Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Politikker Naturpolitik

Naturpolitik

Formål 

Kommunalbestyrelsen fastsætter og prioriterer gennem en politik sine politiske værdier, som kommer til udtryk gennem visionære mål. Målsætningerne angiver retningen for de politiske beslutninger og for administrationens arbejde.

Udarbejdelsen af en naturpolitik for Ærø Kommune skal tjene det formål at skabe overblik over kommunens mål og prioriteringer i arbejdet med naturgenopretning, skabelse af ny natur og naturpleje.

Ærø Kommune råder ikke over det ærøske landskab, men har en række myndighedsopgaver i forhold til planlægning og beskyttelse efter de mange forskellige love, der vedrører naturforvaltningen. Langt det meste af øens areal er i privat eje, og kommunen kan i overvejende grad kun realisere sine naturpolitiske prioriteringer i samarbejde og ved frivillighed, dvs. ved at indgå aftaler med lodsejerne, skaffe midler til opkøb, hvor det er særlig påkrævet og projektmidler til gennemførelse af de udvalgte tiltag.

Politikken afspejler tidens to store udfordringer for vores natur, som dels er klimaforandringerne og dels tabet af biodiversitet. Begge udfordringer nødvendiggør en mangesidet indsats, og det er af stor betydning, at kommunen går forrest og sætter initiativer i gang.

Vision

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2019 en vision for Ærø Kommune.

Ærø – et godt sted at være - et godt sted at leve

På Ærø går udsyn, nytænkning og rummelighed hånd i hånd med respekten for Ærø særlige DNA som ø - samfund og øens stærke traditioner og kulturelle og maritime rødder. Vi har fokus på grønne og digitale løsninger, og sammen skaber vi muligheder for det gode liv – både i hverdagen og i fritiden.

Naturpolitikken bygger på denne vision og skal støtte op om såvel at bevare som udvikle Ærøs natur som grundlaget for øens eksistens.

Proces

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. april 2018 et kommissorium for udarbejdelsen af et forslag til Naturpolitik for Ærø Kommune. Politikken skulle udarbejdes med inddragelse af Det Grønne Råd og landbruget.

Arbejdsgruppen afleverede i foråret 2020 et forslag til en naturpolitik.  Forslaget blev den 23. april 2020 forelagt Teknik-, miljø- og havneudvalget, som tog forslaget til foreløbig orientering med henvisning til, at der skulle afholdes et borgermøde om naturpolitikken.

Der blev på ”Naturens dag” den 13. september 2020 gennemført en borger-workshop med henblik på at kvalificere forslaget yderligere.

Da såvel arbejdsgruppens forslag til en naturpolitik som mange af de input, der fremkom på borger-workshoppen indeholder konkrete strategiske mål såvel som ønsker til handlingsrettede tiltag, er arbejdsgruppens forslag bilagt politikken som en ”Naturstrategi” med baggrundsbeskrivelser som det handlingsorienterede arbejde med natur, kan tage sit udgangspunkt i.

Arbejdsgruppens udpegning af kerneområder er inddraget direkte i nærværende politik.

Politiske mål

Naturpolitikken bygger på langsigtede mål, som kan oversættes til handlinger. Det er en del af Ærø Kommunes politik at arbejde for at forbedre naturen med følgende overordnede fokusområder:

1. Biodiversitet

Kommunalbestyrelsen ønsker at bevare den eksisterende naturrigdom på Ærø og give mulighed for at naturen kan udvikle sig i større sammenhængende naturområder.

Herunder fokuseres på at øge biodiversiteten indenfor de eksisterende landskabstyper, hvor bioscoren er højest.

Skabelse af mere sammenhængende natur sker ved at fokusere på 4 værdifulde kerneområder med høj og potentielt høj bioscore, og arbejde for etablering af økologiske forbindelser så flora og fauna kan sprede sig mellem de artsrige og potentielt artsrige kerneområder.

De fire kerneområder er:

  1. Gråsten Nor med Skovsøen og Nørreholm
  2. Stokkeby Nor
  3. Vitsø med borgbanke og voldgrav ved Søbygaard
  4. Voderup klint med omliggende arealer

Skabelse af økologiske forbindelser skal ske mellem:

  • Voderup – Stokkeby Nor
  • Stokkeby Nor – Vitsø
  • Vitsø – Voderup
  • Stokkeby Nor og Gråsten Nor via Kattemoserenden

Økologiske forbindelser forstået som spredningskorridorer for flora og fauna skal forstås bredt og er ikke begrænset til ét tiltag. Det skal i forbindelse med etablering og vedligehold sikres, at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv tilgodeses.

