Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Retningslinjer Retningslinjer for lokaler

Retningslinjer for lokaler

Retningslinjer for tilskud til egne eller lejede lokaler i Ærø Kommune.

Tilskud ydes med 65 procent af godkendte driftsudgifter til:

 1. Andre lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af kredse til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år.
 2. Leje af hallerne:
   

a. En selvejende institution:

Tilskud ydes med 65 procent af max. 347,- kr. pr. time pr. 1. januar 2011. Max. beløbet reguleres herefter en gang årligt pr.1.1. i overensstemmelse med KL's fremskrivningsprocent.

b. Foreningsejet:

Tilskud ydes med 65 procent af de godkendte driftsudgifter. Ved leje af bowlinghal ydes tilskud med timeprisen for leje af selvejende haller delt med antallet af baner.

Gebyr for kommunalt ejede lokaler, som stilles vederlagsfrit til rådighed:

 1. Ved benyttelse af haller, som stilles vederlagsfrit til rådighed, opkræves et gebyr på 35 procent af max. 347,- kr. pr. time pr. 1. januar 2011. Max. beløbet reguleres herefter en gang årligt pr. 1.1. i overensstemmelse med KL's fremskrivningsprocent.
 2. Ved benyttelse af motionscentre, som stilles vederlagsfrit til rådighed, opkræves et gebyr på 35 procent af max. 121,24 kr. pr. 1. januar 2011. Max. beløbet reguleres herefter en gang årligt pr. 1.1. i overensstemmelse med KL's vejledende takster på folkeoplysningsområdet
   

Haller og kommunale lokaler skal stilles til rådighed for ungdommen i tidsrummet kl. 15 - 20.

Til de i stk. 1 nævnte lokaler ydes kun tilskud med 65 procent af det i bekendtgørelse om støtte til folkeoplysning § 10 nævnte beløb pr. time. I 2011 udgør maksimumbeløbet kr. 121,24. Foreninger og tilskudsmodtagere skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal. Hvis foreningen ønsker tilskud til vedligeholdelsesarbejder der er større end 25.000 kr. skal dette forudgående søges i folkeoplysningsudvalget.

Der ydes ikke lokaletilskud, hvis folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet offentligt lokale.

Kommunalbestyrelsen yder ikke tiiskud til:

 • lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, som medfører en økonomisk gevinst for foreningen. Herfra dog undtaget arrangementer, hvor der foregår en sportslig aktivitet.
 • udgifter til lokaler, bortset fra svømme- og bowlinghaller, til hvilke andre samtidig har adgang mod betaling.
 • egne nyopførte haller
 • nye lejemål vedr. haller, såfremt lejemålet i forhold til udgifterne ved det eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunen
 • væstentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunen
 • nye lokaler og lejrpladser elle nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen

Nedsættelse af tilskuddet:

Efter indstilling fra eller høring af folkeoplysningsudvalget kan kommunalbestyrelsen nedsætte tilskuddet:

 • hvis driftsudgifterne for et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens, anvendelse i øvrigt.
 • hvis driftsudgifterne til et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads, på egnen
 • hvis der i lejebeløbet er indeholdt udgiftstyper, som ikke kunne have udløst tilskud, hvis der havde været tale om foreningens eget lokale.

Deltagere over 25 år:

Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år nedættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. (I tvivIstilfæIde afgør folkeoplysningsudvalget ud fra en konkret vurdering, om de pågIdende udøver virksomhed som leder eller instruktør i foreningen).

Der reduceres ikke i beregning af tilskud til halleje.

Deltagerantallet opgøres mindst en gang om året pr. 1. januar.

Ansøgning:

Ansøgning om tilskud skal indsendes snarest efter aktivitetens afholdelse.

For egne lokaler snarest muligt efter regnskabsafslutning. Der skal vedlægges kvittering for samtlige udgifter og indtægter. Forinden beregning af lokaletilskud fradrages evt. leje- eller fremlejeindtægter. Der ydes tilskud på baggrund af udgifter i regnskabet forud.

Det er en betingelse for at modtage tilskud til private lokaler, herunder haller samt lejrpladser, at foreningen og tilskudsmodtagerne opfylder lovens tilskudsbetingelser, men det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til aktiviteten.

Bilag:

Vejledende eksempler på tilskuds- og ikke tilskudsberettigede udgifter vedrørende tilskud til egne og lejede lokaler.

Indstillet af Folkeoplysningsudvalget

Lennart Mogensen 
Formand

Jacob Balslev
Næstformand

 

Godkendt i kommunalbestyrelsen

Karsten Landro
Borgmester

Lars Rud
Kommunaldirektør
 

Vedrørende tilskud til egne eller lejede lokaler i henhold til støtte til folkeoplysning Vejledende eksempler på tilskudsberettigede udgifter

Renter af prioritetsgæld.

