Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Politikker Handicap- og psykiatripolitik

Handicap- og psykiatripolitik

Baggrund

En kommunal handicap- og psykiatripolitik er ikke et lovkrav, men et vigtigt instrument til at sikre en gennemarbejdet og tydelig politik på området.

Ærø Kommune følger gældende retningslinjer på området, idet handicap- og psykiatripolitikken bygger på FN’s retningslinjer om lige muligheder for mennesker med handicap samt på Serviceloven. Handicap- og psykiatripolitikken har rødder i vejledningen fra Center for Ligebehandling af Handicappede.

Handicap- og psykiatripolitikken dækker alle borgere fra det fyldte 18. år, som er fysisk handicappede, sindslidende, udviklingshæmmede, sent udviklede eller har særlige sociale problemer. Målgruppen kan ikke få dagligdagen til at fungere uden støtte.

Ærø er en ø og har derfor særlige udfordringer med hensyn til afstand. Vi tilstræber så vidt det er muligt at give borgerne lokale tilbud.

Ærø Kommune vedtog sin første handicappolitik den 16. april 2008. Erfaringerne med kommunens første handicap- og psykiatripolitik har vist, at der er behov for et mere detaljeret dokument, der kan støtte forvaltningen i det daglige arbejde, og som kan give en bedre afstemning af forventninger imellem politikere, sagsbehandlere og borgere.

Politikken har været til høring i Handicaprådet og er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den xx Kvalitetsstandarden revurderes og behandles politisk mindst én gang i hver valgperiode.

Relevante interessenter høres.

Ærø Kommunes socialpolitik er opdelt i 3 afsnit: Politik, Procedurer, Tidsfrister og Kvalitetsstandarder.

Hvad er et handicap

Et handicap er defineret som ”begrænsning eller tab af muligheder for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre” og ”relationen mellem et menneske med en funktionsnedsættelse og dets omgivelser”. Det handler ikke kun om handicappet i sig selv, men også om den handicappede borgers samspil med omgivelserne.

Politik

Vision

Ærø Kommunes vision er et fælles værdigrundlag for det sociale område, hvor helhed, ansvarlighed, indflydelse og nærvær er centrale værdier.

Vi har et ønske om at alle borgere får mulighed for et godt og trygt liv uafhængigt af livsvilkår. Politikken bygger på et demokratisk og ligeværdigt menneskesyn. Vi vil sikre, at alle øens borgere, uanset deres fysiske og mentale ståsted, får mulighed for at udvikle sig alsidigt.

Borgerne tilbydes sunde, udviklende og sammenhængende tilbud, hvilket gør, at Ærø er et attraktivt sted at bosætte sig.

Indsatser skal så vidt det er muligt gives i nærmiljøet og ud fra mindsteindgrebsprincippet.

Borgere med en funktionsnedsættelse opfattes som aktive individer med viden, drømme, meninger og perspektiver for fremtiden, på lige fod med enhver anden ærøbo. Det betyder, at borgerne involveres i sagsbehandlingen og får indflydelse på egen situation. Borgeren skal inddrages sammen med familie og netværk. Vi fokuserer på borgerens ressourcer frem for på problemer og på hjælp til selvhjælpsprincippet.

Formålet med politikken er at sikre en målrettet indsats og tilstrækkelige tilbud til borgere med en funktionsnedsættelse. Ærø Kommune ønsker at efterleve et godt tværfagligt samarbejde mellem kommunale instanser.

Arbejdet med borgere med funktionsnedsættelse tager udgangspunkt i værdierne:

 1. Ansvarlighed

Den enkelte borger har hovedansvaret for egen udvikling og trivsel. Kommunen skal understøtte den enkelte borger heri. Borgere med en funktionsnedsættelse har ansvaret for sig selv og for egne handlinger, og skal på lige fod med andre respektere egne og andres værdier, meninger og ejendom. Fagfolk tager ansvar for at koordinere og skabe sammenhæng i den bedst mulige indsats

 1. Anerkendelse

Alle ansatte udviser anerkendelse af den enkeltes ressourcer og potentiale. Borgeren involveres og har indflydelse på egen situation. På den måde sikres, at den enkelte borger udvikler sig aktivt og initiativrigt, og dermed udnytter og udfordrer egne ressourcer

 1. Rummelighed

Ved rummelighed forstås, at medarbejderen har indlevelse i og respekt for menneskers forskelligheder, værdier og kulturer – og vi ser dette som en berigelse for fællesskabet. Det betyder, at handicappede og sindslidende støttes på en måde, der mindst muligt udskiller dem og mindst muligt griber ind i deres almindelige hverdag. Kommunens tilbud skal således i videst muligt omfang give plads til individuelle løsninger, som tager udgangspunkt i den enkeltes behov.

Handicappede og sindslidende skal sikres ligestilling og ligebehandling på lige fod med andre borgere ud fra egne forudsætninger og på egne præmisser.

Lige muligheder - uanset handicap

Målet med Ærø Kommunes psykiatri- og handicappolitik er at sikre, at borgere med psykiske og fysiske handicap får samme muligheder, som alle andre borgere på Ærø, for at bidrage til og deltage i samfundslivet. Alle borgere skal kunne deltage efter egne ønsker, behov, alder og personlige ressourcer - uafhængigt af deres handicap.

