Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Politikker Udbuds- og indkøbspolitik for Ærø kommune 2021

Udbuds- og indkøbspolitik for Ærø kommune 2021

1. Indledning

Ærø Kommunes indkøbs - og udbudspolitik danner rammerne for konkurrenceudsættelse i Ærø Kommune og afspejler Kommunalbestyrelsens beslutning på udbudsområdet.

Indkøbs - og udbudspolitikken indgår som et værktøj til at effektivisere kommunens arbejde, når en opgave udbydes. Med gennemsigtig konkurrenceudsættelse, vil Ærø Kommune sikre de bedste og mest ensartede vilkår for de leverandører, som findes på markedet i dag – både lokalt, nationalt samt internationalt.

Alle Ærø Kommunes indkøb er omfattet indkøbs - og udbudspolitikken. Det betyder i praksis, at politikken vedrører udbud af driftsopgaver, indkøb af varer, indkøb af tjenesteydelser og udbud af bygge - og anlægsopgave. Derfor er alle kommunens afdelinger og institutioner forpligtede til at leve op til indkøbs - og udbudspolitikken.

Med indkøbs - og udbudspolitikken får offentligheden, potentielle leverandører samt kommunens medarbejdere et overblik over, hvordan Ærø Kommune håndterer sine indkøb og udbud.

2. Formål

Ærø Kommunes indkøbs - og udbudspolitik udtrykker de holdninger og den indkøbspraksis, der ønskes at være kommunens grundlag for indkøb. Formålet er at professionalisere indkøb, at reducere omkostninger i forbindelse med indkøb og at udmønte Ærø Kommunes indkøbspolitiske holdninger.

Ligeledes skal indkøbs- og udbudspolitikken understøtte innovative indkøb, som kan bidrage med nye og effektive løsninger til Ærø Kommunes kerneydelser samt indkøb, som sikrer en minimal miljøbelastning.

2.1 Målsætninger

Effektivisering af indkøb og udbud i Ærø Kommune skal understøttes af tre målsætninger.

Økonomi

Når vi indgår aftaler i Ærø Kommune, stræbes der efter at opnå den bedste aftale til den rigtige pris. Det gør vi ved at indgå indkøbsaftaler for hele kommunen på ét område og dermed opnå stordriftsfordele - hvor det er muligt at indgå centrale aftaler.

Kvalitet

Ærø Kommune stiller høje krav til kvaliteten af de varer eller opgaver, som der udbydes, da det som ofte er pris og kvalitet, der hænger sammen. Derfor skal der være fokus på de rette kvalitetsområder, således at der opnås mest værdi for pengene. Der skal derfor arbejdes efter at få den rette kendskab til de konkrete behov, som indkøbet skal opfylde og de forskellige løsninger, som markedet kan tilbyde.

Dialog

Dialog sætter Ærø Kommune i stand til at foretage det rigtige indkøb og dermed få mest værdi for pengene, samt mulighed for at optimere udbudsprocessen. Både en dialog med brugerne, for at finde det konkrete behov, men også en markedsdialog med leverandørerne, så der er fokus på nye innovative løsninger – i det omfang markedsdialog tillades.

3. Miljø og bæredygtig indkøb

Der arbejdes løbende på at nedbringe ressourceforbruget og minimere miljøpåvirkninger, herunder miljø -, energi - og arbejdsmiljøforhold.

Ærø Kommune ønsker i forbindelse med udbud og indkøb at tage hensyn til bæredygtighed, miljøkrav og økologi generelt, dog under hensyntagen til de økonomiske gevinster. Derfor skal miljøforhold i udbudsforretninger indgå, hvor det er relevant, på lige fod med øvrige, ikke prismæssige parametre, som eksempelvis kvalitet, funktion, leveringssikkerhed og lignende.

Ved at stille krav til vores leverandører om f.eks. særlige miljømærkninger og kemiindhold, kan vi opnå tryghed for brugerne, samtidig med, at vi er med til at lægge et pres på leverandører og producenter, for at få mere miljørigtige og bæredygtige produkter.

