles i trygge rammer, hvor der er fokus på kundeservice, faglighed, kompetence og arbejdsmiljø.

Samarbejde og dialog

Den overordnede strategiske dialog mellem Ærø Kommune og Ærø Forsyning finder sted på den årlige generalforsamling.

Selskabet er en selvstændig juridisk enhed, hvis bestyrelse vælges af selskabets aktionær på generalforsamlingen.

Ærø Kommune har ikke instruktionsadgang overfor bestyrelsesmedlemmer eller direktion. Det er derfor vigtigt, at der sikres en løbende dialog mellem Ærø Kommune og Ærø Forsyning, så de nødvendige tiltag koordineres, og at der derved sikres en åben og troværdig kommunikation til Kommunens borgere og Forsyningens kunder.

Til opfølgning på ejerstrategien, og med henblik på overholdelse af vandsektorlovens krav om afholdelse af officielt møde mellem Kommune og Forsyningen, skal der afholdes minimum et årligt møde mellem Kommunen og Forsyningen, hvor ejerstrategien og Forsyningens efterlevelse af denne drøftes, herunder også vender budgetter, takster og gebyrer.

Styringsgrundlag

Kodeks for god selskabsledelse anvendes til at drive selskabet bedst muligt for såvel dets ejer, som dets øvrige interessenter. Ærø Forsyning retter herunder særlig fokus på relationerne mellem selskabet, dets ejer og interessenter samt principperne om åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed. Dette skal ses i lyset af, at ejerskabet udøves på vegne af Kommunens borgere.

Kommunen udøver sit ejerskab i overensstemmelse med selskabslovgivningens principper. Det betyder, at Kommunen agerer som aktionær med den deraf følgende ansvarsfordeling mellem Kommunen og bestyrelsen.

Kommunens ejerrolle udøves primært på generalforsamlingen, og ikke via bestyrelsesrepræsentanterne. En forudsætning for at opnå styringsmæssige fordele ved anvendelse af aktieselskabsformen er, at der er respekt om bestyrelsen og dens beslutningskompetencer.

Ærø Kommune ønsker med denne strategi at fremme udvikling i Ærø Forsyning, der støtter op om Kommunens målsætninger.

Offentlighed

Selskaberne skal virke for en åben og troværdig kommunikation, der gør det muligt for borgerne og virksomheder at få indsigt i selskabernes virke.

Selskaberne er omfattet af offentlighedsloven.

Relevant og aktuel information fremlægges på selskabernes hjemmesider og andre kommunikationsveje.

Særligt vedrørende Ærø Vand A/S

Ærø Forsyning A/S skal i samarbejde med Ærø Kommune arbejde for at minimere oversvømmelser ved kraftige skybrud og udvikle og eksekvere klimatilpasningsprojekter.

Statens vandområdeplaner 2022-2028 skal implementeres med forventet fokus på overløb, separation af regnvand og spildevand, samt spildevand i det åbne land

Der arbejdes løbende med grundvandsbeskyttelse.

Særligt vedrørende Ærø Affald A/S

Ærø Forsyning A/S skal i samarbejde med Ærø Kommune planlægge og implementere nye affaldsordninger, der øger direkte genbrug, genanvendelse og muliggør cirkulær økonomi.

Ærø Forsyning A/S skal understøtte mulighederne for fælles fynsk samarbejde.

Således godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 8. juni 2022.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00