Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Regulativer Natur og miljø Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald

§1 Formål med videre

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Ærø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse med videre med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes. Hvis kommunalbestyrelsen har valgt at tilbyde indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret af virksomheder, der producerer affald, der art og mængde svarer til en husholdnings eller indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret på øer uden fast broforbindelse, skal bestemmelserne for ordninger i standardregulativ for husholdninger dog overholdes.

§2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affaldsregualtiver, -gebyrer og -aktører med videre (affaldsaktørbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen).

§3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til enhver tid gældende lovgrundlag.

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune har, jf. reglerne for ikke brofaste øer, valgt at tilbyde indsamling af erhvervsaffald i 8 fraktioner fra erhvervsvirksomheder. Der tilbydes indsamling af madaffald, pap- og papiraffald, plast- og fødevarekartonaffald, metalaffald, glasaffald og restaffald.

§4 Registrering af udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr med videre

§5 Gebyrer og priser

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer og priser i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsaktørbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer og priser. Gebyrbladet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

§6 Klage med videre

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen ikke indbringes for anden administrativ myndighed

Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelsesloven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser.

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af dette regulativ.

Ankestyrelsen fører ikke tilsyn, idet omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

§7 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsaktørbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Der kan efter affaldsaktørbekendtgørelsen pålægges selskaber med videre (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§8 Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknisk Afdeling til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Ærø Affald A/S under Ærø Forsyning A/S til at drive kommunens affaldsordninger. Ærø Forsyning A/S kan meddele henstillinger af driftsmæssig karakter.

§9 Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den 26-04-2023.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

Regulativ for Erhvervsaffald for Ærø kommune, godkendt 12-12-2012

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 19-04-2023.

Peter Hansted         
Borgmester 

Allan Krogh Filtenborg
Kommunaldirektør 

§10 Ordning for husholdningslignende restaffald

§10.1 Hvad er husholdningslignende restaffald

Husholdningslignende restaffald er restaffald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til restaffald fra private husholdninger.

Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Herudover omfatter restaffald erhvervsaffald, som er egnet til forbrænding og som ikke kan udsorteres til materialegenanvendelse. De forskellige typer restaffald må sammenblandes.

§10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Ærø Kommune.

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune har, jf. reglerne for ikke brofaste øer, valgt at tilbyde indsamling af erhvervsaffald i 8 fraktioner fra erhvervsvirksomheder. Der tilbydes indsamling af madaffald, pap- og papiraffald, plast- og fødevarekartonaffald, metalaffald, glasaffald og restaffald.

§10.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en henteordning.

Virksomheder må håndtere husholdningslignende restaffald via virksomhedens småt forbrændingsegnede affald.

Virksomhederne må selv vælge indsamler af restaffald. Det er et krav, at der er tale om en godkendt indsamler registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister, og at det kan dokumenteres, at affaldet er sorteret og afleveres til et godkendt affaldsforbrændingsanlæg.

§10.4 Beholdere

Der tilbydes under den kommunale ordning beholdere i følgende størrelser: 370 liter og 660 liter.

To eller flere virksomheder kan, efter anmodning til kommunalbestyrelsen, dele beholdere til restaffald.

Det påhviler desuden virksomheden at efterkomme de bestemmelser, kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille supplerende krav til beholdere.

Virksomheden må benytte egne beholdere på 370 liter eller 660 liter, såfremt de er egnet til tømning under den kommunale ordning.

Virksomheden kan leje beholdere af Ærø Affald A/S. Vedligehold af beholdere påhviler ejer.

Hvis virksomheden indgår aftale om indsamling af restaffald med en anden indsamler end

Ærø Affald A/S, reguleres størrelse på beholdere samt betalingsvilkår imellem virksomheden og indsamlingsvirksomheden.

§10.5 Kapacitet for beholdere

Kapacitetsbehovet afgøres af virksomheden. Virksomheden må således også vælge selv at køre restaffald til genbrugspladsen i Husmarken. Virksomheden skal til enhver tid kunne dokumentere, hvordan restaffald bortskaffes.

Hvis virksomhedens behov kan dækkes af en ordning omfattet af Ærø Kommunes Regulativ for husholdningsaffald, må denne ordning benyttes.

§10.6 Anbringelse af beholdere

Afhentning af beholdere skal kunne ske let og uhindret.

Ved placering af beholdere ved offentlig eller privat fællesvej må afstanden ikke overstige 2 meter.

Ved placering inde på grunden skal skraldebilen kunne køre uhindret hen til afhentningsstedet, uden at skulle bakke ind eller ud fra virksomheden.

Standpladsen til beholdere skal:

 • Have en frihøjde på mindst 2,2 meter
 • Have et fast underlag for eksempel fliser
 • Der skal være plads omkring beholderen, så skraldemanden kan manøvrere rundt med beholderen.
 • Gribehåndtaget og hjul på beholderen skal vende ud mod skraldemanden på tømningsdagen. Altså; væk fra husmur, stakit eller lignende

§10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen.

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen, herunder eventuelt affaldssæk.

Uhygiejnisk affald skal være tilstrækkeligt emballeret i lukkede og tætte emballager.

§10.8 Renholdelse af beholdere

Det påhviler den enkelte virksomhed selv at renholde sin beholder, så der ikke opstår uhygiejniske forhold.

