Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Regulativer Trafik og veje Regulativ for snerydning

Regulativ for snerydning

Bekæmpelse af glatføre og renhold, sommer og vinter

1.Indledning og lovgivning

I henhold til "Lov om offentlige veje”, § 62, har kommunen pligt til:

 • at sørge for snerydning,
 • at træffe foranstaltning mod glat føre og
 • at sørge for renholdelse

på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunal- bestyrelsen.

Nærmere regler, for gennemførelse af disse aktiviteter, fremgår af dette regulativs afsnit 2.

Efter § 64 i samme lov har kommunen for byer og bymæssige områder bestemt, at grundejere, hvis ejendom grænser til kommuneveje eller offentlige stier, der administreres af kommunal- bestyrelsen, skal

 • snerydde,
 • glatførebekæmpe og
 • renholde

fortov og sti ud for ejendommen, efter retningslinjerne, der er nærmere beskrevet i dette regulativs afsnit 3.

Endvidere har kommunen i henhold til § 8, 23, 79 m.fl. i "Lov om private fællesveje" bestemt, at visse private fællesveje

 • skal ryddes for sne
 • glatførebekæmpes og
 • renholdes

af grundejerne, som er nærmere beskrevet i dette regulativs afsnit 4.

Alle ovenstående beslutninger er truffet efter forhandling med politiet i overensstemmelse med nævnte lovgivning.

Ærø Kommune er vejmyndighed for alle kommunale veje og alle private fællesveje i Ærø Kommune.

Ved veje forstås i dette regulativ veje, gader, broer, pladser og stier.

Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt til gående færdsel.

Ved byer og bymæssig bebyggelse forstås i dette regulativ, områder som i henhold til lov om planlægning er byzone, eller som i den gældende kommuneplan er udlagt til fremtidige bymæssige formål eller sommerhusområder.

2. Opdeling af det kommunale vejnet

De kommunale veje i Ærø Kommune er opdelt i 4 klasser, der fastsætter vintertjeneste på vejene.

De enkelte vejes klasser kan ses på bilag 1 og på kommunens hjemmeside.

Der udføres vintertjeneste i perioden 15. oktober til 30. april.

3. Servicemål for vintertjeneste på de offentlige veje

Der er fastsat følgende servicemål for snerydning og glatførebekæm- pelse i Ærø Kommune.

Klasse I veje – røde - Store gennemgående veje med bustrafik: 

Vintertjeneste foretages hele døgnet og overvågning og udkald sker i samarbejde med Vejcenter Syddanmark og DMI.

Saltning

Saltning sker præventivt.

Saltning foretages som væskespredning.

Saltning, af rastepladser, holdebaner, cykelstier o.l. sker samtidig med saltning af vejen, i det omfang det er muligt.

Snerydning

Snerydning foretages, når sne er faldet i et sådant omfang, at den hindrer en normal afvikling af færdslen.

Snerydning af rastepladser, holdebaner, cykelstier o.l. iværksættes først efter at en acceptabel trafiksituation er genoprettet på vejnettet.

Klasse II veje – blå – Større biveje og tæt bebyggede boligveje i byerne:

Vintertjeneste foretages på alle hverdage i tidsrummet fra 05.00 til

19.00. På lørdage ryddes B-veje i tidsrummet 07.00 til 17.00. Søn- og helligdage foretages der ikke vintertjeneste.

Snerydning og saltning sker løbende efter en udarbejdet plan. 

Saltning

I tilfælde af isslag saltes efter behov. Saltning foretages som væskespredning.

Saltning, af rastepladser, holdebaner, cykelstier o.l. sker samtidig med saltning af vejen, i det omfang det er muligt.

Snerydning

Snerydning foretages inden for det fastsatte tidsrum, når sne er faldet i et sådant omfang, at den hindrer en normal afvikling af færdslen.

Snerydning af rastepladser, holdebaner, cykelstier o.l. iværksættes først efter at en acceptabel trafiksituation er genoprettet på vejnettet

Klasse III veje – grøn - Mindre biveje og boligveje: 

Vintertjeneste sker først efter rydning af Klasse I og Klasse II vejene, og indenfor samme tidsrum som beskrevet under Klasse II-veje. Søn- og helligdage foretages der ikke vintertjeneste.

Saltning

I tilfælde af isslag saltes efter behov. Saltning foretages som væskespredning.

