Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Regulativer Natur og miljø Regulativ for husholdningsaffald 2023

Regulativ for husholdningsaffald 2023

Gældende fra d. 01-01-2023                                                           

§1 Formål

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Ærø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse med videre, med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

§2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører med videre (affaldsaktørbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen).

§3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til enhver tid gældende lovgrundlag.

Andre definitioner af betydning for dette regulativ

Husstandsnær indsamling:

Indsamling af affald fra flere boliger, hvor beholderne enten er placeret i umiddelbar nærhed af, eller i rimelig gåafstand fra boligen.

Problemadresser:

Adresser hvor Ærø Kommune og Ærø Forsyning har vurderet, at tømning af faste beholdere ikke er mulig. Det drejere sig primært om sammenbyggede huse indenfor Lokalplan 9-9B for den gamle del af Ærøskøbing by og Lokalplan 8-2A for den gamle del af Marstal by.

§4 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsaktørbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Ærø kommunes hjemmeside

§5 Klage med videre.

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentligt myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

§6 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsaktørbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

 • voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
 • opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

§7 Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknisk afdeling til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Ærø Affald A/S under Ærø Forsyning A/S til at drive kommunens affaldsordninger. Ærø Forsyning A/S kan meddele henstillinger af driftsmæssig karakter.

§8 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 01. januar 2023.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

Regulativ for Husholdningsaffald for Ærø kommune, godkendt 29-08-2018
Regulativ for Husholdningsaffald for Ærø kommune, godkendt 22-03-2017
Regulativ for Husholdningsaffald for Ærø kommune, godkendt 16-09-2015

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 23. marts 2022.

Borgmester
Peter Hansted        

Kommunaldirektør
Allan Krogh Filtenborg

§9 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen.

Til- og afmelding af affaldsordninger kan ske ved henvendelse til:

Ærø Forsyning A/S
Industrivej 6
5960 Marstal

Enten ved at benytte Borger.dk, Virk.dk eller ved at sende en mail til fas@aeroeforsyning.dk

Til- og afmelding kan kun foretages af ejendommens ejer eller administrator.

Fritagelse for betaling af renovationsgebyr kan søges ved skriftlig henvendelse til:

Ærø Kommune
Teknisk afdeling
Statene 2
5970 Ærøskøbing

Enten ved at benytte Borger.dk eller ved at sende en mail til post@aeroekommune.dk

Fritagelse kan kun søges af ejendommens ejer eller administrator.

Fritagelse for indsamlingsordning omfattende indsamling af genanvendeligt affald, restaffald og farligt affald.

Der meddeles fritagelse for deltagelse i indsamlingsordning for genanvendeligt affald, restaffald og farligt affald hvis:

Ejendommen har henstået ubeboet og ubenyttet i mere end 3 måneder, og kun lejlighedsvis tilses.

Fritagelsesgrund kan være, at:

 • ejer er flyttet i plejebolig og ejendommen dermed er ubeboet
 • ejendommen er sat til salg og ejer er fraflyttet

Sommerhuse, og helårsejendomme der anvendes som fritidshus eller flexbolig, kan ikke fritages for kommunens indsamlingsordning. Det samme gælder for udlejningsejendomme uanset udlejningsomfanget.

Er ejendommen under totalrenovering og ubeboelig i en periode, kan der meddeles fritagelse uanset om ejendommens fremtidige anvendelse er til helårsbeboelse eller fritidsbeboelse.

Fritagelsesperioden kan maksimalt udgøre 12 måneder

Det er Ærø Kommune, der afgør om der er tale om fritidshusanvendelse eller ejendommen reelt henstår ubenyttet. I tvivlsspørgsmål lægges det årlige vandforbrug på ejendommen til grund for vurderingen. Et årligt vandforbrug på under 2 kbm. vil godtgøre, at ejendommen er ubenyttet.

Når der er meddelt fritagelse for deltagelse i indsamlingsordningen opkræves alene et grundgebyr for de øvrige ordninger kommunen stiller til rådighed for ejendommens drift og vedligholdelse.

Fritagelse og afmelding af indsamlingsordningen kan ske til udgangen af en måned.

Ejendomme, der er fritaget for indsamlingsordningen, skal opbevare affaldsbeholderne i et aflåst rum.

Fuldstændig fritagelse for betaling af renovationsgebyr

Der meddeles fuldstændig fritagelse for betaling af renovationsgebyrer, hvis ejendommen er i så dårlig stand, at den er ubeboelig. Det er Ærø Kommune der afgør, om en ejendom er ubeboelig. Fritagelsesbestemmelsen gælder alle ejendomme uanset tidligere anvendelse.

Fritagelse på baggrund af ejendommens stand noteres i BBR.

Ved fuldstændig fritagelse for betaling af renovationsgebyr hjemtager Ærø Forsyning A/S sine beholdere.

§10 Ordning for madaffald

(Frivillig at udfylde indtil den 1. juli 2021)

§10.1 Hvad er madaffald

Madaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Som madaffald sorteres animalske og vegetabilske madrester, fødevarer der er blevet for gamle, samt fraskær og skræller fra råvarer til madlavning.

Madaffald kan være:

 • Frugt og grønt
 • Kaffefiltre og teposer i papir
 • Æggeskaller
 • Kød og pålægsrester
 • Fisk og skaldyr
 • Mindre knogler (fjerkræ, ribben fra gris og lam)
 • Brød og kager
 • Ris og pasta
 • Ost- og mælkeprodukter
 • Fedt og sovs
 • Blomsterbuketter
 • Brugt køkkenrullepapir med mad-/drikkeaffald

Affaldet må ikke indeholde uønskede stoffer, der er skadeligt på landbrugsjord eller svært nedbrydelig, for eksempel emballage, cigaretskod og aske.

§10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder endvidere for erhvervsvirksomheder, hvis affaldsmængde og tømningsbehov svarer til en almindelig husstand.

§10.3 Beskrivelse af ordningen

Ærø Kommune har etableret en henteordning for madaffald.

Ærø Forsyning udleverer poser til udsortering af madaffald. Poserne er en del af henteordningen og må ikke benyttes til andre formål end til indsamling af madaffald.

Den enkelte husstand skal som minimum være tilmeldt med en todelt 240 liters affaldsbeholder hele året.

Beholderen har følgende inddeling:

Madaffald Restaffald

Grundejeren kan alternativt vælge en todelt 360/370 liters beholder eller en udelt beholder på 240 liter.

Indsamling af madaffald sker hver 14. dag. I perioden 1. juni til 31. august tømmes beholderen hver uge. Indsamling sker så vidt muligt på samme ugedag.

Problemadresser

Indsamling af madaffald er organiseret som henholdsvis husstandsindsamling ved den enkelte ejendom eller husstandsnær indsamling for flere ejendomme.

Ejendomme i Marstal og Ærøskøbing bykerner, samt på Birkholm skal anvende sækkestativ, såfremt det pga. begrænset plads eller adgangsmulighed, ikke er muligt at benytte egen affaldsbeholder.

Har ejendommen en sækkeløsning, skal grundejer anvende sækkestativer som er godkendt af Ærø Forsyning A/S og de udleverede grønne sække med tryk.

Hvis Ærø Kommune, i samarbejde med Ærø Forsyning A/S, vurderer at håndtering af sækkeløsning er uhensigtsmæssig, kan Ærø Forsyning A/S etablere en husstandsnær indsamlingsordning til affaldet.

Når der er etableret en husstandsnær indsamlingsordning for en problemadresse, skal denne ordning benyttes og ejendommen tilbydes ikke længere at kunne benytte sækkestativ.

Boligforeninger og institutioner

Indsamling af madaffald er organiseret som henholdsvis husstandsindsamling eller husstandsnær indsamling ved den enkelte ejendom.