Renter, afdrag og administrationsbidrag af prioritetslån anvendt til lokalemæssige formål.

Lejebeløb.

Haller, forsamlingshuse, ridehaller, private lokaler, weekendhytter, lejrpladser o.lign.

Lokaleudgifter i forbindelse med stævner/turneringer, herunder også entregivende arrangementer. (Uden økonomisk gevinst for foreningen).

Lokalerne og lejrpladserne skal være privatejede og skønnes egnede til formålet samt være beliggende inden for landets grænser eller Sydslesvig.

Skatterafgifter og forsikringer.

Ejendomsskat, abonnement på tyverialarm, Falckabonnemen,t TV- og radiolicens, fællesantenne, vand, renovation, renter af kloakbidrag, vandafledningsafgift.

Kun forsikringer, der vedrører ejendommen eller lejrpladsen.

Ordinær vedligeholdelse.

Der kan medtages udgifter til almindelig vedligeholdelse af lokaler, grund og lejrpladser, herunder vedligeholdelse af det inventar og materiel, der er nødvendig for den aktivitet, der foregår i lokalerne, på grunden eller på lejrpladsen.

Reparation af døre, gulve og vinduer (maling, tapet, lak, sandpapir, terpentin m.v.)

Reparation af installationer (elafbrydere, eleftersyn, vandhaner, brusere, oliefyr, optøning af vandrør m.v.)

Reparation af inventar/udstyr (komfur, kaffemaskine, bordplader, billardklæder, bordtennisbord, brødrister, papirholder, græsslåmaskine m.v.) Reparation/udskiftning af værktøj og redskaber.

Reparation/vedligeholdelse af grund, lejrpladser og tilkørselsvej. (Tøsalt, slamsugning, skorstensfejning, perlesten, grus, fliser m.v.)

Der kan kun ydes tilskud til udskiftning/nyanskaffelser, hvis udgiften er mindre end udgiften til reparation. (Dokumentation må forefindes/forevises).

Der ydes kun støtte til vedligeholdelsesudgifter over 25.000 kr. efter forudgående godkendelse i folkeoplysningsudvalge

Opvarmning og belysning.

Udgifter til olie, petroleum, gas, el, brænde, målerleje m.v.

Rengøring og evt. fornødent tilsyn.

Udgifter til løn og rengøringsartikler.
Materialer - f.eks. toiletpapir, papirhåndklæder, køkkenrulle m.v.   
Tilsyn med lokaler og lejrpladser, f.eks. halinspektør og brandvagt.

Vejledende eksempler på ikke-tilskudsberettigede udgifter

Renter af prioritetsgæld

Afdrag og renter på almindelige kautionslån og kassekreditter, morarenter, stempel og ekspeditionsgebyr m.v.

Lejebeløb.

Entreudgifter, f.eks. billetter til svømmehal, bowlinghal m.v.
Kommunale lokaler eller andre anvisningsberettigede lokaler som f.eks. statslokaler, amtsgymnasier, fri-, ungdoms-, efter-, og højskoler m.v.
Udgifter til mad og drikke varer, overnatningsudgifter til campingpladser, vandrerhjem m.v. Dommerhonorar, stævnegebyr.
Leje af udstyr.
Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer hvori indgår en økonomisk gevinst for foreningen, f.eks. andespil, bingo eller lign.

Skatterafgifter og forsikringer.

Installering af tyverialarm, afdrag på kloakbidrag, telefonabonnement og - samtaler, tilslutningsafgifter til f.eks. el, vand, kloak, fjernvarme m.v.

Ordinær vedligeholdelse.

Om- og nybyggeri/udvidelse af lokalerne. Nyanskaffelse af inventar og materiel.
Kontor- og administrationslokaler og udstyr. Vaskemaskine vedrørende spillertøj.
Vedligeholdelse af udendørsanlæg, herunder banebelysning og højtaleranlæg, banekridtningsnerydning, klipning af hegn m.v. Installation af anden form for opvarmning.
Påtvungne foranstaltninger, f.eks. kloakering og anlæg af vej m.v.
Anskaffelse af ridehest, afskrivning på fast ejendom.
Nydelsesmidler m.v. f.eks. øl, vand, te, kaffe, brød, sukker, mel, kaffeposer/filtre mm

Rengøring og fornødent tilsyn.
 

Vaskepulver vedr. spillertøj.
Udgifter til træner, livredder, kontormedhjælp, revisor m.v.
Indstillet af Folkeoplysningsudvalget den,

Lennart Mogensen
Formand

Jacob Balslev
Næstformand

Godkendt af kommunalbestyrelsen

Karsten Landro
Borgmester

Lars Rud
Kommunaldirektør

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00