§10.9 Afhentning af husholdningslignende restaffald

Der tilbydes afhentning på uge-, 14 dags- eller månedsbasis.

§10.10 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding af affaldsordninger kan ske ved henvendelse til:

Ærø Forsyning A/S
Industrivej 6
5960 Marstal

Enten ved at benytte Virk.dk eller ved at sende en mail til fas@aeroeforsyning.dk

§11 Ordning for genbrugsplads(-en eller -erne)

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugsplads til modtagelse af affald.

§11.1 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for virksomheder, som er hjemhørende i kommunen, og virksomheder, som ikke er hjemhørende i kommunen, herunder udenlandske virksomheder.

Virksomheder, der betaler grundgebyr i henhold til Regulativ for husholdningsaffald, har fri adgang til at aflevere affald svarende i sammensætning og mængde til affald fra en privat husholdning. Overstiger mængden af affald til genbrugspladsen, hvad der kan forventes at opstå i en almindelig husholdning, er virksomheden også omfattet af §11

§11.2 Adgang til genbrugsplads[-en eller -erne]

Virksomheder har efter affaldsaktørbekendtgørelsen adgang til plads[-en eller -erne] i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på køretøjet monteret trailer.

Ordensreglementet for genbrugsplads[-en eller -erne] skal følges.

Adgang til genbrugspladsen gælder også traktorer, hvis de overholder affaldsbekendtgørelsens bestemmelser. Traktorer med påmonteret liftkasse har ligeledes adgang. Gummivogne og andre landbrugsvogne sidestilles ikke med en trailer.

På genbrugspladsen kan virksomheden eller en repræsentant for virksomheden aflevere alle former for sorteret affald fra virksomheden, bortset fra madaffald og husholdningslignende restaffald.

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Ærø Affald A/S, personer kontraktmæssigt tilknyttet Ærø Affald A/S samt Teknisk Afdeling til at forespørge om dokumentation for virksomhedens tilhørsforhold, herunder oplysning om CVR-nr., såfremt der er tvivl herom.

Alle virksomheder, der ønsker adgang til genbrugspladsen, skal lade sig registrere på

Ærø Kommunes Affaldsanlæg og have et indvejningskort til anlægget, så affaldsmængden kan registreres. Adgang kan alene ske ved benyttelse af brovægten. Der afregnes efter vægt og betaling af gebyr sker månedligt i henhold til reglerne for Ærø Kommunes Affaldsanlæg. Gebyr pr. ton affald fremgår af gebyrbladet.

Farligt affald er undtaget disse regler og registreres særskilt.

§11.3 Sortering på genbrugsplads(-en eller -erne)

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsplads[- en eller -erne] skal der efter affaldsaktørbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsplads [-en eller -erne].

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladsen. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges.

§11.4 Vægtbegrænsning

Den enkelte virksomhed (den gebyrbetalende produktionsenhed) må efter affaldsaktørbekendtgørelsen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugsplads[-en eller -erne]. Dette gælder dog ikke for bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i batteribekendtgørelsen, samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger omfattet af producentansvar, som defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen udsteder efter affaldsaktørbekendtgørelsen en kvittering for det modtagne farlige affald.

§12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald

§12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald

Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, der er omfattet af definitionen af farligt affald i affaldsbekendtgørelsen, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald.

Ordningen omfatter indsamling af farligt affald som:

 • Organiske og organiske halogenfrie forbindelser.
 • Olieaffald, som ikke kan genanvendes.
 • Tungmetalholdigt affald.
 • Asbestholdigt affald.
 • PCB-holdigt affald.

Foruden eksplosivt affald omfatter ordningen ikke farligt affald, der er omfattet af særlig regulering som:

 • Elektriske og elektroniske produkter (WEEE)
 • Bærbare batterier og akkumulatorer.
 • Radioaktivt affald.
 • Ammunition.
 • Udtjente køretøjer.
 • Asbestholdigt byggeaffald.
 • PCB-holdigt byggeaffald.
 • Flyveaske.
 • Shredderaffald.

§12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Ærø Kommune.

§12.3 Beskrivelse af ordningen

Virksomheder der betaler grundgebyr i henhold til Regulativ for husholdningsaffald må benytte rød kasse til aflevering af farligt affald. Øvrige virksomheder er omfattet af § 12.

Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal sikre, at farligt affald er forsvarligt emballeret.

Emballagen skal være udformet efter følgende retningslinjer:

Emballagen skal være tæt og lukket tæt til, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud. Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette. Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde.

Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns.

Opbevaringen skal følge retningslinjerne:

Farligt affald, der afhentes emballeret, skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand.

Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde. Kan oplagspladsen ikke tilkøres direkte, skal virksomheden inden afhentningen selv bringe affaldet til det nærmeste sted på eller ved virksomheden, som kan tilkøres.

Beholdere skal være løftet fra gulvet, så eventuelle utætheder opdages, og således at spild ikke beskadiger andre beholdere. Oplagspladsen skal være placeret på virksomhedens område, således at indsamleren/transportøren kan køre direkte til stativet, beholderen eller containeren for at foretage læsning.

Opbevaring af flydende uemballeret affald kan ske på følgende måder:

Affaldet kan opbevares i tankanlæg. Tanken skal være egnet til den pågældende affaldstype og så tæt, at spild og fordampning undgås.

