Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Regulativer Natur og miljø Regulativ for hønsehold i Ærø kommune

Regulativ for hønsehold i Ærø kommune

Hønsehold kan give anledning til støj- og lugtgener, som kan føre til naboklager. Ærø Kommune har derfor udarbejdet følgende regulativ for hønsehold i byzone og sommerhusområder.

§ 1 Lovgrundlag.

Regulativer er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.467 af 23.05.2016 om miljøregulering af visse aktiviteter.

§ 2 Gyldighedsområde.

Stk. 1. Forskriften er gældende for hønsehold i byzone og sommerhusområder i Ærø Kommune.

Stk. 2 Såfremt der i en gældende byplansvedtægt, lokalplan eller servitut er bestemmelser om hønsehold, skal disse også fortsat overholdes.

§ 3 Regler for indretning og drift af hønsehold.

Stk. 1. Hønseholdet må maksimalt bestå af 10 høner uanset størrelse og eventuelt 1 hane.

Stk. 2. Hønseholdet skal etableres med et hønsehus samt en hønsegård. Hvis hønsene færdes udenfor hønsegården, skal hønsenes frie færden sikres begrænset til grundejerens ejendom.

Stk. 3. Hønsegården skal være etableret mindst 2,5 meter fra naboskel, og hønsehuset skal opfylde krav om placering på grunden jævnfør bygningsreglementets krav herom.

Stk. 4. Ved hold af hane skal hønseholdet holdes inde i et mørklagt hønsehus fra klokken 19.00 indtil klokken 7.00 mandag til fredag og indtil klokken 8.00 på lørdage samt søn- og helligdage. Der må ikke være tændt lys i hønsehuset i ovennævnte tidsrum.

Stk. 5. I perioden april til november kan hønseholdet udvides med kyllinger. Der må til enhver tid kun være en hane i hønseholdet, der kan gale.

Stk. 6. Hønseholdet må ikke give anledning til lugtgener. Gødningen skal enten opbevares i en lukket beholder indtil bortskaffelse kan finde sted, iblandes jorden til gødningsformål eller tilsættes komposten i en lukket kompostbeholder.

Stk. 7. Hønseholdet må ikke fodres på en måde, så det tiltrækker rotter eller andre skadedyr. Foderet skal opbevares i tætte, lukkede beholder.

§ 4 Påbud og forbud.

Stk. 1. Hvis hønseholdet giver anledning til væsentlige gener, kan Ærø Kommune give påbud om afhjælpende foranstaltninger

Stk. 2 Kan generne ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud i medfør af regulativet, kan Ærø Kommune nedlægge forbud mod hønseholdet, herunder hanehold.

§ 5 Klage og dispensation.

Stk. 1. Ærø Kommunes afgørelse i henhold til dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Kommunen kan efter skriftlig ansøgning meddele dispensation fra reglerne i denne forskrift, når særlige forhold taler herfor.

Stk. 3. Teknisk Afdeling har kompetence til at træffe afgørelser i henhold til regulativets bestemmelser.

§ 6 Overtrædelse af regulativet.

Stk. 1 Overtrædelse af regulativets § 3 og afgørelser truffet af Ærø Kommune i medfør af § 4 kan straffes med bøde efter den i §1 nævnte bekendtgørelse.

§ 7 Ikrafttrædelse.

Stk. 1 Regulativet træder i kraft den 1. november 2017. Eksisterende fjerkræ- og fuglehold skal dog først indrettes og drives i overensstemmelse med regulativet senest 6 måneder efter ikrafttrædelse.

Regulativet er vedtaget af Økonomiudvalget den 5. oktober 2017.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00