Ved husstandsindsamling sidestilles boligenheden med en almindelig boligejendom.

Ved husstandsnær indsamling kan den driftsansvarlige vælge mellem:

Todelte beholdere til madaffald /restaffald på 240 eller 360/370 liter.

Udelte beholdere til restaffald på 240, 360/370 eller 660 liter.

Udelte beholdere til madaffald på 240 eller 360/370 liter.

Den driftsansvarlige beslutter i samråd med Ærø Forsyning A/S, hvor mange beholdere til de forskellige affaldsfraktioner, den enkelte boligforening eller institution skal have.

Ønsker boligforeningen en nedgravet løsning skal en sådan placeres på egen grund og efter aftale med Ærø Forsyning A/S. Ordningen skal aftales individuelt i hvert enkelt tilfælde.

Tømningsfrekvensen ved husstandsnær indsamling skal svare til frekvensen ved almindelige boligejendomme.

Generelt

Madaffald skal i den anviste affaldssæk eller i det anviste kammer i beholderen.

Nedgravede affaldsløsninger til husstandsnær indsamling skal godkendes af Ærø Kommune.

Borgeren og grundejeren kan kompostere den uforarbejdede vegetabilske del af madaffald på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende. Kompostering skal ske i en dertil indrettet kompostbeholder, som begrænser skadedyrs adgang til affaldet.

Kompostbeholderen skal placeres på husstandens egen grund, så den ikke kan give anledning til gene for omgivelserne herunder ejere og brugere af ejendommen og eventuelle naboejendomme.

§10.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til madaffald.

Beholdere, poser og sække leveres af Ærø Forsyning A/S. Beholdere tilhører, udskiftes og serviceres af Ærø Forsyning A/S.

Beholdere og materiel, som bortkommer eller beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af grundejeren.

Det påhviler desuden borgere og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.

§10.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Ærø Forsyning A/S er af Kommunalbestyrelsen bemyndiget til at afgøre, om en beholder eller en affaldssæk er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Ærø Forsyning, efter forudgående skriftligt varsel, tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, så overfyldning undgås.

Generelt om brug af affaldssække

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret, så der hverken kan ske skade på sæk eller personer.

Ekstra sække

Hvis affaldsmængden lejlighedsvis overstiger beholderens eller sækkens kapacitet, kan der købes ekstra sække ved direkte henvendelse på Genbrugspladsen og i Ærø Kommunes Borgerbutik.

Sækkene er mærket " EKSTRA SÆK". Andre sække med affald modtages ikke.

§10.6 Anbringelse af beholdere

Affaldsbeholderen eller affaldssækken skal være placeret max. 2 meter fra skel til offentlig vej eller privat fællesvej.

Standpladsen til beholdere skal:

Have en frihøjde på mindst 2,2 meter

Have et fast underlag for eksempel fliser

Der skal være plads omkring beholderen, så skraldemanden kan manøvrere rundt med beholderen.

Gribehåndtaget og hjul på beholderen skal vende ud mod skraldemanden på tømningsdagen. Altså; væk fra husmur, stakit eller lignende

Grundejer kan mod merbetaling få hentet og bragt alle sine beholdere inde på grunden. Der tilbydes ikke afhentning af sække inde på grunden.

Kravet til afhentning inde på grunden er, at adgangsvejen skal overholde følgende:

Affaldsbeholderen er placeret max. 25 meter fra skel til offentlig vej eller privat fællesvej.

Gribehåndtaget og hjul på beholderen skal vende ud mod skraldemanden på tømningsdagen. Altså; væk fra husmur, stakit eller lignende.

Adgangsvejen skal være jævn med fast underlag for eksempel asfalt, beton, fliser eller lignende (grus og skærver er ikke fast underlag).

Adgangsvejen skal være ca. 1 m bred, så skraldemanden kan køre med beholderne.

Adgangsvejen skal have en frihøjde på mindst 2,2 meter.

Adgangsvejens stigning må højest være 10 cm pr. meter (1:10). Dog accepteres en større stigning på op til 14 cm pr. meter (1:7) ved kortere strækninger.

Hvis der er trapper, skal disse være udstyret med køreramper.

Låger og døre skal kunne stå åbne af sig selv og må ikke være låst på tømningsdagen

Der skal være fri passage helt hen til beholderen det vil sige ingen cykler, barnevogne eller andre forhindringer.

Adgangsvejen skal være vedligeholdt, belyst og ryddet for sne og is samt gruset på samme måde, som det er påbudt for fortovet

Snevolde langs kantstenen ved ejendommens udkørsel skal være ryddet.

For kørevejen hen til huset, sommerhuset eller landejendommen gælder:

Kørevejen skal være jævn og som minimum have et frirum på 4 meter i bredden og 4 meter i højden.

Den kørefaste del i midten af vejen skal minimum være 2,8 meter bred.

Træer og buske skal klippes/beskæres, så de ikke er til gene for skraldebilen. Der må ikke stå biler eller andet, der spærrer kørevejen.

For enden af kørevejen skal der være mulighed for at vende med skraldebilen. Ved landejendomme bør der være en vendeplads på minimum 15 x 15 meter.

Overholder placeringen af affaldsbeholderne ikke kravene til adgangsforhold, skal grundejeren på tømningsdagen sikre, at beholderen er sat frem til skel til offentlig vej eller privat fællesvej inden tømning.

§10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Affaldssække må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. Vægten af en affaldssæk med madaffald må max. være 15 kg.

§10.8 Renholdelse af beholdere

Det påhviler den enkelte grundejer selv at renholde sin beholder eller sit sækkestativ, så der ikke opstår uhygiejniske forhold.

§10.9 Afhentning af madaffald

Tømning skal foregå inden for tidsrummet 06.00 til 18.00 på hverdage.

Der kan forekomme ændringer i tømningsdage i og omkring helligdage. Tømningstider og -dage fastsættes af Ærø Forsyning A/S.

Affaldsbeholderen skal være tilgængelig for tømning senest kl. 6.00 på afhentningsdagen.

Beholderen skal ved afhentning være placeret et let tilgængeligt sted, i umiddelbar nærhed af af normal adgangsvej, privat fællesvej eller vendeplads.

Efter tømning af beholderen afleveres den samme sted, som den er stillet frem til tømning. Grundejer er selv ansvarlig for at sætte beholderen på plads, hvis den ikke er placeret på en fast standplads.

Har ejendommen en sækkeløsning, skal skraldesække skal være sat frem til fortovskant senest kl. 6.00 på afhentningsdagen. En ny sæk afleveres i brevsprækken, i postkassen, fikseres på trappestenen eller lignende.

Grundejere med sækkestativ modtager kun en ny sæk, når renovatøren fjerner en brugt sæk fra ejendommen.

Ejere af et fritidshus kan få op til 10 sække årligt udleveret ved renovatøren eller i Borgerbutikken.

Fyldte affaldssække med madaffald og restaffald må også afleveres på genbrugspladsen.

Affaldsbeholdere og skraldesække må ikke stilles ud til fortovskanten tidligere end dagen før tømning finder sted. Det påhviler fritidshusejere at indgå aftaler med vicecærter, grundejerforeninger eller lignende om at sætte beholdere/sække frem, hvis grundejer ikke selv har mulighed for at gøre det rettidigt.

Affaldsbeholdere og sækkestativer må ikke placeres permanent på fortov, rabatareal eller andet offentligt areal uden Ærø Kommunes tilladelse.

I Ærøskøbing og Marstal bykerner foretages oprydning af henstillede affaldssække fra fritidshuse efter nytår, vinterferie (uge 7), påske, Kr. Himmelfartsferie, pinse og efterårsferie (uge 42). Oprydning foretages i fald der er mere end 5 dage fra feriens afslutning til ordinær tømning. Der udleveres ikke nye sække til grundejerne i forbindelse med oprydningen.