Det betyder:

 • Borgere med en funktionsnedsættelse skal have samme adgang som andre til kommunens tilbud og faciliteter.
 • Forholdene for handicappede/sindslidende skal indtænkes i forbindelse med planlægning af nye initiativer og projekter, for eksempel. i forbindelse med ombygning af skoler, daginstitutioner, klub- ungdomstilbud samt fritidstilbud til unge som ældre.
 • Det tilstræbes at skabe rammer så borgere med handicap/sindslidelse kan deltage aktivt i alle dele af samfundslivet.
 • Handicaprådet inddrages i planlægningen af nye tilbud, på den måde får borgere med funktionsnedsættelse indflydelse på udformningen.
 • Tilbud gives og tilrettelægges i samarbejde med handicappede/sindslidende borgere ud fra den enkeltes egne ønsker, ressourcer og behov.
 • Kontakt og samarbejde med borgeren bygger på ligeværdighed og nærvær.
 • Kommunen skal i videst muligt omfang, under hensyntagen til den økonomiske ramme, tilbyde valgmuligheder og være fleksible i forhold til borgerens situation.
 • I tilbuddene ses på helheden og den samlede indsats.
 • Det tilstræbes at skabe rammer så borgere med handicap/sindslidelse kan deltage aktivt i alle dele af samfundslivet.
 • Der gives grundig og let tilgængelig information og oplysning om kommunens tilbud.

Forudsætninger

 1. Helhed, sammenhæng og tværfaglighed.

Det er vigtigt, at borgere med funktionsnedsættelse oplever, at der er en helhed og en sammenhæng i tilbuddene og i overgangen mellem dem. Ledelsen på Kultur- og socialområdet, samt handicap- og psykiatriområdet har ansvaret for, at der er struktur på samarbejdet på tværs af afdelinger og faggrupper. Medarbejderne har sammen med den handicappede og eventuelt familierne ansvaret for at skabe tværfaglige og helhedsorienterede løsninger til gavn for den handicappede/sindslidende.

 1. Faglig kvalitet i arbejdet.

Medarbejdere, som beskæftiger sig med handicap- og psykiatriområdet, skal have de nødvendige faglige og personlige kompetencer. De rette kvalifikationer sikrer et højt fagligt niveau og en målrettet indsats, som er tilpasset målgruppens forskellige behov og forudsætninger. Det skal være muligt at tænke langsigtet, utraditionelt og fleksibelt i forhold til pædagogiske tilbud og ydelser til gavn for den enkelte borger.

Det indebærer fokus på kompetenceudvikling, og at medarbejderne er åbne og anerkendende i dialogen og at de er i stand til at reflektere over egen praksis.

 1. Sektoransvarlighed.

Myndigheder, organisationer og virksomheder tager deres del af ansvaret for, at deres område er tilgængeligt for mennesker med handicap/sindslidelse.

Procedurer

Hjælp til borgere med en funktionsnedsættelse

Krav til sagsbehandling

Sagsbehandlingen tager udgangspunkt i lovgivningens krav til altid at bruge den mindst indgribende indsats, samt LEON-princippet (Lavest Effektive OmkostningsNiveau). Prisen for den påtænkte ydelse skal dermed stå i forhold til formålet med og omfanget af denne. Det er visitators/sagsbehandlerens opgave at sikre at der altid er et målbart mål for en ydelse og at leverandøren har et oplyst grundlag at arbejde på, så målet med ydelsen kan nås.

Visitator/sagsbehandler skal have fokus på at ydelsen til enhver tid er den rette og tjener sit formål. Et tilbud bortfalder/ændres, når formålet er opnået eller det ikke længere er formålstjenstligt.

Ledelsesmæssig opfølgning

Ledelsesmæssig opfølgning sikres i det daglige ved faglig sparring mellem sagsbehandler/visitation og lederen af Kultur- og socialafdelingen Herudover afholdes månedlige teammøder. Alle medarbejdere har fokus på økonomi og generel opfølgning. Kvartalsvis følges op på om, der er sager, hvor ændring i serviceniveau kan være relevant. Kvartalsvis drøftes indsats og forbrug med udførerdelen.

Fagudvalget orienteres om udgifts- og serviceniveau kvartalsvis.

Visitationsansøgning

Ansøgninger kan komme i forskellig form. Det kan være i form af en opringning fra en pårørende, læge eller fra borgeren selv eller ansøgningen kan være skriftlig.

 • Visitationsansøgningen indeholder bl.a. følgende:
 • Problemformulering, ift. borgerens funktionsnedsættelser og uopfyldte behov.
 • Vurdering, og begrundelse for vurdering, af behov for særlig støtte.
 • Indsatsområder i forhold til støtten.
 • Formål og indhold beskrives.
 • Forslag til antal af ugentlige støttetimer i forhold til aktiviteter.

En visitationsansøgning kan også udarbejdes af voksensagsbehandler eller børnesagsbehandler ved direkte overgang fra børnesag til voksensag ved det fyldte 18. år. Personale fra Reberbanen, Trekløveren o.a. kommunale institutioner/tilbud kan indstille i samarbejde med ledelsen af pågældende sted. Ansøgningsskemaet indeholder samtykkeerklæring, som giver adgang til udveksling af oplysninger om borgeren.

Udveksling af oplysninger

Lovgivning om indhentning af samtykke overholdes, således at borgerens retssikkerhed overholdes. Der samarbejdes smidigt for at spare tid, og for at undgå at ulejlige borgeren unødigt for eksempel ved indhentelse af lægeudtalelse.

Visitationsudvalg

Der nedsættes et visitationsudvalg.

Ydelser efter SEL § 85 visiteres af visitatorerne indenfor kategorierne 1 til 5 Sagsbehandleren kan ligeledes visitere til § 85 indenfor kategorierne 1 til 5 Kategori 6 behandles på visitationsudvalg.

Borgeren får en skriftlig begrundelse for afgørelsen umiddelbart efter visitation, som indeholder oplysninger om formålet med indsatsen, den bevilgede indsats, den forventede varighed og eventuelt andre særlige forhold.

Brugerinddragelse ved handleplan

Jf. SEL § 141, skal borgeren have tilbudt en beskrivelse af indsatsen. En handleplan er den samlede plan, som udarbejdes i samarbejde med borgeren.

