Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder - Det specialiserede voksenområde

Kvalitetsstandarder - Det specialiserede voksenområde

Indledning

Job- og Voksencentret har gennemgået og revideret kvalitetsstandarderne på handicap- og psykiatriområdet. Serviceniveau er drøftet, tilføjet og justeret på baggrund af dialogmøde med Kultur- og socialudvalget den 14. maj 2019, drøftet på Kultur- og socialudvalgetsmøde den 21. maj 2019, der har sendt kvalitetsstandarden i høring hos Handicaprådet.
Godkendt den 22. april 2020 af kommunalbestyrelsen.

Kvalitetsstandarderne er fortsat alene vejledende. Enhver bevilling er underlagt en konkret og individuel vurdering.

Grundstenene i vores arbejde

Socialområdet arbejder ud fra et værdigrundlag, hvor helhed, ansvarlighed, indflydelse og nærvær er centrale værdier.

Vi har et ønske om at alle borgere får mulighed for et godt og trygt liv uafhængigt af livsvilkår, og arbejder ud fra et demokratisk og ligeværdigt menneskesyn. Vi vil sikre, at alle øens borgere, uanset deres fysiske og mentale ståsted, får mulighed for at udvikle sig alsidigt. Borgerne tilbydes sunde, udviklende og sammenhængende tilbud, hvilket gør, at Ærø er et attraktivt sted at bosætte sig.

Indsatser skal så vidt det er muligt gives i nærmiljøet og ud fra mindsteindgrebsprincippet.

Borgere med en funktionsnedsættelse opfattes som aktive individer med viden, drømme, meninger og perspektiver for fremtiden, på lige fod med enhver anden ærøbo. Det betyder, at borgerne involveres i sagsbehandlingen og får indflydelse på egen situation. Borgeren skal inddrages sammen med familie og netværk. Vi fokuserer på borgerens ressourcer frem for på problemer og ud fra hjælp til selvhjælpsprincippet.

Politiske fokusområder

Kultur- og Socialudvalget i Ærø Kommune har igangsat et udviklingsarbejde med nytænkning og udvikling af de kommunale servicetilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet for at imødegå udfordringerne, som kommunen står overfor.

Udviklingsarbejdet har integreret de nationale og regionale målsætninger, visioner og ansvarsfordeling i forhold til de kommunale opgaver på handicap- og psykiatriområdet.

De bærende principper i levering af serviceydelserne er:

 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Rehabilitering og recovery og ud fra tankesættet Empowerment

Med de bærende principper oprustes myndighedssagsbehandlerne til på en kvalificeret og ud fra en socialfaglig vurdering at tilbyde borgerne serviceydelser, der understøtter mestring af eget liv, et aktivt og inkluderende liv som generelt modsvarer deres behov.

Målet er at sikre borgerne størst mulig medansvar, medindflydelse på hjælpen og aktiv medvirkende i opgaven. Hjælpen ydes med respekt, ligeværd, medmenneskelighed og fleksibilitet, og gives med udgangspunkt i borgerne behov og ønsker.

Ærø Kommune vil understøtte borgeren i dennes selvstændige livsførelse og sikre overholdelse af kommunens serviceniveau. Med andre ord en tværgående rehabilitering, hvor der er fokus på den helhedsorienterende tilgang til borgeren og opgaverne.

Området har fokus på at:

 • Yde en helhedsorienteret og tværfaglig indsats.
 • Sikre borgerne den bedst mulige støtte og tilbud med afsæt i mindst indgribende princippet.
 • Tilbyde tilbud, hvor personalets faglige kvalifikationer og kompetencer matcher målgruppens behov.

I 2017 påbegyndte et udviklingsarbejde, der kvalificerer både udføreropgaverne og myndighedsopgaver, og som understøtter sagsbehandlingen ud fra Voksen­udrednings­metoden. VUM er et sagsbehandlingsredskab, der både har fokus på at understøtte en systematisk udredning af borgerens behov og på at tilrettelægge en lovmedholdelig og effektiv sagsbehandlingsproces. Metoden dækker både handicap- og udsatte voksenområdet. 