Tanken skal være udformet, så tømning kan foregå forsvarligt og være forsynet med sikkerhedsspuns, hvis der er risiko for overtryk

Såfremt der benyttes overjordiske ståltanke, skal de(n) være placeret på en konstruktion hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted. Afstanden fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 15 cm.

Plasttanke, der er godkendt til direkte placering på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. Nedgravede tankanlæg må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Kan oplagspladsen ikke tilkøres direkte, skal virksomheden inden afhentningen selv bringe affaldet til det nærmeste sted på eller ved virksomheden, som kan tilkøres.

Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres. Mindre mængder skal afleveres efter behov, dog mindst 1 gang årligt.

Eksplosivt affald skal efter affaldsbekendtgørelsen håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en godkendt affaldsmodtager.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret.

§13 Ordning for klinisk risikoaffald

§13.1 Hvad er klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er affald, som ved direkte kontakt kan indebære en særlig risiko ved håndtering som:

 • Skærende og stikkende genstande.
 • Smitteførende affald.
 • Vævsaffald.

Ordningen omfatter klinisk risikoaffald fra alle producenter af klinisk risikoaffald i sundhedssektoren i Ærø Kommune. Sundhedssektoren omfatter sygehuse, fødeklinikker og behandlingsinstitutioner, plejehjem, hjemmeplejeordninger, læge- og tandlægeklinikker, praktiserende jordemødre, svineproducenter m.fl.

§13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Ærø Kommune

§13.3 Beskrivelse af ordningen

Virksomheder fra sundhedssektoren kan aflevere klinisk risikoaffald på apoteker beliggende i kommunen.

Virksomheden skal sortere klinisk risikoaffald ved kilden (produktionsstedet) og opsamle det i egnede emballager.

Sorteringen skal ske efter følgende retningslinier:

Smitteførende affald opsamles på produktionsstedet i plastposer, plastspande eller lignende

Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt og lufttæt, før affaldet forlader produktionsstedet.

Skærende og stikkende genstande, for eksempel kanyler, lægges straks efter brugen i gennemsigtige egnede og brudsikre beholdere. Beholderen skal være tør og må ikke indeholde for eksempel desinfektionsvæske. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet

Vævsaffald skal indsamles særskilt og opsamles i plastposer, plastspande eller lignende. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet. Vævsaffald skal behandles .

Ved tvivl om hvorvidt affald er klinisk risikoaffald, skal affaldet betragtes som klinisk risikoaffald og håndteres i overensstemmelse med retningslinierne herfor.

Her kan for eksempel fastsættes krav til nedkøling, mærkning og behandling af affaldet.

Virksomheden skal emballere klinisk risikoaffald i den endelige emballage.

Affaldet føres herefter til egnet opbevaringssted før afhentning til behandling.

Klinisk risikoaffald må ikke stå tilgængeligt for offentligheden.

Klinisk risikoaffald må ikke trykkes eller sammenpresses i emballagen, så der opstår risiko for perforering.

Emballager må ikke fyldes mere, end at de kan lukkes uden sammenpresning af affaldet.

I tilfælde, hvor en emballage er blevet gennemvædet eller på anden måde beskadiget, skal virksomheden sikre, at der sker omemballering af det kliniske risikoaffald.

Omemballeringen skal ske ved anvendelse af en større beholder af samme eller bedre kvalitet, så den uegnede/beskadigede emballage ikke åbnes, men blot emballeres i en større, egnet emballage.

Flergangsemballager skal holdes rene og hygiejniske. Ved anvendelse af flergangsemballager skal renholdelsen tilrettelægges, så der ikke opstår risiko for smitteoverførsel og uhygiejniske forhold.

Hos virksomheder med centrale opsamlingssteder (for eksempel sygehuse) skal de fyldte emballager transporteres til det centrale opsamlingssted samme dag, de er fyldt. Vævsaffald skal transporteres til et centralt opbevaringssted samme dag, som det er produceret.

§14 Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald

§14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald

Ordningen omfatter ikke-genanvendelig PVC-affald, som typisk er blød PVC som:

 • Regntøj og gummistøvler.
 • Vandslanger.
 • Voksdug.

§14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Ærø Kommune.

§14.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en bringeordning.

Ikke-genanvendelig PVC-affald kan afleveres på genbrugspladsen. Større mængder ikke- genanvendeligt PVC-affald skal transporteres direkte til deponering.

§15 Ordning for forbrændingsegnet affald

§15.1 Hvad er forbrændingsegnet affald

Forbrændingsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

§15.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder alle virksomheden i kommunen.

§15.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en bringeordning.

Det er tilladt for gartnerier, ansvarlige for naturplejeaktiviteter med videre at afbrænde eget haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt.

Forbrændingsegnet affald modtages som småt brændbart affald og stort brændbart affald i følgende størrelser:

Småt brændbart affald er forbrændingsegnet affald, hvor enkeltdelene har en maksimal længde på 100 cm, og hvor ingen kompakte dele er større end 100 x 50 cm x 50 cm.

Stort brændbart affald er forbrændingsegnet affald, hvor enkeltdelene har en maksimal længde på 300 cm, og hvor ingen kompakte dele er større end 300 x 125 x 20 cm og en vægt på maks. 80 kg.

Forbrændingsegnet affald kan indvejes på Ærø Kommunes Affaldsanlæg i Husmarken.