3.1 Klausuler

Ærø Kommune anvender arbejdsklausul vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder som standard, i forbindelse med indgåelse af kontrakter. Indført kædeansvar i forbindelse med leverandørers og underleverandørers efterlevelse af kommunens klausuler. Hovedleverandøren hæfter således for eventuelle underleverandørers misligholdelse.

Bygge - og anlægsopgaver

Der stilles krav om arbejdsklausuler ved alle udbud over bagatelgrænsen på 300.000 kroner eksklusiv moms.

Tjenesteydelser

Der stilles krav om klausuler i udbudsmaterialet, hvor dette er er muligt og hensigtsmæssigt. Eksempelvis ved udbud af service - og driftsopgaver over bagatelgrænsen på 300.000 kroner eksklusiv moms.

Varekøb

Der stilles ikke krav om arbejdsklausuler ved varekøb.

4. Det lokale erhvervsliv

Ærø Kommunes indkøbere af varer - og tjenesteydelser, samt udbydere af bygge - og anlægsopgaver, er forpligtet til at undersøge det lokale marked på Ærø, inden beslutningen om køb foretages. Den kommunale indkøber skal indhente tilbud fra Ærøske leverandører, hvis sådanne findes.

Ved indkøb af særligt fagspecifikke tjenesteydelser, skal der ved indhentning af tilbud, lægges vægt på tilbudsgivers kompetencer og erfaringer med løsning af lignende opgaver, herunder muligheden for lokal tilstedeværelse af nøglemedarbejdere, når dette er påkrævet. 

4.1 Bagatelgrænse

Ved indkøb, til en anslået værdi af max. 100.000 kroner eksklusiv moms, er Ærø Kommunes indkøber af vare - og tjenesteydelser frit stillet.

Indkøber er dog forpligtet til at sikre, at der ved hyppige indkøb af samme vare og ydelse, ikke handles fast med én leverandør, men at indkøbet eller opgaven i så fald udbydes i en rammeaftale.

Bygge - og anlægsopgaver til en anslået samlet værdi af max. 300.000 kroner eksklusiv moms, kan ligeledes gennemføres uden udbud.

Ærø Kommunes institutioner kan have faste leverandører på opgaver, som kræver autoriserede håndværkere. Det anbefales at variere de øvrige indkøb.

En bygge - og anlægsopgave eller et indkøb, må ikke opsplittes i mindre delopgaver, alene med det formål at undgå at udbyde opgaven.

5. Udbudsprocessen

Som offentlig myndighed, er Ærø Kommune underlagt EU’s udbudsdirektiv og den danske udbudslov. Det indebærer, at kommunen er forpligtet til at sende en række varer og opgaver i udbud, samt til i denne forbindelse at iagttage visse procedureregler. Ærø Kommune skal altid foretage indkøb inden for rammerne af disse regler.

Den enkelte ordregiver i Ærø Kommune, kan vælge at indkøbe bistand til gennemførelse af udbuddet.

Ved gennemførelse af et EU - udbud, er det dog et krav, at der benyttes ekstern bistand. Der skal anvendes en erfaren rådgiver, som kan sikre at udbudsproces og udbudsdokumenter, samt efterfølgende gennemgang af tilbud og indgåelse af kontrakt, sker i henhold til lovgivningen på området. 

Det påhviler den enkelte indkøber selv at holde sig orienteret om de aktuelle tærskelværdier.
Dette kan ses på Konkurrence og Forbrugerstyrelsens hjemmeside via linket her

Udbudsmaterialet skal som udgangspunkt være så velbeskrevet, at der ikke opstår væsentlig tvivl om opgavens omfang og præmisser. Fristen for at afgive tilbud bør afspejle opgavens kompleksitet, men bør ikke være kortere end 14 dage for simple opgaver. Der skal ved fastsættelse af tilbudsfristen tages hensyn til, om der er mange underleverandører, som skal inddrages i opgavens prissætning og om tilbudsberegningen sker i en periode med mange helligdage eller i ferieperioder.

Ved at finde værdien af udbuddet, skal der kigges på et skøn af den samlede kontraktsum i kontraktens løbetid og om dette vil overstige tærskelværdierne.

