Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Politikker Erhvervspolitik Ærø Kommune 2019–2022

Erhvervspolitik Ærø Kommune 2019–2022

 

Erhverspolitik

Ærø Kommunes erhvervspolitik 2019 – 2022 understøtter Ærø Kommunes udviklingsstrategi 2019 – 2022.

I erhvervspolitikken beskrives først Ærøs mission og vision, som er defineret i Ærø Kommunes udviklingsstrategi 2019 - 2022.

Erhvervspolitikken består derefter af en række korte afsnit, som giver en introduktion til erhvervspolitikkens indsatsområder nr. 1 til 20.

I bilaget er angivet de konkrete tiltag som Ærø Kommune blandt andet vil gennemføre i 2019 for at understøtte erhvervspolitikken. Der vil hvert år blive defineret en række konkrete opgaver, som understøtter erhvervspolitikken.

Mission for Ærø (fra Ærø Kommunes udviklingsstrategi, der ikke pt. er endelig godkendt)
Ærø er et attraktivt helårssamfund, som fremmer erhvervsudvikling og tilbyder beskæftigelse. Vi har velfærdsydelser af høj kvalitet og skaber rum og muligheder for en mangfoldighed af aktiviteter for både fastboende og besøgende.

Vision for Ærø (fra Ærø Kommunes udviklingsstrategi, der ikke pt. er endelig godkendt)
Ærø er et godt sted at være og et godt sted at leve.
På Ærø går udsyn, nytænkning og rummelighed hånd i hånd med respekten for Ærøs særlige DNA som ø-samfund og øens stærke traditioner og kulturelle og maritime rødder. Vi har fokus på grønne og digitale løsninger - sammen skaber vi muligheder for det gode liv – både i hverdagen og i fritiden.

Indsatsområder for Ærøs erhvervsudvikling
Ærø er en selvstændig ø-kommune med cirka 6000 fastboende med butiksliv, virksomheder, skoler, børnehaver, HF, navigationsskole, lægehuse, sygehus, plejehjem mv. Erhvervslivet på Ærø er mangfoldigt med landbrug, skibsværft, håndværkere, vognmænd, fødevareproducenter, restauranter, overnatningssteder, detailhandel, færger, foreningsliv og meget andet. Ærø Kommune er med andre ord en økonomisk bæredygtig kommune, der yder velfærd og service til sine borgere, virksomheder og besøgende. Ærø Kommune vil fortsat have fokus på at skabe gode vilkår for erhverv, fastboende og besøgende. Det er en vigtig forudsætning for tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og kvalificeret arbejdskraft. 

Indsatsområde 1:
Ærø Kommune vil have fokus på fortsat at være en selvstændig økonomisk bæredygtig kommune, der skaber gode vilkår for erhverv, fastboende og besøgende

Mange både fastboende og virksomheder vælger Ærø til grundet den unikke geografiske placering, Ærøs kultur og fordi vi er en økonomisk bæredygtig ø-kommune. På den anden side er det også afgørende for både turister, ærøboere og virksomheder, at de kan komme let og hurtigt til og fra Ærø. En tilstrækkelig færgekapacitet er derfor afgørende for Ærøs fortsatte udvikling.

Indsatsområde 2:
Ærø Kommune vil have fokus på at sikre en tilstrækkelig og stabil færgekapacitet til og fra Ærø.

Der er i tiden to samfundstendenser, som går i forskellige retninger. Den ene tendens handler om den fortsatte urbanisering, hvor folk ønsker at bo og arbejde i storbyen. Den anden tendens er båret af et modsvar til urbaniseringen, hvor folk ønsker at leve et liv i bedre balance med sig selv, hinanden og naturen.  Denne sidste tendens opleves allerede i dag på Ærø, hvor flere vælger Ærø til grundet ønsket om blandt andet mere tryghed, frihed og autenticitet. 

Indsatsområde 3: 
Ærø Kommune vil have fokus på de mennesker, der går mod strømmen og flytter fra storbyerne og koble denne mod-urbanisering med en erhvervsvinkel, så arbejdsudbuddet, bosætningen og antallet af nye virksomheder øges.

Det er en generel og landsdækkende udfordring for danske virksomheder at tiltrække den nødvendige arbejdskraft og Ærø er ikke nogen undtagelse. På Ærø har vi jobs, der er mindst lige så spændende og udfordrende som andre steder og ærøske virksomheder er kendt for at have ansatte med høje kvalifikationer. Herudover kan Ærø tilbyde lavere leveomkostninger og det gode liv for både unge, ældre og børnefamilier. Dem der selv opsøger Ærø finder meget hurtigt ud af, at Ærø skiller sig positivt ud i forhold til mange andre kommuner. Fremover skal vi selv kommunikere mere proaktivt og bredt om mulighederne ved at arbejde eller have erhverv på Ærø

Indsatsområde 4: Indsatsområde 5:
Ærø Kommune vil have fokus på at kommunikere proaktivt og bredt ud om mulighederne for at leve det gode liv såvel som erhvervsdrivende og som ansat. Ærø Kommune vil have fokus på at yde en individuel og målrettet service og rådgivning til vores mange forskellige virksomheder, og vi vil give vores virksomheder en smidig og hjælpsom kommunal sagsbehandling.