§16 Ordning for deponeringsegnet affald

§16.1 Hvad er deponeringsegnet affald

Deponeringsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af deponeringsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

Deponeringsegnet affald, der ikke er egnet til materialenyttiggørelse eller forbrænding. Det kan være:

 • Affald efter ildebrand,
 • Betonbunden asbest, eternit
 • Blød PVC-plast - se også §14

§16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder alle virksomheder i kommunen.

§16.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en bringeordning.

Følgende affaldstyper må ikke afleveres til deponering: Affald i flydende form, dog ikke slam

Affald som under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 3.

Klinisk risikoaffald, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2, punkt 18. Dæk med en udvendig diameter på over 1,40 meter

Ituskårne dæk.

Affald der ikke har været underkastet forbehandling. Kravet om forbehandling inden deponering kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller faren for menneskers sundhed eller miljøet.

Forbehandling er defineret i affaldsbekendtgørelsen.

Affald, som er indsamlet særskilt til forberedelse til henblik på genbrug og genanvendelse med undtagelse af affald, som hidrører fra efterfølgende behandling af det særskilt indsamlede affald, for hvilket deponering giver det bedste miljøresultat.

Affald til deponering anvises af kommunalbestyrelsen til miljøgodkendt deponeringsanlæg eller specialdepot.

Virksomheden, eller i dennes fravær den fysiske eller juridiske person, som er ansvarlig for håndteringen af affaldet, er forpligtet til at sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag om grundlæggende karakterisering af affald og bilag om metoder og kvalitetskrav til prøvetagning, test og analyse i deponeringsbekendtgørelsen, når et læs affald ønskes afleveret på deponeringsanlægget. Affaldsproducenten er samtidig ansvarlig for, at karakteriseringsoplysningerne er korrekte.

Hvis affaldsproducenten har kendskab til eller begrundet mistanke om, at affaldet indeholder andre potentielt miljøskadelige stoffer end dem, der er omfattet af bilag om grundlæggende karakterisering af affald i deponeringsbekendtgørelsen, er det affaldsproducentens ansvar at sikre, at de pågældende stoffer medtages i den grundlæggende karakterisering.

Udtagning af prøver i forbindelse med den grundlæggende karakterisering og overensstemmelsestestning skal udføres efter en prøvetagningsplan, som affaldsproducenten er forpligtet til at udarbejde i overensstemmelse med DS/EN 14899.

Prøvetagningsplanen skal udarbejdes af en person med fornøden kompetence, jf. bilag om testning i forbindelse med grundlæggende karakterisering og overensstemmelsestestning i deponeringsbekendtgørelsen.

Prøvetageren skal være akkrediteret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17025 eller personcertificeret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17024, jf. bilag om testning i forbindelse med grundlæggende karakterisering og overensstemmelsestestning i deponeringsbekendtgørelsen.

Testning og kemiske analyser i forbindelse med den grundlæggende karakterisering og overensstemmelsestestning af en affaldstype samt analyser, der udføres som led i grundvandsmoniteringen og i de øvrige kontrol- og overvågningsprocedurer, skal udføres af akkrediterede laboratorier eller af ikke-akkrediterede laboratorier godkendt af tilsynsmyndigheden.

Hvis ikke-akkrediterede laboratorier godkendes og dermed foretager testningen, skal deponeringsanlægget dokumentere over for tilsynsmyndigheden, at det pågældende laboratorium har erfaring med relevante testmetoder, ligesom deponeringsanlægget skal dokumentere, at laboratoriet er i besiddelse af et effektivt kvalitetssikringssystem.

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem virksomheden og modtageanlæg.

Virksomheden skal aflevere affald til deponering på Klintholm I/S. Mindre mængder kan afleveres på Ærø Kommuens Affaldsanlæg i Husmarken, herunder også på genbrugspladsen.

§17 Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere

§17.1 Hvad er affald fra olie- og benzinudskillere

Affald der opstår i forbindelse med tømning af olie- og benzinudskillere er klassificeret som blandet farligt affald og består af det affald der opstår i forbindelse med tømning, for eksempel:

 • Sand,
 • olie eller benzin og
 • vand

Olie- og benzinudskillere skal etableres overalt, hvor der under normal drift forekommer olie- eller benzinholdigt afløbsvand, og hvor der er risiko for benzin- eller oliespild.

Etablering af olie- og benzinudskillere udskillere kræver en udledningstilladelse til spildevandet.

Retningslinierne for dimensionering og drift af olieudskilleranlæg skal følges.

§17.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle olie- og benzinudskillere (herefter ”udskillere”) med tilhørende magasinbrønde og sandfang, der er etableret hos virksomheder samt offentlige og private institutioner i Ærø kommune.

I tvivlstilfælde afgør Ærø Kommune, om udskilleren er omfattet af ordningen.

Anvendes udskilleren ikke, kan Ærø Kommune give tilladelse til, at den afblændes, sløjfes eller bypasses. Udskilleren skal derefter afmeldes fra indsamlingsordningen.

§17.3 Beskrivelse af ordningen

Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere er en fælleskommunal indsamlingsordning i form af en henteordning, som administreres af:

Modtagestation Syddanmark I/S (herefter benævnt MOTAS)
Vejlbyvej 21
7000 Fredericia
www.motas.dk

Ordningen omfatter begrænset kontrol af de omfattede udskillere med tilhørende magasinbrønde og sandfang, tømning af disse samt nyttiggørelse eller bortskaffelse af det affald der opstår i forbindelse hermed.