Sagsbehandlingskvaliteten er blevet styrket, og der er implementeret et bedre styringsværktøj for den løbende drift.

Om vejledningspligten

Som udgangspunkt har kommunen pligt til at vejlede, hvis der er anledning til det; typisk når kommunen får en ansøgning eller spørgsmål om hjælp. Kommunen skal i de tilfælde vejlede borgeren om mulighederne for hjælp, også efter andre bestemmelser. Det gælder også, selv om bestemmelserne hører til i andre afdelinger i kommunen. Det hedder helhedsorienteret sagsbehandling.

For borgere der modtager støtte, vurderer sagsbehandleren ud fra temaer efter Voksenudredningsmetoden, og bliver her løbende opmærksom på flere situationer og handlemønstre som kan indikere, at borgeren kan have et behov, som kommunen kan hjælpe med.

Herved fremkommer et opmærksomhedsområde, som sagsbehandleren drøfter med borgeren. Her kan sagsbehandleren orientere om andre tilbud, som kan være relevante for borgeren. Det kan f.eks. være om:

 • Hvilke ydelser borgeren kan være berettiget til
 • At borgeren kan være berettiget til et større omfang af de ydelser, som kommunen allerede har bevilliget
 • At borgeren har ret til andre ydelser, end dem vedkommende allerede får
 • Hvor borgeren i øvrigt kan henvende sig for at få hjælp.

Skærpet vejledningspligt

Inden for det sociale område har kommunen pligt til vejlede, selv om borgeren ikke har bedt om vejledning. Vejledningen forudsætter, at kommunen i forvejen er i kontakt med borgeren og kan for eksempel ske, når kommunen følger op på borgerens behov for hjælp. Vejledningen kan også ske, når borgeren søger om hjælp, og kommunen kan se, at der er behov for kontakt med en anden afdeling eller myndighed.

Hvordan vejledningen registreres

Borgeren vejledes både som noteret vejledt i borgerens sag men også anonymt ud fra følgende:

§ 10. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning. Formålet med rådgivningen er at forebygge sociale problemer og at hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp. Rådgivningen kan gives særskilt eller i forbindelse med anden hjælp efter denne eller anden lovgivning.

Stk. 2. Rådgivningen skal kunne gives som et anonymt og åbent tilbud.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med rådgivningen være opmærksom på, om den enkelte har behov for anden form for hjælp efter denne eller anden lovgivning.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde rådgivning om valg af hjælpemidler og forbrugsgoder samt instruktion i brugen heraf. Opgaven kan varetages i samarbejde med andre kommuner.

§ 12. Kommunalbestyrelsen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde.

Stk. 2. Opgaverne efter stk. 1 kan varetages i samarbejde med andre kommuner.

Retningslinjer

Målgruppen

Borgere med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Helhedsvurdering, Handleplan

Tildeling af ydelser sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgerens nedsatte funktionsevne.

Vurderingen af om funktionsevnen er betydelig nedsat baseres på en helhedsvurdering af borgeren både mentalt, psykisk, fysisk og socialt.

I vurderingen af, om borgeren kan modtage ydelsen og i vurderingen af støttebehovet medtænkes:

 • Om borgeren har et betydeligt behov for støtte
 • Hvordan funktionsnedsættelsen påvirker borgerens livssituation og evne til at meste eget liv.
 • Om borgeren ønsker støtten og borgerens motivation for at modtage ydelsen. Borgerens ønske og motivation vurderes i sammenhæng med formålet med ydelsen.
 • Andre personer i husstanden eller nært pårørende.

Behovet for støtte baseres på en socialfaglig vurdering og under hensyntagen til borgerens egne ønsker og behov. Indsatsen bevilges ikke mere omfattende end behovet er.

Behovet for hjælp vurderes løbende og tilpasses.