Saltning af rastepladser, holdebaner, cykelstier o.l., sker samtidig med saltning af vejen, i det omfang det er muligt.

Snerydning

Snerydning foretages inden for det fastsatte tidsrum, når sne er faldet i et sådant omfang, at den hindrer en normal afvikling af færdslen.

Snerydning af rastepladser, holdebaner, cykelstier o.l. iværksættes først efter at en acceptabel trafiksituation er genoprettet på vejnettet.

Klasse IV veje – Gul - Lukkede stikveje, biveje og vænger med mindre end 3-5 beboelser:

Vintertjeneste sker efter vurdering af den enkelte vejs tilstand. Vintertjeneste udføres kun efter konkret henvendelse, hvis et køretøj skal igennem.

Grusveje

Ingen vintertjeneste på grusveje, der ikke er klassificeret i kategori I- IV.

Stier

De eneste stier, der sneryddes, er Molestien, Rådhusstien og stien mellem Vestergade / Baggårde v. Gilleballetofte. Alle stier er i Ærøskøbing. Stierne fremgår af bilag 2.

Eventuelle spørgsmål vedrørende igangværende snerydning og bekæmpelse af glatføre rettes til Vintervagten på tlf. 21 79 73 62.

For alle vejklasser gælder

Snerydning

Snevolde ved vejtilslutninger, søges skubbet til side inden arbejdet afsluttes. Kommunen fjerner dog ikke snevolde ved indkørsel til ejendomme eller ud for private fællesveje.

Kommunen rydder ikke sne på indkørselsarealer til ejendommen.

Kommunen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor snerydningen påhviler grundejeren. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal sneen fjernes af grundejeren.

Saltning

Der saltes ikke på indkørselsarealer til ejendomme.

Renholdelse

Renholdelse af kommunale vejarealer foretages efter behov.

På kommuneveje i landzone har kommunen kun pligt til at foretage den renholdelse, der er nødvendig af hensyn til trafiksikkerheden.

4. Grundejernes forpligtelser

Som grundejer har du forpligtelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renhold ud for din ejendom. Hvilke forpligtelser, du har, afhænger af hvor din ejendom ligger. Det har f.eks. betydning om ejendommen ligger i en by eller i det åbne land. Det har også betydning om ejendommen grænser op til offentlig vej eller privat fællesvej. Nedenfor gennemgås reglerne for:

 • Alle ejendomme i kommunen.
 • Ejendomme i byer og landsbyer
 • Ejendomme i det åbne land

Overdragelse af forpligtelse til snerydning, glatføre-bekæmpelse og renhold

Som grundejer kan du overdrage dine forpligtelser til snerydning, glatførebekæmpelse og renhold til en anden i din ejendom eller en person, der bor i nærheden af din ejendom.

4.1 Alle ejendomme i kommunen

Er der fare for, at der falder tagsten, sne, istapper eller lignende fra et hus, skal ejeren straks advare forbipasserende ved at opsætte forsvarlige afspærringer og snarest muligt drage omsorg for, at der foretages den nødvendige reparation eller fjernelse af sneen eller istapperne mv.

Ordensreglementet ( Bek, 511 af 20-6-2005) § 13 stk. 2

4.2 Ejendomme i byer og landsbyer:

4.2.1 Alle ejendomme i byer og landsbyer

Grundejeren er forpligtet til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde trapper til deres ejendomme.

Lov om offentlige veje ( LOV nr 1520 af 27.12.2014) § 63. stk 1

4.2.2 Ejendomme i byer og landsbyer der grænser til offentlig vej

Ejer du en ejendom i by eller landsby, der grænser til offentlig vej eller sti, har du pligt til:

Snerydning:

 • at rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne, og
 • at rydde pladsen omkring brandhaner, beredskabsinstallationer og i færdselsarealet.

Snerydning skal udføres ved

 • Færdselsarealet på sti eller fortov sneryddes i færdselskrævende omfang, snarest muligt efter anefald.
 • Snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller sti, eller, i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen.

Bekæmpelse af glat føre:

 • at glatførebekæmpe på fortov og sti ud for ejendommene snarest muligt efter glatførets indtræden

Glatførebekæmpelse udføres ved:

 • at bestrø fortovets / stiens areal med grus, sand e.l. snarest muligt efter glatførets indtræden.

