Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Politikker Folkeoplysnings- og Kulturpolitik

Folkeoplysnings- og Kulturpolitik

Forord

Kultur- og Socialudvalget har ønsket, at der udarbejdes en visionær kulturpolitik for Ærø Kommune. Oplæg hertil fremgår af det følgende. Indholdet afspejler blandt andet resultaterne fra cafédebatmøde om kommunes kulturpolitik afholdt for interesserede borgere på Ærø den 30. august 2010.

Efterfølgende har Folketinget lige før sommerferien 2011 vedtaget en række ændringer af folkeoplysningsloven, så alle kommuner skal have udarbejdet og godkendt en Folkeoplysningspolitik.

Da Ærø Kommunes Kulturpolitik er vedtaget 16. marts 2011 og i forvejen rummer folkeoplysningsområderne, ønskes Folkeoplysningspolitikken implementeret i kulturpolitikken.

Ærø Kommunes Folkeoplysnings- og kulturpolitik skal være rammesættende for kommunens udvikling og prioritering på folkeoplysnings- og kulturområdet. Det betyder at Folkeoplysnings- og kulturpolitikken kommer til at fungere som et arbejdsredskab for kultur- og socialudvalgets politiske prioriteringer og styring af Folkeoplysnings- og kulturområdet samt, at administrationen med Folkeoplysnings- og kulturpolitikken som pejlemærke har et redskab til at retningsbestemme arbejdet med at administrere politikken.

Folkeoplysnings- og kulturpolitikken er udarbejdet så den kan overføres til målbare mål og handlinger formuleret i Ærø Kommunes Udviklingsstrategi, så det er nemt at finde sammenhængen mellem nedenstående politik og de handlinger der skal til for at føre politikken ud i livet.

Mission

Sammen med forenings- og kulturlivet skaber vi oplevelser og livskvalitet for borgere og tilrejsende året rundt.

Vi er til for at forenings- og kulturlivet fremover forsat er de bærende kræfter for at borgere og besøgende på Ærø har adgang til et hav af kultur-, fritids-, motions- og foreningsoplevelser: Ærø,oplevelsernes ø!

Værdigrundlag

Folkeoplysnings- og kulturpolitikken er til for at sikre retning og prioritet i kommunens arbejde på Folkeoplysnings- og kulturområdet.

Kultur- og Socialudvalget reagerer dynamisk på forslag og idéer fra Ærøs folkeoplysnings-, fritids- og kulturliv. Omvendt agerer Kultur- og Socialudvalget samt administrationen på nye muligheder for at udvikle områderne. Vi tilegner os derfor det fornødne overblik og er altid på forkant med udviklingen inden for kulturområdet således, at vi i en synergibevægelse præger og præges af kulturlivet.

Vi tilstræber, at Folkeoplysnings- og kulturpolitikken sikrer retning og prioritet i kommunens forvaltning heraf ved at anvende visionen om at sikre livskvalitet, glæde, berigende aktiviteter samt et levende lokalsamfund som målestok for den politiske prioritering. Vi vil arbejde for at kommunes tildelte ressourcer har en afsmittende effekt på lokalsamfundet i form af oplevet livskvalitet. Det er et præmis, at effekterne af en given indsats fra kommunens side skal stå i et rimeligt forhold til effekterne/resultaterne i form af nytteværdi for borgerne.

Vision 2011 til 2025

Det er Kommunalbestyrelsens ønske, at de kulturelle, fritids- og foreningsmæssige aktiviteter fortsat engagerer borgere og besøgende på Ærø.

Målsætningen er, at folkeoplysnings, fritids- og kulturlivet engagerer flest mulige borgere og tilrejsende til at tage aktivt del i kulturlivet for derved at opnå oplevet livskvalitet, glæde samt et levende lokalsamfundsliv på Ærø. Et styrende princip for udmøntningen af Folkeoplysnings- og kulturpolitikken er, at tiltagene skal sikre de bedst mulige vækstbetingelser for at kultur- og foreningslivet kan engagere og glæde borgerne samt udvikle et spændende og levende lokalsamfund. Tiltagene skal derfor medvirke til at kommunens borgere og Ærøs mange tilrejsende oplever øget værdi i form af en mangfoldighed af berigende kulturelle, fritids- og foreningsmæssige aktiviteter. Formålet med politikken er derfor også, at fritids- og kulturlivet i høj grad virker tilbage på og er med til at udvikle et levende lokalsamfund.

