Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kvalitetsstandarder Sundhed og forebyggelse Kvalitetsstandard - Sygepleje

Kvalitetsstandard - Sygepleje

1.0 Lovgrundlag

Sundhedsloven § 138, hvori der står, at ”Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen”.

2.0 Formålet med sygeplejen

Formålet med den sygeplejefaglige indsats er, at borgeren helt eller delvist bliver i stand til at klare sig selv i dagligdagen. I samarbejde med borgeren tilrettelægges de rehabiliterende mål og sygeplejen tager udgangspunkt i det, borgeren selv kan.

Borgeren involveres i tilrettelæggelsen og udførelsen med afsæt i borgerens ønsker for fremtiden.

Ofte vil en sygeplejefaglig indsats kræve, at borgeren aktivt tager del i plejen eller behandlingen. Sygeplejeindsatsen kan være en del af en helhedsorienteret indsats som blandt andet kan omfatte rehabilitering, sygdomsmestring og livsstilintervention.  Det er således ikke sygeplejen, eller de sygeplejeartikler, der benyttes alene, som skaber resultatet.

Dette betyder, at sygepleje ydes som en midlertidig indsats med et forebyggende, sundhedsfremmende, rehabiliterende eller palliativt sigte.

3.0 Indsatsen

3.1 Hvem kan modtage indsatsen?

Alle borgere, uanset alder og bopæl, og som er ramt af sygdom eller funktionsnedsættelse, kan efter lægehenvisning og en sygeplejefaglig vurdering visiteres til sygepleje.

Sygepleje omfatter forebyggelse af sygdom, fremme af sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til patienter, der har behov for det.  Sygepleje ydes til borgere i alle aldre med akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig kompetence er nødvendig. Sygepleje ydes til borgere, som ønsker at tilbringe den sidste tid af livet i eget hjem eller på plejecenter.

3.2 Indsatsens karakter

Sygeplejeindsatsen kan eksempelvis være:

 • Udredning, behandling og vejledning af sundheds- og helbredsproblemer.
 • Lægeordinerede behandlingsopgaver.
 • Behandling af sår.
 • Koordinering af indsatser i forbindelse med almene og komplekse sygdomsforløb.
 • Forebyggende hjemmebesøg.
 • Rådgivning, støtte og hjælp til administration af medicin.
 • Pleje og behandling af alvorligt syge og døende.
 • Telemedicin/videokonsultation.
 • Formidling af kontakt til tværfaglige og tværsektorielle fagpersoner.
 • Patientuddannelse i rehabiliteringsforløb.

3.3 Levering af indsatsen

3.3.1 Hvem leverer sygepleje?

Sygepleje leveres af sygeplejersker, social- og sundhedsassister og social- og sundhedshjælpere. Det er den enkelte sygeplejeopgaves kompleksitet sammenholdt med borgerens problem, der danner grundlag for hvilken faggruppe, der udfører opgaven.

Det er sygeplejersken, der fagligt vurderer, hvornår en sygeplejeopgave er stabil og kan overdrages til anden faggruppe eller borgeren selv.

3.3.2 Hvor leveres sygeplejen?

Sygepleje ydes i sygeplejeklinikkerne i enten Marstal eller i Ærøskøbing.

Sygepleje leveres i borgerens eget hjem i de tilfælde, hvor sygeplejersken vurderer, at ydelsen ikke kan leveres i klinik.

