Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Politikker Forsikringspolitik for Ærø Kommune

Forsikringspolitik for Ærø Kommune

Indledning               

Formålet med denne forsikringsinstruks er at informere alle relevante medarbejdere i Ærø Kommune om kommunens overordnede forsik­rings­politik og de pligter og rettigheder, der følger heraf i de enkelte afdelinger.

Forsikringsinstruksen dækker:

 • alle kommunale afdelinger
 • alle kommunale institutioner og virksomheder

Det er beskrevet, hvem der har ansvaret for henholdsvis at bestemme forsikringspolitikken, tegne/vedligeholde forsikringerne og an­mel­de skaderne.

Ligeledes beskrives kommunens overordnede forsikringspolitik kort, herunder hvilke forsikringer kommunen har besluttet sig for at tegne.

Af hensyn til både dig selv og din arbejdsplads, vil vi bede dig om at læse instruksen grundigt igennem, så vi er sikre på, at medarbejdere og borgere i kommunen får det fulde udbytte af forsikringerne.

Er der spørgsmål til instruksen, eller til forsikring i det hele taget, er man altid velkommen til at henvende sig til Teknisk afdeling.

Forsikringsinstruks for Ærø Kommune træder i kraft 1. januar 2019, og erstatter alle tidligere forsikringsinstrukser.

Således godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2018.

Ole Wej Petersen  - Borgmester   

Allan Krog Filtenborg - Kommunaldirektør

Fastlæggelse af forsikringspolitik

I Ærø Kommune er det Økonomi- og erhvervsudvalget, der har det overordnede ansvar for at fastlægge kommunens forsikringspolitik, herunder at fastlægge de overordnede rammer for tegning af forsikring, selvrisiko og selvforsikring.

Tegning og vedligeholdelse af forsikring

Det er Teknisk afdeling, der har ansvaret for nytegning, og for at forsikringerne løbende bliver ajourført.

Økonomi- og erhvervsudvalget har dog godkendt, at Ærøfærgerne kan indgå særlig aftale om tegning af forsikring for skibene og de landanlæg som er knyttet direkte til disse. Teknisk afdeling skal orienteres om tegning af forsikring og de(n) løbende justering(er) af disse i form af kopi af de til enhver tid i kraft værende policer.

Alle Afdelinger samt institutioner har pligt til løbende at rapportere til Teknisk afdeling, når de anskaffer sig nye genstande og køber bygninger, der skal tegnes forsikring for. Teknisk afdeling sørger herefter for forsikringstegning i overensstemmelse med den vedtagne forsikringspolitik.

Salg af bygninger og motorkøretøjer skal ligeledes meddeles til Teknisk afdeling, der sørger for afmelding af relevante forsikringsaftaler.

Når skaden er sket

Når der er sket en skade, meddeler den ramte institution/Afdeling dette til Teknisk afdeling. Skadeanmeldelse til forsikringsselskabet udfyldes af institutionerne/afdelingerne og sendes til Teknisk afdeling.

Teknisk afdeling registrerer alle skader med henblik på opfølgning og vurdering af eventuelt yderligere risikostyrings-/forebyggelsesindsats.

I det omfang forsikring er tegnet, videresendes anmeldelsen af Teknisk afdeling til forsikringsselskabet. Hvis der ikke er tegnet forsikring for den aktuelle hændelse, vil der omgående blive givet en tilbagemelding til institutionen/afdelingen.

Hvis der er tale om en ikke dækningsberettiget skade eller en skade under valgt selvrisiko, skal institutionen/afdelingen give en tilbagemelding til Teknisk afdeling om reparationsudgiftens størrelse. Dette af hensyn til fremtidig vurdering af den valgte forsikringspolitik.

Alle arbejdsskader anmeldes ligeledes til Teknisk afdeling. Institutionen/afdelingen skal sende en kopi af anmeldelsen til den daglige sikkerhedsleder.

Skadebegrænsning kan umiddelbart iværksættes. Den egentlige udbedring kan igangsættes umiddelbart efter, at forsikringsselskabet og/eller Teknisk afdeling har anerkendt skaden som dækningsberettiget.

Al korrespondance sendes via Teknisk afdeling.

Overordnet forsikringspolitik

Økonomi- og erhvervsudvalget har besluttet, at være proaktiv i sin forebyggende indsats. Det overordnede formål er at forbedre kommunens sikringsniveau, og mindske antallet af hændelser.

