Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Regulativer Natur og miljø Regulativ for Pilebækkens kolonihaver

Regulativ for Pilebækkens kolonihaver

Vand

Vandafgiften til Ærøskøbing Vandværk fordeles på de udlejede kolonihaver i forhold til de respektive arealer.

Afgiften opkræves en gang årligt i forbindelse med betaling af lejeafgiften. Regulering i forbindelse med måleraflæsning vil blive medregnet i vandafgiften for det efterfølgende år.

Dyrehold

Det er tilladt at medbringe kæledyr som du normalt har i din bolig, kæledyrene må dog kun opholde sig i kolonihaverne når du selv er tilstede og må ikke være til gene for naboerne. Dyrehold som fx høns er ikke tilladt.

Hvis du ser en rotte har du pligt til at anmelde det.

Anmeldelse kan ske på Ærø Kommunes hjemmeside via linket her

Bål

Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt i kolonihaverne. Der må gerne brændes rent, tørt træ i et lille bål fad eller bålplads. Bålpladsen skal placeres i forsvarlig afstand til bygninger og nabohaver. Røg og lugt fra afbrænding må ikke være til væsentlig gene for omgivelserne.

Pesticider og andre kemikalier

For at undgå forurening af vores fælles grundvand er alle former for sprøjtegift i kolonihaverne forbudt, vælg i stedet en anden måde at bekæmpe ukrudt.

Overnatning

Det er ikke tilladt at slå telt, campingvogn eller lignede op til brug til overnatning i Kolonihaverne.

Fremleje og overdragelse

Fremleje af kolonihaven er ikke tilladt. Overdragelse af kolonihave skal forinden overdragelsen forelægges Kommunen til godkendelse, og overdragelsen er ikke gyldig med mindre skriftlig tilladelse fra Kommunen foreligger. Overdragelse kan kun ske til slægtninge i ret op- og nedadstigende linje jf. Kolonihavelovens gældende regler om overdragelsen.

Vedligehold af haver og fælles områder

Det påhviler enhver lejer at dyrke sin lod som kolonihave og til enhver tid at holde den i sømmelig orden, fri for ukrudt og andre skadelige plantevækster, der kan være til gene for andre kolonihaver i haveforeningen.

Lejeren overtager Kommunens forpligtelser med hensyn til hegn til naboarealer.

Kommunen vil forestå vedligeholdelse af stamvejen i kolonihaveområdet, samt foretage ukrudtsbekæmpelse på haver, der ikke er udlejede.

Vedligeholdelse af øvrige arealer, herunder stier, påhviler lejerne, og alle udgifter forbundet hermed er kommunen uvedkommende.

Ærø Kommune kan beslutte at udføre renholdelsesopgaven for lejers regning, efter behørigt varsel herom, såfremt kolonihaven ikke fremstår i sømmelig stand.

Kommunen afgør tvivlsspørgsmål i tilfælde af uenighed mellem lejerne om vedligeholdelse.

Bebyggelse

Det er tilladt at opføre et lyst- eller havehus i kolonihaven. I overensstemmelse med lokalplan 9-9 B. Bevaring af bygninger og bymiljø i den gamle del af Ærøskøbing by gælder herom følgende bestemmelser:

 • Bebyggelsesprocenten for den enkelte kolonihave må ikke overstige 10%.
 • Dog må det samlede bygningsareal ikke overstige 25 m2 pr. kolonihave.
 • Der må ikke opføres byggeri på delområdets P-plads.
 • Bebyggelsen må kun opføres i 1 etage. Bygningshøjden må ikke overstige 3 m.
 • Bebyggelsen skal placeres mindst 2,5 meter fra skel eller lodgrænse.

Endvidere skal:

 • Byggearbejder udføres af gode og til formålet holdbare og velegnede materialer og på en teknisk og håndværksmæssig forsvarlig måde, således at der opnås tilfredsstillende forhold i sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.
 • Bygningskonstruktioner dimensioneres således, at de kan modstå de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger.
 • Fundering skal ske til frostfri dybde og bæredygtig bund eller på anden måde, der sikrer mod skader som følge af bevægelser i jordbunden.
 • I bebyggelsen må der ikke være ildsted, vandindlæg og afløb.
 • Bebyggelsen må ikke benyttes til overnatning.
 • Bebyggelsens udformning forinden opførelsen godkendes af Kommunen

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00