Handleplanens formål er:

 • At sikre en målrettet og koordineret indsats i forhold til den enkelte borger
 • At understøtte borgerinddragelse og styrke borgerens selvbestemmelse.
 • At sikre, at indsatsen er individuelt tilpasset borgerens ønsker og behov.
 • At tydeliggøre indsatsen (medarbejderens opgave) for den enkelte borger.
 • At understøtte at de opstillede mål bliver realistiske og målbare.

Opfølgning:

Det er sagsbehandlerens/visitatorernes opgave:

 • At sikre opfølgning på handleplanen min. 1 gang årligt eller hvis der ikke længere er overensstemmelse mellem mål og midler i planen.
 • At sikre, at der foreligger en aktuel evaluering af delhandleplanen hvert ½ år, eller hvis der skal udarbejdes en ny handleplan.

Visitator foretager funktionsevnevurdering og der tilbydes som udgangspunkt hjælp iht. kategori 1 til 5 jf. kvalitetsstandard for § 85. Senest efter 3 måneder vurderes, hvorvidt den tiltænkte hjælp/ydelse er den rigtige i situationen. Leverandør giver en skriftlig vurdering af hvorvidt det er muligt at afhjælpe/kompensere for den givne problemstilling, vha. den tildelte ydelse. Visitator/voksensagsbehandler tager herudfra stilling til hvorvidt en ydelse skal fortsætte som hidtil eller om der skal ske ændringer i tilbuddet. Senest 6 måneder herefter foretages en vurdering af hvorvidt borgeren reelt profiterer af tilbuddet. Kan der efter 3til 9 måneder ikke dokumenteres en positiv, målbar effekt, undersøges det om andre typer af hjælp skal træde i stedet. Virkningen af hjælpen dokumenteres med udgangspunkt i handleplanens mål for ydelsen.

Delhandleplan

Delhandleplanen udarbejdes i de enkelte tilbud. Delhandleplanen beskriver, hvordan borger og tilbud samarbejder om at realisere målene i den samlede handleplan.

 • Delhandleplanen udarbejdes i samarbejde med borgeren, og den indgår som et opfølgningsredskab for sagsbehandleren.
 • Der skal udarbejdes delhandleplan for alle borgere med visiterede ydelser. Udarbejdelsen skal ske senest 3 måneder efter, at borgeren er startet i tilbuddet
 • Evaluering foregår halvårligt og kontaktpersonen giver tilbagemelding til sagsbehandleren uanset om der er ændringer
 • Ydelsesleverandør/tilbuddet har ansvaret for at der sker opfølgning på delhandleplanen.

 

Tidsfrister for sagsbehandling

Ankesager

Svar gives inden for 4 uger - gælder for alle områder

Ansøgning om foranstaltninger til børn og unge med varig nedsat funktionsevne

Svar gives inden for 4 måneder

Tabt arbejdsfortjeneste - børnehandicapområdet

Der er en sagsbehandlingstidsfrist på 4 uger. Der er altid en individuel prioritering i disse sager

Bistandstillæg, plejetillæg og hjælperordning

Inden for 14 dage efter modtagelsen af ansøgningen om hvad sagen beror på, sendes en kvitteringsskrivelse

Enkeltydelseshjælp

Svar gives senest 15 arbejdsdage efter nødvendig dokumentation er modtaget

Hjælp - personlig pleje

Efter visitationsbesøg starter hjælpen - såfremt der bevilges hjælp - som udgangspunkt inden 7 dage efter besøg

Hjælp - praktisk bistand i hjemmet § 83 

Efter visitationsbesøg starter hjælpen - såfremt der bevilges hjælp - som udgangspunkt inden 14 dage efter besøg

Hjælpemidler
 • tekniske som fx kørestol, stok, rollator
 • forbrugsgoder
 • boligændringer

Ved ansøgninger, hvor ergoterapeuten skal foretage hjemmebesøg sendes inden 14 dage brev til borgeren med forslag til dato for besøg

Besøget foretages senest 2 måneder efter ansøgningstidspunktet

Invalidebiler

Svar gives inden for 5 måneder

Ledsagerordning, social pædagogisk bistand, støttepersonsordning eller lignende hjælp

Svar gives inden for 6 uger

Der afholdes løbende visitation til disse Foranstaltninger

Merudgift til voksne med varigt nedsat funktionsevne

Svar gives inden for 3 måneder

Merudgiftsydelser - børnehandicapområdet

Svar gives inden for 4-6 uger

Midlertidige eller varige botilbud

Svar gives inden for 3 måneder v. førstegangs visitation,herefter revisiteres

Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud

Svar gives inden for 3 måneder v. førstegangs visitation herefter revisiteres

Jf. Retssikkerhedsloven (RTL) § 3 stk. 2 skal kommunen fastsætte tidsfrister for sagsbehandlingen ift. hjælp efter social- eller beskæftigelseslovgivningen.

Den maksimale sagsbehandlingstid, jf. RTL § 7 stk. 1, er 8 uger fra første henvendelse om hjælp for ansøgninger om hjælp til løbende forsørgelse.

Som udgangspunkt starter en sagsbehandlingsfrist, når myndigheden ved eller burde vide, at en borger, mundtligt eller skriftligt, har bedt om at få hjælp, og at der derfor skal træffes en afgørelse.

Sagsbehandlingsfristen løber som hovedregel frem til der træffes en afgørelse om ret til den hjælp, der er ansøgt om.

Ved skriftlige ansøgninger sendes i løbet af 5 dage en kvitteringsskrivelse med melding om hvornår, der kan forventes svar.

Hvis en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes, skal ansøgeren have skriftligt besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

Bilag 1: kvalitetsstandarder for ydelser til borgere med en funktionsnedsættelse.