Ved begrænset kontrol forståes en begrænset driftmæssig kontrol, hvorved olie- og benzinudskiller, magasinbrønd og sandfang undersøges for mængden af udskilt olie/benzin og bundslam, samt kontrol af korrekt vandstand samt synlige tegn på skader eller utætheder.

Minimum 1 gang årligt foretages måling og registrering af udskilte affaldsmængder i udskiller/magasinbrønd og i sandfang samt oplysning om synlige fejl og mangler.

Ærø Kommune kan efter behov ændre den planlagte tømningsfrekvens efter forudgående varsel på 4 uger til affaldsproducenten/ejeren af udskilleren.

Ved udskilt olie/benzinlag i udskilleren foretages en normaltømning.

Ved normaltømning forstås, at udskilt olie/benzin opsuges fra overfladen af olie- og benzinudskilleren/magasinbrønden.

Ved udskilt bundslam i udskilleren foretages en bundtømning. Ved udskilt bundslam i sandfanget foretages en bundtømning.

Ved udskilt olie eller bundslam i magasinbrønden foretages en bundtømning.

Ved bundtømning forstås, at al væske og udskilt bundslam opsuges fra bunden af olie- og benzinudskiller/magasinbrønd og/eller tilhørende sandfang.

Affaldsproducenten modtager en rapport efter besøg indeholdende observationer om:

 • Målt indhold af udskilt olie og bundslam.
 • Vandstanden i udskilleren.
 • Sandfang før udskilleren.
 • Udskiller/magasinbrønd og sandfangs umiddelbare tilstand.
 • Opsuget affaldsmængde.

Ved fejl eller mangler på udskiller/magasinbrønd og sandfang har affaldsproducenten og Modtagestation Syddanmark pligt til at informere kommunen herom.

Ved manglende mulighed for at tømme/kontrollere udskiller/magasinbrønd og sandfang har Modtagestation Syddanmark pligt til at informere kommunen herom.

Bundtømning af udskilleren og det foranstående sandfang skal ske efter behov, dog minimum hvert 3. år.

Affaldsproducenten skal anvise/anlægge de fornødne adgangsveje, samt sikre hensigtsmæssige arbejdsforhold for personer og materiel i forbindelse med kontrol og tømning af udskiller, magasinbrønd og sandfang

Dæksler og lignende skal være synlige og ført op til terrænhøjde samt være let aftagelige.

Affaldsproducenten skal føre løbende kontrol med, at udskiller, magasinbrønd og sandfang fungerer efter hensigten, og påse, at udskilleren altid er vandfyldt.

Affaldsproducenten er ansvarlig for at udskiller, magasinbrønd og sandfang fungerer efter hensigten.

Affaldsproducenten er ansvarlig for, at udskilleren straks fyldes med vand efter tømning.

Hvis den planlagte tømningsfrekvens ikke er tilstrækkelig, skal affaldsproducenten rekvirere ekstra tømning hos Modtagestation Syddanmark I/S.

Affaldsproducenten skal, uanset tømningsfrekvens, rekvirere tømning, senest når udskilleren har opbrugt 70% af sin kapacitet eller i henhold til vilkårene i en meddelt udledningstilladelse.

For udskillere, der er omfattet af bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg og som modtager afløbsvand fra en påfyldningsplads og tillige er uden magasinbrønd, skal affaldsproducenten dog rekvirere tømning senest når udskilleren har opbrugt 30% af sin kapacitet.

Olie- og benzinudskillere, der anvendes som sikkerhed mod forureninger ved samlet spild på for eksempel tankanlæg og påfyldningspladser, skal tømmes efter enhver tilførsel af olie eller benzin. Kommunen kan i særlige tilfælde foranledige ekstra tømning af en udskiller med tilhørende magasinbrønd og sandfang på grundejerens regning.

Kommunen tilmelder og afmelder udskiller, magasinbrønd og sandfang til indsamlingsordningen.

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem virksomheden og modtageanlægget og /eller transportøren.

Yderligere informationer kan findes på www.motas.dk

§18 Ordning for madaffald

§18.1 Hvad er madaffald

Madaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Som madaffald sorteres animalske og vegetabilske madrester, fødevarer der er blevet for gamle, samt fraskær og skræller fra råvarer til madlavning.

Madaffald kan være:

 • Frugt og grønt
 • Kaffefiltre og teposer i papir
 • Æggeskaller
 • Kød og pålægsrester
 • Fisk og skaldyr
 • Mindre knogler (fjerkræ, ribben fra gris og lam)
 • Brød og kager
 • Ris og pasta
 • Ost- og mælkeprodukter
 • Fedt og sovs
 • Blomsterbuketter
 • Brugt køkkenrullepapir med mad-/drikkeaffald

Affaldet må ikke indeholde uønskede stoffer, der er skadeligt på landbrugsjord eller svært nedbrydelig, fx emballage, cigaretskod og aske.

§18.2 Hvem gælder ordningen for

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune har, jf. reglerne for ikke brofaste øer, valgt at tilbyde indsamling af erhvervsaffald i 8 fraktioner fra erhvervsvirksomheder. Der tilbydes indsamling af madaffald, pap- og papiraffald, plast- og fødevarekartonaffald, metalaffald, glasaffald og restaffald.