Tømningsstop

Ærø Forsyning A/S må undlade at tømme beholderen hvis:

 • Affaldshåndteringen er i strid med § 10.1
 • Adgangsforholdene i § 10.6 ikke er overholdt
 • Beholderen er overfyldt jf. § 10.7

Hvis Ærø Forsyning A/S undlader at tømme affaldsbeholderen eller medtage sækken, skal dette begrundes skriftligt med en flyer på beholderen eller i brevsprækken.

§11 Ordning for papiraffald

§11.1 Hvad er papiraffald

Papiraffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Papiraffald kan være:

 • Aviser
 • Reklamer
 • Tryksager
 • Magasiner
 • Brochurer
 • Kontorpapir med eller uden metalclips
 • Kuverter med eller uden rude
 • Bonner og kvitteringer
 • Poser i papir

Papiret må ikke indeholde uønskede stoffer og materialer, som giver problemer i genanvendelsen, for eksempel fedt, madrester, perflourerede stoffer (PFOS), plast og laminering eller vådt og snavset papir.

Gavepapir og gavebånd skal i restaffald (§19).

Indbundne bøger skal afleveres særskilt på genbrugspladsen (§ 21), hvor de bliver sendt til genanvendelse.

§11.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder endvidere for erhvervsvirksomheder, hvis affaldsmængde og tømningsbehov svarer til en almindelig husstand

§11.3 Beskrivelse af ordningen

Ærø Kommune har etableret en henteordning for kombineret papiraffald og papaffald.

Den enkelte husstand skal som minimum være tilmeldt med en todelt 240 liters affaldsbeholder hele året.

Beholderen har følgende inddeling:

Pap og papir, Glas

Grundejeren kan alternativt vælge en todelt 360/370 liters beholder eller udelte beholdere på 240 liter.

Tømning af beholdere sker hver 4. uge. Indsamling sker så vidt muligt på samme ugedag.

Problemadresser

Indsamling af pap og papir er organiseret som henholdsvis husstandsindsamling ved den enkelte ejendom eller husstandsnær indsamling for flere ejendomme.

Ejendomme i Marstal og Ærøskøbing bykerner, samt på Birkholm må anvende sække, såfremt det pga. begrænset plads eller adgangsmulighed, ikke er muligt at benytte egen affaldsbeholder.

Benyttes sække skal grundejer anvende de omdelte gule sække med tryk fra Ærø Forsyning A/S.

Hvis Ærø Kommune, i samarbejde med Ærø Forsyning A/S, vurderer at håndtering af sækkeløsning er uhensigtsmæssig, kan Ærø Forsyning A/S etablere en husstandsnær indsamlingsordning til affaldet.

Når der er etableret en husstandsnær indsamlingsordning for en problemadresse, skal denne benyttes og ejendommen tilbydes ikke længere at kunne benytte gule sække.

Boligforeninger og institutioner

Indsamling af pap og papir er organiseret som henholdsvis husstandsindsamling eller husstandsnær indsamling ved den enkelte ejendom.

Ved husstandsindsamling sidestilles boligenheden med en almindelig boligejendom. Ved husstandsnær indsamling kan den driftsansvarlige vælge mellem

Todelte beholdere til pap og papir / glas på 240 eller 360/370 liter. Udelte beholdere til pap/papir på 240, 360/370 eller 660 liter

Udelte beholdere til glas på 240 eller 360/370 liter.

Den driftsansvarlige beslutter i samråd med Ærø Forsyning A/S, hvor mange beholdere til de forskellige affaldsfraktioner, den enkelte boligforening eller institution skal have.

Ønsker boligforeningen en nedgravet løsning skal en sådan placeres på egen grund og efter aftale med Ærø Forsyning A/S.

Tømningsfrekvensen ved husstandsnær indsamling skal svare til frekvensen ved almindelige boligejendomme.

Generelt

Pap og papir skal sorteres i den anviste gule affaldssæk eller i det anviste kammer i beholderen.

Nedgravede affaldsløsninger til husstandsnær indsamling skal godkendes af Ærø Kommune.

§11.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papiraffald.

Bestemmelser om Beholdere i § 10.4 gælder også denne ordning.

§11.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Ærø Forsyning A/S er af Kommunalbestyrelsen bemyndiget til at afgøre, om en beholder eller en affaldssæk er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Ærø Forsyning A/S, efter forudgående skriftligt varsel, tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, så overfyldning undgås.

Ejendomme som råder over en grøn affaldsbeholder, der under tidligere indsamlingsordninger har været anvendt til indsamling af pap og papir, må anvende denne beholder som ekstra kapacitet indtil beholderen ikke længere er funktionsdygtig. Det er ikke muligt at købe en ny grøn beholder til erstatning af en ødelagt beholder. Beholderen kan ikke tilmeldes afhentning på grunden.

 §11.6 Anbringelse af beholdere

Bestemmelserne om Anbringelse af beholdere i § 10.6 finder også anvendelse i denne ordning.

§11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholderen må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Affaldssække må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. Vægten af en affaldssæk med pap/papir må max. være 8 kg.

§11.8 Renholdelse af beholdere

Det påhviler den enkelte grundejer selv at renholde sin beholder eller sit sækkestativ, så der ikke opstår uhygiejniske forhold.

§11.9 Afhentning af papiraffald

Tømning skal foregå inden for tidsrummet 06.00 til 18.00 på hverdage.

Der kan forekomme ændringer i tømningsdage i og omkring helligdage. Tømningstider og -dage fastsættes af Ærø Forsyning A/S.

Affaldsbeholderen skal være tilgængelig for tømning senest kl. 6.00 på afhentningsdagen.

Beholderen skal ved afhentning være placeret et let tilgængeligt sted, i umiddelbar nærhed af normal adgangsvej, privat fællesvej eller vendeplads.

Efter tømning af beholderen afleveres den samme sted, som den er stillet frem til tømning. Grundejer er selv ansvarlig for at sætte beholderen på plads, hvis den ikke er placeret på en fast standplads.

Gule sække skal være sat frem til fortovskant senest kl. 6.00 på afhentningsdagen. Der modtages ikke en ny sæk, når renovatøren fjerner en brugt sæk fra ejendommen.

Affaldsbeholdere og gule sække må ikke stilles ud til fortovskanten tidligere end dagen før tømning finder sted. Det påhviler fritidshusejere at indgå aftaler med vicecærter, grundejerforeninger eller lignende om at sætte beholdere/sække frem, hvis grundejer ikke selv har mulighed for at gøre det rettidigt.

Affaldsbeholdere og sækkestativer må ikke placeres permanent på fortov, rabatareal eller andet offentligt areal uden Ærø Kommunes tilladelse.

I Ærøskøbing og Marstal bykerner foretages oprydning af henstillede affaldssække fra fritidshuse efter nytår, vinterferie (uge 7), påske, Kr. Himmelfartsferie, pinse og efterårsferie (uge 42). Oprydning foretages i fald der er mere end 5 dage fra feriens afslutning til ordinær tømning.

Tømningsstop

Ærø Forsyning A/S må undlade at tømme beholderen hvis:

 • Affaldshåndteringen er i strid med § 10.1
 • Adgangsforholdene i § 10.6 ikke er overholdt
 • Beholderen er overfyldt jf. § 10.7

Hvis Ærø ForsyningA/S undlader at tømme affaldsbeholderen eller medtage sækken, skal dette begrundes skriftligt med en flyer på beholderen eller i brevsprækken.

§11.10 Øvrige ordninger

For alle husstande gælder, at pap og papir kan afleveres på genbrugspladsen i Husmarken.