Borgerne tilbydes udarbejdelse af en handleplan jf. § 141.

For borgere, der ikke kan tage vare på sig selv, bliver pårørende, samarbejdspartnere eller personer, der har borgerens fortrolig inddraget i videst mulige omfang i udarbejdelsen af helhedsvurderingen. I særlige tilfælde ansøges om værgemål

Hvordan følges op på ydelsen

Jf. retssikkerhedslovens § 16 skal der årligt være tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde opgaverne løses på.

Herudover udfører lederne i kommunen løbende ledelseskontrol af sagsbehandlingen.

Generelle krav

Sagsbehandling ifølge kvalitetsstandarden for det specialiserede voksenområde.

Mulighed for at klage

Borgeren har mulighed for at klage over en afgørelse til Ankestyrelsen.

Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelse af afgørelsen.

Klagen sendes til Ærø Kommune pr. mail til:

jobogvoksencenteret@aeroekommune.dk

Særlige forhold Ærø kommune er forpligtiget til at tage hensyn til

Udførende medarbejder er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, og der vil blive udarbejdet en arbejdspladsvurdering i forbindelse med at hjælpen i værksættes.

Kommunen skal have mulighed for at installere nødvendige hjælpemidler, som kræves for at udføre hjælpen arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

Medarbejderne må ikke ryge i borgernes hjem. Ærø Kommune henstiller til, at borgeren ikke ryger, mens medarbejderen er i hjemmet.

 

Mål for tidsfrister for sagsbehandling. Det specialiserede voksenområde

Mål

Tidsfrist

Ankesager

En klage genbehandles inden for 4 uger, dog 2 uger for sager, der er omfattet af varslingsreglerne.

Om varslingsreglerne

Varslingsreglerne gælder ved nedsættelse eller frakendelse af hjælp for følgende ordninger:

 • Kontant tilskud, § 95 
 • Borgerstyret personlig assistance, BPA § 96
 • Kontaktperson til døvblinde, § 98
 • Støtte til køb af bil, § 114

Varslingsreglerne medfører, at opsigelse af tilbuddet således først kan ske 14 uger efter, af der er meddelt et varsel og sker efter gældende regler for opsigelse.

Klagen behandles som hovedregel af Ankestyrelsen inden for de 14 uger, varslingsperioden løber.

Borgeren har en klagefrist på 4 uger, kommunens genbehandlingsfrist er 2 uger og Ankestyrelsen har en forventet sagsbehandlingstid på 8 uger.

Hvis Ankestyrelsen ikke har truffet afgørelse, inden varslingsperioden udløber, tillægger Ankestyrelsen som hovedregel klagen opsættende virkning af egen drift, automatisk. Dette medfører, at kommunens afgørelse ikke kan effektueres, før Ankestyrelsen måtte have stadfæstet denne.

Ærø Kommunes kvalitetsmål, sagsbehandlingsfrister

Husvilde § 80

Senest samme dag efter ansøgning.

Socialpædagogisk støtte § 85 og socialpædagogisk støtte ved ferie

Senest 4 uger efter ansøgning om hjælp efter § 85 modtager borgeren en afgørelse. Hjælp vil som udgangspunkt kunne etableres og ændres med 7 dages varsel.

Såfremt det aftalte mødetidspunkt afviger væsentlig orienteres borgeren.

Borgerstyret personlig assistance, § 96

Senest 8 uger efter ansøgning om hjælp modtager borgeren en afgørelse.

Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere, at borger er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne, hvorimod arbejdsgiveransvaret kan overdrages til en nærtstående, en forening eller privat virksomhed.

Ledsagerordning samt kontaktpersonsordning til døvblinde § 97 og  § 98

Senest 4 uger efter ansøgning om hjælp efter § 97 og § 98 modtager borgeren en afgørelse.

Merudgiftsydelse § 100

Senest 8 uger efter ansøgning om merudgiftsydelse, modtager borgeren en afgørelse.