En vigtig forudsætning for at kunne opfylde visionen er et tæt samarbejde med de øvrige omkringliggende kommuner.

Hvad forstår vi ved kultur?

”Kultur er vores fælles værdier, normer og vaner. Det er det, der kendetegner os, det er det vi gerne vil kendes på, det er det der kan samle os indadtil, og det er det der kan profilere os udadtil”

Kultur forstås således bredt som værende både kulturbevarende, kulturudviklende samt omhandlende rekreative udfoldelsesmuligheder i forenings- såvel som fritidslivet. 

5 indsatsområder

1.Kulturelle institutioner

Herved forstår vi offentligt støttede institutioner, der har til formål at beskytte og formidle vor kulturarv til offentligheden. Det vil sige bibliotekerne og museerne.

2.Kulturarrangementer

Herved forstår vi enkeltstående eller serier af arrangementer, der henvender sig til offentligheden med tilbud af kulturelt indhold. Det kan For eksempel være Søbygaards klassiske koncertrække.

3.Oplevelseserhverv

Herved forstår vi private erhverv, der på kommercielle vilkår kan profitere af at give kunderne kulturelle oplevelser. Det spænder vidt fra bryllupsarrangører til sejlture med Fylla.

4.Idrætsforeninger

Herved forstår vi åbne foreninger, der tilbyder sine medlemmer leg, bevægelse og idræt, og tilbyder offentligheden oplevelser. For eksempel Rise Skytte- og Idrætsforening.

5.Andre foreninger

Herved forstår vi åbne foreninger som falder ind under folkeoplysningslovens bestemmelser, og som ikke er idrætsforeninger. For eksempel Ærø Fotoklub.

Vision og mål

Nedenfor fremgår bud på, hvordan ovenstående vision nedbrydes i delvisioner og målsætninger for de 5 indsatsområder i perioden 2011-2015.

Visioner benævnes niveau 1 mål. Målbare mål benævnes niveau 2 mål.

Niveau 1 mål anviser langsigtede visioner svarende til kommuneplanen. Ved niveau 2 mål forstås en yderligere konkretisering af visionen, der er målbare og retningsgivende.

Niveau 1 og 2 mål indarbejdes begge i kommunes udviklingsstrategi som er indeholdt i kommunens strategiske målhierarkiarbejde.

Økonomi

På baggrund af de nævnte niveau 2 mål kan Folkeoplysnings- og kulturpolitikkens forskellige interessenter udarbejde forslag til konkrete handlinger med tidsplan og budget som forelægges kommunalbestyrelsen via Kultur- og Socialudvalget på den årlige prioriteringsdebat i september, eller de kan fremsendes som ad hoc ansøgninger til Kultur og Socialudvalget året igennem.

5 målsætninger

Ærø Kommunes kulturpolitiske visioner for kulturelle institutioner Niveau 1 (vision 2011 til 2025)

Visionen er, at Ærøs kulturinstitutioner udvikler sig til kulturelle oplevelsesfyrtårne der beriger, underholder og formidler kvalitetsoplevelser, der udadtil skaber interesse for Ærø og indadtil sikrer fællesskab og sammenhængskraft:

 • At Ærø videreudvikler sin unikke kulturarv og kulturelle attraktioner.
 • Kulturinstitutionerne er fortsat bærende formidler af vores historie og medvirker til at vi bedre forstår vores nutid og verden omkring os.
 • De kulturelle institutioner sikrer bredt favnende formidling af den ærøske kulturarv, giver ærøboer identitet både indad- og udadtil samt beriger lokale såvel som besøgende med Ærøs unikke historie, maritime rolle og samfundsudvikling.
 • Kulturinstitutionerne medvirker til at formidle kulturudbuddet som levende interessevækkende kulturelle oplevelsesfyrtårne, der øger interessen for Ærø som besøgsdestination eller bosætningskommune.
 • Kulturinstitutionerne skal rette sine tilbud bredt mod besøgende i alle aldersgrupper.