Rammeaftaler må max. løbe over 4 år.

5.1 Konkurrenceudsættelse og lovgrundlag

Ærø Kommune skal ved enhver konkurrenceudsættelse, ethvert udbud og ved enhver tilbudsindhentning overholde de grundlæggende principper inden for forvaltningsretten og EU - retten:

Konkurrence

Alle relevante virksomheder skal igennem fri konkurrence have mulighed for at få tildelt opgaver for offentlige myndigheder.

Ligebehandling

For at sikre at konkurrencen er fri, skal alle tilbudsgivere behandles ens og på samme vilkår.

Gennemsigtighed

Udbudsforretninger skal gennemføres på en sådan måde, at det kan dokumenteres, at alle bliver behandlet lige og på ensartet grundlag.

Forbud mod diskrimination

Alle virksomheder skal gives samme muligheder for deltagelse i udbudsforretninger og udførelse af offentlige opgaver, i henhold til den gældende lovgivning, på området.

Der gælder ud over de ovenfor nævnte grundlæggende principper tre regelsæt vedrørende udbud:

 • EU’s Udbudsdirektiv 2014 / 24 / EU af 24. februar 2014 for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige Tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge - og anlægskontrakter.

 • Udbudsloven, Lov nummer 1564 af 15 / 12 / 2015.  

 • Tilbudsloven, LBK nummer 1410 af 07 / 12 / 2007 med tilhørende ændringer, omfatter bygge - og anlægsarbejder. (Tilbudsloven gælder for offentlige bygge - og anlægsarbejder, hvis værdi er under EU’s tærskelværdi).


5.2 Offentliggørelse af udbud

De opgaver, der skal konkurrenceudsættes skal offentliggøres, såvel internt i kommunen som eksternt til mulige leverandører.

Dette gøres ved ”Indkaldelse af interessetilkendegivelse” på kommunens hjemmeside, samt på kommunens rubrik i Ærø Ugeavis. Annoncen skal indeholde en kortfattet oplysning om, hvad det kommende udbud omfatter, samt at alle interesserede tilbudsgivere kan rette henvendelse til ordregiveren og på den måde lade kommunen vide, at virksomheden er interesseret i udbuddet. Indkaldelse af interessetilkendegivelser skal som udgangspunkt ske med en frist på 14 dage.

Ærø Kommune offentliggøre udbud på kommunens hjemmeside

EU - udbud skal annonceres i EU Tidende på TED - databasen.

5.3 Vurdering af klar grænseoverskridende interesse

Hvis kontraktværdien er over 500.000 kroner men under EU’s tærskelværdi, skal man som ordregiver gå ind og vurdere, hvorvidt kontrakten har en klar grænseoverskridende interesse.

Udbudslovens §§ 191 - 192 indeholder de elementer, der skal lægges til grund ved vurdering af, hvorvidt en kontrakt har klar grænseoverskridende interesse. Vurderingen vedrører alene, om en virksomhed i en anden medlemsstat kan have interesse i kontrakten - ikke om kontrakten kan have interesse for en udenlandsk virksomhed, der allerede driver virksomhed i Danmark.

Ved vurderingen skal der lægges vægt på følgende:

 • Kontraktens genstand
 • Kontraktens anslåede værdi
 • Kontraktens varighed
 • Forholdene i den pågældende branche, herunder markedets størrelse, struktur og handelspraksis
 • Det geografiske sted, hvor kontrakten skal udføres.

Andre elementer kan også have betydning og bør inddrages i den konkrete vurdering.

Kan udenlandske virksomheder have interesse i at løse opgaven, skal udbuddet annonceres på  www.udbud.dk.

5.4 Udbud af bygge - og anlægsopgaver

Tjenesteydelser ved bygge- og anlægsopgaver

Der er ikke udbudspligt for anskaffelse af varer og tjenesteydelser, herunder rådgivning, med en værdi under EU’s tærskelværdi. Dog har kommunen pligt til at sikre økonomisk ansvarlighed, samt efterleve principperne om gennemsigtighed og ligebehandling.