§12 Ordning for papaffald

§12.1 Hvad er papaffald

Papaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Papaffald kan være:

 • Papkasser
 • Bølgepap
 • Papemballage
 • Kartonemballage fra fødevarer og andre produkter
 • Skotøjsæsker
 • Paprør fra køkkenruller og toiletruller
 • Karton
 • Æggebakker (rene og tørre)

Som papaffald sorteres rent og tørt pap. Papaffald må ikke indeholde uønskede stoffer eller materialer, der giver problemer i genanvendelsen, for eksempel ekspanderet polystyren (flamingo), plast belagte paptallerkner og papkrus, pizzabakker med madrester eller vådt pap.

Mad- og drikkevarekartoner skal afleveres i beholderen til plastaffald.

Pap, der er for stort til at være i genbrugsbeholderen skal afleveres på genbrugspladsen i henhold til § 21 Ordning for genbrugspladserne.

§12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder endvidere for erhvervsvirksomheder, hvis affaldsmængde og tømningsbehov svarer til en almindelig husstand.

§12.3 Beskrivelse af ordningen

Ærø Kommune har etableret en henteordning for kombineret indsamling af papaffald og papiraffald. Bestemmelserne for indsamlingsordningerne i § 11.3 gælder også denne ordning.

§12.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papaffald.

Bestemmelserne om Beholdere i § 10.4 finder også anvendelse i denne ordning.

§12.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Bestemmelserne om Kapacitet for beholdere i § 11.5 finder også anvendelse i denne ordning 

§12.6 Anbringelse af beholdere

Bestemmelserne om Anbringelse af beholdere i § 10.6 finder også anvendelse i denne ordning

§12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Affaldssække må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. Vægten af en affaldssæk med pap/papir må max. være 8 kg.

§12.8 Renholdelse af beholdere

Bestemmelserne om Renholdelse af beholdere i § 11.8 gælder også denne ordning.

§12.9 Afhentning af papaffald

Bestemmelserne om Afhentning af papiraffald i § 11.9 gælder også denne ordning.

§12.10 Øvrige ordninger

For alle husstande gælder, at pap og papir kan afleveres på genbrugspladsen i Husmarken.

§13 Ordning for glasaffald

§13.1 Hvad er glasaffald

Glasaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Glas kan være:

 • Glasflasker (uden pant)
 • Konservesglas
 • Glasemballage
 • Drikkeglas
 • Vitaminglas
 • Glasskår fra ovenstående

Glasaffald må ikke bestå af særlige glastyper, der kan give problemer i genanvendelsen, for eksempel ildfaste fade, planglas fra vinduer og spejle.

Glasaffald må ikke bestå af særlige glastyper, der kan give problemer ved håndtering, for eksempel kemikalieflasker og medicinglas. Disse skal afleveres på genbrugspladsen som farligt affald (§ 17 og § 29).

§13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder endvidere for erhvervsvirksomheder, hvis affaldsmængde og tømningsbehov svarer til en almindelig husstand.

§13.3 Beskrivelse af ordningen

Ærø Kommune har etableret en henteordning for indsamling af glasaffald. Bestemmelserne for indsamlingsordningerne i § 11.3 gælder også denne ordning.

§13.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til glasaffald.

§13.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Ærø Forsyning A/S er af Kommunalbestyrelsen bemyndiget til at afgøre om, en beholder eller en affaldssæk er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Ærø Forsyning A/S, efter forudgående skriftligt varsel, tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, så overfyldning undgås.

Generelt om brug af affaldssække

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret, så der hverken kan ske skade på sæk eller personer.

§13.6 Anbringelse af beholdere

Bestemmelserne om Anbringelse af beholdere i § 10.6 finder også anvendelse i denne ordning.

§13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Affaldssække må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. Vægten af en affaldssæk med glas må max. være 8 kg.

§13.8 Renholdelse af beholdere

Bestemmelserne om Renholdelse af beholdere i § 10.8 gælder også denne ordning.

§13.9 Afhentning af glasemballageaffald

Bestemmelserne om Afhentning af papiraffald i § 11.9 gælder også denne ordning.

§13.10 Øvrige ordninger

For alle husstande gælder, at glas kan afleveres på genbrugspladsen i Husmarken, og i de lokalt opstillede kuber til glas. 

§14 Ordning for metalaffald

§14.1 Hvad er genanvendeligt metalaffald

Metalaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen

Metalaffald kan være:

 • Konservesdåser
 • Øl- og sodavandsdåser uden pant
 • Kapsler og låg
 • Fyrfadslysholdere
 • Gryder og pander
 • Bestik
 • Søm og skruer
 • Armaturer og blandingsbatterier
 • Kaffekapsler uden kaffe
 • Stanniol
 • Foliebakker

Metalemballage fra fødevarer skal være tømt og skrabet rent for mad- eller drikkevarer. Metalemballagen kan have belægninger af plast, men skal stadig sorteres som metal.

Metalaffald må ikke indeholde affald, der kan give problemer i genanvendelsen, for eksempel elektronik, trykflasker og emballager til farligt affald.

Metal, der er for stort til at være i genbrugsbeholderen skal afleveres på genbrugspladsen i henhold til § 21 Ordning for genbrugspladserne. 

§14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder endvidere for erhvervsvirksomheder, hvis affaldsmængde og tømningsbehov svarer til en almindelig husstand.

§14.3 Beskrivelse af ordningen

Ærø Kommune har etableret en henteordning for indsamling af metal.

Den enkelte husstand skal som minimum være tilmeldt med en todelt 240 liters affaldsbeholder hele året.

Beholderen har følgende inddeling:

Metal

Plast, mad- og drikkevarekartonaffald

Grundejeren kan alternativt vælge en todelt 369/370 liters beholder eller udelte beholdere på 240 liter.

Tømning af beholdere sker hver 4. uge. Indsamling sker så vidt muligt på samme ugedag.

Problemadresser

Indsamling af metal er organiseret som henholdsvis husstandsindsamling ved den enkelte ejendom eller husstandsnær indsamling for flere ejendomme.

Ejendomme i Marstal og Ærøskøbing bykerner, samt på Birkholm må anvende sække, såfremt det pga. begrænset plads eller adgangsmulighed, ikke er muligt at benytte egen affaldsbeholder.

Benyttes sække skal grundejer anvende de omdelte gule sække med tryk fra Ærø Forsyning A/S.

Hvis Ærø Kommune, i samarbejde med Ærø Forsyning A/S, vurderer at håndtering af sækkeløsning er uhensigtsmæssig, kan Ærø Forsyning A/S etablere en husstandsnær indsamlingsordning til affaldet. 

Når der er etableret en husstandsnær indsamlingsordning for en problemadresse, skal denne benyttes og ejendommen tilbydes ikke længere at kunne benytte gule sække.

Boligforeninger og institutioner

Indsamling af metal er organiseret som henholdsvis husstandsindsamling eller husstandsnær indsamling ved den enkelte ejendom.

Ved husstandsindsamling sidestilles boligenheden med en almindelig boligejendom. Ved husstandsnær indsamling kan den driftsansvarlige vælge mellem:

Todelte beholdere til metal / plast, mad- og drikkevarekartonaffald på 240 eller 360/370 liter.

Udelte beholdere til metal på 240, 360/370 eller 660 liter.

Udelte beholdere til plast, mad- og drikkevarekartonaffald på 240, 360/370 eller 660 liter.

Den driftsansvarlige beslutter i samråd med Ærø Forsyning A/S, hvor mange beholdere til de forskellige affaldsfraktioner, den enkelte boligforening eller institution skal have.