§18.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en henteordning.

Virksomheden må selv vælge indsamler af madaffald. Det er et krav, at der er tale om en godkendt indsamler registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister, og det kan dokumenteres at affaldet er sorteret og afleveres til et godkendt biogasanlæg.

§18.4 Beholdere

Der tilbydes under den kommunale ordning en beholder på 240 liter.

To eller flere virksomheder kan, efter anmodning til kommunalbestyrelsen, dele beholdere til madaffald.

Det påhviler desuden virksomheden at efterkomme de bestemmelser, kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille supplerende krav til beholdere.

Virksomheden må benytte egne beholdere på 240 liter, såfremt de er egnet til tømning under den kommunale ordning.

Virksomheden kan leje beholdere af Ærø Affald A/S. Vedligehold af beholdere påhviler ejer.

Hvis virksomheden indgår aftale om indsamling af madaffald med en anden indsamler end Ærø Affald A/S, reguleres størrelse på beholdere samt betalingvilkår imellem virksomheden og indsamlingsvirksomheden.

§18.5 Kapacitet for beholdere

Kapacitetsbehovet afgøres af virksomheden. Virksomheden skal til enhver tid kunne dokumentere, hvordan madaffald bortskaffes.

Der kan ikke afleveres madaffald på genbrugspladsen.

Hvis virksomhedens behov kan dækkes af en ordning omfattet af Ærø Kommunes Regulativ for husholdningsaffald, må denne ordning benyttes.

§18.6 Anbringelse af beholdere

Afhentning af beholdere skal kunne ske let og uhindret.

Ved placering af beholdere ved offentlig eller privat fællesvej må afstanden ikke overstige 2 meter.

Ved placering inde på grunden skal skraldebilen kunne køre uhindret hen til afhentningsstedet uden at skulle bakke ind eller ud fra virksomheden.

Standpladsen til beholdere skal:

 • Have en frihøjde på mindst 2,2 meter
 • Have et fast underlag fx fliser
 • Der skal være plads omkring beholderen, så skraldemanden kan manøvrere rundt med beholderen.
 • Gribehåndtaget og hjul på beholderen skal vende ud mod skraldemanden på tømningsdagen. Altså; væk fra husmur, stakit eller lignende.

§18.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen.

§18.8 Renholdelse af beholdere

Det påhviler den enkelte virksomhed selv at renholde sin beholder, så der ikke opstår uhygiejniske forhold.

§18.9 Afhentning af madaffald

Der tilbydes afhentning på dags-, uge- eller 14 dagsbasis.

§18.10 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding af affaldsordninger kan ske ved henvendelse til:

Ærø Forsyning A/S
Industrivej 6
5960 Marstal

Enten ved at benytte Virk.dk eller ved at sende en mail til fas@aeroeforsyning.dk

§19 Ordning for glasaffald

§19.1 Hvad er glasaffald

Glasaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Glas kan være:

 • Glasflasker (uden pant)
 • Konservesglas
 • Glasemballage
 • Drikkeglas
 • Vitaminglas
 • Glasskår fra ovenstående

Glasaffald må ikke bestå af særlige glastyper, der kan give problemer i genanvendelsen, fx ildfaste fade, planglas fra vinduer og spejle.

Glasaffald må ikke bestå af særlige glastyper, der kan give problemer ved håndtering, fx kemikalieflasker og medicinglas. Disse skal afleveres på genbrugspladsen som farligt affald.

§19.2 Hvem gælder ordningen for

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune har, jf. reglerne for ikke brofaste øer, valgt at tilbyde indsamling af erhvervsaffald i 8 fraktioner fra erhvervsvirksomheder. Der tilbydes indsamling af madaffald, pap- og papiraffald, plast- og fødevarekartonaffald, metalaffald, glasaffald og restaffald.

§19.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en henteordning.

Virksomheden må selv vælge indsamler af glasaffald. Det er et krav, at der er tale om en godkendt indsamler registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister, og det kan dokumenteres at affaldet er sorteret og afleveres til et godkendt oparbejdningsanlæg.

§19.4 Beholdere

Der tilbydes under den kommunale ordning en beholder på 370 liter.

To eller flere virksomheder kan, efter anmodning til kommunalbestyrelsen, dele beholdere til glasaffald.

Det påhviler desuden virksomheden at efterkomme de bestemmelser, kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille supplerende krav til beholdere.

Virksomheden må benytte egne beholdere på 370 liter, såfremt de er egnet til tømning under den kommunale ordning.

Virksomheden kan leje beholdere af Ærø Affald A/S.

Vedligehold af beholdere påhviler ejer.

Hvis virksomheden indgår aftale om indsamling af glasaffald med en anden indsamler end Ærø Affald A/S, reguleres størrelse på beholdere samt betalingvilkår imellem virksomheden og indsamlingsvirksomheden.

§19.5 Kapacitet for beholdere

Kapacitetsbehovet afgøres af virksomheden. Virksomheden må således vælge selv at køre glasaffald til genbrugspladsen i Husmarken.Virksomheden skal til enhver tid kunne dokumentere, hvordan glasaffald bortskaffes.

Hvis virksomhedens behov kan dækkes af en ordning omfattet af Ærø Kommunes Regulativ for husholdningsaffald, må denne ordning benyttes.