I Ærø Kommune skal der derfor altid indhentes mindst to tilbud, når tjenesteydelsen har en værdi over den fastsatte bagatelgrænse på 100.00 kroner eksklusiv moms, men under EU’s tærskelværdi.

Når tjenesteydelserne har en værdi over EU´s tærskelværdi, skal ydelserne gennemføres som EU - udbud i henhold til gældende lovgivning.

Arkitektopgaver ved byggeri af institutioner med særlige funktionskrav udbydes eksempelvis ved konkurrencer eller ved gennemførelse af en prækvalifikation.

Bygge- og anlægsopgaver

Tilbudsloven indeholder en pligt til at afholde licitation for opgaver, med en samlet værdi over 3 millioner kroner eksklusiv moms.

Opgaver i spændet fra bagatelgrænsen på 300.000 kroner eksklusiv moms til 3 millioner kroner eksklusiv  moms, kan konkurrenceudsættes på baggrund af underhåndsbud.

Efter annoncering af interessetilkendegivelse, vælges 2 - 3 tilbudsgivere.

Ved underhåndsbud, hvor der ønskes tilbud fra mere end tre lokale tilbudsgivere, skal der også rettes henvendelse til en tilbudsgiver uden for lokalområdet.

Alle bygge- og anlægsopgaver, der udbydes som underhåndsbud, skal så vidt muligt udbydes i fagentrepriser.

Ærø Kommune overlader indkøb af materialer til bygge - og anlægsopgaver til de bydende. Bygherreleverancer anvendes kun undtagelsesvis og kun, hvis der er en særlig begrundelse herfor.

Alternativt kan der indbydes til en begrænset udbud med prækvalifikationsrunde, hvorefter der udvælges 3 - 5 håndværkere til at afgive tilbud.

Der stilles krav om sikkerhedsstillelse ved entrepriser med en kontraktsum på over 500.000 kroner eksklusiv moms.

I forbindelse med større anlægsudbud anvendes digital kommunikation på særskilte platforme, så det sikres, at alle bydende får de samme informationer og skriftlige materiale.

5.5 Udbud af varer og tjenesteydelser

Tjenesteydelser og driftsopgaver

I Ærø Kommune skal der altid indhentes mindst to tilbud, når tjenesteydelsen har en værdi over den fastsatte bagatelgrænse på 100.000 kroner eksklusiv moms, men under EU’s tærskelværdi.

Når tjenesteydelserne har en værdi over EU´s tærskelværdi, skal ydelserne gennemføres som EU - udbud i henhold til gældende lovgivning.

Der kan være tjenesteydelser, som har en så fagspecifik karakter, at nærværende politik kan fraviges. Det kan eksempelvis være benyttelse af advokatbistand og ingeniørydelser, hvor en given fagkyndig har så stort et detailkendskab til et anlæg, en sag eller en driftsenhed, at omkostningerne ved at skulle skifte leverandør overstiger en eventuel økonomisk gevinst ved konkurrenceudsættelse af opgaven.

Det påhviler indkøberen løbende at evaluere, om leverandøren af de pågældende fagspecifikke tjenesteydelser giver ”værdi for pengene”, eller om det er formålstjeneligt at afsøge markedet for tilsvarende kompetencer.

Varekøb

Opgaver i spændet fra bagatelgrænsen på 100.000 kroner eksklusiv moms, men under EU’s tærskelværdi, kan indgås, på baggrund af underhåndsbud.

Efter annoncering af interessetilkendegivelse vælges 2 - 3 leverandører til at afgive tilbud. Der indhentes tilbud bredt blandt mulige lokale tilbudsgivere, i fald sådanne findes.

Ved underhåndsbud, hvor der ønskes tilbud fra mere end tre leverandører skal der også indbydes en tilbudsgiver uden for lokalområdet.

Alternativt kan indbydes til begrænset udbud med prækvalifikationsrunde, hvorefter der udvælges 3 - 5 leverandører til at afgive tilbud.