Ønsker boligforeningen en nedgravet løsning skal en sådan placeres på egen grund og efter aftale med Ærø Forsyning A/S.

Tømningsfrekvensen ved husstandsnær indsamling skal svare til frekvensen ved almindelige boligejendomme.

Generelt

Metal skal sorteres i den anviste gule affaldssæk eller i det anviste kammer i beholderen.

Nedgravede affaldsløsninger til husstandsnær indsamling skal godkendes af Ærø Kommune.

§14.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til metalaffald.

Bestemmelserne om Beholdere i § 10.4 finder også anvendelse i denne ordning.

§14.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Ærø Forsyning A/S er af Kommunalbestyrelsen bemyndiget til at afgøre om, en beholder eller en affaldssæk er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Ærø Forsyning A/S, efter forudgående skriftligt varsel, tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, så overfyldning undgås.

Generelt om brug af affaldssække

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret, så der hverken kan ske skade på sæk eller personer

§14.6 Anbringelse af beholdere

Bestemmelserne om Anbringelse af beholdere i § 10.6 finder også anvendelse i denne ordning.

§14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholderen må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Affaldssække må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. Vægten af en affaldssæk med metal må max. være 8 kg. 

§14.8 Renholdelse af beholdere

Bestemmelserne om Renholdelse af beholdere i § 10.8 gælder også denne ordning.

§14.9 Afhentning af metalaffald

Bestemmelserne om Afhentning af papiraffald i § 11.9 gælder også denne ordning.

§14.10 Øvrige ordninger

For alle husstande gælder, at metal kan afleveres på genbrugspladsen i Husmarken.

§15 Ordning for plastaffald

§15.1 Hvad er plastaffald

Plastaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Plast er både blød- og hård plast og kan være:

 • Plastflasker (uden pant)
 • Plastdunke (fra for eksempel rengøringsmidler med faremærket ”sundhedsfare” eller sæbe)
 • Plastbakker
 • Plastbøtte
 • Plastlåg
 • Plastposer (uden metalfilm)
 • Plastfolier og -film
 • Bobleplast
 • Omslag til cd’er og dvd’er
 • Plastlegetøj (uden elektronik)
 • Plastservice (ikke flamingo)

Emballager, som har været anvendt til fødevarer, skal være tømt og skrabet rene. Plastaffaldet må ikke indeholde affald, der kan give problemer i genanvendelsen, for eksempel emballage, der har indeholdt plante- og insektgift, PVC, plastprodukter med elektronik eller presenninger.

Plastaffald, der er for stort til at være i genbrugsbeholderen skal afleveres på genbrugspladsen i henhold til § 21 Ordning for genbrugspladserne.

§15.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder endvidere for erhvervsvirksomheder, hvis affaldsmængde og tømningsbehov svarer til en almindelig husstand.

§15.3 Beskrivelse af ordningen

Ærø Kommune har etableret en henteordning for kombineret indsamling af plastaffald og mad- og drikkekartonaffald. Bestemmelserne for indsamlingsordningerne i § 14.3 gælder også for denne ordning.

§15.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til plastaffald.

Bestemmelserne om Beholdere i § 10.4 finder også anvendelse i denne ordning.

§15.5 Kapacitet for beholdere

Ærø Forsyning A/S afgør om, en beholder eller en affaldssæk er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Ærø Forsyning A/S, efter forudgående skriftligt varsel, tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, så overfyldning undgås.

Generelt om brug af affaldssække

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret, så der hverken kan ske skade på sæk eller personer.

§15.6 Anbringelse af beholdere

Bestemmelserne om Anbringelse af beholdere i § 10.6 finder også anvendelse i denne ordning.

§15.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Affaldssække må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg.

Vægten af en affaldssæk med plast og mad- og drikkekartonaffald må max. være 8 kg.

§15.8 Renholdelse af beholdere

Bestemmelserne om Renholdelse af beholdere i § 10.8 gælder også denne ordning.

§15.9 Afhentning af plastaffald

Bestemmelserne om Afhentning af papiraffald i § 11.9 gælder også denne ordning.

§15.10 Øvrige ordninger

For alle husstande gælder, at plast og mad- og drikkekartonaffald kan afleveres på genbrugspladsen i Husmarken.

§16 Ordning for mad- og drikkekartonaffald

(Skal senest udfyldes den 1. juli 2021)

§16.1 Hvad er mad- og drikkekartonaffald

Mad- og drikkekartonaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Mad- og drikkekartonaffald kan være:

 • Mælke- og yoghurtkartoner
 • Kartoner til drikke for eksempel juice og saft eller lignende
 • Kartoner til mad for eksempel flåede tomater, bønner eller lignende
 • Chipsrør
 • Tobaksrør

Mad- og drikkekartoner skal være tømt for indhold.

§16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder endvidere for erhvervsvirksomheder, hvis affaldsmængde og tømningsbehov svarer til en almindelig husstand.

§16.3 Beskrivelse af ordningen

Ærø Kommune har etableret en henteordning for kombineret indsamling af plastaffald og mad- og drikkekartonaffald. Bestemmelserne for indsamlingsordningerne i § 14.3 gælder også for denne ordning.

§16.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til drikkekartonaffald.

Bestemmelserne om Beholdere i § 10.4 finder også anvendelse i denne ordning.

§16.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Ærø Forsyning A/S er af Kommunalbestyrelsen bemyndiget til at afgøre om, en beholder eller en affaldssæk er overfyldt.Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Ærø Forsyning A/S, efter forudgående skriftligt varsel, tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, så overfyldning undgås.

Generelt om brug af affaldssække

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret, så der hverken kan ske skade på sæk eller personer.

§16.6 Anbringelse af beholdere

Bestemmelserne om Anbringelse af beholdere i § 10.6 finder også anvendelse i denne ordning.

§16.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Affaldssække må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg.

Vægten af en affaldssæk med plast og mad- og drikkekartonaffald må max. være 8 kg.

§16.8 Renholdelse af beholdere

Bestemmelserne om Renholdelse af beholdere i § 10.8 gælder også denne ordning.

§16.9 Afhentning af mad- og drikkekartonaffald

Bestemmelserne om Afhentning af papiraffald i § 11.9 gælder også denne ordning.

§16.10 Øvrige ordninger

For alle husstande gælder, at plast og mad- og drikkekartonaffald kan afleveres på genbrugspladsen i Husmarken.

§17 Ordning for farligt affald

§17.1 Hvad er farligt affald

Farligt affald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Farligt affald kan være:

 • Malingrester
 • Spraydåser
 • Kemikalier (helst i original emballage)
 • Termometre
 • Lyskilder for eksempel elpærer, LED pærer m.m.
 • Gødning
 • Afkalkningsmidler
 • Olierester
 • Plantegift fra husholdningsbrug
 • Gift til skadedyr
 • Printerpatroner
 • Neglelak og neglelaksfjerner
 • Tomme emballager med et af faremærkerne akut giftighed eller sundhedsfare
 • Batterier
 • Småt elektronik
 • Mobiltelefoner
 • Kameraer
 • MP3-afspillere
 • Elektriske ure
 • El-tandbørster
 • Legetøj med elektronik
 • Sko med lys og batterier
 • Elektrisk værktøj
 • Stikdåser og sikringer
 • Røgalarmer
 • Lykønskningskort med lyd

Farligt affald må ikke indeholde produkter, som kan udgøre en fare i indsamlingen og behandlingen som for eksempel trykflasker, fyrværkeri mv.

§17.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder endvidere for erhvervsvirksomheder, hvis affaldsmængde og tømningsbehov svarer til en almindelig husstand.

§17.3 Beskrivelse af ordningen

Ærø Kommune har etableret en henteordning for kombineret indsamling af farligt affald, småt elektronik og batterier.