§19.6 Anbringelse af beholdere

Jf. §17.6

§19.7 Anvendelse af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

§19.8 Renholdelse af beholdere

Jf. §17.8

§19.9 Afhentning af glasaffald

Der tilbydes afhentning på uge-, 14 dags- eller månedsbasis.

§19.10 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding af affaldsordninger kan ske ved henvendelse til:

Ærø Forsyning A/S
Industrivej 6
5960 Marstal

Enten ved at benytte Virk.dk eller ved at sende en mail til fas@aeroeforsyning.dk

§20 Ordning for metalaffald

§20.1 Hvad er metalaffald

Metalaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Metalaffald kan være:

 • Konservesdåser
 • Øl- og sodavandsdåser uden pant
 • Kapsler og låg
 • Fyrfadslysholdere
 • Gryder og pander
 • Bestik
 • Søm og skruer
 • Armaturer og blandingsbatterier
 • Kaffekapsler uden kaffe
 • Stanniol
 • Foliebakker

Metalemballage fra fødevarer skal være tømt og skrabet rent for mad- eller drikkevarer. Metalemballagen kan have belægninger af plast, men skal stadig sorteres som metal.

Metalaffald må ikke indeholde affald, der kan give problemer i genanvendelsen, fx elektronik, trykflasker og emballager til farligt affald.

§20.2 Hvem gælder ordningen for

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune har, jf. reglerne for ikke brofaste øer, valgt at tilbyde indsamling af erhvervsaffald i 8 fraktioner fra erhvervsvirksomheder. Der tilbydes indsamling af madaffald, pap- og papiraffald, plast- og fødevarekartonaffald, metalaffald, glasaffald og restaffald.

§20.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en henteordning.

Virksomheden må selv vælge indsamler af metalaffald. Det er et krav, at der er tale om en godkendt indsamler registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister, og det kan dokumenteres at affaldet er sorteret og afleveres til et godkendt oparbejdningsanlæg.

§20.4 Beholdere

Der tilbydes under den kommunale ordning beholdere i følgende størrelser: 370 liter og 660 liter.

Virksomheden må benytte egne beholdere på 370 liter eller 660 liter, såfremt de er egnet til tømning under den kommunale ordning. Virksomheden kan leje beholdere af Ærø Affald A/S. Vedligehold af beholdere påhviler ejer.

Hvis virksomheden indgår aftale om indsamling af metalaffald med en anden indsamler end Ærø Affald A/S, reguleres størrelse på beholdere samt betalingsvilkår imellem virksomheden og indsamlingsvirksomheden.

§20.5 Kapacitet for beholdere

Kapacitetsbehovet afgøres af virksomheden. Virksomheden må således vælge selv at køre metalaffald til genbrugspladsen i Husmarken.Virksomheden skal til enhver tid kunne dokumentere, hvordan metalaffald bortskaffes.

Hvis virksomhedens behov kan dækkes af en ordning omfattet af Ærø Kommunes Regulativ for husholdningsaffald, må denne ordning benyttes.

§20.6 Anbringelse af beholdere

Jf. §17.6

§20.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Jf. §18.7

§20.8 Renholdelse af beholdere

Jf. §17.8

§20.9 Afhentning af metalaffald

Der tilbydes afhentning på uge-, 14 dags- eller månedsbasis.

§20.10 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding af affaldsordninger kan ske ved henvendelse til:

Ærø Forsyning A/S
Industrivej 6
5960 Marstal

Enten ved at benytte Virk.dk eller ved at sende en mail til fas@aeroeforsyning.dk

§21 Ordning for plast- og fødevarekartonaffald

§21.1 Hvad er plast- og fødevarekartonaffald

Plastaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Plast er både blød- og hård plast og kan være:

 • Plastflasker (uden pant)
 • Plastdunke (fra fx rengøringsmidler med faremærket ”sundhedsfare” eller sæbe)
 • Plastbakker
 • Plastbøtter
 • Plastlåg
 • Plastposer (uden metalfilm)
 • Plastfolier og -film
 • Bobleplast
 • Omslag til cd’er og dvd’er
 • Plastlegetøj (uden elektronik)
 • Plastservice (ikke flamingo)

Fødevarekartoner er emballagekartoner, som har indeholdt mælk, juice, yoghurt, suppe, flåede tomater o.l.

Emballager, som har været anvendt til fødevarer, skal være tømt og skrabet rene. Plastaffaldet må ikke indeholde affald, der kan give problemer i genanvendelsen, fx emballage, der har indeholdt plante- og insektgift, PVC, plastprodukter med elektronik eller presenninger.

§21.2 Hvem gælder ordningen for

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune har, jf. reglerne for ikke brofaste øer, valgt at tilbyde indsamling af erhvervsaffald i 8 fraktioner fra erhvervsvirksomheder. Der tilbydes indsamling af madaffald, pap- og papiraffald, plast- og fødevarekartonaffald, metalaffald, glasaffald og restaffald.

§21.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en henteordning.

Virksomheden må selv vælge indsamler af plast- og fødevarekartonaffald. Det er et krav, at der er tale om en godkendt indsamler registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister, og det kan dokumenteres at affaldet er sorteret og afleveres til et godkendt oparbejdningsanlæg.