Stofmisbrugsbehandling § 101

Senest 2 uger efter ansøgning om hjælp modtager borgeren et behandlingstilbud, jf. Behandlingsgarantien.

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud § 103 og § 104

Senest 8 uger efter ansøgning om dagtilbud, modtager borgeren en afgørelse.

Ændring af dagtilbud vil kunne ske med 1 måneds varsel.

Botilbud efter § 105, alm.boliglov med § 85 støtte

Senest 12 uger efter ansøgning om hjælp til botilbud modtager borgeren en afgørelse.

Hjælp vil som udgangspunkt kunne etableres herefter, dog afhængig af ventetiden på bevilgede tilbud.

Midlertidig og længerevarende botilbud § 107 og  § 108 

Ansøgningen behandles i Svendborg Kommunes visitationsudvalg. Ansøgningsfristen følger Svendborg Kommunes sagsbehandlingstider på området. Pr. august 2019 svarende til 4 ugers sagsbehandlingstid.

Krisecentret og Herberg/forsorgshjem § 109 og § 110 

Forstandere på krisecentre og herberg/forsorgshjem har lovgivningsmæssig myndighedskompetence på Ærø Kommunes vegne til at indskrive og udskrive borgere.

Du vil kunne opholde der her mod betaling. Betalingens størrelse vurderes ud fra din økonomiske situation.

Støtte til køb af bil/reparation af særlig indretning § 112 og § 114

Der tilstræbes en behandlingstid på 12 måneder. Tiden kan dog variere efter behov for indhentelse af for eksempel lægelige papirer

Ydelsesbeskrivelser. Det specialiserede Voksenområde

Visitationer, generelt

Hvor intet andet fremgår af nedenstående ydelsesbeskrivelser varetages visitationer af ydelser af myndighedsafdelingen på Job- og Voksencentret, St. Rise Skolevej 3, Rise.

Opfølgning på ydelser,  generelt

Opfølgninger af ydelser sker løbende og ved behov.

Opfølgning på bosteder, generelt

Der føres løbende driftsorienteret tilsyn i henhold til gældende lovgivning.

1. Kvalitetsstandard for: Husvilde, akutbolig

Lovgrundlag: § 81. Serviceloven

Formålet med at yde støtte efter denne lov til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer er at, at sikre, at den enkelte får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer den enkeltes behov.

Formål

At husvilde borgere kan få husly mod betaling

Hvem kan modtage støtten

 

Borgere som har et akut boligproblem og står uden tag over hovedet kan få midlertidigt husly mod betaling.

Husly kan bestå i:

 

 

 • en egentlig lejebolig med kontrakt

 • en midlertidig indkvartering på et værelse, i et hotel eller pensionat eller lignende. 

 • et botilbud efter § 110 som en absolut kortvarig nødløsning og kun for enlige 

Hvilke betingelser er der

Boligproblemet skal være opstået akut og ikke været til at forudse, for eksempel hvis:

 • Din bolig er brændt eller på anden måde ødelagt

 • Du er sat ud af din bolig pga. huslejerestance eller ulovlig beboelse med videre.

Hjælpen er betinget af, at:

 • Du ikke selv midlertidigt eller varigt kan løse dit boligproblem

 • Du i den akutte situation er aktiv omkring løsningen af boligproblemet

Hvornår kan du ikke få hjælp til akutbolig

Du er ikke berettiget til at få anvist midlertidigt husly, hvis dit boligproblem skyldes:

 • At du ønsker at flytte hjemme fra

 • At du har valgt ikke at tage imod et tilbud om genhusning

 • Uddannelse

 • Nyt arbejde eller samlivsophævelse

 • At du er tilmeldt en c/o adresse og lejemålet ophører

Fraflytning fra sommer- eller fritidshuse

Hvilke løsninger kan kommunen tilbyde

Der tilbydes ophold på forsorgshjem. Herudover råder Ærø Kommune over 1 akutboliger. 

