Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Regulativer Natur og miljø Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke

1. Gyldighedsområde og lovgrundlag

1.1 Dette regulativ er udformet i henhold til bekendtgørelse nr. 501 af 21.06.1999 om spildevandstilladelser med videre efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, kapitel 15.

1.2 Regulativet omfatter alle ejendomme i Ærø Kommune, hvor der i forbindelse med afløbssystemet for husspildevand er eller skal være en bundfældningstank i form af en septiktank med 1 eller flere kamre.

1.3 Regulativet omfatter ikke samletanke, bundfældningstanke > 2 m3, gennemløbsbrønde og andre anlæg som fortager spildevandsrensning.

1.4 Regulativet omfatter ikke bundfældningstanke i byområder, hvor ejendommen er tilsluttet offentlig kloak.

2. Benyttelsespligt

2.1 Ejendomme omfattet af regulativet, har pligt til at lade tanken tømme én gang årligt ved kommunens foranstaltning.

2.2 Kommunalbestyrelsen kan, efter skriftlig ansøgning fra ejer, give dispensation fra tømningsordningen. Enhver dispensation er tidsbegrænset og kan tilbagekaldes, hvis forholdene på ejendommen ændres.

2.3 Dispensation kan meddeles, hvis:

  • ejendommen henstår ubenyttet
  • hensynet til et efterfølgende renseanlæg er godtgjort
  • det er nødvendigt af hensyn til smittespredning imellem husdyrhold

3. Tankens placering, vedligeholdelse mv

3.1 Grundejer er til enhver tid forpligtet til at sørge for fri adgang til bundfældningstanken. Tanken skal være forsynet med letaftageligt dæksel på max. 50 kg., placeret i terrænhøjde. Området omkring tanken skal til stadighed holdes ryddelig.

3.2 Tanken skal være placeret nærmere end 50 m. fra kørefast vej, med en vejbredde på min. 3 m. og en frihøjde på min. 3,5 m. Der skal være uhindret adgang herfra til fremføring af sugeslange til bundfældningstanken.

3.3 Bundfældningstankens vedligeholdelse påhviler ejeren. Hvis der ved tømning konstateres væsentlige mangler ved tanken, kan Ærø Kommune forlange tanken udbedret, for ejers regning.

3.4 Det påhviler ejer af tanken, selv at efterfylde tanken med vand efter tømning.

3.5 Ved anlæg af nye bundfældningstanke, skal disse udføres efter Ærø Kommunes anvisninger.

4. Til- og afmelding for tømningsordningen

4.1 Ærø Kommune foretager tilmelding af alle eksisterende bundfældningstanke samt tilmelding af nye tanke.

4.2 Afmelding fra ordningen, bortset fra dispensationer i henhold til pkt. 2.3. sker når ejendommen tilsluttes offentligt spildevandsanlæg eller anden godkendt privat spildevandsrensning, der ikke kræver tømning af en bundfældningstank i henhold til dette regulativ. Samt når ejendommen nedrives.

5. Tømning af tanke

5.1 Tømning af bundfældningstanke, sker gennem den kommunalt etablerede tømningsordning og tømning må kun foretages af den til ordningen benyttede entreprenør. Tankene tømmes én gang årligt, så vidt muligt i perioden 1. januar til 31. maj og 1. september til 31. december.

Husejer kan ikke kræve at blive orienteret inden tømning. Tømningen foretages i normal arbejdstid, hvilket vil sige hverdage mellem kl. 7.00 og kl. 16.00, efter en årligt udarbejdet tømningsliste, omfattende alle tanke i kommunen.

5.2 Der lægges besked på adressen, når tanken er tømt, eller hvis tanken ikke er tømt, med besked om eventuelle fejl og mangler ved tanken.

5.3 Såfremt der er behov for mere end én årlig tømning skal ejer, selv foranledige tanken tømt.

5.4 Der kan ikke bestilles tømning af bundfældningstanke.

6. Betaling

6.1 Tømningsordningen er brugerfinansieret og skal økonomisk hvile i sig selv.

6.2 For deltagelse i ordningen betales et af kommunalbestyrelsen årligt fastsat gebyr. Tømningsgebyret skal indeholde udgift til tømning, behandling af slam og administration. Det årlige gebyr opkræves via forbrugsafgiftssystemet. Det fastsatte gebyr omfatter tømning af én tank pr. ejendom én gang årligt. Såfremt der på ejendommen findes flere bundfældningstanke, betales ét tømningsgebyr pr. tank.

6.3 Såfremt en bundfældningstank ikke kan tømmes som forudsat i regulativets kapitel 5, opkræves et af kommunalbestyrelsen fastsat beløb for forgæves kørsel til ejendommen.

7. Administration

7.1 Den administrative tilrettelæggelse og administration af tømningsordningen henhører under Ærø Kommune, teknisk forvaltning, hvor til alle henvendelser om vejledning, til- og afmelding, klager med videre skal rettes.

7.2 Klager afgøres endeligt af Kommunalbestyrelsen.

7.3 Teknisk forvaltning kan overføre opgaven eller dele af opgaven til kloakforsyningen.

8. Overtrædelse

8.1 Overtrædelse af bestemmelserne i dette regulativ kan straffes med bøde i det omfang overtrædelse er omfattet af Lov om miljøbeskyttelse og bekendtgørelser fastsat i medfør heraf.

9. Ikrafttrædelse

9.1 Regulativet træder i kraft d. 1. januar 2006.

 

Regulativet erstatter Regulativ for tømning af hustanke i Ærøskøbing Kommune af 12.12.1996 og Regulativ for tømning af septiktanke m.v. i Marstal Kommune af 19.12.1990.

Således godkendt af Sammenlægningsudvalget på Ærøskøbing og Marstal Kommunalbestyrelsers vegne d. 4. oktober 2005.                                         

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00