Renhold:

 • Fjerne ukrudt og lignende,
 • renholde fortove og / eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde befæstede,
 • fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og
 • renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.

Renholdelsen udføres ved:

 • at fortove fejes efter behov,
 • at grundejeren fjerner affald og andet, der er særligt forurenende eller til fare for færdslen,
 • at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensede.

Det område du som ejer er forpligtet til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde er:

Bredde:

 • Fortovets eller stiens bredde. Ved brede fortove / stier dog kun de 10 meter, der er nærmest skel til vej.

Længde:

Det fortov, som grundejeren har direkte adgang til.

Derudover skal grundejeren snerydde, glatførebekæmpe og renholde hvis:

 • Arealet ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen – fx ved en ejendom beliggende på en hjørnegrund).
 • Ejeren efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en adgang til vejen.

Eksempler på hvor der skal sneryddes, kan ses i bilag. 2.

Lov om offentlige veje ( LOV nr 1520 af 27.12.2014 § 65

4.2.3 Ejendomme i byer og landsbyer der grænser til privat fællesvej

Ejer du ejendom i byer og bymæssig bebyggelse, der grænser til en privat fællesvej eller -sti, har du pligt til:

Snerydning:

 • at rydde færdselsarealerne for sne snarest muligt efter sne- fald.
 • at rydde pladsen omkring brandhaner og beredskabsinstalla- tioner i færdselsarealet.

Snerydning skal udføres ved:

 • at færdselsarealerne sneryddes i færdselskrævende omfang, snarest muligt efter snefald
 • snebunker henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste del af kørebanen uden for en eventuel cykelsti.

Bekæmpelse af glatføre:

 • at glatførebekæmpe på færdselsarealerne ud for ejendommene.

Glatførebekæmpelse skal udføres ved:

 • snarest muligt efter førets indtræden, ved at bestrø færdselsarealet med grus, sand e.l.
 • Bekæmpelse af glatføre skal udføres på hele det befæstede areal, i det omfang, det er muligt.

Renhold:

 • Fjerne ukrudt
 • Feje eller på anden måde at renholde færdselsarealer, der er asfalteret, brolagt, flisebelagt eller på anden måde befæstet,
 • Fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og
 • Renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.

Renholdelsen udføres ved:

 • At der renholdes på hele færdselsarealet
 • At fortove fejes efter behov
 • At grundejeren fjerner affald og andet, der er særligt forurenende eller til fare for færdslen
 • At grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensede. 
Færdselsarealer er for eksempel kørebane, fortov og sti

4.3 Ejendomme på landet

Kommunen kan, hvor der foreligger en væsentlig trafikal interesse i, at vejene kan befærdes, eller hvor der opstår uoverensstemmelser mellem de vejberettigede, træffe beslutning om grundejernes pligt til at vintervedligeholde. Der er ved regulativets vedtagelse ikke truffet sådanne beslutninger.

4.5 Ejendomme på landet der grænser til private veje

Kommunen kan, hvor der foreligger en væsentlig trafikal interesse i, at vejene kan befærdes, træffe beslutning om grundejernes pligt til at vintervedligeholde.

Ejerne af de pågældende veje får skriftlig meddelelse om, at deres vej er omfattet af beslutningen.

Der er ved regulativets vedtagelse ikke truffet sådanne beslutninger.

Hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for din ejendom, er du velkommen til at kontakte Ærø Kommune på 6352 5000.

4.6 Generelle bestemmelser

Tilsyn

Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter omtalte love, føres af Ærø Kommune. Overholder en grundejer ikke sine forpligtelser, kan kommunen om nødvendigt lade foranstaltningen udføre for den pågældende grundejers regning.

Affald eller genstande, der:

 • kan være til ulempe for færdslen, eller
 • er særligt forurenende,

kan fjernes af kommunen eller politiet for den forurenendes regning

Lov om offentlige veje § 69.Lov om private fællesveje § 85 Lov om offentlige veje § 70Lov om private fællesveje §§ 23 og 86.

Vedtagelse

Dette regulativ træder i kraft den 1. juli 2017 og erstatter hidtil gældende regulativ af 21. januar 2015.

Således vedtaget af Kommunalbestyrelsen, den 21. juni 2017.

Ønsker man ydereligere information til bilagene kontakt da venligst Ærø kommune på tlf. 63525000

 

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00