5.6 Tildelingskriterier    

Bygge - og anlægsopgaver

Tildelingskriteriet vil som udgangspunkt være pris. Der kan være opgaver, hvor Ærø Kommune vil anvende andre kriterier. Eksempelvis ved kommunalt nybyggeri, hvor det vil være et kriterium, at vægte virksomheder, som har en elev. Tildelingskriteriet vil derfor i disse tilfælde være økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Det samme gælder for opgaver, hvor eksempelvis særligt kendskab til natur og miljø er ønsket.

Indkøb af varer og tjenesteydelser

Tildelingskriteriet vil variere efter udbuddets karakter og vil sandsynligvis oftest være økonomisk mest fordelagtige pris, hvor andre parametre end pris indgår i den samlede bedømmelse af tilbuddene.

5.7 Indgåelse af kontrakt samt offentliggørelse 

Ved valg af leverandør, på baggrund af et udbud, skal der indgås en skriftlig kontrakt, som beskriver opgavens omfang, pris og bestemmelser i forhold til prisregulering, tvister, exit klausuler, leveringssikkerhed med videre.

Resultatet af udbuddet offentliggøres på kommunens hjemmeside med overskriften på udbuddet, navnet på de bydende og hvem der har fået tildelt kontrakten. De tilbudte totalsummer oplyses, sammen med navnet på tilbudsgiverne. Delsummer oplyses ikke. Hvis et tilbud ikke er konditionsmæssigt, oplyses dette også.

Annullerede udbud offentliggøres også med oplysning om annullering, men ikke med begrundelse herfor.

Kontrakter skal gemmes og styres via kommunens kontraktstyringssystem CC Mercell.

6. Indkøbsorganisering

Indkøbsorganisationen er organiseret med en central indkøbskonsulent, der går ind og understøtter de decentrale afdelinger og institutioner på indkøbs- og udbudsområdet. Det er således den enkelte afdeling eller institution, som varetager udbud i henhold til nærværende indkøbs - og udbudspolitik.

Når der er tale om centrale indkøb og udbud, vil disse blive organiseret af indkøbskonsulenten med sparring fra en brugergruppe. Indkøbskonsulenten koordinerer således indkøbsaftaler:

 • Hvis flere aftaleområder har samme leverandører og derfor bør udbydes i sammenhæng
 • Hvis fælles kommunale udbud kan medvirke til bedre aftaler på grund af volumen eller stordriftsfordele
 • Hvis der er tværorganisatoriske interesser på aftaleområdet, og derfor bør udbydes i fællesskab

6.1 Brugergrupper

Ved centrale indkøbsaftaler i Ærø Kommune ønsker man en så stor decentral indflydelse på leverandør - og produktudvalget som muligt. Derfor vil der i disse tilfælde blive oprettet brugergrupper, som organiseres af indkøbskonsulenten. Der vil gøres brug af brugergrupper på de aftaleområder, hvor det er relevant.

Brugergrupperne vil typisk bestå af decentrale indkøbere, med særlig indsigt og interesse, for et bestemt aftaleområde. Formålet med dette er at sikre den nødvendige viden, decentralt engagement og ejerskab for de indgåede indkøbsaftaler.

Brugergruppen har til opgave i samarbejde med indkøbskonsulenten:

 • At sikre organisatorisk repræsentation
 • At udarbejde kravspecifikationer
 • At formidle indkøbsaftaler og løbende evaluere brugertilfredshed

6.2 Indkøbsfællesskaber

Ærø Kommune deltager i både forpligtende og frivillige aftaler hos Statens og Kommunernes Indkøbsservices (SKI), med henblik på at opnå stordriftsfordele, sprede udbudsbyrden med mere. Dette forudsætter dog at udbuddet er foreneligt med Ærø Kommunes behov.

Derudover kan Ærø Kommune vælge at deltage i fælles udbud med andre kommuner, såfremt det vurderes fordelagtigt på det pågældende aftaleområde.

7. Indkøbsværktøj 

Pr. 1. januar 2023 er det et lovkrav, at indkøb digitaliseres og der anvendes e - ordrer og e - kataloger.

Ærø Kommune implementerer i løbet af 2021 et indkøbssystem, som kan opfylde disse krav.

Formålet med et digitalt indkøbssystem, er at reducere transaktionsomkostningerne forbundet med fysiske indkøb, samt fakturabehandling i systemet.