Niveau 2 (målsætninger 2011 til 2014):

Denne målsætning vil kommunen arbejde for:

 • Ved at støtte de kulturelle institutioner økonomisk gennem driftstilskud og projektmidler i form af likvide bidrag eller lånemuligheder indenfor de økonomiske rammer, som kommunen har.
 • Ved at beskytte kulturarven gennem planlægning.
 • Ved at sikre offentligheden adgang til kulturarven.

Vi vil arbejde for fastholdelse og videreudvikling af:

 • En biograf på Ærø.
  • Der skal tages skridt til at den lokale biograf fremtidssikres. Dette ved at biografens fremviser erstattes med nyt digitalt fremviserudstyr, der er det format som alle biografer overgår til.
 • Søbygaard.
  • Den fremtidige driftsøkonomi skal sikres gennem en statslig aftale.
  • Der skal vand i voldgraven.
  • Søbygaard som oplevelsescenter skal videreudvikles.
 • Levende museer.
  • Museer skal i højere grad sørge for at der foregår mange aktiviteter, hvor historien gøres levende. Som gæst skal man kunne prøve og gøre ting, med fokus på det autentiske og specielle fra Ærø. Eksempler herpå kan være ’Dora’ på Marstal Søfartsmuseum eller ’Kys Frøen på Søbygaard’.
 • Litteraturarrangementer.
  • Der skal arbejdes for at der på kommunens kulturelle institutioner samarbejdes om at afvikle flere litteraturarrangementer eller temaarrangementer med forfattere.
 • Maritim kulturarv.
  • Vi skal fortsat sætte ambitiøse mål for at sikre at Ærøske kulturinstitutioner vedbliver med at være blandt landets førende formidler af maritim kulturarv samt på sigt af maritime oplevelser.
 • Forhistorie og middelalder.
  • Vi skal fortsat arbejde for at styrke formidling af den ærøske forhistorie og kultur. Der skal gøres en særlig indsats for at sikre, at arkæologiske fund kan udstilles på Ærø og ikke kun på Langeland. En virtuel løsning herpå skalundersøges nærmere. Kommunen skal som bac-up sikre og understøtte videreudviklingen heraf i samarbejde med kulturinstitutionerne

Endvidere vil vi nyudvikle:

 • Bevaringsværftet i Ærøskøbing.
  • Der skal etableres et oplevelses- og informationscenter på Ærøskøbing Havn med arbejdende åbne værksteder i samarbejde med Helvegsminde.
 • Eriksens Plads i Marstal.
  • Der skal arbejdes for videreførelse af Eriksens Plads, som kulturhistorisk oplevelsessted på Marstal Havn efter færdiggørelsen af Bonavista.
 • Et formaliseret netværk mellem institutioner og privatpersoner
  • Der skal igangsættes og støttes op om et indbyrdes samarbejde på tværs af de kulturelle institutioner. Initiativet sikrer at ’planløshed’ erstattes af velplanlagte og koordinerede møder.
 • Billedskole.
  • Vi vil sørge for at børn og unge får nyt tilbud om at benytte en billedskole i en eksisterende eller ny facilitet med egen kulturleder på lige fod med musikskolen. Kommunens rolle er økonomisk at muliggøre tilbuddet. Der er tale om udvikling af en helt ny aktivitet.

2. Ærø Kommunes kulturpolitiske målsætninger for åbne kulturarrangementer

Niveau 1 (vision 2011 til 2025)

Visionen er, at Ærø Kommune som medskabende kraft sammen med kulturlivet som idéudviklende kraft skaber forudsætninger for åbne kulturarrangementer, der underholder, skaber livsglæde og oplevelser for alle:

 • At Ærø Kommune medvirker til at åbne kulturarrangementer fortsat beriger og glæder ærøboer og besøgende.
 • Kommunen indtager en fremtrædende rolle som løftestang for interessen og vækstlaget for kulturen og åbne kulturarrangementer.
 • Originalitet og stedbundne kvaliteter rodfæstet i den ærøske kultur viser vejen til spændende åbne kulturarrangementer, der vækker opsigt og tiltrækker besøgende i og uden for Danmark.
 • Kommunen udviser åbenhed i forhold til idéudvikling i spændingsfeltet mellem tradition og nyskabelse samt tilskynder til samarbejde mellem ildsjæle, amatører og professionelle.
 • Vi skal være dristige og modige til at formidle Ærøs unikke historie og kultur på nye og overraskende og slagkraftige måder, der viser hvad der har gjort os til hvem vi er i dag og, hvad der vil forme os i fremtiden. Byerne, landskabet og naturen udgør kulisserne til markante åbne kultursatsninger.

Kulturarrangementerne retter sig bredt mod besøgende i alle aldersgrupper. Niveau 2 (målsætninger 2011 til 2014)

Denne målsætning vil kommunen arbejde for:

 • Ved at støtte de kulturelle arrangementer økonomisk gennem projektmidler i form af likvide bidrag eller underskudsgarantier indenfor de økonomiske rammer, som kommunen har.
 • Ved at sikre både udendørs og indendørs rammer for arrangementerne ved at stille offentlige arealer og bygninger til rådighed på for arrangørerne til favorable vilkår.
 • Ved at stille arbejdskraft til rådighed for sekretariatsbetjening af et kulturelt samråd, der hjælper med lokaler, fondsansøgninger og koordinerer de mange tilbud samt annoncerer dem på Ærøportalen.

Vil vi arbejde for fastholdelse og videreudvikling af:

 • Kulturtilbud for og med unge.
 • Musikarrangementer på højt niveau (jazz, klassisk, sensommer og opera)
  • Musik har allerede en fremtrædende plads i det ærøske kulturliv, men der er behov for at bevare samme høje niveau og måske udvide tilbuddet til flere aldersgrupper heriblandt børnehavebørn, børn og unge.
 • Det levende ord, gennem støtte til foredragsarrangementer.

3. Ærø Kommunes målsætninger for oplevelseserhverv

Niveau 1 (vision 2011 til 2025)

Visionen er, at der skal være oplevelser på Ærø af høj kvalitet som giver borgere og besøgende autentiske kulturelle, natur- og vidensmæssige oplevelser, der kan sammenlignes med de bedste internationale oplevelsessatsninger:

 • At Ærø Kommune sikrer optimale betingelser for at en oplevelsesorienteret kultur kan udfolde sig for derved at skabe værdi for borgere, besøgende og oplevelseserhvervet.
 • Oplevelser og arrangementer kan udspringe af, eller i et samarbejde med, foreningslivet, institutioner, virksomheder, ildsjæle og har det til fælles, at det skaber en oplevelsesbaseret værdi der beriger, overrasker, udfordrer og udvider vores horisonter.
 • Det er kommunens mål, at oplevelser og arrangementer i stigende omfang opnår at være en potentiel indtægtskilde for oplevelseserhvervet. Herved virker de kulturelle indsatser tilbage på lokalsamfundet ved at tiltrække og berige borgere, besøgende og potentielle tilflyttere samt styrke indtjeningen for oplevelseserhvervet.
 • Oplevelseserhvervene retter sig naturlig mod det købedygtige publikum.

Niveau 2 (målsætninger 2011 til 2014)

Denne målsætning vil kommunen arbejde for:

 • Ved at sikre balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen.
 • Ved at holde vore lystbådehavne attraktive for lystsejlere.
 • Ved at stille servicefaciliteter i form af toilet, primitive campingpladser, shelters for roere, bådebroer med videre til rådighed.
 • Ved at genetablere VE-organisationen.