2. Adgang til naturen

Kommunalbestyrelsen arbejder for at alle kan få oplevelser i naturen. Adgangen til naturen skal ske på måder, der ikke forstyrrer eller slider på naturgrundlaget. Adgangen kan indskrænkes i perioder hvis hensynet til artsbeskyttelse er påkrævet.

3. Naturformidling

Viden om natur og oplevelser i naturen er nøgleord i forhold til at skabe forståelse for - og give værdi til - Kommunalbestyrelsens arbejde med naturgenopretning, skabelse af ny natur og naturpleje. Det er Kommunalbestyrelsens mål at øge og kvalificere naturformidlingen på alle niveauer. 

4. Engagement

Uden engagerede lodsejere, borgere og foreninger kan målene ikke nås. Det er Kommunalbestyrelsens målsætning, at lodsejere, borgere og interesseorganisationer inddrages i naturarbejdet i videst mulige omfang, med respekt for de forskellige natursyn og interesser, som skal afvejes.

Således godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2021.

Bilag 1 
Opsummering af Naturstrategi

I det følgende beskrives strategiske mål for forskellige indsatsområder, som arbejdet med naturpolitikken har afstedkommet, og som Kommunalbestyrelsen ser som virkemidler for at nå de overordnede politiske mål.

Kerneområde Gråsten Nor og Skovsøen

At Gråsten Nor med Skovsøen og Nørreholm drives med naturhensyn og kulstofbinding som det primære sigte

En vandstandshævning så der bliver permanent blankt vand på de lavest liggende dele af noret og sjapvand på andre dele på en sådan måde, at det muliggør fortsat afgræsning og høslæt i de største dele, så noret holdes lysåbent og fortsat kan være domineret af fersk og salt eng

Rydning af uønsket trævækst

Øget mulighed for at færdes til fods i Gråsten nor

Etablering af det planlagte vådområdeprojekt Skovsø og derved både mindske udledningen af kvælstof til Kløven og skabe mere våd natur

Ansvarsarter: Engensian, majgøgeurt, sydflagermus, engsnarre, vibe og dobbeltbekkasin.

Kerneområde Stokkeby Nor

At Stokkeby Nor drives med naturhensyn som det primære formål – herunder i særlig grad hensynet til et rigt fugleliv hele året rundt

En vandstandshævning i sommermånederne

At der fortsat kan ske afgræsning og høslæt på det meste af arealet

At begrænse trævækst i området

Etablering af en offentlig stiadgang langs norets vest- og sydside, så man kan gå rundt

Ansvarsarter: Snog, majgøgeurt, overvintrende sangsvaner, engsnarre og vibe.

Kerneområde Vitsø

At fastholde og udvikle biodiversiteten i området

Opsætningen af platforme til storkereder

Ansvarsarter: Majgøgeurt, sortstrubet bynkefugl, havørn, taffeland, klyde og strandloppeurt.

Kerneområde Voderup, Vindeballe, Trandeup

At områdets storslåede landskab fastholdes og dets biologiske rigdom udbygges

Udbygning og sikring af levemulighederne for den truede bestand af klokkefrø og de andre padder ved at etablere flere vandhuller og overvintringsmuligheder, samt fokusere på vedligeholdelsen

Ansvarsarter: Stor guldløber, klokkefrø, stor vandsalamander, rødrygget tornskade, kornværling og markfirben.

Øvrige engarealer i kommunen

At muligheden for græsning og høslæt opretholdes, så tilgroning undgås

Genopretning af den naturlige hydrologi i engområderne

Øvrige overdrev i Ærø Kommune

Opretholdelse af ekstensiv afgræsning af de ærøske overdrev.

Vandløb

At skabe en god økologisk tilstand i vandløbene og dermed øge biodiversiteten.

At grødeskæring og oprensning udføres under hensyn til plante- og dyrelivet.

Genåbning af rørlagte strækninger, herunder tilløb til Gråsten Nor Landkanal fra Frydendal, Præstemarksbækken øst for Præstens Vej.

Fjernelse af spærringen ved Vitsø Landkanal (stik vest for Søbygård).

At udnytte det potentiale som Eskebækken, Kirkebæk og Skydsbæk har for at blive gode gydevandløb for havørreder, hvis de genåbnes og genslynges på samme måde som Langemadeafløbet.

Ansvarsarter: Havørreder og bækørreder.

Vandhuller

At der etableres randzone omkring nyetablerede vandhuller

Pleje af udvalgte vandhuller og gadekær

At fokusere indsatsen på vandhuller, hvor der yngler habitatarter

Etablering af vandhuller på højjord i umiddelbar nærhed af kystnære vandhuller, der er udsat for oversvømmelse og etablere diger for at sikre at havvandet ikke ødelægger vandhullerne

Oplysning om pleje af vandhuller.

Ansvarsarter: Springfrø, klokkefrø, stor vandkær og stor vandsalamander.