Konkrete forsikringer

Ærø Kommune har besluttet at tegne følgende forsikringer:

Motorkøretøjsforsikring

Forsikringen er tegnet med fast præmie. Det betyder at præmien ikke stiger ved skade på det enkelte køretøj.

 1. For alle indregistrerede motorkøretøjer tegnes ansvar-, brand- og kaskoforsikring. For kaskoskader på køretøjer er der dog en selvrisiko på kr. 5.000,00.

 2. For alle u-indregistrerede motorkøretøjer over 15 HK (traktorer, arbejdsmaskiner, plæneklippere med mere)  tegnes ansvars-, brand- og kaskoforsikring. For kaskoskader er der dog en selvrisiko på kr. 5.000,00.

 3. Selvkørende arbejdsmaskiner på under 15 HK dækkes af stedets løsøreforsikring og kommunens generelle ansvarsforsikring.

Den enkelte institution/afdeling må ikke tage stilling til et eventuelt erstatningsansvar, men oplyse de(n) skadelidte om, at der foretages anmeldelse til kommunens forsikringsselskab. Herudover må de(n) skadelidte henvises til Teknisk afdeling for yderligere vejledning/information.

Generelt kan det oplyses, at et eventuelt kaskoforsikret motorkøretøj altid skal foretage anmeldelse til eget forsikringsselskab.

Bygningsforsikring

 1. For alle kommunalt ejede bygninger tegnes brandforsikring, husejerforsikring og stormskadeforsikring. Øvrig forsikringsdækning etableres kun efter særlig aftale med Teknisk afdeling.

 2. Bygningsforsikringerne tegnes om muligt på fuld- og nyværdi-vilkår.

 3. Forsikringerne etableres uden selvrisiko.

Løsøreforsikring

 1. Kommunens inventar, værktøjer og småmaskiner skal forsikres på nyværdivilkår.

 2. Løsøre skal forsikres mod brand, indbrudstyveri og vandskade som følge af brud på rør og voldsomt skybrud eller tøbrud.

 3. Rede penge må ikke forefindes om natten i kommunens institutioner/afdelinger med videre. Borgerservice opbevarer rede penge, dog max. kr. 50.000. Rede penge skal opbevares i en godkendt værdiopbevaringsenhed. Havnefogeden opbevarer rede penge, dog max. kr. 50.000. Rede penge skal opbevares i en godkendt værdiopbevaringsenhed.  Havnefogeden kan indgå aftale med underentreprenører om opkrævning af havnepenge. Sådanne aftaler skal indeholde sikkerhed for, at kontanter opbevares i godkendt værdiopbevaringsenhed eller indsættes i bank/lægges i døgnboks. Ærøfærgerne indgår særlig forsikringsaftale om håndtering, opbevaring og transport af rede penge i forbindelse med færge og cafeteriadrift.

 4. Forsikringen etableres uden selvrisiko.

Kollektiv Ulykkesforsikring

 1. Plejeanbragte børn og unge er af Ærø Kommune forsikret mod hændelige ulykkestilfælde.

 2. Kommunalbestyrelsesmedlemmer og personer udpeget til at repræsenterer Kommunalbestyrelsen i bestyrelser, råd og nævn, er forsikret mod ulykkestilfælde under deres virke for kommunen. Forsikringen er frivillig og et supplement til de erstatninger, der skal udbetales i henhold til lov om Arbejdsskadesikring. Forsikringssummer oplyses ved henvendelse til Teknisk afdeling.

Teknisk afdeling sørger for anmeldelse til den kollektive ulykkesforsikring ved anvendelse af den udfyldte arbejdsskadeanmeldelse.

For de plejeanbragte børn og unge skal der udfyldes en særskilt skadeanmeldelse, som kan rekvireres hos Teknisk afdeling, som efter udfyldelse, sørger for at den udfyldte skadeanmeldelse fremsendes til forsikringsselskabet.

Rejseforsikring

 1. Derudover tegnes der en rejseforsikring for ansatte og kommunalbestyrelsesmedlemmer, der rejser i tjenstligt ærinde udenfor Danmarks grænser.

 2. Forsikringen skal dække sygdom, hjemtransport og bagage. Forud for en tjenestelig udlandsrejse, skal der rettes henvendelse til Teknisk afdeling, for at sikre at turen er omfattet af rejseforsikringen.