På Ærø har vi alt lige fra meget små virksomheder, der lige er startet op, til større veletablerede virksomheder med mange år på bagen og inden for en lang række forskellige brancher med forskellige vilkår. Der er derfor stor forskel på virksomhedernes behov for service og rådgivning.

Ærø er en økonomisk bæredygtig kommune og med det store plus samtidig at være en ø. Men når vi som ø-kommune både vil være økonomisk bæredygtig og et helårssamfund, så stiller det skærpede krav til Ærø Kommunes udbudspolitik og til ærøboernes grad af lokale køb.

Indsatsomårde 6: 
Ærø Kommune vil have fokus på løbende at kommunikere med erhvervslivet om udbud og sagsbehandling og vi vil blandt andet gennem information understøtte ærøboernes lyst til at købe lokalt.

På Ærø har vi en mangfoldighed af virksomheder. Turisterhvervet, det maritime erhverv og landbruget er blandt de største sektorer på Ærø. En stor del af vores virksomheder er enkeltmandsvirksomheder og mange virksomhedsejere har enten flere cvr-registrerede virksomheder eller leverer forskelligartede ydelser inden for samme cvr. Det kan fx være et landbrug, som også har et bed & breakfast eller en fødevareproducent, der også har et hotel og en restaurant. De ærøske håndværkere og vognmænd er eksempelvis afgørende for alle sektorer på Ærø og bryllupsturismen er med små 5000 bryllupper om året en stor del af erhvervet. De fleste ærøske virksomheder er med andre ord indbyrdes afhængige i højere grad end det i øvrigt ses i land- og bykommuner. Det er en styrke og afstedkommer mere samarbejde og synergi. Det stiller så også større krav til Ærø Kommune, der skal kunne matche det tættere samarbejde indenfor kommunegrænsen. Ærø Kommune har derfor fokus på dialog og samarbejder gennem blandt andet netværk.

Indsatsområde 7: Indsatsområde 8: Indsatsområde 9:

Ærø Kommune vil have fokus på de mange sammenhænge og synergieffekter i det ærøske erhvervsliv. Det vil fx ske gennem dialog og via netværksmøder med blandt andet håndværkere, vognmænd, handels- og erhvervsforeninger, landbruget, maritime virksomheder og turisterhvervet.

Ærø Kommune vil have fokus på at understøtte, at den ærøske bryllupsturisme kan fastholdes efter vedtagelsen af den nye lov om vielser af udenlandske par gældende fra den 1. januar 2019.

Ærø Kommune vil understøtte landbrugets fortsatte udvikling af alle produktionsformer. Det vil blandt andet sige arbejdet med digitalisering, moderne fødevareproduktion, energiproduktion, CO2 neutrale produktioner, miljøordninger samt udvikling af nye produktioner.

Ærø Kommune er blandt de førende inden for vedvarende energi og vi ønsker at reducere vores CO2-udslip til gavn for klimaet, det ærøske erhvervsliv og ærøboerne. 

Indsatsområde 10:
Ærø Kommune ønsker at fastholde vores førerposition inden for vedvarende energi og Ærø Kommune vil derfor blandt andet være CO2-neutral i 2025 og fossilfri i 2030

Ærø har en udbygget og stærk maritim sektor og denne markedsposition ønsker vi at styrke.

Indsatsområde 11: 
Ærø Kommune vil have fokus på, at udvikle Ærø til et førende maritimt mekka med erhverv indenfor alt lige fra bevaringsværdige skibe til moderne skibe baseret på grøn energi. Herunder både produktion, viden og undervisning

På Ærø er der undervisningsinstitutioner, der drives på kommercielle vilkår og som er væsentlige for Ærøs helårssamfund hvad angår økonomi, arbejdspladser, velfærd mv. Aktuelt er der blandt andet Navigationsskolen Marstal, Ærø HF + VUC, Kunsthøjskolen på Ærø, Ærø Efterskole og Ærø Friskole.

Indsatsområde 12:
Ærø Kommune vil have fokus på, at skabe gode vilkår for undervisningsinstitutionerne på Ærø og vil herunder bringe undervisningsinstitutionernes tilbud og muligheder ind i Ærø Kommunes samarbejder med landets øvrige kommuner mv., hvor det er relevant.