Moser

Afgræsning af de ærøske moser

Fjernelse af uønskede, skyggende vækster

Hævning af vandstand, hvor det er formålstjenstligt

Ansvarsarter: Vandbrunrod, maj-gøgeurt, trævlekrone, tue-star, syd-flagermus, ægbladet fliglæbe, springfrø m.fl.Grundvand

At de tre private vandværker (Ærøskøbing, Rise og Søby) fortsat skal levere urenset drikkevand til de ærøske forbrugere (Ærø Vand A/S er nødsaget til at rense deres vand med et kulfilter).

At støtte op om vandværkernes arbejde med at sikre fremtidens rene drikkevand ved at gøre det muligt at udtage jord fra intensiv landbrugsdrift i Indsatsområderne med hensyn til pesticider og nitrat, samt leve op til tillægsaftalen til aftale om Pesticidstrategi 2017-2021.

Opmærksomhed på punktforureninger fra f.eks. gamle lossepladser

Diger, levende hegn og grøftekanter

Kun i helt særlige tilfælde at dispensere fra forbuddet mod ændringer af diger.

At der stilles vilkår om, ved meddelelse af tilladelse til digegennembrud, at området hvor diget fjernes ikke må sprøjtes.

At de levende hegn bevares og beskæres for at hindre tilgroning.

At passe grøfter og grøftekanter ved kun at slå dem to gange årligt i perioden fra midt i maj til midt i juni og efter midten af september.

Plantning og fortsat styning af de karakteristiske popler

Plantning af flere levende hegn

Ansvarsarter: Planter: Seglblad (på diget ved Bregninge gamle teglværk), hulkravet kodriver, kornet stenbræk, engkarse og slangerod.

Dyr/fugle: Markfirben, agerhøne og bomlærke.

Skove

Øget skovrejsning på egnede arealer af hensyn til klima, biodiversitet og grundvand.

Ansvarsarter: Havørn, skovhornugle og orkideen skovhullæbe.

Stenrev

Tilvejebringelse og bevaring af en høj biodiversitet langs kysterne og i havet

Reetablering af stenrev i havet omkring Ærø

Formidling om kysternes og havets rigdomme

Invasive arter

Bekæmpelse af invasive planter på land.

Formidling og tilgængelighed

En styrkelse af den eksisterende skriftlige, digitale og mundtlige naturformidling evt. med naturcentre med oplysnings- og undervisningsfaciliteter i hvert kerneområde

At skoler og andre grupper kan få kompetent naturguidning ved en lokal naturformidler

At gøre de ærøske landskaber tilgængelige for lette trafikanter herunder at sikre at vandreruterne er fremkommelige og udbygges i kerneområder og korridorer.

Bilag 2

Samlet Naturstrategi inklusiv baggrundsmateriale for Ærø Kommune.

Bilag 3

Sammenhæng med andre politikker og strategier

Udviklingsstrategi 2019 - 2022 (Peljemærker Klima, miljø og natur

Regnvand er en ressource - ikke et problem. Vi håndterer regnvandet, så det bidrager til at give gode naturoplevelser og gavner både mennesker, dyr og planter samt vandløb og våde arealer. Regnvand indtænkes ved etablering af anlæg og klimatilpasning.

Adgang til naturen er en væsentlig del af ø-livet, og skal ske på en bæredygtig måde.

Vi styrker interessen for naturoplevelser ved at informere om vores natur og historie, der hvor vi færdes. Vi arbejder aktivt for, at Geopark Det Sydfynske Øhav udpeges som UNESCO Global Geopark.

Vores turisme er funderet i ø-livet: naturen, havet og den særlige ærøske kultur og historie.

Vi har fokus på tilgængelighed, både i forhold til naturen, havet og oplevelser året rundt, men også i forhold til information og inspiration til gæsten. På Ærø går turistens digitale rejse hånd i hånd med det personlige møde med ærøboerne og det ærøske samfund.

Ærø giver dig muligheden for at leve det gode liv med nærhed, tryghed og natur.

Sundhedspolitikken

En smuk natur, der kan bruges og bliver brugt.

Let adgang til motionstilbud på øen – både i forening og i naturen.

Turismepolitik 2011 - 2025

Turismen skal udvikles i respekt for øens natur, kultur og historie og øens befolkning, så øen sideløbende kan opretholdes og udvikles som et spændende og aktivt helårssamfund.

Turismefremmeindsatsen fokuserer særligt på en række målgrupper, herunder naturturister.
Bosætningsstrategi

Ærø giver dig muligheden for at leve det gode liv med nærhed, tryghed og natur.

Ungdomspolitik 2017 - 2020

Naturen på Ærø er unik og appellerer til et aktivt udendørs liv.

Vi har havet og naturen som fundament.

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00