Under den kommunale ordning må plast- og fødevarekartonaffald sammenblandes. Andre indsamlere kan kræve at plast og fødevarekartoner indsamles adskilt. Udgangspunktet er, at al virksomhedens plast- og fødevarekartonaffald skal sorteres med henblik på genanvendelse.

§21.4 Beholdere

Der tilbydes under den kommunale ordning beholdere i følgende størrelser: 370 liter og 660 liter.

Virksomheden må benytte egne beholdere på 370 liter eller 660 liter, såfremt de er egnet til tømning under den kommunale ordning.

Virksomheden kan leje beholdere af Ærø Affald A/S. Vedligehold af beholdere påhviler ejer.

Hvis virksomheden indgår aftale om indsamling af plast- og fødevarekartonaffald med en anden indsamler end Ærø Affald A/S, reguleres størrelse på beholdere samt betalingsvilkår imellem virksomheden og indsamlingsvirksomheden.

§21.5 Kapacitet for beholdere

Kapacitetsbehovet afgøres af virksomheden. Virksomheden må således vælge selv at køre plast - og fødevarekartonaffald til genbrugspladsen i Husmarken.Virksomheden skal til enhver tid kunne dokumentere, hvordan affaldet bortskaffes.

Hvis virksomhedens behov kan dækkes af en ordning omfattet af Ærø Kommunes Regulativ for husholdningsaffald, må denne ordning benyttes.

§21.6 Anbringelse af beholdere

Jf. §17.6

§21.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Jf. §18.7

§21.8 Renholdelse af beholdere

Jf. §17.8

§21.9 Afhentning af plast- og fødevarekartonaffald

Der tilbydes afhentning på uge-, 14 dags- eller månedsbasis.

§21.10 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding af affaldsordninger kan ske ved henvendelse til:

Ærø Forsyning A/S
Industrivej 6
5960 Marstal

Enten ved at benytte Virk.dk eller ved at sende en mail til fas@aeroeforsyning.dk

§22 Ordning for pap- og papiraffald

§22.1 Hvad er pap- og papiraffald

Pap- og papiraffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Papiraffald kan være:

 • Aviser
 • Reklamer og brochurer
 • Tryksager
 • Magasiner
 • Kontorpapir med eller uden metalclips
 • Kuverter med eller uden rude
 • Poser i papir
 • Bonpapir Papaffald kan være:
 • Papkasser
 • Bølgepap
 • Papemballage
 • Kartonemballage

Pap og papir skal være rent og tørt. Affaldet må ikke indeholde uønskede stoffer eller materialer, der giver problemer i genanvendelsen, for eksempel flamingo, plast, belagte paptallerkener og papkrus, pizzabakker med madrester og lamineret papir.

§22.2 Hvem gælder ordningen for

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune har, jf. reglerne for ikke brofaste øer, valgt at tilbyde indsamling af erhvervsaffald i 8 fraktioner fra erhvervsvirksomheder. Der tilbydes indsamling af madaffald, pap- og papiraffald, plast- og fødevarekartonaffald, metalaffald, glasaffald og restaffald.

§22.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en henteordning.

Virksomheden må selv vælge indsamler af pap- og papiraffald. Det er et krav, at der er tale om en godkendt indsamler registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister, og det kan dokumenteres at affaldet er sorteret og afleveres til et godkendt oparbejdningsanlæg.

Under den kommunale ordning må pap- og papiaffald sammenblandes. Andre indsamlere kan kræve at pap og papir indsamles adskilt. Udgangspunktet er, at al virksomhedens pap- og papiraffald skal sorteres med henblik på genanvendelse.

§22.4 Beholdere

Der tilbydes under den kommunale ordning beholdere i følgende størrelser: 370 liter og 660 liter.

Virksomheden må benytte egne beholdere på 370 liter eller 660 liter, såfremt de er egnet til tømning under den kommunale ordning.

Virksomheden kan leje beholdere af Ærø Affald A/S. Vedligehold af beholdere påhviler ejer.

Hvis virksomheden indgår aftale om indsamling af pap- og papiraffald med en anden indsamler end Ærø Affald A/S, reguleres størrelse på beholdere samt betalingsvilkår imellem virksomheden og indsamlingsvirksomheden.

§22.5 Kapacitet for beholdere

Kapacitetsbehovet afgøres af virksomheden. Virksomheden må således vælge selv at køre pap- og papiraffald til genbrugspladsen i Husmarken.Virksomheden skal til enhver tid kunne dokumentere, hvordan affaldet bortskaffes.

Hvis virksomhedens behov kan dækkes af en ordning omfattet af Ærø Kommunes Regulativ for husholdningsaffald, må denne ordning benyttes.

§22.6 Anbringelse af beholdere

Jf. §17.6

§22.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Jf. §18.7

§22.9 Afhentning af pap- og papiraffald

Der tilbydes afhentning på uge-, 14 dags- eller månedsbasis.

§22.10 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding af affaldsordninger kan ske ved henvendelse til:

Ærø Forsyning A/S
Industrivej 6
5960 Marstal

Enten ved at benytte Virk.dk eller ved at sende en mail til fas@aeroeforsyning.dk

Information til kommuner om kontaktperson:

Navn: Kirsten Johansen

E-mail: kjo@aeroekommune.dk

Telefon: 63525022

Regulativet er vedtaget d. 19-04-2023 og er trådt i kraft d. 26-04- 2023

 

Læs også

Gebyrer

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00