3.4 Praktiske oplysninger i forbindelse med modtagelse af sygepleje

 • Dosering af medicin varetages i udgangspunktet af apoteket som dosis dispensering. Hvis dosering af medicin skal varetages af sygeplejen, foregår dette i Sygeplejeklinikken eller alternativt i borgerens hjem. Borgeren skal selv købe doseringsæsker, hvis sygeplejen skal dosere medicin.
 • Medicin til brug ved enten dosering eller ved behandling af akut opstået sygdom skal enten afhentes på apoteket af borgeren, pårørende, eller bringes ud til hjemmet med apotekets bud.
 • Udgifter i forbindelse med levering af medicin fra apoteket afholdes af borgeren. Udgiften er apotekets gældende takst for udbringning og opkræves af apoteket sammen med medicinen.
 • I forbindelse med sygepleje og behandling råder kommunen over et standardsortiment af sygeplejeartikler. Hvis borgeren ønsker andre produkter i behandlingen, er dette for egen betaling. Det kan f.eks. være ved behandling af sår, kompression, inkontinens eller trykaflastning.
 • Ved modtagelse af sygepleje i hjemmet er medarbejderne omfattet af arbejdsmiljøloven. Hjælpemidler kan være nødvendige at installere, og det kan være nødvendigt at flytte møbler eller anden indretning for at sikre et ordentligt arbejdsmiljø.
 • Borgerne kan ikke blive visiteret til kørsel eller få dækket transportudgifter i forbindelse med besøg i sygeplejeklinik.
 • Sygepleje ydes med et rehabiliterende sigte, således at borgeren med den nødvendige træning og støtte, forventes selv at udføre sygeplejeindsatsen, når dette fagligt vurderes muligt af sygeplejersken.
 • Medarbejderne er omfattet af tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som de måtte blive bekendte med under udførelsen af arbejdet jf. straffelovens § 152, forvaltningslovens § 27 og bestemmelserne i retssikkerhedslovens § 43, stk. 2 og stk. 3.

4.0 Kvalitetsmål

 • At akutte sygeplejeindsatser leveres hurtigst muligt hele døgnet alle ugens dage.
 • At alle sygeplejeindsatser leveres indenfor 3 hverdage efter henvendelse.
 • At sygeplejeindsatser tildeles ud fra en sygeplejefaglig vurdering med afsæt i borgerens aktuelle helbreds- og livssituation.
 • At der ud fra en sygeplejefaglig udredning fastsættes mål, og udarbejdes handlingsanvisninger for alle sygeplejeindsatser. Målene vurderes løbende for at sikre, at borgerne når de mål, de har sat.
 • At indsatserne koordineres mellem forskellige faggrupper, når der er behov for det.
 • At sygeplejeindsatserne tilrettelægges med et rehabiliterende sigte, således at borgeren og evt. dennes pårørende inddrages aktivt i indsatsen. Målet er, at borgeren med den nødvendige træning og støtte kan mestre eget liv igen.
 • At sygeplejerskerne er kvalificerede og kompetente og har den fornødne uddannelse/efteruddannelse til at varetage sygeplejeopgaverne.
 • At sygeplejerskerne sikrer oplæring til øvrige sundhedsfaglige medarbejdere ved overdragelse af sygeplejeopgaver.

5.0 Hvordan søges om sygepleje?

5.1 Visitation

Sygeplejen visiterer til sygeplejeindsatser ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens helbredstilstand og ressourcer.

Visitation og dokumentation af sygeplejen tager afsæt i KL’s fælles indsatskatalog og faglige beskrivelser.

5.2 Henvendelse

Læge, vagtlæge og sygehus kan henvise til sygepleje.

Borgere, pårørende og sundhedsfagligt personale kan også henvende sig til sygeplejen. Drejer henvendelsen sig om en undersøgelse eller behandling, som normalt varetages af praktiserende læge/vagtlæge, vil der blive henvist dertil.

Henvendelse skal ske til sygeplejen på:

Telefon: 63525575

Alle hverdage klokken 8.00 til 12.00

Mail: sygeplejerskerne@aeroekommune.dk

Sygeplejens døgntelefon 24264615 må kun benyttes ved et akut og presserende behov for kontakt til en sygeplejerske.

6.0 Klagemulighed

Ved utilfredshed med den sygeplejefaglige behandling kan der rettes henvendelse til lederen af sygeplejen ved at sende en mail markeringen ”til lederen af sygeplejen” til sygeplejerskerne@aeroekommune.dk eller Digital Post på borger.dk

Hvis problemet ikke kan løses ad den vej, kan der klages til:

Styrelsen for patientklager
Olof Palmes Allé H
8200 Aarhus N

Telefon: 72330500.

Telefontid på hverdage mellem klokken 10.00 og 14.00

E-mail: stpk@stpr.dk

Hjemmeside: www.stpk.dk

7.0 Yderligere information

For yderligere information henvises til:

 • Ærø Kommunes hjemmeside: www.aeroekommune.dk
 • www.sundhed.dk
 • www.visinfosyd.dk

Sundhedsstyrelsens vejledning om hjemmesygepleje kan findes på www.sst.dk

Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser kan findes på www.kl.dk

8.0 Godkendelse

Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Ærø Kommune, September 2023

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00