Kvalitetsstandard for omsorgspligten jf. Servicelovens (SEL) § 81 og 82

Lovgrundlag for ydelse

” § 81. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Formålet med indsatsen er

 1. at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres,
 2. at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder,
 3. at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje
 4. at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger med videre eller i botilbud efter denne lov.

Servicelovens § 82

Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp efter denne lov i overensstemmelse med formålet, jf. § 81, til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal påse, om der er pårørende eller andre, der kan varetage interesserne for en person med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven.

Hvem kan modtage ydelsen

Særligt sårbare borgere, der ikke kan tage vare på egne interesser og afslår hjælp.

Særligt sårbare borgere har:

 • Betydelig nedsat psykisk funktionsevne og/eller Særlige sociale problemer
Formålet med ydelsen

Formål med den særlige støtte er, at nedbryde borgerens barriere mod at modtage hjælp samt at styrke borgerens evne til at varetage egne interesser.

 • At forebygge, at problemerne for den enkelte forværres
 • Skal styrke borgerens egen-omsorgsevne med involvering af pårørende og andre i borgerens netværk
Metode

Inddrager om nødvendigt Værgemålsloven.
Fysisk tvang indgår ikke som metode til at skaffe sig adgang til borgeren. Ved behov kan politiet kontaktes

Sagsbehandling

Enhver ansat som modtager en henvendelse fra en kollega, praktiserende læge, sygehus, pårørende, nabo eller andre om hjælp til en særligt sårbar borger skal:

 • Advisere følgegruppen skriftligt om sagen, hvis hjælpen ikke kan iværksættes, eller hjælpen indenfor afdelingens serviceniveau ikke synes tilstrækkelig
Følgegruppe

Følgegruppens består af:

1 sygeplejerske, 1 visitator eller 1 sagsbehandler. Afhængig af sag 1 demenskoordinator eller 1 støttekontaktperson.

Følgegruppen mødes ad hoc, når der opstår en sag, hvor en borger har svært ved at acceptere hjælp. Følgegruppen refererer til leder på sundhedsområdet / afd. socialforvaltning.

Følgegruppens opgave er at:

 • Give vejledning og supervision til den/de implicerede parter, også til pårørend
 • Koordinering på tværs af sektorer og aftaleområder
 • Læring af komplicerede sager og vidensdeling

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand jf. Servicelovens (SEL) § 85

Lovgrundlag for ydelse

§ 85 . Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer,
der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.”

Hvem kan modtage ydelsen

Personer, der er visiteret til socialpædagogisk bistand på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Det vil typisk være på baggrund af følgende begivenheder at støtte fra § 85 sættes i værk

Udskrivningsmøder fra sygehus efter indlæggelse på baggrund af forværring af lidelse

Udflytning fra institution eller hvis en ung flytter hjemmefra Borgere som forvaltningen i forvejen er i kontakt med, og hvor nyt behov kan opfyldes af en § 85-ydelse

Formålet med ydelsen

Formålet med ydelsen er at den enkelte borger udvikler/vedligeholder sociale kompetencer og færdigheder og derved bliver bedre i stand til at få et hverdagsliv på egne betingelser. Herved opnår borgeren størst mulig indflydelse på egen tilværelse, og princippet om mindst mulig indgriben understøttes

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen

Rammerne for indsatsen beskrives i handleplanen (§ 141). Støtten kan bestå i oplæring/genoptræning i daglige færdigheder, omsorg og støtte til udvikling af egne ressourcer, støtte til at få struktur i dagligdagen, opbygning og opretholdelse af sociale netværk mv. Hertil kommer at udvikle teknikker til at kompensere for de manglende færdigheder.

For at give borgeren et helhedsorienteret tilbud kan der gives en kombinationsløsning af servicelovens § 85 og andre ydelser fra serviceloven, for eksempel. §§ 83, 86, 97 og 104 samt § 103 (skånejob med løntilskud) fra lov om aktiv beskæftigelse

Støtte og vejledning gives til eksempelvis:

 • At skabe struktur i hverdagen At kunne mestre sit handicap
 • At skabe forståelse for og handling på post fra det offentlige samt, banker, advokater m.v
 • At kunne planlægge og styre sin økonomi. Indkøb og madlavning
 • Personlig hygiejne
 • Oprydning og rengøring af bolig samt, tøjvask At skabe netværk
 • At træne og udvikle færdigheder i forbindelse med afklaring af beskæftigelsesmuligheder og samarbejde med fritidstilbud.
 • At motivere, ledsage og støtte til at gå ind i og fastholde en behandling
 • Fysisk vedligeholdelsestræning Sund livsstil generelt
Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen

Hjælpen ydes ikke praktisk hjælp i hjemmet (”hjemmehjælp” efter SEL § 83) medmindre særlige forhold kræver, at det er støttekontaktpersonen, der ansættes til at udføre den praktiske hjælp

Sammenhæng mellem funktionsniveau og omfanget af støtte

Ærø Kommune arbejder ud fra en systematisk afdækning af borgerens ressourcer og behov for støtte.
Vurderingen af borgerens behov for støtte danner baggrund for indsatsen. Der foretages altid en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp og støtte.

Der arbejdes med 6 funktionsniveauer i udredningen af borgeren:

Kategori 1

Tilbud ift. kategori 1 tilbydes borgere m. behov for let støtte i en midlertidig periode før eller efter en indskrivning.

 • Støtte til borgere i en opstartsperiode
 • Støtte til borgere som er på vej til at blive afsluttet. Støtten ydes midlertidig.
 • Støtte ydes via telefonkontakt eller ved behov via periodiske korte besøg på hverdag i dagtimerne

Kategori 1 svarer til direkte brugerrrettet tid på 0-30 minutter ugentligt ATA (Ansigt Til Ansigt)

Kategori 2

Tilbud ift. kategori 2 tilbydes borgere m. behov for hjælp til at udvikle, fastholde og reducere tab af færdigheder og sociale kompetencer på enkelte områder.

