Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Regulativer Natur og miljø Regulativ for gaskanoner mod fugleflokke

Regulativ for gaskanoner mod fugleflokke

I medfør af § 20 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter1, fastsætter Ærø Kommune:

§1. Anvendelse af gaskanoner skal ske under hensyn til omgivelserne.

Stk. 2. På alle arealer skal anvendelse af gaskanoner ske under iagttagelse af det forhold, at fugleflokke bedst skræmmes ved anvendelse af pauser og varierende virkemidler.

§2. Inden for 600 m fra boligers udendørs opholdsarealer i byzone og anden tættere bebyggelse over 5 beboelsesejendomme, må gaskanoner ikke anvendes.

Stk. 2 Afstanden måles fra nærmeste bebyggelses skelgrænse

Stk. 3. Mellem 600 - 1000 m fra byzone og anden tættere bebyggelse over 5 beboelsesejendomme, må gaskanoner kun anvendes når der skydes bort fra boligområder i en vinkel på mindst 60° mel­lem skudlinjen og den gennemsnitlige tangent (kurvekorrektion) til boligområdets afgrænsning.

§3. Gaskanoner må ikke anvendes mellem solnedgang og solopgang.

Stk. 2. Brug af gaskanoner inden for 1000 m fra byzone og anden tættere bebyggelse over 5 beboelsesejendomme må ikke ske

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Fredag 17:00 - 07:00
Lørdag 14:00 - 07:00
Søn- og helligdage Hele døgnet

 

§4. I forhold til boliger i den øvrige del af landzonen gælder afstandskravene og skydetiderne i §§ 2-3.

Stk. 2. Kravene kan dog fraviges, hvis de berørte beboere giver samtykke hertil.

§5. Skudintervallet skal være mindst 10 minutter. Der tillades ikke dobbeltskud.

§6. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra ovenstående bestemmelser.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige belastende tilfælde meddele yderligere krav.

§7. Ved overtrædelse af ovennævnte bestemmelser meddeles forbud mod drift.

Stk. 2. Politiet inddrages i nødvendigt omfang i sagen. I straffesager indstilles til bøde.

§8. Nærværende regulativ og afgørelser efter dette kan ikke påklages til anden administrativ myn­dighed.

§9. Dette regulativ træder i kraft den 1. juli 2017.

§10. Således vedtaget af Økonomiudvalget den 30. maj 2017

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00