Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kvalitetsstandarder Sundhed og forebyggelse Kvalitetsstandard - Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard - Omsorgstandpleje

1.0 Formål

Formålet med omsorgstandpleje er gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser, forebyggende foranstaltninger og behandlinger at medvirke til at fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel.

Omsorgstandplejen skal:

 • Sikre bedst mulig tyggeevne.
 • Forebygge at smertefulde tilstande opstår.

Fordelene ved en behandling skal være større end de ulemper, der kan være forbundet med behandlingen.

2.0 Lovgrundlag

Sundhedsloven § 131 og 132

Bekendtgørelsen nr. 1658 af 22/12/17 om tandpleje kap. 2.

3.0 Indsatsen

3.1 Primære mål

Det primære mål er gennem opsøgende og regelmæssige undersøgelser og behandlinger at sikre bedst mulige tyggeevne og forebygge at smertefulde tilstande opstår.

3.2 Hvem kan modtage indsatsen?

Omsorgstandpleje er et tilbud til personer over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud.

Borgere, der visiteres til personlig pleje efter § 83 med funktionsniveau 3 og 4 vil i forbindelse med visitationen også blive vurderet individuelt med henblik på eventuel visitation til omsorgstandpleje.

Der vil ske en revisitering til omsorgstandpleje, når forudsætningerne, der lå til grund for visitationen, ikke længere er til stede. Vurderingen tager udgangspunkt i borgerens tandplejebehov og funktionsniveau.

Indsatsen er ikke målrettet personer, der af sociale eller andre grunde har fravalgt de eksisterende tandplejetilbud.

3.3 Forudsætninger for at modtage indsatsen

Visitering til omsorgstandpleje kan ske når borgerens egenomsorg på grund af varige fysiske og psykiske helbredsvanskeligheder er så begrænset, at det er urealistisk, at borgeren på egen hånd eller på opfordring søger tandbehandling. 

3.4 Indsatsens karakter

Omsorgstandplejetilbuddet omfatter:

 • Den første undersøgelse tilrettelægges ud fra en individuel vurdering af behov en mundplejeplan.
 • Hjælp til mundhygiejne og instruktion i tandpleje.
 • Hjælp til forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden.
 • Nødvendig behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund.
 • Nødvendig behandling af tænder og tandkød, samt proteser og slimhinder.
 • Undersøgelsesintervaller tilrettelægges ud fra faglige og individuelle kriterier.
 • Undervisning, instruktion og vejledning af relevant omsorgspersonale på plejecentre eller i hjemmeplejen.

3.5 Levering af indsatsen

Behandlingsoverslag på større behandlinger skal sendes til visitationen.

Der er en årlig egenbetaling. Den nationale fastsatte takst pristalsreguleres én gang årligt.

I 2023 er prisen fastsat til et grundbeløb på 570 kr. årligt uanset hvor mange konsultationer eller behandlinger, der er behov for. Det årlige beløb opkræves af Ærø Kommune efter det første besøg hos tandlægen

3.5.1 Hvornår leveres indsatsen?

Omsorgstandpleje leveres efter aftale mellem borger, pårørende, relevant personale og tandplejeklinikken.

3.5.2 Hvor leveres indsatsen?

Omsorgstandplejen foregår i tandklinik med ledsager.

3.5.3 Hvem leverer indsatsen?

Ærø Kommune har indgået aftale med privatpraktiserende tandlæge Tandlægen.dk Ærø. Omsorgstandplejen varetages af personale på tandplejeklinikken og foregår i samarbejde med relevant plejepersonale.

3.5.4 Krav til leverandøren

Det er et krav, at leverandøren er i besiddelse af relevante tandfaglige kompetencer.

3.5.5 Betingelser og fleksibilitet

Der gives ikke tilskud til transport til kørsel til tandplejeklinikken.

4.0 Kvalitetsmål

4.1 Kvalitetsmål for iværksættelsen af indsatsen

 • Der kan være en sagsbehandlingstid på 14 dage, men ved akut opståede problemer vil indsatsen blive iværksat hurtigst muligt.
 • At der revurderes løbende og efter behov.

4.2 Kvalitetsmål for udførelsen af indsatsen

Den generelle og individuelle undersøgelse og forebyggende indsats varetages af tandplejer og klinikassistent. Undersøgelse, forebyggelse og behandling tilbydes efter odontologiske kriterier.

4.3 Opfølgning af kvalitetsmål

Opfølgning sker via regelmæssigt tilsyn, jævnfør Ærø Kommunes tilsynspolitik.

5.0 Hvordan søges om omsorgstandpleje

5.1 Ansøgning

Visitation til omsorgstandpleje sker gennem visitationen i Ærø Kommune. Her kan både borgere, pårørende, relevant plejepersonale, egen læge, tandlæger, sygehuset og lign. henvende sig om visitation til omsorgstandpleje.

Dette sker ved at rette henvendelse til:

Visitationen
Sygehusvejen 22
5970 Ærøskøbing

Telefon: 63525508

Telefontid: Mandag til  fredag: klokken  08:00 – 09.30.

Uden for telefontiden er det muligt at lægge besked på telefonsvarer.

Denne aflyttes én gang dagligt på hverdage.

Mail: visitator@aeroekommune.dk

6.0 Klagemulighed

Ydelser i henhold til sundhedsloven på tandplejeområdet, betragtes som en del af sundhedsvæsnets tilbud og klageadgangen kan dermed paralleliseres hermed.

Se yderligere information om klagemuligheder og digital klage på www.stps.dk

Styrelsen for patientklager
Olof Palmes Allé H
8200 Aarhus N

Telefon: 72330500.

Telefontid på hverdage mellem klokken 10.00 og 14.00

E-mail: stpk@stpr.dk

Hjemmeside: https://stpk.dk/

7.0 Godkendelse

Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Ærø Kommune September 2023

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00