Hvem levere ydelsen

 

Job- og Voksencenter Ærø i samarbejde med Forsorgscenter Sydfyn.

Ud over samarbejdet med Forsorgscenter Svendborg, råder Ærø Kommune over 1 akutbolig, der kan anvendes i særlige tilfælde.

Kontaktoplysninger:

Job- og Voksencenter Ærø
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing
Telefon 63525000  
Spørg efter sagsbehandler i Voksenafdelingen

 

2. Forebyggende socialpædagogisk støtte

Lovgrundlag: § 81, Serviceloven

Formålet med at yde støtte efter denne lov til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer er at, at sikre, at den enkelte får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer den enkeltes behov.

Formål

At borgere med nedsat funktionsevne kan få støtte til styrke sine muligheder og ansvar for at udvikle sig og udnytte sine potentialer.

Støtten:  

 • Skal medvirke til at sikre, at du kan fastholde dit aktuelle funktionsniveau
 • Kan også være kompensation, omsorg og pleje.
Hvem kan modtage støtten ?

Borgere mellem 18 år og folkepensionsalder, som er visiteret til støtte.
Det vil sige, at en sagsbehandler hos Job- og voksencenter Ærø vurderer, om du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer i et omfang, der gør dig berettiget til støtte.

Hvad skal støtten hjælpe til ?

Støtten skal:

 • Forebygge at dine problemer forværres
 • Understøtte dine muligheder for at fastholde egne ressourcer, styrke din selvstændighed og eller forbedre din sociale og personlige funktion
 • Forbedre mulighederne for livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje
 • Fremme inklusion i samfundet. For eksempel ved at forbedre din mulighed for at deltage i uddannelse, beskæftigelse og sociale relationer

Sikre, at du får støtte og tilbud som er afpasset efter dine særlige behov. Enten i egen bolig eller i botilbud efter lov om almene boliger.

Hvem visiterer ?

Sagsbehandler ved Job- og Voksencenter Ærø

Kontaktoplysninger:

Job- og Voksencenter Ærø
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing
Telefon 63525000
Spørg efter sagsbehandler i Voksenafdelingen

3. Tidlig forebyggende indsats for voksne

Lovgrundlag: § 82a-d,  Serviceloven

Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte tidsbegrænset støtte i form af tilbud om:

 • Gruppebaseret hjælp og støtte
 • Individuel tidbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte
 • Sociale akuttilbud
 • Hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige

 

Formål

At forbedre borgerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.

Hvem kan modtage støtten ?

Borgere mellem 18 år og folkepensionsalder, som er visiteret til støtte.
Det vil sige, at en sagsbehandler hos Job- og voksencenter Ærø vurderer, om du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og har brug for støtten.

Hvilken støtte tilbyder vi ?

Det er frivilligt, om kommunerne ønsker at tilbyde tilbud om tidlig forebyggende indsats for voksne.
Der vil derfor på baggrund af en samtale blive vurderet, om borgeren er i målgruppen til at modtage en sådan støtte.

Hvem visitere ?

Sagsbehandler ved Job- og Voksencenter Ærø

Kontaktoplysninger:

Job- og Voksencenter Ærø
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing
Telefon 63525000
Spørg efter sagsbehandler i Voksenafdelingen

Klager

Klager om afgørelser om tidlige forebyggende indsatser kan kun behandles af kommunen. De sendes derfor ikke til Ankestyrelsen eller anden administrativ myndighed, jf. Servicelovens §82a-d, stk. 2.

4. Socialpædagogisk støtte

Lovgrundlag: § 85, Serviceloven

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Formål

At borgere kan forbedre eller bevare sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner, så de bliver mest muligt selvhjulpne i eget liv. Jo mere selvhjulpen man bliver,  jo mere selvstændigt kan man leve.

Indsatsen:

 • skal støtte dig til at mestre eget liv i trygge rammer og dermed få dig til at tage medansvar for din livssituation

 • kan også være at forebygge at problemerne forværres

 • Indsatsen kan ske ved konkret hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg. Støtten kan også bestå af oplæring i eller genoptræning af en række færdigheder.