Kasserne er "vandrekasser" og må kun benyttes til opbevaring og aflevering af farligt affald, småt elektronik og batterier.

Ved "vandrekasser" forstås, at der afleveres en ny tom kasse, når en fyldt kasse afleveres.

Den røde kasse afhentes på samme dag, som husstanden får afhentet pap/papir og glas, hvilket vil sige hver 4. uge.

Afhentning sker så vidt mulig på samme ugedag.

Den røde kasse stilles ovenpå eller ved siden af containeren til pap/papir og glas. Grundejer har ansvaret for affaldet og emballagen indtil afhentning er foretaget.

§17.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til farligt affald.

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.

§17.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Ærø Forsyning er af Kommunalbestyrelsen bemyndiget til at afgøre om, en kasse er overfyldt.

§17.6 Anbringelse af beholdere

Bestemmelserne om Anbringelse af beholdere i § 10.6 finder også anvendelse i denne ordning.

§17.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Vægten på en rød kasse må ikke overstige 8 kg.

§17.8 Renholdelse af beholdere

Bestemmelserne om Renholdelse af beholdere i § 10.8 gælder også denne ordning.

§17.9 Afhentning af farligt affald

Bestemmelserne om Afhentning af papiraffald i § 11.9 gælder også denne ordning.

§17.10 Øvrige ordninger

For alle husstande gælder at farligt affald, småt elektronik og batterier kan afleveres på genbrugspladsen i Husmarken.

Fyrværkeri og trykflasker skal altid afleveres på genbrugsstationen.

Kanyler og medicinaffald kan endvidere afleveres på Marstal Apotek.

§18 Ordning for tekstilaffald

(Frivillig at udfylde indtil den 1. januar 2022)

§18.1 Hvad er tekstilaffald

Tekstilaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Tekstilaffald kan være:

 • Tøj, undertøj og overtøj
 • Bælter, tørklæder, huer, hatte og handsker
 • Sko og støvler (par og enkelte)
 • Sengelinned, sengetæpper, tæpper og soveposer
 • Håndklæder, viskestykker og klude
 • Duge og gardiner
 • Stof og stofrester
 • Puder og bamser

Tekstilaffaldet må ikke indeholde uønskede stoffer og materialer, som giver problemer i genanvendelsen, for eksempel madrester, optørret olie mv.

Vådt, muggent eller snavset tekstilaffald skal afleveres som restaffald (§ 19) eller småt brændbart på genbrugspladsen (§ 21).

§18.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder endvidere for erhvervsvirksomheder, hvis affaldsmængde og tømningsbehov svarer til en almindelig husstand.

§18.3 Beskrivelse af ordningen

Ærø Kommune har etableret en henteordning for indsamling af genanvendeligt tekstilaffald.

Ærø Forsyning A/S udleverer særskilte poser til tekstilaffald til borgere og grundejere.

Fyldte poser med tekstilaffald afhentes på samme dag, som husstanden får afhentet pap/papir og glas, hvilket vil sige hver 4. uge.

Afhentning sker så vidt mulig på samme ugedag.

Den fyldte pose stilles ovenpå eller ved siden af containeren til pap/papir og glas.

§18.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til tekstilaffald.

Det påhviler borgere og grundejere at anvende de særskilt udleverede poser til tekstilaffald. Poser udleveres som udgangspunkt én gang årligt til husstanden.

§18.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Ærø Forsyning A/S er af Kommunalbestyrelsen bemyndiget til at afgøre, om en pose er overfyldt.

§18.6 Anbringelse af beholdere

Bestemmelserne om Anbringelse af beholdere i § 10.6 finder også anvendelse i denne ordning.

§18.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Vægten på pose med tekstiler må ikke overstige 8 kg.

§18.8 Renholdelse af beholdere

Bestemmelserne om Renholdelse af beholdere i § 10.8 gælder også denne ordning.

§18.9 Afhentning af tekstilaffald

Bestemmelserne om Afhentning af papiraffald i § 11.9 gælder også denne ordning.

§18.10 Øvrige ordninger

For alle husstande gælder, at tekstilaffald kan afleveres på genbrugspladsen i Husmarken. Herunder også tekstilaffald, som ikke kan være i den udleverede pose.

Tekstiler som er egnet til direkte genbrug kan afleveres i frivillige foreningers tøjcontainere eller i tøjcontaineren på genbrugspladsen.

§19 Henteordning for restaffald

§19.1 Hvad er restaffald

Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i affaldsbekendtgørelsen

Restaffald kan være:

 • Pizzabakker
 • Chipsposer og lignende med en inderside af metalfolie
 • Gavepapir
 • Snavset papir og pap
 • Servietter
 • Bleer, Hygiejnebind, Vatpinde
 • Støvsugerposer
 • Aske (forsvarligt indpakket)
 • Cigaretskod
 • Opfej (forsvarligt indpakket)
 • Kattegrus
 • Strøelse fra mindre husdyr
 • Dyreekskrementer

Restaffald må ikke indeholde genanvendeligt affald, farligt affald, elektronik affald, elpærer, batterier, deponeringsegnet affald eller sten og jord.

§19.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder endvidere for erhvervsvirksomheder, hvis affaldsmængde og tømningsbehov svarer til en almindelig husstand.

§19.3 Beskrivelse af ordningen

Ærø Kommune har etableret en henteordning for restaffald.

Den enkelte husstand skal som minimum være tilmeldt med en todelt 240 liters affaldsbeholder hele året.

Beholderen har følgende inddeling:

Madaffald, Restaffald

Grundejeren kan alternativt vælge en todelt 370 liters beholder eller en udelt beholder på 240 liter.

Indsamling af restaffald sker hver 14. dag. I perioden 1. juni til 31. august tømmes beholderen hver uge. Indsamling sker så vidt muligt på samme ugedag.

Problemadresser

Indsamling af restaffald er organiseret som henholdsvis husstandsindsamling ved den enkelte ejendom eller husstandsnær indsamling for flere ejendomme.

Ejendomme i Marstal og Ærøskøbing bykerner, samt på Birkholm skal anvende sækkestativ, såfremt det ikke er muligt at benytte egen affaldsbeholder.

Har ejendommen en sækkeløsning, skal grundejer anvende sækkestativer som er godkendt af Ærø Forsyning A/S og de udleverede grå sække med tryk.

Hvis Ærø Kommune, i samarbejde med Ærø Forsyning A/S, vurderer at håndtering af sækkeløsning er uhensigtsmæssig, kan Ærø Forsyning A/S etablere en husstandsnær indsamlingsordning til affaldet.

Når der er etableret en husstandsnær indsamlingsordning for en problemadresse, skal denne ordning benyttes og ejendommen tilbydes ikke længere at kunne benytte sækkestativ.

Boligforeninger og institutioner

Indsamling af restaffald er organiseret som henholdsvis husstandsindsamling eller husstandsnær indsamling ved den enkelte ejendom.

Ved husstandsindsamling sidestilles boligenheden med en almindelig boligejendom.

Ved husstandsnær indsamling kan den driftsansvarlige vælge mellem:

Todelte beholdere til madaffald /restaffald på 240 eller 360/370 liter. Udelte beholdere til restaffald på 240, 360/370 eller 660 liter.

Udelte beholdere til madaffald på 240 eller 360/370 liter.

Den driftsansvarlige beslutter i samråd med Ærø Forsyning A/S, hvor mange beholdere til de forskellige affaldsfraktioner, den enkelte boligforening eller institution skal have.

Ønsker boligforeningen en nedgravet løsning skal en sådan placeres på egen grund og efter aftale med Ærø Forsyning A/S. Ordningen skal aftales individuelt i hvert enkelt tilfælde.