Ærø Kommune har et veludbygget og kraftigt fibernet og Ærø Kommune er blandt Danmarks bedst dækkede med fibernet. Det giver mange fordele for erhverv og ærøboere. Mange på Ærø vil derfor med fordel kunne arbejde hjemmefra og andre vil kunne tage deres virksomhed med til Ærø og arbejde herfra. Det kan fx være virksomheder, der arbejder indenfor kommunikation, medie og finans.

Indsatsområde 13:
Ærø Kommune vil have fokus på, at der kommunikeres om de mange muligheder, som det veludbyggede og kraftige fibernet giver ærøske virksomheder.


De lavere priser for ø-færgerne uden for sommerhøjsæsonen har øget antallet af besøgende til de danske øer og samtidig øges antallet af turister generelt i Danmark. Klimaforandringerne og det mere ekstreme vejr i verden, den øgede terrortrussel mv. styrker denne udvikling, således at flere vælger ferie i norden. På Ærø har vi også et fortsat stigende antal turister. Men det er vigtigt, at vi fastholder det autentiske ved Ærø, så vi ikke ødelægger noget af det, som turisterne og ærøboerne i dag sætter pris på.

Indsatsområde 14:
Ærø Kommune vil holde fast i det autentiske Ærø og ærøboere skal kunne følge med udviklingen af turismen. Ærø Kommune vil have fokus på at øge turismen i månederne uden for sommer­ højsæsonen og samtidigfastholde turisme-niveauet i sommermånederne.

Ærø har en bred vifte af kultur- og fritidstilbud, som i højere grad med fordel kan indgå i tilbud og pakkeløsninger til vores besøgende. Dette kan medvirke til at skabe mere helårsturisme og hermed understøtte Ærø som et fortsat økonomisk bæredygtigt helårssamfund.

Indsatsområde 15:
For at øge turismen uden for sommerhøjsæsonen, vil Ærø Kommune have fokus på potentialerne indenfor blandt andet golf, vandring, cykling, lystfiskeri og andre tilsvarende helårs outdooraktiviteter samt de mange kultur- og fritidstilbud i øvrigt.

Der sker meget på Ærø, men det er ikke altid, at ærøboere og vores besøgende kender til de mange forskellige aktiviteter.

Indsatsområde 16:

Ærø Kommune vil have fokus på, at der informeres om de mange aktiviteter på Ærø i god tid og specielt via digitale kanaler. Der vil ligeledes være fokus på, at informationen er let tilgængelig, 24 - 7 og alle årets dage.


Den trykte turistinformation er fortsat et godt supplement til den digitale

Indsatsområde 17:
Ærø Kommune vil have fokus på, at vores trykte turistinformation er tilgængelig, der hvor folk naturligt opholder sig.

I sommer-højsæsonen er alt stort set åbent på Ærø. Det være sig butikker, spisesteder, overnatningssteder og seværdigheder. Uden for højsæsonen er åbningstiderne mere svingende, blandt andet fordi der er færre turister. For at tiltrække flere turister uden for højsæsonen, må vi derfor gøre noget særligt.

Indsatsomårde 18:
Ærø Kommune vil fokusere på, at skabe rammerne for en øget omsætning, så flere kan holde åbent året rundt. Vi vil sikre koordinering og samarbejder for at få flere dage, hvor der er åbent i butikker, spisesteder, overnatningssteder mv.

Markedsføringen af Ærø har i en periode drejet sig væsentligst om Ærø som turistdestination og i mindre grad om mulighederne ved at bosætte sig på Ærø og ligeledes i mindre grad om mulighederne for at drive virksomhed på Ærø.

Indsatsområde 19:
Ærø Kommune vil understøtte, at kommunikationen om Ærø både handler om Ærø som feriedestinationen, erhvervslivet og bosætningen samt de indbyrdes sammenhænge og med fokus på det gode liv

Den 1. januar 2019 træder den nye erhvervsfremmelov i kraft. Det betyder blandt andet, at der etableres statslige erhvervshuse, som skal samarbejde med den kommunale erhvervsrådgivning om erhvervsservice til virksomhederne. Der etableres et statsligt erhvervshus Fyn, som dækker Fyn og øerne.  Erhvervshus Fyn vil samarbejde med Ærø Turist- og Erhvervsforening.  Herudover betyder loven, at der etableres statslige destinationer for turismefremme. Det nuværende Destination Fyn fortsætter og vil samarbejde med Ærø Erhvervs- og Turistforening om turismefremme.

Indsatsområde 20:
Ærø Kommune vil have fokus på, at det nye erhvervsfremme system, der træder i kraft den 1. januar 2019, implementeres i Ærø Kommune til gavn for Ærøs erhvervsliv.

Godkendt af Ærø Kommunalbestyrelse den 19. december 2018

Ole Wej Petersen Allan K. Filtenborg
Borgmester     Kommunaldirektør

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00