Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Regulativer Trafik og veje Gågaderegulativ Ærøskøbing

Gågaderegulativ Ærøskøbing

Gældende for perioden 24. juni 2024 til 31. august 2024.

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 17. april 2024. 

1. Almindelige bestemmelser

Bestemmelserne i dette reglement er fastsat i medfør af Færdselsloven, LBK nr. 1386 af 11/12/2013 og § 102 i lov om offentlige veje, LBK nr. 1048 af 03/11/2011

1.1 Formål

Formålet med gågaderegulativet er:

 • At opstille regler for anvendelsen af gågadeområdet, der sikrer offentlighedens adgang til gågadezonen, herunder handicappedes adgang til gågaden.
 • At sikre, at udrykningskøretøjer og lignende uhindret kan køre igennem gågadezonen.
 • At fastsætte nærmere bestemmelser for brug af gadeareal til udstilling og udeservering.
 • At fastsætte bestemmelser for placering af udstillingsgenstande og udeservering.

1.2 Område

Reglementet gælder for den del af Ærøskøbing, som er inden for gågadezonen, jf. de røde streger i bilag 1.

 • Søndergade
 • Vestergade
 • Smedegade
 • Brogade
 • Nørregade
 • Østergade
 • Gyden
 • Sluttergyden

1.3 Administration og ikrafttræden

Teknik-, miljø- og havneudvalget varetager administrationen af dette reglement. Dispensation fra bestemmelserne kan gives efter særlig vurdering.

Reglementet træder i kraft den 24. juni 2024, uden at tilsidesætte den gældende lovgivnings øvrige bestemmelser i eventuelle lokalplaner eller konkret afmærkning på vejbanen, skiltning og lignende, og ophører den 31. august 2024.

2. Råden over gadeareal

2.1 Generelt

Private må kun benytte gadeareal til udstilling og servering i overensstemmelse med efterfølgende bestemmelser.

2.2 Regulativ for den del af Ærøskøbing by, der dækkes af lokalplan 9-9A – ”Bystandard” skal overholdes jf. teknik-, miljø- og havneudvalgets beslutning den 10. maj 2023.

2.3 Zoneinddeling

Gadearealernes tværprofil inddeles i 2 zoner, færdselszone og yderzone.

Færdselszonen er den midterste del af gadearealet.

2.4 Færdselszonen er 2,80 m fri passage for færdsel. Passagen skal holdes fri, så det er muligt at passere for udrykningskøretøjer, varekørsel og lignende.

Spærring af den frie passage må kun ske kortvarigt ved af- og pålæsning, og kun hvis chauffør eller lignende er i nærheden, så køretøjet kan flyttes ved udrykning.

2.5 De erhvervsdrivende i gaden må anvende yderzonen ud for deres lokaler til udstilling af varer med videre.

2.6 Markiser og baldakiner skal enten holdes inden for yderzonen, eller være hævet mindst 3 m over færdselszonens niveau.

2.7 Ud for restaurationsvirksomheder og lignende kan der gives tilladelse til at opstille borde og stole, stakit og parasoller med videre. Det er en forudsætning, at det opstillede materiel holdes inden for yderzonen

2.8 Møbler på gadearealet må ikke have skarpe kanter, og de skal være af en type, der passer ind i gademiljøet.

2.9 Der skal forefindes affaldsbeholdere inden for serveringsarealet.

2.10 Servering udendørs er kun tilladt i perioden for sommergågade i tidsrummet 10.00-23.00. Møbler og udstillingsgenstande af enhver art skal være fjernet og arealet rengjort senest kl. 23.30.

2.11 Ejeren, af udstillingsgenstande eller møbler, som er anbragt på gadearealet, kan ikke rejse krav mod Ærø Kommune om erstatning, såfremt genstanden skulle lide skade forårsaget af trafikken eller forbipasserende eller anlæg- eller renoveringsarbejde i gaden.

2.12 Ejeren af udstillingsgenstande med videre, bærer det fulde ansvar for enhver skade, der måtte forekomme på grund af genstandens anbringelse eller anvendelse.