 • 1-2 planlagte besøg om ugen - kan suppleres med telefonisk kontakt efter behov i dagtimerne.
 • Støtten ydes som udgangspunkt på hverdage.

Kategori 2 svarer til en direkte brugerrettet tid (ATA) på 0.5-1 time om ugen.

Kategori 3

Tilbud ift. kategori 3 tilbydes borgere m. behov for hjælp til at udvikle, fastholde og reducere tab af færdigheder og kompetencer på flere områder.

 • 2-3 planlagte besøg om ugen.
 • Besøgene kan eventuelt suppleres med telefonisk kontakt efter behov, som udgangspunkt i dagtimerne.
 • Støtten ydes som udgangspunkt på hverdage.

Kategori 3 svarer til en direkte brugerrettet tid (ATA) på 1½-3 timer om ugen.

Kategori 4

Tilbud ift. kategori 4 tilbydes borgere m. behov for hjælp til at udvikle, fastholde og reducere tab af færdigheder og kompetencer på mange områder.

 • 2-4 planlagte besøg om ugen.
 • Besøgene kan eventuelt suppleres med telefonisk kontakt efter behov i aften og weekender.
 • Støtten ydes som udgangspunkt på hverdage.

Kategori 4 svarer til en direkte brugerrettet tid (ATA) på 3½-5 timer om ugen.

Kategori 5

Tilbud ift. kategori 5 tilbydes borgere m. behov for hjælp til at udvikle, fastholde og reducere tab af færdigheder og kompetencer på de fleste områder.

 • 4-6 planlagte besøg om ugen.
 • Besøgene kan eventuelt suppleres med telefonisk kontakt efter behov. Støtten ydes på hverdage/aften/weekender.

Kategori 5 svarer til en direkte brugerrettet tid (ATA) på 5½ til 8 timer om ugen.

Kategori 6

Der er mulighed for i helt særlige tilfælde at bevilge individuelt timetal og særydelser.

Andre forhold:

Ved igangsættelse af hjælp til borgere, der ikke tidligere har modtaget støtte, indgår opbygning af relation mellem borger og leverandør som en del af indsatsen i de første par måneder.

Det forventes, at hjælpen til borgeren inden for visse støtteområder vil aftage efterhånden som borger og leverandør får fastlagt faste rammer og rutiner omkring opgavevaretagelsen, herunder inddraget de støttemuligheder, der kan anvendes i eksempelvis banker mv. til håndtering af økonomi og regningsbetaling.

Leverandøren tilrettelægger støtten med udgangspunkt i bevillingen og en faglig vurdering. Udmøntningen af bevillingen sker i dialog mellem borger og leverandør

Hvem leverer ydelsen

Ydelsen leveres som udgangspunkt af Ærø Kommunes hjemmevejledere. Ærø Kommune kan vælge at anvende private leverandører eller leverandører fra andre kommuner

Kompetencekrav til udfører

Personalet skal som udgangspunkt have en social- eller sundhedsfaglig baggrund og være over 18 år

Hvad koster ydelsen for modtageren

Der er ikke brugerbetaling for ydelsen. Deltagelse i visse aktiviteter være forbundet med egenbetaling for borgeren

Hvordan følges op på ydelsen

Der følges op minimum 2 gange årligt på den visiterede ydelse og målet hermed

Ændringer i borgerens forhold herunder behov for revisitation

Hvis der sker ændringer i borgerens situation, som afstedkommer et ændret støttebehov kontaktes visitator eller borgerens sagsbehandler. Derefter tages stilling til det nye behov, så de fastlagte mål for indsatsen og bestillingen justeres

Kvalitetsstandard for støtte efter Servicelovens (SEL) § 99

Lovgrundlag for ydelse

Lov om social service § 99

” Kommunen sørger for tilbud om en støtte-kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof - eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig”

Hvem kan modtage ydelsen

§ 99 henvender sig til gruppen af socialt udstødte, hjemløse og isolerede sindslidende og/eller misbrugere mellem 18- 64 år i Ærø Kommune, som ikke i forvejen er i et støttetilbud eller lignende. Ydelsen gives anonymt og uden notatpligt. Der er ingen visitering til ydelsen.

Formålet med ydelsen

Formålet med ydelsen er at styrke borgerens mulighed for at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen i overensstemmelse med egne behov og ønsker, med henblik på at borgeren bliver i stand til at deltage i de muligheder og tilbud omverdenen giver.

Hovedindsatsen er at opsøge og skabe kontakt til de mest udsatte og isolerede sindslidende og/eller misbrugere med henblik på at bryde isolationen og støtte borgeren til kontakt med omverdenen.

Tilbuddet er midlertidigt og med henblik på at etablere kontakt til andre og mere vedvarende tilbud

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen
 • Opsøgende besøg efter  henvendelse eller på eget initiativ Støttesamtaler, rådgivning og vejledning
 • Støtte med henblik på at bryde isolation
 • Støtte med henblik på opnåelse af kontakt til omverdenen, herunder kontakt til offentlige myndigheder
 • Social støtte med henblik på netværksdannelse og meningsfyldte relationer
 • Støtte til etablering af kontakt til behandler
 • Deltage i udadrettede aktiviteter på borgerens præmisser Støtte til oprydning og rengøring i bolig
 • Støtte til strukturering af hverdagen, herunder døgnrytme
 • Støtte og træning med henblik på at kunne mestre opgaver i hverdagslivet
 • Udslusning til mere permanent støttetilbud 
 • Forebyggelse og sundhedsfremme
Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen

Der ydes ingen former for terapeutisk behandling

Ydelsens omfang

Ordningen ydes fortrinsvis i dagtimerne på hverdage, Ydelsen kan dog i særlige tilfælde ydes i aftentimerne

Kompetencekrav til udføreren

Socialfaglig og sundhedsfagliguddannelse, eksempelvis pædagog, socialrådgiver, social- og sundhedsassistent

Hvad koster ydelsen

Ydelsen er gratis for borgeren. Ved udadrettede aktiviteter betaler borgeren selv. eventuelt også for ledsager

Hvilke forpligtelser har borgeren

Borgeren skal efterkomme krav fra personalet når dette er velbegrundet i arbejdsmiljøloven. Omsorgspligten går forud for arbejdsmiljøet.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103

Lovgrundlag

”§ 103 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Stk. 2 . Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.”