Hvem kan modtage støtten?

Det er et krav, at du har en betydelig nedsat psykisk og eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale behov.

Der stilles ikke krav om særlig boform.

Hvad består støtten af?

Støtten består af hjælp til selvhjælp på det sociale, personlige og praktiske plan.

Bostøtten udfører ikke opgaverne for dig, men lærer dig eller støtter dig i, at blive i stand til at udføre blandt andet indkøb, huslige opgaver eller noget helt tredje, så selvstændigt som muligt.

Vi arbejder med en rehabiliterende tilgang, hvor sundhedsfremme og forebyggelse er centrale elementer.

Hvilken støtte kan man få ?

Støtten kan have fokus på forskellige områder i livssituationen, alt afhængigt af, hvor der er størst behov for støtte. Det er støtte til at:

 • få styr på økonomien

 • håndtere egen bolig, rengøring med mere

 • tage vare på sig selv og egen hygiejne

 • håndtere egen sundhed og ernæring

 • vedligeholde sociale relationer

 • håndtere hverdagen

 • læse post.

Styr på økonomien

Formålet er, at der er økonomisk dækning til faste udgifter hele måneden, såsom husleje, forbrugsafgifter, mad og andre basale behov.

Støtte, vejlede og guide dig i økonomi kan for eksempel være, at:

 • skabe overblik over hverdagsøkonomi og almindelig budgetlægning, herunder betaling af regninger via budgetkonto og PBS

 • motivere, vejlede og støtte dig i, at lave afdragsordninger og aftaler på nødvendige lån

 • du kommer ud af telefonsalg og internetsalg med videre hvor du har sagt ja på forudsætninger, som du ikke kunne gennemskue

 • prioritere i forhold til indkøb af for eksempel tøj, møbler og lignende

 • du får selvstændighed og ansvar for egen økonomi og eventuelt støtte dig i at samarbejde med nærtstående og værge

 • guide dig, når du skal søge om tilskud til for eksempel briller, medicin, kørselsordning med mere.

 • Ledsage:

 • Ved nødvendige indkøb i lokalområdet, herunder fokus på pris- og kvalitetsbevidste indkøb

 • Ved nødvendige bankaftaler, herunder støtte til at du kan benytte hæveautomat

Håndtere egen bolig, rengøring og lignende

Formålet er, at din bolig er i en sundhedsmæssig forsvarlig stand, så du ikke risikerer at blive opsagt pga. mislighold. Samtidig vil en sund vedligeholdelse af boligen kunne forebygge sygdomme.

Formålet er også, at du med et velholdt hjem har mulighed for at skabe venskaber og sociale relationer og invitere venner i dit hjem. På den måde skal støtten også modvirke social isolation.

Hjælp til selvhjælp kan bestå af:

 • Motivere til og guide i at få struktur på oprydning og rengøring i egen bolig, herunder planlægning af tøjvask

Formidle kontakt til vicevært, håndværker, havemand og tilsvarende.

Tage vare på sig selv og egen hygiejne

Formålet er, at du varetager egenomsorg og dermed forebygger sygdom.

Hjælp til selvhjælp kan bestå af:

 • Vejledning i hensigtsmæssig påklædning

 • Guide i forhold til tidsbestilling til frisør, tandlæge, læge, terapeut med videre.

 • Guide til personlig hygiejne

Håndtere egen sundhed og ernæring

Formålet er, at du kommer eller forbliver i god fysisk tilstand, det vil sige, at hindre over- eller undervægt samt, eller at give støtte til vægttab, hvis du er overvægtig.

Hjælp til selvhjælp kan bestå af:

 • Vejledning og guidning til indkøb af dagligdagsvarer med fokus på sunde kostvaner

 • Udsmidning af gammel mad

 • Ledsagelse i nødvendigt omfang til for eksempel læge, tandlægeaftaler eller lignende samt opfølgning af aftaler inden for det etablerede behandlingstilbud, for eksempel læge, sygehus, speciallæger og specialtandlæge.