8. Udvikling og ændring af indkøbs - og udbudspolitikken 

Indkøbs - og udbudspolitikken kan til hver en tid revideres af Kommunalbestyrelsen, så den tilpasses Ærø Kommunes ønsker og behov. Mindre ændringer i politikken kan foretages af indkøbskonsulenten med godkendelse af Direktionen. Dette kunne være en tilpasning af politikken i forbindelse med lovgivningsændringer og lignende.

Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem denne politik og gældende lov, skal gældende lov altid overholdes.

Sagligt begrundede behov for at fravige retningslinjerne i denne politik, kan undtagelsesvist godtages. Dette kan f.eks. være særlige opståede omstændigheder, der ikke er indskrevet i denne politik.


Godkendt af Ærø Kommunalbestyrelse, den 19. maj 2021

 

 Ole Wej Petersen Allan Krogh Filtenborg
Borgmester Kommunaldirektør

 

Bilag 1

Standardbetingelser for leverandører af bygge - og anlæg, drifts - og tjenesteydelser til fynske kommuner.

Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for de fynske kommuner

 

1. Forpligtelse 

Leverandøren forpligtiger sig til at sikre, at de ansatte, som Leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn (herunder særlige ydelser) og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige løn- og ansættelsesforhold end de, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige områdes mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område,

jf. Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Flere overenskomster, der er indgået med samme arbejdsgiverforening og under samme lønmodtagerorganisation og med vilkår, der må anses for ensartede og som samlet er landsdækkende, anses i denne forbindelse også som én overenskomst, som gælder på hele det danske område.

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår samt denne Arbejdsklausul med dertil hørende krav.

1.1. Krav til medarbejderens ansættelsesforhold og identifikation

Alle medarbejdere skal inden 4 uger efter arbejdets påbegyndelse have modtaget et ansættelsesbevis samt orienteres, af Leverandøren, om gældende løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og arbejdsvilkår. Leverandøren er endvidere ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds - og arbejdstilladelse. Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved fremvisning af billedlegitimation.

1.2 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering om underleverandører samt krav til skiltning

Kommunen skal skriftligt orienteres om, hvilke underleverandører Leverandøren anvender i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, ved angivelse af navn og CVR nummer ./ RUT.nummer.

Leverandøren skal endvidere på bygge -, drifts -, statusmøder eller lignende oplyse Kommunen om, hvilke underleverandører, der befinder sig på arbejdspladsen i en forud defineret periode samt eventuelt hvilket arbejde, de udfører.

Kommunen kan konkret stille krav til, at Leverandøren skilter med, hvilke virksomheder, der udfører arbejde på arbejdspladsen ved angivelse af navn og CVR nummer / RUT nummer.

Leverandøren er til enhver tid underlagt Kommunens instruktioner omkring ophold på arbejdspladsen. Kommunen forbeholder sig med dette krav retten til at kunne udstikke instruktioner omkring ophold på arbejdspladsen. Eksempler herpå kan være regler omkring uønsket ophold på arbejdspladsen, forbud mod overnatning på byggepladsen mv.

1.3. Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere

Leverandøren er forpligtiget til at sikre, at såfremt Leverandøren eller dennes underleverandører har anmeldelsespligt til RUT - registret, overholder deres forpligtigelse og på eget initiativ, sender en kvittering for anmeldelsen til Kommunen straks efter anmeldelsen. 2

2. Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen

Der skelnes i nærværende arbejdsklausul mellem krav til dokumentation og krav til redegørelse.

Al dokumentation og redegørelse skal fremsendes på dansk eller engelsk.

2.1. Dokumentation

Leverandøren har bevisbyrden for at forpligtelsen jf. klausulens afsnit. 1 er overholdt, og Kommunen kan på forlangende kræve at se dokumentation for Leverandørens og dennes underleverandørers overholdelse heraf. Kommunen kan adspørge dokumentation om relevant dokumentation fra Leverandørens eller dennes underleverandørers medarbejdere, såfremt det skønnes relevant.

