Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kvalitetsstandarder Sundhed og forebyggelse Kvalitetsstandard - Træning

Kvalitetsstandard - Træning

1.0 Formål

Formålet med træning er:

 • at give borgeren mulighed for, gennem et målrettet træningsforløb, at genvinde fysiske færdigheder efter sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, og hvor der er brug for uddannet personale til at gennemføre dette. (Serviceloven § 86 stk. 1)
 • At vedligeholde den enkelte borgers fysiske eller psykiske funktionsniveau samt forbedre livskvaliteten hos den enkelte. (Serviceloven § 86 stk. 2)

2.0 Lovgrundlag

 • Serviceloven § 86 stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde træning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.
 • Serviceloven § 86 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

3.0 Målgruppe

 • Tilbuddet om træning gælder borgere, som er midlertidigt svækkede efter sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Tilbuddet gives i de tilfælde, hvor anden form for træning, herunder også egen indsats ikke kan bringe borgerens funktionsniveau op
 • Tilbuddet gælder også borgere der ikke selv kan vedligeholde deres fysiske eller psykiske funktionsniveau eller borgere med særlige sociale problemer

4.0 Indsatsen

4.1 Indsatsens indhold

 • På baggrund af en individuel undersøgelse og analyse af borgerens funktionstab udarbejder medarbejderen i samarbejde med borgeren en plan for træningsforløbet med opstilling af mål, træningsindsatser og tidsramme.
 • Der kan være indsatser inden for funktions- og færdighedstræning, rådgivning og vejledning, samt instruktion i selvtræning.
 • Træningsteknologi kan udgøre dele eller hele træningstilbuddet
 • Alle forløb afsluttes med en samtale og en vejledning i at vedligeholde det opnåede funktionsniveau.

4.2 Indsatsens omfang

 • Træningsforløb efter § 86 bevilges for en tidsbegrænset periode, og tilrettelægges individuelt af medarbejderen.
 • Træningen foregår 1 til 2 gange ugentlig. Ud fra en individuel vurdering.
 • Hvis det fagligt skønnes nødvendigt, kan træning foregå i borgerens hjem eller på midlertidigt ophold på Marstal Ældrecenter.
 • En indsats kan også bestå af rådgivning og vejledning til borgeren
 • Der kan udarbejdes skriftlig status efter endt træningsforløb, og efter aftale med borgeren tilsendes denne til praktiserende læge, jobcenter eller andre samarbejdspartnere.
 • Plejepersonalet kan efter terapeuters faglige rådgivning, udføre visiteret målrettet vedligeholdende træning ved besøg i hjemmet.

5.0 Visitationskriterier

Borgere, pårørende, praktiserende læger og andet sundhedsfagligt personale kan ansøge om et træningsforløb.

Der rettes henvendelse til:

Visitationen
Ældre- og Sundhedsområdet
Sygehusvejen 18
5970 Ærøskøbing

Telefon: 63525508

Telefontid: Mandag til fredag: 8:00 til 9.30.

Der kan lægges besked på telefonsvarer. Denne aflyttes én gang dagligt på alle hverdage.

Mail: visitator@aeroekommune.dk

Borgeren skal være motiveret for vejledning og instruktion, og skal deltage aktivt i træningen.

6.0 Særlige forhold

 • Der kan ikke bevilges træning efter servicelovens § 86 stk. 1, hvis der i forvejen er et træningsforløb efter sundhedsloven § 140 eller borgeren modtager identisk træning i henhold til reglerne om vederlagsfri fysioterapi.
 • Der kan ikke bevilges træning, hvis terapeuterne vurderer, at borgeren selv kan varetage denne eksempelvis i motionscentre, gymnastik- og idrætsforeninger eller andre frivillige tilbud.
 • Passiv behandling i form af massage, ultralyd, varme- og laserbehandling samt kontrakturbehandling indgår ikke i indsatsen.
 • Ved udeblivelse uden afbud fra træning mere end 2 gange afsluttes træningsforløbet.
 • Ved borgerens afbud til træning gives som udgangspunkt ikke erstatningstræning.
 • Melder borgeren afbud 3 gange uden gyldig grund kan det betyde, at træningstilbuddet afsluttes. Gyldige grunde kan være for eksempel. kontrol på sygehus, lægebesøg, sygdom eller lignende
 • Ved aflysning af træning af terapeuter gives erstatningstræning i det samlede forløb.
 • Træningstilbud kan være lukket i forbindelse med helligdagsferier og i op til 2 uger i sommerferien.
 • Træningsperioden kan i særlige tilfælde forlænges, hvis terapeuten fagligt vurderer, at der fortsat er et træningspotentiale. En forlængelse forudsætter, at borgeren har været aktiv i egen træning, har fulgt træningsplanen og haft stabilt fremmøde.
 • Der kan bevilges kørsel, hvis medarbejderen vurderer, at borgeren ikke selv er i stand til at transportere sig til træning. Kørsel bevilges efter nærmere retningslinjer.

7.0 Godkendelse

Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Ærø Kommune, september 2023.

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00