 • Motivere til og erindre om at tage medicin.

I hjælpen indgår ikke hjælp til medicinadministration, der varetages af Ældre- og Sundhedsområdet.

Relationer til familie og netværk

Formålet er at udvikle og vedligeholde sociale relationer og dermed bryde eller hindre isolation.

Det kan betyde, at der skal være særlig fokus på at skabe erkendelse af egen situation og egen formåen.

Hjælp til selvhjælp kan bestå af støtte og motivering til, at:

 • udvikle dine ressourcer med henblik på at skabe og opretholde netværk og indgå i mere aktiv livsudfoldelse.

 • deltage i en aktivitet, for eksempel værestedet Skibet eller Ærøhuset

 • starte eller fastholde aktiviteter med henblik på at bryde isolation og møde andre mennesker

 • indgå dialog omkring sociale relationer og adfærd

 • kontakte børn, familie og venner samt støtte til udredning af problemstillinger eller konflikter

 • tilmelde eller framelde tilbud

 • planlægge ferieture eller weekendture

 • arrangere transport 

Håndtere hverdagen

Formålet er, at give dig støtte til at mestre hverdagen. Hjælp til selvhjælp kan bestå af støtte og motivering til, at:

 • Udvikle og vedligeholde personlige færdigheder

 • Synliggøre nuværende samt udvikling og træning af nye mestringsstrategier, som kan støtte op omkring egen adfærd, social træning, for eksempel ved kontakt til behandlersystemet, offentlige instanser og sociale netværk

 • Sygdomshåndtering

 • Få den gode dialog omkring sociale relationer, herunder adfærd og normer

Læse post

Formålet er, at sikre nødvendig kommunikation med omverdenen, så du både forstår det skrevne og kan handle herpå.

Hjælp til selvhjælp kan bestå af støtte til, at:

 • Løbende støtte til læsning af post samt handling på samme.

 • Arkivering og sortering af post.

Det kan du ikke få støtte til

Støtte til beslutninger omkring økonomiske beslutninger såsom ansøgning om gældssanering, køb eller salg af hus, stoppe betalinger, tvangsauktion med mere indgår ikke i støtten.
Du og dine nærtstående henvises til råd og vejledning ved din bankrådgiver eller ved henvendelse til Forbrugerrådets gældsrådgivning på http://gaeld.taenk.dk/

Hvornår og hvordan kan jeg få støtten ?

Støtten leveres som udgangspunkt i tidsrummet kl. 8.00 – 17.00 i hverdage.

Støtten leveres som udgangspunkt i lokaler ved værestedet Skibet, Statene i Ærøskøbing samt på bostederne.

Ovennævnte kan fraviges efter individuel vurdering foretaget af myndighedsafdelingen

Hvem leverer støtten ?

Personale tilknyttet socialpsykiatrien og ansat ved Handicap- og Psykiatri.

I særtilfælde ansættelse af personer med socialpædagogisk eller sundhedsfaglige kompetencer

Hvem visiterer ?

Sagsbehandler ved Job- og Voksencenter Ærø

Kontaktoplysninger:

Job- og Voksencenter Ærø
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing
Telefon 63525000
Spørg efter sagsbehandler i Voksenafdelingen

5. Socialpædagogisk støtte under ferie

Lovgrundlag: § 85 til kortere ferieture 

Formål

Borgere, som er visiteret til § 85 støtte har mulighed for at få socialpædagogisk støtte på kortere ferieture i op til 7 dage årligt.

Støtten gives efter individuel vurdering

Hvem kan modtage støtten?

Borgere, der i forvejen er visiteret til socialpædagogisk støtte.

Hvad består støtten i?

Hvis du er visiteret til § 85, har du mulighed for at søge om at få socialpædagogisk støtte med på ferie i op til 7 dage pr. år.
Der skal være mindst en overnatning i ferien, før du kan få støtte.  

