Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kvalitetsstandarder Sundhed og forebyggelse Kvalitetsstandard - Borgerstyret personlig assistance

Kvalitetsstandard - Borgerstyret personlig assistance

Endelig kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance, BPA Jf. Servicelovens § 96

Ærø kommunes vision:

Borgere med funktionsnedsættelse støttes til at opnå en forbedret livskvalitet.

Resultatmål:

At borgeren oplever, at den daglige tilværelse fungerer, og at borgeren oplever livskvalitet.

Succeskriterier:

At borgeren eller dennes pårørende giver udtryk for, at borgeren har livskvalitet og er tilfreds med ordningen.

Indikatorer:

At borgeren eller dennes pårørende oplever, at de mestrer de opgaver, der følger med BPA ordningen.

Lovgrundlag for ydelse:

§ 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren.

Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling med videre

Hvem kan modtage ydelsen.

Målgruppen er personer over 18 år. Der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse for hverken § 95 eller § 96. Kommunalbestyrelsen kan derfor også udbetale kontant tilskud til BPA til personer over 67 år. Der henvises til Ankestyrelsens principafgørelse 0-87-98.

For at kunne modtage hjælp efter denne bestemmelse, er der i loven fastlagt følgende betingelser:

 • Borgeren skal have et omfattende plejebehov og omfattende behov for praktisk hjælp
 • Borgeren skal kunne varetage rollen som arbejdsleder
 • Borgeren skal have behov for overvågning og ledsagelse.

Overvågning defineres ved respirationshjælp, fejlsynkning samt håndsrækninger, som forebygger eller forhindrer borgeren i, at komme i en hjælpeløs eller livstruende situation.

Ydelsen kan tildeles borgere, som i høj grad er afhængig af andres hjælp, og som kan befinde sig i hjælpeløse situationer uden den givne hjælp.

Hvad er formålet med ydelsen.

Formålet med BPA ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse. Ordningen kan tilpasses borgerens ønsker og behov, så borgeren, trods omfattende funktionsnedsættelse, har mulighed for at få eller opretholde et selvstændigt liv med mulighed for deltagelse i samfundet på lige vilkår med alle andre borgere.

Det beror på en individuel og konkret vurdering i forhold til, om samtlige af de pågældende opgaver, som borgeren ønsker hjælp til, kan imødekommes.

Formålet er herudover også at skabe mulighed for sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til borgeren, som har et omfattende hjælpebehov.

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen.

I forbindelse med en bevilling af en BPA ordning fastlægger Ærø Kommune et timetal til ansættelse af handicaphjælpere, samt udmåler det samlede økonomiske tilskud til ordningen.

Timetallet fastlægges efter besøg i borgerens hjem eller på hospitalet som led i oplysning af sagen.
Der kan udmåles timer til pleje, praktisk hjælp, aktiviteter, overvågning og ledsagelse.

Borgeren udvælger og ansætter selv sine handicaphjælpere på baggrund af det timetal, som er udmålt.

Sagsbehandleren i Job- og Voksencentret Ærø Kommune giver borgeren råd og vejledning i forbindelse med opstart af ordningen, samt udleverer Kommunens kvalitets standard omhandlende BPA ordning.

Job- og Voksencenteret Ærø Kommune har indgået samarbejdsaftale med Tekniks afdeling i Ærø kommune, de vil bistår borgere ved spørgsmål om arbejdsmiljø, arbejdsskader med videre. 
Job- og Voksencentret Ærø Kommune dækker omkostninger i tilfælde af, at borgeren gør brug af Tekniks afdeling.
Så som udarbejdelse af lovpligtig arbejdspladsvurdering, APV, samt efterfølgende råd og vejledning hos samme.

Som udgangspunkt Jf. Vejledning nr. 7 til Serviceloven, indebærer arbejdsgiveropgaven ansvaret for, at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA:

 • Ansættelse og afskedigelse af hjælpere.
 • Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne.
 • Udbetaling af løn, opgaven kan varetages af kommunen eller af en privat virksomhed eller forening.

Det er efter servicelovens §§ 95, stk. 4, og 96, stk. 2, en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter §§ 95 og 96, at modtageren af tilskuddet er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter i ansættelsesretlig forstand er arbejdsgiver for hjælperne.

Det skal understreges, at det er borgeren, der vælger, om han eller hun ønsker at være arbejdsgiver for hjælperne, eller om borgeren i stedet vælger, at indgå en aftale om at overføre tilskuddet til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der vil påtage sig opgaven.

Ærø Kommune vil dog, hvis det vurderes, at borgeren ikke kan være arbejdsgiver for hjælperne, kunne træffe afgørelse om BPA til en borger, under forudsætning af at borgeren indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksom- hed om at overføre tilskuddet.

At borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder indebærer som udgangspunkt, at borgeren skal være i stand til, at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne.

 • Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne.
 • Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag eller annonce.
 • Udvælge hjælpere, herunder at varetage ansættelsessamtaler.
 • Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne.
 • Afholde personalemøder med hjælperne.
 • Afholde medarbejderudviklingssamtaler, MUS

Det skal understreges, at der kan være behov for, at borgeren modtager den fornødne rådgivning og vejledning om de opgaver, der må forventes at være forbundet med at modtage hjælpen i form af et kontant tilskud. Herunder for eksempel kursustilbud eller op- læring i, hvad det indebærer at være daglig leder for hjælperne, herunder eksempelvis ledelse, konflikthåndtering eller etik.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen.

Behandling som ydes via sygehus, eksempelvis, respirationsinsufficiens, ventilatørbistand. Ved respirationshjælp er det hospitalet, som er ansvarlig for oplæring af hjælperkorps, som vedrører respirationsdelen.

Ved respirationsinsufficiens, er det Regionen, som afholder udgiften til hjælperkorpset. Fordeling af udgiften mellem Regionen og kommunen aftales i hver sag.

Ydelsens omfang.

Det er Job- og Voksencentret Ærø kommune som laver budget for ordningen.

Udgangspunktet for udmålingen af hjælp efter servicelovens § 96 er en konkret, individuel vurdering af borgerens behov for hjælp og formålet med ordningen om at skabe en fleksibel og helhedsorienteret ordning med borgerens selvbestemmelse i centrum. Denne tager udgangspunkt i, hvad den enkelte borger selv kan klare med henblik på, at kunne leve et almindeligt liv som andre ikke handicappede, både i og uden for hjemmet. Udmålingen af hjælp har dermed et andet sigte end udmåling af personlig og praktisk hjælp i hjemmet, og kvalitets- standarder for § 83 kan derfor ikke anvendes som udgangspunkt for udmålingen af hjælp efter § 96, da hjælpebehovet ofte omfatter større og mindre opgaver spredt over hele døgnet, og hvor det ikke nødvendigvis er forudsigeligt, hvornår hjælpen skal leveres og konkret til hvilke opgaver.

Hvem leverer ydelsen, og er der valgmuligheder med hensyn til leverandør.

Borgeren har følgende valgmuligheder i forhold til BPA ordningen:

 • Borgeren eller tilskuds- modtageren § 95, stk. 3 er selv arbejdsgiver og varetager selv lønadministration, jf. punkt 47 i Vejledningen nr. 7 til Serviceloven.
 • Borgeren eller tilskuds- modtageren § 95, stk. 3 er selv arbejdsgiver, men lader Ærø Kommune stå for lønadministration, jf. punkt 48 i Vejledningen nr. 7 til Serviceloven.
 • Borgeren eller tilskuds- modtageren § 95, stk. 3 er selv arbejdsgiver, men lader en privat virksomhed eller forening stå for lønadministrationen, jf. punkt 49 i Vejledningen til Serviceloven.
 • Tilskud er overført til en nærtstående, der selv varetager lønadministrationen, jf. punkterne 47 og 53 i Vejledning nr. 7 til Serviceloven.
 • Tilskud er overført til en nærtstående, der lader Ærø Kommune stå for lønadministrationen, jf. punkt 49 i Vejledning nr.7 til Serviceloven.
 • Tilskud er overført til en nærtstående, der lader en privat virksomhed/ forening stå for lønadministrationen, jf. punkt 49 i Vejledning nr. til Serviceloven.
 • Tilskud overføres til privat virksomhed eller forening, der varetager hele arbejdsgiveropgaven, jf. punkterne 50-52 i Vejledning nr. 7 til Serviceloven.

Hvis Ærø Kommune vælges som lønadministrator, er det et krav, at der anvendes ansættelseskontrakt udarbejdet af Ærø Kommunes Personaleafdeling. Ærø Kommune fastlægger endvidere de nødvendige retningslinjer til at sikre, at kommunen kan varetage lønadministrationsopgaven. Ærø Kommune påregner administrations omkostninger, på 8,00 kr. pr. bevilliget time.

Kompetencekrav til udfører.

Borgeren vurderer og vælger selv hjælpere med de rette kvalifikationer.

Hjælperne skal være fyldt 18 år.

Hvad koster ydelsen for modtageren

Som udgangspunkt bør selve BPA ordningen ikke være forbundet med omkostninger for borgeren

Ærø Kommune afholder udgifterne til aflønning af hjælperne.

Samspil med anden lovgivning:

Servicelovens § 100, merudgifter.

§ 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.

Stk. 2. Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, for eksempel merudgifter til individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter.

Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kr. pr. år svarende til 500 kr. pr. måned. Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Stk. 4. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter i en bekendtgørelse regler om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor, herunder nærmere regler om personkredsen for merudgiftsydelsen.