Vi arbejde for fastholdelse og videreudvikling af:

 • Mulighed for aktiviteter og oplevelser på og ved vandet.
  • Kommunen arbejder for at skabe optimale muligheder for aktiviteter ved og på vandet ved blandt andet at stille servicefaciliteter til rådighed.
 • Oplevelsesorientering af alternativ energi som aktivitet.
  • Vi skal bruge øens førende rolle som alternativ energi-ø til at demonstrere alternative energiformer. blandt andet skal der undervises i alternativ energi gennem leg i et demonstratorium i forbindelse med solvarmeanlægget i Marstal.
 • Permanente lokaler til kunstudstillinger.
  • Kommunen sørger for permanente lokaler til kunstudstilling, hvori skiftende lokale udstillinger af høj kvalitet udstilles. Der skal endvidere være mulighed for at kombinere kunst med andre beslægtede aktiviteter.
 • Naturoplevelser.
  • Vi vil sørge for at videreudvikle de allerede unikke vandremuligheder i relation til Øhavssti med shelters, kaffepletter og guidede ture ved, at der bliver flere muligheder for primitiv overnatning samt flere guidede ture med fokus på natur, kulturminder og historie.

Endvidere vil vi nyudvikle:

 • Besøgslandbrug.
  • Vi vil skabe mulighederne for at der etableres besøgslandbrug både inden for konventionelt og økologisk jordbrug, eventuelt i samarbejde med Landbrug og Fødevarer.
 • Højskolernes korte kurser.
  • Højskolernes korte kurser skal indtænkes som oplevelseserhverv. Der er tale om en eksisterende aktivitet, der kan udbygges perioder uden for sommerferien. Højskolerne selv tager initiativ til videreudvikling heraf.

4. Ærø Kommunes målsætninger for idrætsforeninger (Leg, bevægelse og idræt)

Niveau 1 (vision 2011 til 2025)

Visionen er, at alle generationer oplever forøget livskvalitet og sundhed ved at deltage i foreningsbåren leg, bevægelse og idræt:

 • At Ærø videreudvikler leg, bevægelse og idræt til alle generationer. Foreningsidrætten er en uundværlig ressource i kommunens bestræbelser på at tilbyde motion og mulighed for at opretholde en sund livsstil for alle. Der sikres nem adgang til at deltage i idræt og motion.
 • Udvikling af nye foreningsbårne idrætsinitiativer, der har bred medlemsmæssig opbakning, skal ligeledes have mulighed for at etablere sig i kommunes idrætsfaciliteter.
 • Idrætsforeningerne er samtidig en væsentlig platform for kommunens forebyggende arbejde med opretholdelse af folkesundhed herunder den forebyggende indsats mod fedme, alkohol, stoffer, rygning og doping.
 • Idrætsforeningerne skal samtidig udgøre gode sociale rammer for at lære børn og unge normer, skabe sociale færdigheder samt venskabs- og netværksrelationer. Ærø Kommunes tilskud motiverer hertil.
 • Kommunen understøtter leg, bevægelse og idræt der, hvor det udleves, hvad enten det er i idrætshaller, idrætsforeninger i eller uden for i naturen eller, hvor byrummene spontant bliver inddraget til formålet.
 • Kommunen understøtter fortsat igangværende aktiviteter, men giver også mulighed for at nye aktiviteter kan være med til at tegne øen som en aktiv rekreativ ø i fortsat udvikling. Hermed viser kommunens borgere, at eksempelvis byrummene ikke er stillestående, men udvikles i takt med at nye generationer og interesser får grokraft.
 • Det selvorganiserende og spontane idrætsliv skaber liv og viser udadtil at Ærø er en aktiv ø som skaber plads til udfoldelsesmuligheder for mange interesser. Kommunens administration søger under hensynstagen til beboere og andre brugere, at der gives adgang hertil.
 • Idrætsforeningerne retter sig mod alle aldersklasser med varierende tilbud.

Niveau 2 (målsætninger 2011 til 2014)

Denne målsætning vil kommunen arbejde for:

 • Ved at understøtte foreningerne økonomisk gennem Ærøordningen.
 • Ved at stille arealer og rum til rådighed for foreningerne.
 • Ved at stille sekretariatsbistand til rådighed for et idrætsråd, der skal koordinere idrætstilbuddene på tværs af øen og på tværs af foreningerne.