Hvem kan modtage ydelsen

Tilbuddet retter sig mod borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, som f. eks. hjemløse, sindslidende og misbrugere.

 • Tilbuddet omfatter borgere: Mellem 18-65 år
 • Som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og
 • Som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning, herunder deltage i et tilbud om revalidering eller opnå ansættelse i et fleksjob eller i job til førtidspensionister med løntilskud efter reglerne i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Udgangspunktet er, at ydelsen ophører ved udgangen af det fyldte 64. år. Ydelsen kan fortsætte efter det 64. år efter konkret og individuel vurdering og aftale

Vurdering af borgerens funktionsniveau og støttebehov

Ærø Kommune, Visitationen, vurderer borgerens funktionsniveau og fastlægger herefter den relevante ydelsestype til borgeren.

Ærø kommunes tilbud kan samlet set rumme borgere, der ligger i støttekategorien 1 til 6 (se kvalitetsstandard for SEL § 85)

Hvad er formålet med ydelsen

Formålet er at give tilbud om beskæftigelse til borgere med begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på arbejdsmarkedet på normale vilkår.

Formålet er desuden at øge selvværd og livskvalitet for den enkelte.

Beskæftigelsestilbuddet skal stimulere, vedligeholde og udvikle den enkelte borgers færdigheder således, at tilbuddet styrker borgerens kompetencer og tilgodeser, hvordan den enkeltes ressourcer og interesser bedst muligt fremmes

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen

Beskyttet beskæftigelse består i udførelse af opgaver, der indgår som led i en produktion af varer eller tjenesteydelser. Det kan for eksempel. bestå i:

 • Udførelse af enkle afgrænsede arbejdsfunktioner, der kan udskilles fra mere omfattende produktionsforløb i tilknytning til en virksomhed.
 • Egenproduktion
 • Montage- og pakkearbejde.
 • Varetagelse af servicefunktioner og i forbindelse med kantinedrift, café drift eller opgaver af kontormæssig karakter.

Kørselsordning visiteres efter behov.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen

Ved beskyttet beskæftigelse tilbydes der ikke sansestimulerende aktiviteter eller struktureret træning i almindelige daglige levefunktioner

Ydelsens omfang

Den enkelte borger kan være visiteret til tilbud, der samlet set udgør beskæftigelse 5 dage ugentligt.

Deltagelse i et § 103 beskæftigelsestilbud kan kombineres med 1 fritids-/Aktivitetstilbud efter Servicelovens § 104

Standard for brugerindflydelse

I henhold til SEL § 16 skal kommunen sørge for, at beboere på kommunens tilbud får mulighed for indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene.

Hvem leverer ydelsen

Ærø Kommune, regionen, eller private leverandører herunder selvejende institutioner

Er der valgmuligheder mht. leverandør

Indstilling til et tilbud om beskyttet beskæftigelse foregår efter dialog med borgeren. I den sammenhæng afdækkes borgerens ønsker og behov. Det er visitationsudvalget, der beslutter, hvilket tilbud der endeligt tilbydes borgeren. I vurderingen heraf indgår borgeren ønsker. For borgere i Ærø Kommune gælder, at hvis der er et tilbud inden for kommunens eget regi, og som opfylder borgerens ønsker og behov, tilbydes dette borgeren

Kompetencekrav til udfører

Pædagogisk, socialfaglig eller andet faguddannet personale, som kan skabe strukturerede og trygge rammer, der tager hensyn til den individuelle brugers behov. Personalet tilbyder endvidere støtte og vejledning af borgeren i personlige og beskæftigelsesmæssige forhold

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren

Hvordan følges op på ydelsen

Der følges op minimum 2 gange årligt på den visiterede ydelse og målet hermed

Ændringer i borgerens forhold herunder behov for revisitation

Hvis der sker ændringer i borgerens situation, som afstedkommer et ændret behov ift. beskyttet beskæftigelse, kontaktes borgerens sagsbehandler. Sagsbehandleren tager herefter i samarbejde m. visitationen stilling til det nye behov for justering af de fastlagte mål for indsatsen og bestillingen

Kvalitetsstandard for tilbud efter Servicelovens § 104

Lovgrundlag

”§ 104Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.”

Hvem kan modtage ydelsen

Tilbud efter SEL § 104 tilbydes personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet kan medvirke til, at borgere, kan deltage i forskellige aktiviteter, med mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab.

Borgeren kan have behov for: 

 • At opretholde og/eller udvikle sociale færdigheder
 • Socialt samvær
Hvad er formålet med ydelsen

At sikre, at borgere med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse får mulighed for samvær og aktiviteter med ligestillede i fritiden

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen

Følgende eksempler kan indgå i de ydelser, der leveres i aktivitetsregi:

 • Socialt samvær.
 • Aktiviteter og arrangementer af forskellige karakter.
 • Vejledende samtaler.
 • Støtte til sund livsstil for eksempel. sund kost og motion

Aktiviteterne aftales i samarbejde mellem borgeren og medarbejderne.