Stk. 5. Personer, der modtager pension efter § 14 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., er ikke berettiget til ydelser efter denne bestemmelse, medmindre de tillige er bevilget kontant tilskud efter § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter § 96.

Borgere, som har en BPA ordning har adgang til at søge om dækning af nødvendige merudgifter ved deres handicap eller sygdom.

Bistands- eller plejetillæg, i henhold til vejledningen om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet og almindelig førtidspension, Vejledning nr. 54 af 31. august 2007.

Hvis borgeren ved bevilling af BPA ordning har et af de ovennævnte tillæg, vurderes det, i hvor høj grad tillægget kan bibeholdes, eller delvist indgå i finansiering af BPA ordning, således at der ikke forekommer dobbeltkompensation af ydelser.

Invaliditetsydelse

Har borgeren i forvejen fået tilkendt invaliditetsydelse, kan dette beholdes. Der må ikke modregnes i denne ydelse.

Servicelovens § 85, socialpædagogisk støtte.

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Der kan bevilliges støtte for en kortere periode på 6 måneder, hvorefter det må vurderes i forhold til den konkrete borger, om perioden skal forlænges. Formålet med støtten er, at borgeren kan tilegne sig nogle færdigheder og strategier, således at borgeren kan bestride rollen som arbejdsleder.

Servicelovens § 83

§ 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

1) personlig hjælp og pleje,

2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og

3) madservice.

Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Stk. 3. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter § 79.

Stk. 4. Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg med videre, for en person med en demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter)

Ønsker borgeren, at dele af for eksempel den personlige pleje varetages af Ældre- og Sundheds afdelingen, vil visitationen i Ældre og Sundhed foretage en vurdering, og den nødvendige hjælp vil herefter blive iværksat.

Puljer for ferie

Borgeren kan tage BPA ordningen med ved midlertidige ophold i udlandet i op til en måned jf.

Bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet,

nr. 1296 af 15.december 2009.

§ 1. Hjælp efter serviceloven er betinget af, at modtageren opholder sig lovlig her i landet, jf. lovens § 2, stk. 1.

Stk. 2. Under midlertidige ophold i udlandet bevares dog retten til hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 45, 96, 97, 98, 100, 112, 113, 114 og 118 efter reglerne i bekendtgørelsen.

§ 2. Det er en betingelse for at bevare retten til hjælp i udlandet, at modtageren inden udrejsen opfylder betingelserne for at modtage hjælp, samt at kommunen løbende kan holdes orienteret om, at opholdet sker, uden at de almindelige regler for hjælpen tilsidesættes, jf. § 11 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 3. Ved midlertidige ophold i udlandet på op til en måned bevarer modtageren de typer af hjælp, der er nævnt i § 1, stk. 2, uden at ansøge kommunen herom. Dog skal betingelserne i § 2 være opfyldt. Ved midlertidige ophold i udlandet, der overstiger en måned, skal modtageren, før udlandsopholdet påbegyndes, ansøge kommunen om bevarelse af hjælp. Den periode, i hvilken hjælpen i det enkelte tilfælde kan bevares, afhænger af formålet med hjælpen og de konkrete omstændigheder, herunder karakteren af hjælpen.

Stk. 2. Når modtageren deltager i aktiviteter, der er led i aktivering eller revalidering, jf. § 5, stk. 2, nr. 1, i lov om aktiv socialpolitik, eller deltager i en uddannelse i udlandet, der berettiger til statens uddannelsesstøtte i udlandet, jf. bekendtgørelse nr. 455 af 8. juni 2009 om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen), kan modtageren bevare hjælpen nævnt i § 1, stk. 2, i hele perioden. Modtageren kan i disse tilfælde anvende tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere efter servicelovens § 96 til ansættelse af hjælpere i udlandet. Hjælpen ydes under hensyn til lønniveauet i det pågældende land, dog maksimalt med det beløb, der ville blive ydet her i landet til dækning af det tilsvarende behov. Hvis modtageren vælger at medbringe hjælpere, kan tilskud hertil ikke overstige det tilskud, der ville blive ydet her i landet til dækning af det tilsvarende behov, og der kan ikke ydes hjælp til rejse- og opholdsudgifter til hjælperen efter servicelovens § 96 eller som merudgift efter servicelovens § 100.

Pulje til weekender

Der kan efter en konkret og individuel vurdering bevilliges ekstra weekender med 2 handicaphjælpere, hvis borgeren har overnatning uden for hjemmet. Her kan max. bevilliges 3 weekender pr. år.

Pulje for aktiviteter

Der kan bevilliges en pulje på max 4 uger pr. år til borgere, som har helt særlige aktiviteter som for eksempel studieture i forbindelse med længerevarende uddannelse, eller hvis borgeren for eksempel i sin egenskab af bestyrelsesmedlem har overnatninger uden for hjemmet.