Relevant dokumentation skal som minimum omfatte lønsedler, E - indkomstkvittering lønregnskaber, opholds - og arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser samt den referenceramme Leverandøren har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan Kommunen i den konkrete sag anmode Leverandøren om at fremsende andre relevante dokumenter.

2.2. Redegørelse

Såfremt Kommunen har en mistanke om overtrædelse, skal Leverandøren efter påkrav, fremsende en fyldestgørende redegørelse. Parterne har endvidere pligt til egenhændigt at orientere hinanden, ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen.

Leverandøren skal som minimum redegøre for, under hvilke forhold og / eller metoder, tjenesteydelser samt bygge - og anlægsarbejder, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er opnået. Kommunen kan i den konkrete sag anmode Leverandøren om at uddybe andre relevante forhold.

2.3. Frister

Dokumentationen skal være Kommunen i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Redegørelsen skal være Kommunen i hænde senest 10 arbejdsdage efter påkravets modtagelse.

2.4 Videregivelse af dokumentation

Kommunen kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i Arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1 til SKAT eller Arbejdstilsynet, såfremt videregivelsen vurderes at være af væsentlig betydning for myndighedernes virksomhed.

Kommunen kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i Arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1 til politiet, såfremt der er mistanke om et begået strafbart forhold.

3. Sanktion for manglende overholdelse af forpligtelsen

Leverandørens eller dennes underleverandørers væsentlige overtrædelser af Arbejdsklausulen vil altid berettige Kommunen til at ophæve kontrakten helt eller delvist. Ved væsentlig misligholdelse forstås eksempelvis grove eller gentagne overtrædelser af Arbejdsklausulen, jf. afsnit 1 og 2.

Ifalder Leverandøren nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne ikke for pligten til at opfylde kontrakten.

3.1. Sanktioner ved Leverandørens overtrædelse til klausulens afsnit 1.

Kommunen er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra Leverandørens eller underleverandørers ansatte.

Leverandøren ifalder bod pr. overtrædelse af klausulens afsnit 1. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til op til 2 promille af kontraktsummen, dog minimum 1000 kroner pr. dag, indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i Leverandørens vederlag. 3

Ved konkret bodsfastsættelse vil der lægges vægt på følgende:

 • Kontraktens genstand og størrelse
 • Overtrædelsens karakter og omfang
 • Leverandørens egen medvirken til at bringe overtrædelsen til ophør.

3.2. Sanktioner ved Leverandørens overtrædelse af klausulens afsnit 2

Leverandøren ifalder bod ved overtrædelse af klausulens afsnit 2. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til 2 promille af kontraktsummen, dog minimum 2000 kroner pr. dag indtil Leverandøren har imødekommet Kommunens påkrav. Beløbet kan modregnes i Leverandørens vederlag.

4. Kontrolforanstaltninger

Kommunen eller dennes stedfortræder vil i kontraktens løbetid løbende kunne gennemføre forskellige kontrolforanstaltninger, eksempelvis foretage uanmeldte besøg på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af Arbejdsklausulen. 

 


For Kommunen                                                               For leverandøren

 

______________________                                               ______________________

Navn og dato                                                                   Navn og dato

______________________                                               ______________________

Titel                                                                                  Titel

 

Bilag 2

Tærskelværdier

Ved EU-Kommissionens forordning nr. 2019/1828/EU, 2019/1829/EU, 2019/1827/EU og 2019/1830/EU af 30. oktober 2019, er tærskelværdierne for udbudsdirektivet ændret med virkning fra den 1. januar 2020.

EU-Kommissionen har den 31. oktober 2019 i meddelelse 2019/C 370/01 offentliggjort følgende tærskelværdier:

Tjenesteydelser  

Tærskelværdi for kommunale myndigheder (kr. ex. moms)

Almindelige tjenesteydelser   

 1.595.391

Delydelser       

    596.408

Indkøb af sociale og andre specifikke
tjeneste ydelser (udbudslovens afsnit III)  

 5.591.325

 

Varer Kroner

Vareindkøb 

1.595.391

Delydelser   

  596.408

 

Bygge- og anlæg

Kroner

Bygge- og anlægsarbejder     

39.884.785

Delarbejder   

   7.445.100

 

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00