2.13 Parasoller, udstillingsstativer og andet udstillingsmateriel skal fjernes hver dag ved åbningstidens ophør.

3.Kørsel

3.1 Udrykningskøretøjer, politiets køretøjer, inklusiv cykel-patruljer har ret til at køre i færdselszonen.

3.2 Det er tilladt at køre bil og cykle i tidsrummet 23:00-10:00.

Plejehjem og plejecentre mm. må køre med trehjulede cykler o.l. med plads til to personer, da det sidestilles med persontransport.

3.3 Handicappede har ret til at køre i gågaden med trehjulede cykler, el scootere og lignende hjælpemidler (som kører max. 6 km i timen). Kabinescootere anses ikke for at være et hjælpemiddel.

3.4 Kørsel, ud over det der er beskrevet i punkt 3.1-3.3. kræver generel kørselsdispensation. Generel kørselsdispensation udstedes af Ærø Kommune. Den generelle kørselsdispensation knyttes til bilens registreringsnummer. Den generelle kørselsdispensation giver mulighed for kørsel samt af- og pålæsning i gågaden.

Parkering er som udgangspunkt ikke tilladt. Der kan gives tidsbegrænsede parkeringstilladelser til håndværkere og lignende med konkrete opgaver i gågaden. Generel kørselsdispensation samt parkeringstilladelse skal medbringes under kørsel og ophold inden for gågadezonen.

3.5 Ærø Kommune kan udstede generel kørselsdispensation til:

 • Beboerkørsel er tilladt
 • Nødvendig til- og frakørsel fra firmaer, der ellers ville være afskåret fra, at kunne fortsætte virksomhedens drift
 • Flyttebiler (dog også privatbil med trailer)
 • Virksomheder, der kører taxa eller har anden persontransport inden for gågadezonen
 • Håndværkere m.m. der har konkrete projekter i ejendommene inden for gågadezonen
 • Kørsel i forbindelse med etablering og drift af tekniske anlæg beliggende i gågadeområderne
 • Enkeltstående offentlige arrangementer
 • Kørsel med gangbesværede til arbejdsplads, læge eller speciallæge.

3.6 Ved ansøgning om generel kørselsdispensation skal der oplyses:

 • Firmanavn/navn og adresse
 • CVR nummer (hvis firma)
 • Telefonnummer og e-mailadresse
 • Adresse på målet for kørslen
 • Køretøjets registreringsnummer
 • Tidsrum (dag/e for dispensationen)

Ærø Kommune kan udbede sig ekstra informationer om kørslens art, og opstille betingelser for den generelle kørselsdispensation . Betingelser kan for eksempel være, at standsning i forbindelse med varetransport sker på bestemte pladser.

4.Parkering

4.1 Parkeringsdispensationer meddeles kun skriftligt og skal anbringes synligt bag forruden i køretøjet. Ud fra en vurdering af nødvendigheden af køretøjets tilstedeværelse nær et arbejdssted udstedes dispensationer til køretøjer og servicevogne tilhørende håndværkere med videre.

4.2 Der meddeles ikke dispensation til kørsel og parkering i reklameøjemed.

4.3 Der kan dispenseres for nødvendig parkering i forbindelse med offentlige arrangementer samt køretøjer tilhørende pressen.

4.4 Dispensationer for standsningsforbud kan kun gives med samtykke fra politiet.

4.5 Kørsel i forbindelse med afholdelse af stadepladser på torvet i Ærøskøbing. Der kan meddeles lov til et passende antal biler, kan køre ind i gågadezonen i forbindelse med ophør af stadeplads og i forbindelse med torvemarked og lignende. Stadepladser skal være sat op inden kl.10.00.

5.Renholdelse

5.1 Gadearealet skal renholdes af de tilstødende forretninger i overensstemmelse med kommunens regulativ for renholdelse og vintervedligeholdelse.

5.2 Ejeren, butiksindehaveren skal rengøre udstillingsarealet efter fjernelse af udstillingsgenstande ved forretningstidens ophør.

5.3 Serveringsareal skal rengøres flere gange daglig efter behov. Ved lukketid skal flasker, glas og andet affald fjernes. Der må ikke efterlades affald på gaden.

 

Bilag 1: Kort over sommergågade i Ærøskøbing


Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00