Vi vil arbejde for fastholdelse og videreudvikling af:

 • ‘Fitness all around’
  • Vi vil arbejde for at tilrettelægge motionsaktiviteter for alle aldre i haller, motionscentre og mindre lokaler samt udendørs. Der er tale om et eksisterende tilbud der skal udvikles til at gælde alle målgrupper. Kommunens rolle er at støtte op omkring kurser, organisering samt koordinering af indkøb af større redskaber samt opbevaring.
 • Sjove og attraktive legepladser.
  • Udvikling af tidssvarende legepladsområder der opleves som sjove og attraktive for fastboende såvel som besøgende børnefamilier, der motiverer til leg og bevægelse.

Endvidere vil vi nyudvikle:

 • Idrætsråd, der sikrer udvikling og koordinering mellem idrætsforeningerne
  • Tiltag for at vejlede og støtte samt koordinere aktiviteter i idrætsforeningerne, skolerne, hos ældre og andre målgrupper skal videreudvikles. for eksempel Fysioterapeut eller ergoterapeut. Herunder også koordinering mellem foreningerne, for eksempel trænerkurser, sommerfester. Målgrupper er alle involveret i idrætsforeningslivet.
 • Udvikling af udendørsaktiviteter
  • Vi vil anlægge klatrevæg, parkour-bane, skaterbane, plads til street aktiviteter. Der er tale om en ny aktivitet, hvor idrætsforeningerne tager initiativ hertil med kommunalt tilskud i ryggen. Målgruppen er børn og unge samt interesserede voksne. Kommunen sørger for at støtte anlægsbyggerierne, fundraising med videre Hensigten er at idrætsforeningerne skal drifte anlæggene
 • Støtte til særlige målgrupper
  • Vi vil arbejde for, at børn og voksne fra udsatte trængte familier tilbydes introduktion til og økonomisk hjælp til deltagelse i idrætsforeningernes aktiviteter.

 • Udvikle nye sportsgrene
  • Vi skal understøtte muligheder for introduktion af nye sportsgrene og sportsfaciliteter gennem projekttilskud.

 • Udvikling af ’spot-aktiviteter’ for børn og unge (interessebaseret og medlemsuafhængigt)
  • Vi vil støtte op om at organisere ’Spot-aktiviteter’ i form af interessebaseret og medlemsuafhængige tilbud til især børn og unge. Årsagen er, at denne målgruppe efterspøger foreningsaktiviteter uden nødvendigvis at tegne foreningsmedlemskab. Derfor kan der være behov for at foreningerne tilrettelægger spot-baserede aktiviteter, For eksempel endagsarrangementer og lignende, hvor interesserede kan afprøve foreningernes tilbud. Der er tale om en ny aktivitet, hvor foreninger og eventuelt førnævnte kulrurelt samråd er initiativtager.

5.Ærø Kommunes målsætninger for andre foreninger (Foreningslivet)

Niveau 1 (vision 2011 til 2025)

Ærøs stærke tradition for at brede såvel som specielle interesser nyder godt af et foreningsmæssigt ståsted vinder stadig indpas fremover:

 • Ærø Kommune arbejder for at understøtte og udvikle et mangfoldigt foreningsliv med aktiviteter, der engagerer og skaber udfoldelsesmuligheder for alle interesser. Kommunen tilskynder derfor til at det brede foreningsliv fortsat tilbyder alsidige muligheder for at udfolde og dyrke interessefællesskaber på tværs af aldersforskel og medvirker derigennem til at skabe en særlig ærøsk identitet og sammenhængskraft.
 • Kommunens politik er fortsat, at foreningsbårne aktiviteter er væsentligt medvirkende til at ærøboer kendetegnes som aktive engagerede ildsjæle, der skaber originale oplevelser til glæde for sig selv og andre. Herved skabes der også basis for at vedligeholde og udvikle nye kulturelle mødesteder og attraktioner på Ærø, der samtidig underbygger det stærke lokale engagement.
 • Ærø kommune ønsker at være en vigtig medspiller i formidling af kultur og skabe foreningsbårne events og oplevelser. Også gerne i form af oplevelsesmæssige ’fyrtårne’ forankret i foreningsregi, der kan indgå i oplevelseserhvervets muligheder for at forretningsorientere nye turismeindsatser.
 • Foreningerne retter sig mod alle aldersklasser med varierende tilbud.