Tømningsfrekvensen ved husstandsnær indsamling skal svare til frekvensen ved almindelige boligejendomme.

Generelt

Restaffald skal i den anviste affaldssæk eller i det anviste kammer i beholderen.

Nedgravede affaldsløsninger til husstandsnær indsamling skal godkendes af Ærø Kommune.

§19.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til restaffald.

Bestemmelserne om Beholdere i § 10.4 finder også anvendelse i denne ordning.

§19.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Ærø Forsyning A/S afgør om, en beholder eller en affaldssæk er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Ærø Forsyning A/S, efter forudgående skriftligt varsel, tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, så overfyldning undgås.

Generelt om brug af affaldssække

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret, så der hverken kan ske skade på sæk eller personer.

Ekstra sække

Hvis affaldsmængden lejlighedsvis overstiger beholderens eller sækkens kapacitet, kan der købes ekstra sække ved direkte henvendelse på Genbrugspladsen og i Ærø Kommunes Borgerbutik. Sækkene er mærket " EKSTRA SÆK". Andre sække med affald modtages ikke.

§19.6 Anbringelse af beholdere

Bestemmelserne om Anbringelse af beholdere i § 10.6 finder også anvendelse i denne ordning.

§19.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Sod og aske skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen.

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen.

Affaldssække må ikke fyldes mere end til den markere påfyldningsstreg. Vægten af en affaldssæk med restaffald må max. være 15 kg.

§19.8 Renholdelse af beholdere

Bestemmelserne om Renholdelse af beholdere i § 10.8 gælder også denne ordning.

§19.9 Afhentning af restaffald

Bestemmelserne om Afhentning af madaffald i § 10.9 gælder også denne ordning.

§20 Ordning for haveaffald

(Frivillig at udfylde indtil den 31. december 2023)

§20.1 Hvad er haveaffald

Haveaffald kan være:

 • Grene og kviste fra træer og buske
 • Blade
 • Halm fra halmlofter
 • Græs
 • Buske - Blomster
 • Ukrudt
 • Rødder
 • Træstammer

Haveaffald må ikke indeholde affald som kan hæmme komposteringen som for eksempel plastposer, fiberdug, bindegarn, plastoverdækninger, glasskår, byggeaffald og imprægneret træ.

§20.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder endvidere for erhvervsvirksomheder, hvis affaldsmængde og tømningsbehov svarer til en almindelig husstand.

§20.3 Beskrivelse af ordningen

Ærø Kommune har etableret en bringeordning for haveaffald og trørødder. Alle borgere og grundejere kan aflevere deres haveaffald på genbrugspladsen i Husmarken.

Borger, der ikke har adgang til bil og trailer, kan aflevere haveaffald på containerpladserne for haveaffald på Ellehøjvej i Søby, Pilebækken i Ærøskøbing og på Rønnevej i Marstal.

Borgeren og grundejeren kan kompostere haveaffaldet på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende.

§20.4 Beholdere

Der stilles ikke krav om beholder ved kompostering af haveaffald på egen grund.

§20.5 Kapacitet for beholdere

Eventuelle kompostbeholdere og komposteringspladser skal have en størrelse, der svarer til husstandens behov.

§20.6 Anbringelse af beholdere

Kompostbeholder eller komposteringsplads skal placeres på egen grund, og således at der ikke opstår gener for omgivelserne, herunder for naboejendomme.

§20.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Kompostbeholder eller komposteringsplads må ikke overfyldes, og grundejer skal føre kontrol med at skadedyr ikke får adgang til affaldet.

§20.8 Renholdelse af beholdere

Grundejer er selv ansvarlig for renholdelse af kompostbeholder eller komposteringsplads.

§20.9 Afhentning af haveaffald

Grundejer er selv ansvarlig for bortkørsel af haveaffald til genbrugspladsen.

§20.10 Øvrige ordninger

Husstande må ikke afbrænde haveaffald eller andet affald. Det er dog tilladt at afbrænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålsteder.

Sankt Hans aften er det tilladt at afbrænde bål bestående af rent, tørt haveaffald, så fremt afbrænding kan foregå uden risiko for de omkringliggende bygninger, samt ikke er til gene for naboer eller trafiksikkerheden.

§21 Ordning for genbrugsplads[-en eller -erne]

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugsplads til modtagelse af affald.

§21.1 Hvem gælder ordningen for

Genbrugspladsen er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i [...] Kommune.

§21.2 Adgang til genbrugsplads[-en eller -erne]

Ordensreglementet for genbrugsplads[-en eller -erne] skal følges.

§21.3 Sortering på genbrugsplads[-en eller -erne]

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsplads[-en eller -erne], skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsplads[-en eller -erne].

På genbrugsplads[-en eller –erne] kan borgeren og grundejeren aflevere alle former for sorteret affald fra borgeren og grundejeren.

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugsplads[-en eller -erne]. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges.

§22 Ordning for PVC-affald

§22.1 Hvad er PVC-affald

PVC-affald omfatter to fraktioner; genanvendeligt og ikke genanvendeligt PVC. Genanvendligt PVC er hård PVC som:

 • Tagrender i plast
 • Døre og vinduer i plast
 • Kabelbakker
 • Elektrikerrør
 • Tagplader, for eksempel trapezplader
 • Kloakrør etc.

Ikke-genanvendligt PVC er blød PVC som:

 • Regntøj
 • Voksduge
 • Gummistøvler
 • Vinylgulv
 • Badebolde, badedyr og lignende
 • Persienner
 • Haveslager etc.

§22.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder endvidere for erhvervsvirksomheder, hvis affaldsmængde og tømningsbehov svarer til en almindelig husstand.

§22.3 Beskrivelse af ordningen

Indsamling af PVC-affald er organiseret som en bringeordning, hvor borgerne selv skal køre affaldet til genbrugspladsen.

§23 Ordning for imprægneret træ

§23.1 Hvad er imprægneret træ

Imprægneret træaffald er kasseret træ, der er behandlet med imprægneringsmidler indeholdende for eksempel chrom, kobber, arsen, tin og kreosot.

Imprægneret træ bruges typisk til konstruktioner, der skal være i kontakt med jorden, for eksempel:

 • Hegnspæle og hegn
 • Legeredskaber
 • Beklædningsbrædder
 • Haveskure og carporte

§23.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder endvidere for erhvervsvirksomheder, hvis affaldsmængde og tømningsbehov svarer til en almindelig husstand.

§23.3 Beskrivelse af ordningen

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling.

Indsamling af imprægneret affald er organiseret som en bringeordning, hvor borgerne selv skal køre affaldet til genbrugspladsen.

§24 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

§24.1 Hvad er WEEE

WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment) er elektroniskaffald, som er omfattet af Dansk Producent Ansvar system (DPA).

WEEE-affald fra husholdninger opdeles i henhold til de gældende sorteringskrav i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. for eksempel:

 1. Udstyr til temperaturudveksling
 2. Skærme, monitorer og udstyr indeholdende skærme med en overflade, der er større end 100 cm
 3. Lyskilder
 4. Stort udstyr (en ydre dimension på mere end 50 cm) herunder, men ikke begrænset til: husholdningsapparater, it- og teleudstyr, forbrugerudstyr, lysarmaturer, udstyr til gengivelse af lyd eller billeder, musikudstyr, elektrisk og elektronisk værktøj, legetøj, fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr, overvågnings- og reguleringsinstrumenter, automatiske dispensere, udstyr til produktion af elektrisk strøm. Denne kategori omfatter ikke det udstyr, der er omfattet af kategori 1-3.
 5. Småt udstyr (ingen ydre dimension på mere end 50 cm) herunder, men ikke begrænset til: husholdningsapparater, forbrugerudstyr, lysarmaturer, udstyr til gengivelse af lyd eller billeder, musikudstyr, elektrisk og elektronisk værktøj, legetøj, fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr, overvågnings- og reguleringsinstrumenter, automatiske dispensere, udstyr til produktion af elektrisk strøm. Denne kategori omfatter ikke det udstyr, der er omfattet af kategori 1-3 og 6.
 6. Småt it- og telekommunikationsudstyr (ingen ydre dimension på mere end 50 cm)
 7. Fotovoltaiske paneler

§24.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder endvidere for erhvervsvirksomheder, hvis affaldsmængde og tømningsbehov svarer til en almindelig husstand.