Kørsel bevilliges efter en konkret og individuel vurdering

Ydelsens omfang

Udgangspunktet er, at borgere kan deltage i ét aktivitetstilbud. I vurderingen af, hvorvidt der kan bevilliges aktivitetstilbud indgår en vurdering af borgerens samlede aktiviteter sammenholdt med borgerens funktionsniveau

Standard for brugerindflydelse

I henhold til SEL § 16 skal kommunen sørge for, at beboere på kommunens tilbud får mulighed for indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene

Hvem leverer ydelsen

Ærø Kommune, regionen, eller private leverandører herunder selvejende institutioner. For Ærø Kommunes tilbud henvises til bilag 2 

Er der valgmuligheder mht. leverandør

Indstilling til et klubtilbud foregår efter dialog med borgeren. I den sammenhæng afdækkes borgerens ønsker og behov. Det er visitationsudvalget i Ærø kommune, der beslutter, hvilket tilbud der endeligt tilbydes borgeren. I vurderingen heraf indgår borgerens ønsker. For borgere i Ærø Kommune gælder, at hvis der er et tilbud inden for kommunens eget regi tilbydes dette til borgeren

Kompetencekrav til udfører

Personale med målgruppekendskab, som kan skabe strukturerede og trygge rammer, der tager hensyn til den individuelle bruger og grupper af deltageres behov

Hvad koster ydelsen for modtageren

Ydelsen er som udgangspunkt gratis. Der kan opkræves betaling for materialer og deltagelse i aktiviteter

Hvordan følges op på ydelsen?

Der følges op minimum 2 gange årligt på den visiterede ydelse og målet hermed

Ændringer i borgerens forhold herunder behov for revisitation

Hvis der sker ændringer i borgerens situation, som afstedkommer et ændret behov ift. beskyttet beskæftigelse kontaktes borgerens sagsbehandler. Sagsbehandleren tager herefter i samarbejde m. visitationen stilling til det nye behov for justering af de fastlagte mål for indsatsen og bestillingen

 

Kvalitetsstandard for botilbud efter Servicelovens (SEL)§ 107 og § 108

Lovgrundlag

Botilbud til voksne

”§ 107: kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk eller særlige sociale problemer har behov herfor”

”§ 108: kommunalbestyrelse skal tilbyde ophold i boformer til personer som på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis”

Hvem kan modtage ydelsen

Midlertidige botilbud efter SEL § 107 er til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer i en periode har behov for omfattende og særlig støtte.

Længerevarende botilbud efter SEL § 108 er til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis

Beslutning om botilbudstype ud fra en vurdering af borgerens støttebehov

Ærø Kommune, ved visitationen, vurderer borgerens funktionsniveau og fastlægger herefter ydelsestype og støtteomfang til borgeren.

Støtte i botilbud, kan gives til borgere, hvis behov for støtte er vurderet til at ligge inden for niveau 1 til 6 i funktionsevnemodellen (se kvalitetsstandard for § 85).

Støtten i midlertidige botilbud og botræningstilbud efter SEL § 107 vil typisk svare til et støttebehov inden for niveau 1 til 2.

For borgere, der visiteres til et ophold efter SEL § 107, stk. 2 skal det være afdækket, om borgeren kan få dækket sit behov for omsorg og støtte i egen bolig med tildeling af bostøtte

Støtten i længerevarende botilbud efter SEL § 108 vil typisk svare til et støttebehov inden for niveau 3 til  6

Formålet med ydelsen

Formålet er at støtte den enkeltes mulighed for at bevare, forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner. En vigtig del af denne støtte består i at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæde, samt støtte til at kunne fungere socialt, kunne kommunikere og opleve størst mulig indflydelse på eget liv, herunder:

 • At forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder
 • At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje At borgeren i højere grad bliver i stand til at tage ansvar for hverdagen på egne betingelser og dermed opnå størst mulig indflydelse på tilværelsen
 • At yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig
Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen

Beboere i botilbud for voksne kan tilbydes bistand og hjælp efter SEL §§ 83 og 85. Der vil dog være botilbud, hvor praktisk hjælp efter § 83 ikke ydes eller kun ydes i begrænset omfang.

Praktisk hjælp

Serviceydelsen omfatter hjælp til personlig hygiejne, til af- og påklædning med videre og tilbud om hjælp eller støtte til praktiske opgaver, som for eksempel. rengøring, tilberedning af måltider, vask af tøj/linned samt indkøb.

Socialpædagogisk bistand og omsorg

 

Udgangspunktet for denne serviceydelse er at skabe en tilværelse på beboerens egne præmisser. Indsatsens sigte er, at beboeren kan bevare, forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner

Standarder for dagtilbud

Beboere under 65 år, som bor i et tilbud efter SEL §§ 107, 108 har mulighed for at deltage i tilbud om beskyttet beskæftigelse efter SEL § 103 eller aktivitets- og samværstilbud efter SEL §104.


Beboeren får tilbud og støtte til at deltage i aktiviteter med henblik på personlig udvikling, at indgå i sociale sammenhænge, personlig mestring, selvværd og selvtillid. Aktiviteterne kan ske i tilknytning til beboerens botilbud eller som eksternt tilbud

Standard for brugerindflydelse

I henhold til SEL § 16 skal kommunen sørge for, at beboere på botilbud får mulighed for indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene

Hjælp efter anden lovgivning

Når det drejer sig om hjælp efter sundhedsloven, vil beboerne være ligestillet med den øvrige befolkning. Det betyder, at den enkelte beboer skal have egen praktiserende læge og tandlæge, og kan benytte sig af fysioterapeuter, speciallæger m.fl. på lige fod med alle andre

Efterfølgende ændringer i borgerens situation

Gældende i forhold til botilbud i Ærø kommune:

Alle førstegangsvisitationer eller godkendelse til botilbud i Ærø Kommune foregår via visitatorerne. Efter en borger er visiteret til et tilbud, kan der ske ændringer i borgerens situation. Disse ændringer kan være både kort – og langvarige, og vil skulle vurderes i det enkelte tilfælde. Nedenfor er angivet en ramme for, hvem der skal involveres og har beslutningskompetence i sådanne situationer:

Revisitation af en Ærø borger:
Botilbuddet kontakter visitatorerne og sagsbehandleren med henblik på vurdering af det aktuelle behov.