Niveau 2 (målsætninger 2011 til 2014)

Denne målsætning vil kommunen arbejde for:

 • Ved at understøtte foreningerne økonomisk gennem Ærøordningen.
 • Ved at stille arealer og rum til rådighed for foreningerne.
 • Ved at stille sekretariatsbistand til rådighed for et kulturelt samråd.

Vi vil arbejde for fastholdelse og videreudvikling af:

 • Aktivitetskalender med information om medlemsaktiviteter
  • Der skal etableres en aktivitetskalender, hvoraf foreningernes aktiviteter og events fremgår. Aktivitetskalenderen kan eventuelt administreres af føromtalte kulturelt samråd. Aktiviteten er ikke ukendt, men omfanget er ikke passende på sit nuværende niveau.
 • Venskabsbyer
  • Der skal arbejdes for at videreudvikle samarbejdet med venskabsbyer om foreningsaktiviteter, eventuelt via samarbejdsforummet Norden. Det er ikke tale om en ny aktivitet, men det nuværende omfang er utilstrækkeligt. Initiativtager er de foreninger, der ønsker kulturel udveksling, ligesom målgruppen også er de interesserede foreninger. Kommunen har derfor ingen særlig rolle heri.

Endvidere vil vi nyudvikle:

 • Koordinering af foreningsaktiviteter i et kulturelt samråd 
  • Vi vil udvikle et ’Kulturelt samråd’, der koordinerer foreningsaktiviteter og har åbne kontorfaciliteter for Ærøs foreninger. Der skal være tale om et fysisk kontor med kommunal ansat medarbejder, eventuelt placeret på rådhuset, i aktivitetshuse eller biblioteker. Aktiviteten finansieres af midlerne afsat til Ærøordningen. Kommunen er initiativtager og igangsætter i etableringsfasen.

 • En samlet sæsonstartmesse for foreninger (kultur- og foreningsmesse)
  • Vi vil igangsætte en ’sæsonstartmesse’, der er en fælles anledning til at alle foreninger får mulighed for at præsentere deres foreningsaktiviteter. Initiativet vil være en ny aktivitet startet af det kulturelle samråd.
 • Udvikling af ’spot-aktiviteter’ for børn og unge (interessebaseret og medlemsuafhængigt)
  • Vi vil støtte op om at organisere ’Spot-aktiviteter’ i form af interessebaseret og medlemsuafhængige tilbud til især børn og unge. Årsagen er, at denne målgruppe efterspøger foreningsaktiviteter uden nødvendigvis at tegne foreningsmedlemskab. Derfor kan der være behov for at foreningerne tilrettelægger spot-baserede aktiviteter, For eksempel endagsarrangementer og lignende, hvor interesserede kan afprøve foreningernes tilbud. Der er tale om en ny aktivitet, hvor foreninger og eventuelt førnævnte kulrurelt samråd er initiativtager.
 • Medvirke til at sørge for bedre adgangsforhold for handicappede
  • Vi vil støtte forbedring af adgangsforhold for handicappede i foreningsregi. Herved sikres gangbesværede bedre adgangsforhold og dermed involvering i medlemsforeningerne. Der er tale om en ny aktivitet, hvor initiativtagere kunne være foreninger og brugere. Målgruppen omfatter alle gangbesværede. Kommunens rolle er at sikre rådgivning om projektering og finansiering

 • Udvikling af debatforum og debatskabende møder
  • Vi skal støtte udviklingen af et debatforum samt debatskabende møder, der medvirker til at opretholde en levende debatkultur for meningsudveksling. Der er tale om en ny aktivitet, hvor foreningerne selv er initiativtager. Målgruppen er alle debatinteresserede. Kommunen påtager sig en oplysende rolle, herunder annoncering i kommunes rubrik i Ugeavisen og kan eventuelt medvirke til at arrangementet kan gennemføres.