Ansvarsforsikring

 1. Forsikringen dækker det erstatningsansvar som kommunen og dens ansatte samt personer i borgerligt Ombud, måtte pådrage sig for skade på tredjemands person eller ting.

 2. Ansvarsforsikringen dækker i udgangspunktet alle kommunens aktivi­teter.

 3. Der tegnes der ansvarsforsikring for personer i aktivering i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og 11.

 4. Der tegnes ansvarsforsikring for personer på integrationsydelse i aktivering.

 5. Kommunalbestyrelsen har besluttet at meddække de personer, der, indenfor de af Kommunalbestyrelsen til enhver tid vedtagne områder, yder en frivillig indsats.

Den enkelte institution/afdeling må ikke tage stilling til et eventuelt erstatningsansvar, men oplyse de(n) skadelidte om, at der foretages anmeldelse til kommunens forsikringsselskab. Herudover må de(n) skadelidte henvises til Teknisk afdeling for yderligere vejledning/information.

Generelt kan det oplyses, at et eventuelt kaskoforsikret motorkøretøj altid skal foretage anmeldelse til eget forsikringsselskab.

Forureningsforsikring

Der tegnes forsikring til dækning af udgifter i forbindelse med forurenings-uheld, der skal dække direkte og nødvendige udgifter som følge af et pludseligt opstået, eller pludseligt konstateret forureningsuheld med farlige stoffer på landjorden.

Arbejdsskadesikring

 1. Alle kommunens ansatte, disses vikarer samt personer, der yder frivilligt arbejde og personer i borgerligt ombud, er omfattet af reglerne i lov om
  arbejdsskadesikring. Ærø Kommune selvforsikrer på dette område. Alle skader skal derfor indberettes til Teknisk afdeling, der har ansvaret for sagsbehandlingen.

 2. Der er dog indgået en aftale om katastrofedækning ved 2 eller fleres tilskadekomst ved samme hændelse.

 3. Teknisk afdeling skal kontaktes, når der er tale om mere specielle ansættelsesvilkår, for eksempel for personer i aktivering i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og 11 og for integrationspersoner som skal i aktivering.

 4. Kommunalbestyrelsen har besluttet at meddække de personer, der, indenfor de af Kommunalbestyrelsen til enhver tid vedtagne områder, yder en frivillig indsats, under Kommunens arbejdsskade ordning (selvforsikringspuljen).

 5. Følger efter en anerkendt erhvervsbetinget sygdom erstattes af Arbejdsmarkedets Erhvervsygdomssikring (AES), hvor Ærø Kommune har tilslutningspligt.

Kautionsforsikring

Der er tegnet forsikring for underslæb, der begås af kommunens ansatte eller personer under borgerligt ombud.

Søforsikring

Der tegnes søforsikring for kommunale søfartøjer. Omfang for kaskodækninger og ansvarsforsikring/P&I Forsikring besluttes i de enkelte tilfælde i samråd med Teknisk afdeling.

Økonomi- og erhvervsudvalget har dog godkendt, at Ærøfærgerne kan indgå særlig aftale om tegning af forsikring for skibene og de landanlæg som er knyttet direkte til disse. Teknisk afdeling skal orienteres om tegning af forsikring og de(n) løbende justering(er) af disse i form af kopi af de til enhver tid i kraft værende policer.

Ærøfærgerne vil følgelig foretage anmeldelse af skadehændelser med skibene eller dertil hørende landanlæg direkte til det forsikringsselskab, som der er indgået forsikringsaftale med. Teknisk afdeling skal have kopi af samtlige rapporter/anmeldelser.

Patientforsikring

Der er tegnet patientforsikring for kommunale sundhedsordninger.

Specialforsikringer

 1. Når kommunen står som bygherre, tegnes der en kombineret entrepriseforsikring hos det til enhver tid valgte forsikringsselskab. Aftalen etableres gennem Teknisk afdeling.

 2. Der kan tegnes all-risks forsikring på udvalgt løsøre som for eksempel borgmesterkæde og udstillingsgenstande. All-risks betyder, at genstanden er dækket mod alt, der ikke udtrykkeligt er undtaget i betingelserne. En sådan aftale skal godkendes af Teknisk afdeling.

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00