Puljen kan ikke anvendes til ferie eller socialt samvær.

Der ydes ikke dækning af diæter til handicaphjælperne.

Hvordan følges op på ydelsen.

Sagsbehandleren og Visitatorerne samarbejder omkring opfølgning af BPA ordningen. 1 x årligt foretages individuelt tilsyn, herunder vil der blive taget kontakt til borgeren om opfølgning på ordningen. Hvis det skønnes at der kan være brug for yderligere oplysninger, for at kunne vurderer ordningen. Vil borgeren kunne blive indkaldt til yderligere undersøgelser hos, enten læge, hospital, psykolog eller anden fagperson som kunne være relevant.

Revurdering og opfølgning er en gang årligt i forhold til selve bevillingen, for at sikre, at der ydes den korrekte hjælp.

Opfølgning på regnskab, når borgeren selv administrerer sin ordning, samt når anden part varetager lønudbetaling.

Der skal, jf. udmålingsbekendtgørelsens § 14, udarbejdes et årligt regnskab for tilskud efter §§ 5-9 for den enkelte modtager af BPA. Ærø Kommune skal på baggrund af regnskabet påse, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med formålet med servicelovens §§ 95, 96 og 96 a. Regnskabet skal kunne sammenholdes med det budget, der er lagt for de elementer af det kontante tilskud, der udbetales på baggrund af et budget.

Derudover skal der, jf. udmålingsbekendtgørelsens § 14, stk. 2, årligt udarbejdes et regnskab for udmålte og forbrugte timer. Opgørelsen over udmålte og forbrugte timer skal sikre, at borgeren har modtaget den udmålte hjælp til dækning af det konkrete behov.

Regnskabet udarbejdes normalt af arbejdsgiveren, og indsendes efter nærmere aftale til Ærø Kommunen en gang årligt. Hvis borgeren har overført tilskuddet til en forening eller en privat virksomhed, vil disse samtidig skulle varetage opgaven med at udarbejde regnskab for ordningen. Hvis borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver, og Ærø Kommune varetager lønadministrationen af ordningen, skal regnskabet dog udarbejdes af Ærø Kommune.

Er der særlige forhold at tage hensyn til.

Ærø Kommunen har ingen forpligtelser i forhold til hjælperens ansættelsesforhold. Borgeren er forpligtet til at tegne lovpligtige forsikringer for sin/ sine handicaphjælpere. Ærø Kommune afholder udgiften hertil.

Da BPA ordningen også kan gives til modtagere af førtidspension, må det ved fastsættelse af hjælpen i hvert enkelt tilfælde vurderes, i hvilket omfang et tilkendt bistands- eller plejetillæg skal indgå ved udmåling af hjælpen, jf. punkt 38. Bistands- og plejebehov skal som udgangspunkt dækkes efter pensionslovgivningen. Kontantydelser efter serviceloven er subsidiære i forhold til ydelser efter pensionsloven. Kommunen skal derfor vurdere, om der kan tages hensyn til det tilkendte pleje- eller bistandstillæg ved beregningen af det beløb, der udbetales til BPA, således at det samme behov ikke bliver dækket to gange.

Tilsyn

Ærø Kommune har i medfør af retssikkerhedslovens § 16 pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af indsatsen og den måde, opgaverne udføres på. Reglerne om tilsyn er nærmere beskrevet i vejledning 1.

Der henvises også til Ankestyrelsens Principafgørelse C-48-05. Det er op til kommunalbestyrelsen at tage stilling til, hvordan tilsynet konkret skal planlægges og udføres i kommunen. Kommunalbestyrelsen bør derfor regelmæssigt og normalt mindst én gang årligt sikre sig, at BPA ordningen fungerer efter hensigten, herunder:

 • Om borgeren får den hjælp, som var hensigten med ordningen.
 • Om borgeren opfylder betingelserne for at modtage hjælpen i form af BPA, og herunder om borgeren eller tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver eller arbejdsleder for hjælperne, hvis tilskuddet er overført til anden part.
 • Om borgeren tilrettelægger, og hjælperne udfører arbejdet på en tilfredsstillende måde.
 • Om der er andre forhold, herunder hyppige hjælperskift eller forhold omkring arbejdsmiljøet, der giver anledning til en særlig indsats i forhold til borgeren, for eksempel i forhold til tilbud om kurser
 • At arbejdsgiver eller arbejdslederrolle og -opgaver med videre Tilsynet bør tilrettelægges i samarbejde med borgeren og ud fra borgerens forudsætninger i forhold til den enkelte ordning.

Udarbejdelse og opfølgning.

Kvalitetsstandarden er vedtaget i Kultur- og Socialudvalget.

Kvalitetsstandarden revurderes og behandles politisk mindst én gang i hver valgperiode.

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00