 • Udvikling af ferieaktivitetstilbud
  • Vi vil støtte, at der i højere grad arbejdes for at indrette fritidsaktivitetstilbud til fritidshusbrugere, turister og andre brugere. Foreningerne skal overveje, hvordan også fritidshusbrugere og turister kan indgå som målgruppe og eventuelt opfattes som potentiel tilflytter. Aktiviteten findes ikke i dag og der findes kun i begrænset omfang tilbud til fritidsbrugere. Foreningslivet er initiativtager. Målgruppen er som antydet fritidsbrugere, men også turister og andre brugere. Kommunen kunne påtage sig en oplysende rolle, herunder annoncering i kommunes rubrik i Ugeavisen.

BILAG:

Opsummering af resultater fra cafédebat 30. august:

Kultur er vores fælles værdier, normer og vaner.

Kulturelle institutionerOplevelseserhvervÅbne kulturarrangementerIdrætsforeninger

Definition på kultur:

”Kultur er vores fælles værdier, normer og vaner. Det er det, der kendetegner os, det er det vi gerne vil kendes på, det er det der kan samle os indadtil, og det er det der kan profilere os udadtil”

Kulturelle institutioner:

 1. Networking mellem institutioner og privatpersoner
 2. sikre biografdrift
 3. Videreudvikling af litteraturarrangementer med blandt andet forfattere
 4. Sjove legepladser
 5. Debatskabende møder og aktiviteter
 6. Formidling af maritime kulturarv
 7. Formidling af den ærøske forhistorie og middelalder
 8. Billedskole for børn/unge med kulturleder
 9. Kunstmuseum eller oplevelsescenter
 10. Videreudvikling af museer til aktivitetsbaserede levende museer

Oplevelseserhverv

 1. Det levende museum
 2. Aktiviteter ved, på og i havet
 3. Alternativ Energi
 4. Kunstudstillinger i permanente lokaler
 5. Musik (Jazz, Klassisk Sensommer, Opera )
 6. Øhavsstien med shelters, kaffepletter og guidede ture
 7. Besøgslandbrug
 8. Højskolernes korte kurser

Åbne kulturarrangementer

 • Kulturkoordinering,kulturråd
 • Økonomi!!!
 • Spredning over årstid
 • Kan koordineringen ske fra turistkontoret ( Koordineringen er bedre tjent at være på frivillig basis, interessen driver værket)
 • Koordinering er vigtig, for at vi ikke ”dræber” hinanden.
 • Kulturmesse
 • Kommunen skal meget mere på banen, også kulturelt!!!
 • KOORDINERING
 • Kultur er for lavt prioriteret fra kommunens side!!! Mange folk er interesseret
 • Kulturkoordinator, Daglig leder,en fra kommunen med eneste opgave.
 • Intranet,ideen,god til planlægning af ideer og datoer
 • eventuelt benytte ”Det sker”.
 • Vi vil ikke prioritere rækkefølgen, så den er ikke gældende!!!
 • Ildsjælene skal støttes og støtte hinanden
 • Navnene på de kulturelle arrangører skal samles, så man kan sende en samlet mail. For eksempel en database/register.
 • En samlet mailliste…
 • Kan Anders Dragkilde bruges som samler af info.
 • Vi mangler ungdom!!!

Andre foreninger

 1. Etablering af et kulturelt samråd
 2. Samlet sæsonstartmesse for foreninger (kultur- og foreningsmesse)
 3. Aktivitetskalender med information om medlemsaktiviteter
 4. ’Spot-aktiviteter’ for børn og unge (interessebaseret og medlemsuafhængigt)
 5. Gratis og bedre offentlig transport
 6. Kommunal støtte til bedre adgangsforhold for handicappede
 7. Varmtvandsbassin/svømmehal
 8. Samarbejde med venskabsbyer og nabobyer
 9. Debat- og diskussionsforum
 10. Ferieaktivitetstilbud til fritidsbrugere, turister og brugere

Idrætsforeninger

 1. Idrætskonsulent, herunder koordinering mellem foreningerne
 2. Naturaktiviteter
 3. Tilskud til færge/rejseudgifter
 4. Støtte til særlige målgrupper
 5. Fitness all around
 6. ”Nye” sportsgrene
 7. Indendørs faciliteter
 8. Vandkulturcenter

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00