§24.3 Beskrivelse af ordningen

WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning.

Enhver kan dog aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet.

Indsamling sammen med farligt affald.

Indsamling sker på samme vilkår som beskrevet i § 17.

Genbrugspladsordning

Denne ordning er organiseret som en bringeordning, hvor borgere og grundejere kan aflevere WEEE på genbrugspladsen i Husmarken.

§25 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer

§25.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer

Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineret som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineret som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

Bærbare batterier og akkumulatorer kan for eksempel være:

 • Brunstens- og alkaline batterier, til for eksempel legetøj, lommelygter, radioer og så videre
 • Knapceller, til for eksempel ure, høreapparater, småt legetøj, lommeregnere og så videre
 • Lithiumbatterier, til for eksempel kameraer og småt elektronik
 • NiCd og NiMH batterier, til for eksempel mobiltelefoner, el-værktøj, videokameraer og bærbar elektronik
 • Øvrige forseglede småbatterier
 • El-batterier til cykler og løbehjul

Udtjente batterier og akkumulatorer med en vægt over 500 g for eksempel industribatterier, industriakkumulatorer, bilbatterier eller bilakkumulatorer bringes af borgerne til kommunens genbrugspladser i henhold til § 21 Ordning for genbrugspladserne.

§25.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder endvidere for erhvervsvirksomheder, hvis affaldsmængde og tømningsbehov svarer til en almindelig husstand.

§25.3 Beskrivelse af ordningen

Indsamling sammen med farligt affald.

Indsamling sker på samme vilkår som beskrevet i § 17.

Genbrugspladsordning

Denne ordning er organiseret som en bringeordning, hvor borgere og grundejere kan aflevere bærbare batterier og akkumulatorer på genbrugspladsen i Husmarken.

§26 Ordning for bygge- og anlægsaffald

§26.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder).

Bygge- og anlægsaffald, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan være:

 • Natursten, for eksempel granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Mineraluld
 • Træ

§26.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for private borgere og grundejere i kommunen.

§26.3 Beskrivelse af ordningen

Indsamling af genanvendeligt bygge- og anlægsaffald er organiseret som en bringeordning, og affaldet kan afleveres på genbrugspladsen i Husmarken (§ 21).

Bygge- og anlægsaffald må også afleveres til et godkendt behandlingsanlæg, som fremgår af affaldsregisteret.

§ 26.4 Analysekrav

I henhold til affaldsbekendtgørelsens kapitel 11 skal bygherren altid foretage en screening for problematiske stoffer ved nedrivnings-, renoverings- og vedligeholdelsesarbejder som frembringer mere end 1 ton affald eller ved udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden fra 1950 til 1977.

Ved screeningen skal bygherren kortlægge de materialer, som kan indeholde problematiske stoffer, for eksempel PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller. Screening og eventuel bygningskortlægning skal vedlægges den obligatoriske anmeldelse af bygge- og anlægsaffald efter affaldsbekendtgørelsens kapitel 11.

De problematiske stoffer findes i mange byggematerialer, for eksempel:

 • Maling på træværk, gulve, vægge, faldstammer og puds
 • Gulvbelægninger som vinyl, linoleum epoxy
 • Fugematerialer
 • Klæber bag ved klinker eller under gulvbelægninger
 • Skorstene
 • Termovinduer fra 1950 til 1977
 • Ældre vinduer med blymaling
 • Rørbøjninger og rørisoleringer
 • Asbestholdige sålbænke og vægbeklædninger
 • Eternit

Se andre eksempler på renover-sikkert.dk og asbest-huset.dk

Ærø Kommune anbefaler, at bygherren får hjælp af en rådgiver til bygningskortlægningen, da den beskriver, hvordan man sikrer mod spredning af problematiske stoffer til nærmiljøet, og hvordan man sikrer arbejdsmiljøet for bygherren og håndværkere.

Ved byggearbejder, der frembringer mindre end et ton affald, kan bygherren undlade screening og bygningskortlægning, men inden aflevering til genbrugspladserne skal affaldet sorteres efter retningslinjerne på genbrugspladsen.

§27 Øvrige ordninger

§28 Ordning for storskrald

§28.1 Hvad er storskrald

Ordningen omfatter indsamling af storskrald som:

 • Møbler, gulvtæpper og andet inventar
 • Glasvæv og tapet med limrester
 • Flamingo
 • Hårde hvidevarer
 • Elektronikaffald
 • Metalskrot
 • Bygningsaffald af træ, laminat og lignende i små mængder; for eksempel. enkelte døre og vinduer.

Ordningen omfatter ikke tømning af hele dødsboer eller affald fra bygge- eller renoveringsopgaver, eller større oprydningsopgaver for eksempel i forbindelse med en flytning.

Ordningen omfatter ikke farligt og eksplosivt affald.

§28.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen

§28.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er organiseret som en henteordning.

Affald indsamles én gang i kvartalet efter direkte tilmelding.

Borgere, der ønsker affald afhentet skal kontakte den vorgnmand, som Ærø Forsyning har indgået aftale med, og bestille afhentning. Kontaktoplysninger fremgår af Ærø Forsynings hjemmeside og affaldsfolderen.

 • Affald skal være bundtet og bundet godt sammen. Et bundt må max. veje 15 kg.
 • Løst affald, som ikke er bundtet, skal sorteres og afleveres i klare affaldssække. Vægten på en sæk må ikke overstige 15 kg.
 • Løst affald, som hverken er i bundt eller sæk medtages som udgangspunkt ikke. Malerier, standerlamper og lignende betragtes ikke om løst affald.
 • Et større møbel eller for eksempel et køleskab sidestilles med et bundt, uanset vægt.
 • Stole og lignende der kan stables må afleveres i bundter, så længe vægten ikke overstiler 15 kg. pr. bundt.
 • Gulvtæpper skal være skåret op i mindre længder på ca. 100 cm i bredden.
 • Gulvtæppestykkerne skal være rullet sammen i tæpperuller. Hver tæpperulle skal være bundet sammen, så den ikke ruller op ved håndteringen.
 • Er et møbel eller lign. så tungt, at det ikke umiddelbart kan håndteres af én mand, skal bestiller kunne bistå ved læsningen.

Vognmanden medtager op til 10 bundter, affaldssække eller enheder møbler og hvidevarer pr. gang.

Der kan max. bestilles én afhentning pr. ejendom pr. kvartalsindsamling.

Vognmanden opkræver et kontantgebyr for afhentning af affaldet ved borgeren. Gebyret fremgår af gebyrbladet.

Ordningen gælder ikke for Birkholm.

Særligt for Birkholm

Storskrald i mindre mængde afleveres til Birkholmsposten.

En gang årligt foretages indsamling i form af bringeordning til særskilt skib. Ved storskrald forstås i denne sammenhæng også jern og metal, samt bygge- og anlægsaffald i større mængder.

Information til kommuner om kontaktperson:

Navn: Kirsten Johansen

E-mail: kjh@aeroekommune.dk

Telefon.: 63525026

Regulativet er vedtaget d. 23 marts 2022 og er trådt i kraft d. 01 januar 2023

 

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00