Revisitation af andre kommuners borgere:
Botilbuddet kontakter sagsbehandleren i pågældende borgers hjemkommune og voksensagsbehandleren i Ærø kommune. Hvis Ærø kommune har handleforpligtelsen følges samme procedure som ved en Ærø-borger. Hvis handleforpligtelsen ligger i en anden kommune, drøftes behovene med sagsbehandleren i hjemkommunen. Dette vil eksempelvis kunne være, hvis en borger i en længere periode har behov for en særlig indsats. Botilbuddet/Ærø kommune har efter den indledende drøftelse med handlekommunen ikke mere med revisiteringen at gøre

Hvad koster ydelsen for borgeren

I botilbud opført efter SEL §§ 107 og 108 betaler borgeren for:
Husleje og forbrugsafgifter (el, vand, og varme).
Udgifter til for eksempel. rengøring, vask, fælles bus og drift.

Der opkræves egenbetaling ud fra indtægt, boligareal samt lovgrundlag. Der opkræves forskellig egenbetaling i for henholdsvis kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister. Der vurderes i forhold til rådighedsbeløb

Er der valgmulighed med hensyn til leverandør

Borgeren kan afgive ønske om et konkret botilbud. Borgerens ønske indgår sammen med den faglige vurdering af borgerens behov i visitatorernes vurdering af, hvilke botilbud der kan tilbydes til borgeren.

Visitationsudvalget træffer den endelige beslutning om hvilket tilbud der gives til borgeren.

 

For borgere i Ærø Kommune gælder, at hvis der er et botilbud inden for kommunens eget regi og dette opfylder borgerens behov for støtte samt øvrige krav fra visitationen tilbydes dette primært til borgeren

Hvordan følges op på ydelsen

Der følges op minimum 2 gange årligt på den visiterede ydelse og målet hermed.

Oversigt over tilbud på Ærø

Trekløveren.

Billede af de tre huse der indgår i trekløveren

Ærø kommunes socialpædagogiske tilbud til voksne med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Trekløveren er navnet på Bofællesskaberne Æblelunden, Jakobsminde og Ærøhuset.

Bofællesskabet Æblelunden, § 108:

(Det Ærøske boligselskab) Plantagevej , 5960 Marstal, telefon.

Der er 9 lejligheder og der ydes pædagogisk hjælp § 85 og praktisk hjælp § 83 af det faste personale.

Der er i hverdagen personaledækning fra  7.30 til kl. 21.30 Søn - og helligdage samt lørdag fra 9.30 til kl.21.30

Bofællesskabet Jakobsminde, § 108:

(Privat ejet af Ole Sækmose, lejeaftale med Ærø kommune) Vråvejen 16, 5970 Ærøskøbing, telefon 62522720.

Der er 8 lejligheder inkl. 1 aflastningsplads og der ydes pædagogisk hjælp § 85 og praktisk hjælp § 83 af det faste personale.

Der er i hverdagen personaledækning fra 7.00 til 21.00 Søn - og helligdage samt lørdag fra 8.00 til 21.00

Aktivitets-samværstilbud Ærøhuset, § 104/ §103:

Emnerne er kost, motion, motionscenter, svømning, dans, musik, havearbejde med videre (kommunens ejendom) Gasværksvej 6, 5960 Marstal, telefon 62533075,

Der er 16 brugere til knyttet.

Der ydes pædagogisk hjælp § 85, der er ikke lagt § 83 timer ud i dette tilbud. Det faste personale løser alle opgaver.

I Trekløveren fokuseres der på borgernes ressourcer frem for problemer, og indsatsen tilpasses hver enkelt borger igennem individuelle handleplaner.

Der henvises til hjemmesiden www.trekloeveren.dk

 

Støttecenteret på Reberbanen
er dels et bo-støtte-sted, efter SL§ 107, dels et værested efter SL § 104.

Henvendelse vedr. § 107 og § 104

Skal ske til socialforvaltningen eller visitator

Hjemmevejlederne der er ansat i psykiatri- og misbrugsområdet er ligeledes tilknyttet huset på Reberbanen. Der er 10 lejligheder i forskellige størrelser og et fællesrum som udover husets beboere også benyttes af udeboende brugere.

Lejlighed i støttecenteret

Du kan visiteres til en bolig i støttecenteret, hvis du har psykiske og / eller sociale problemer af en sådan karakter, så det vurderes, at du har behov for daglig støtte til hverdagslivet.

Værestedet i støttecenter Reberbanen er et tilbud til personer med sindslidelser, som kan have glæde af at snakke med andre, eller deltage/træne i forskellige aktiviteter eller som har brug for støtte i forskellige situationer.

Værested i Ærøskøbing

Der er ligeledes mulighed for at blive tilknyttet værestedet ved sygehuset i Ærøskøbing.

Der er åbningstid torsdag fra 12-15.

Begge væresteder er bygget op, som et tilbud til dig, der har brug for, at komme ud blandt andre ligestillede og få mulighed for at dele dine oplevelser, erfaringer og problematikker. Ydermere er der mulighed for forskellige aktiviteter efter brugernes ønske. Sport, læsegrupper, spil, med videre

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 63525507 Jette Bernsen, områdeleder psykiatri og misbrug.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00