Ansøgningsfrist og ansøgning rettes til

Senest 4 uger før påbegyndelse af din ferie fremsendes ansøgningen til din sagsbehandler ved Job- og Voksencenter Ærø

Kontaktoplysninger:

Job- og Voksencenter Ærø
St. Rise Skolevej 3
970 Ærøskøbing
Telefon 63525000
Spørg efter sagsbehandler i Voksenafdelingen

Lovgrundlag

I henhold til Kompensationsprincippet skal kommunen yde den nødvendige hjælp og støtte efter servicelovens regler om socialpædagogisk støtte, så borgere med betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, så vidt muligt er i stand til at leve og udfolde sig som andre, der ikke har en funktionsnedsættelse. Det gælder også, når borgeren skal have støtte ved ophold uden for hjemmet. Støtten er uafhængig af boform.

For borgere i døgntilbud for voksne gælder tillige:

Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie

§ 2. Kommunale og regionale døgntilbud for voksne, som er omfattet af lov om socialtilsyn, jf. § 4, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om socialtilsyn, kan tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til beboere under ferie.

Stk. 2. En ferie skal indeholde mindst én overnatning. Ferien kan finde sted her i landet eller i udlandet.

Stk. 3. Tilkøb efter stk. 1 kan tilbydes beboere, der har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Beboeren skal på eget initiativ ønske at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under ferien.

§ 3. Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie skal ligge ud over den indsats efter § 85 i lov om social service, som beboeren er visiteret til i døgntilbuddet.

§ 4. Muligheden for tilkøb kan kun anvendes, hvis det kommunale eller regionale døgntilbud sikrer, at ferien kan gennemføres personalemæssigt forsvarligt.

Stk. 2. Personale, som yder socialpædagogisk ledsagelse efter § 2, skal være ansat i det døgntilbud, der tilbyder den socialpædagogiske ledsagelse som tilkøb. Personalet skal derudover være dækket af en arbejdsgiverforsikring og være omfattet af de løn- og ansættelsesvilkår, der følger af deres ansættelsesforhold.

Det er lederen af bostedet, der vurderer, om der tilbydes rejser med socialpædagogisk støtte for bostedets borgere.

Ophold uden for Danmark vurderes efter udlandsbekendtgørelsen.

 6. Borgerstyret personlig assistance, § 96

Lovgrundlag: § 96 Serviceloven

Formålet

Formålet med Borgerstyret personlig assistance, BPA ydelse er, at støtte borgere i at leve et fleksibelt og selvstændigt liv, hvor hjælpen tager afsæt i borgerens ønsker og behov.

Formålet er samtidig at sikre en helhedsorienteret hjælp, og dermed understøtte din mulighed for at deltage i samfundet på lige vilkår med alle andre borgere.

Hvem kan modtage støtten?

For at komme i betragtning til ordningen skal du:

 • Være over 18 år

 • Have et varigt, omfattende og sammensat hjælpebehov i form af pleje, overvågning eller ledsagelse

 • Have et behov for særlig støtte og hjælp for at kunne opbygge eller fastholde selvstændigt liv

 • Kunne være arbejdsleder

 • Bo i selvstændig bolig

Derudover kan følgende kriterier indgå:

 • Et evt. behov for overvågning

 • Omfanget og konsekvenserne af din nedsatte funktionsevne

 • Hvilke opgaver du selv kan varetage ved brug af hjælpemidler og velfærdsteknologi

Som udgangspunkt er du ikke berettiget til ordningen, hvis dine behov for støtte kan tilgodeses ved øvrige bestemmelser i serviceloven.

Hvilke kriterier er der i forhold til arbejdslederansvar?  

En betingelse er, at du skal kunne tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne.  Det betyder, at du blandt andet skal kunne:

 • Varetage arbejdsplanlægning, vagtplaner sammen med og for hjælperne

 • Udarbejde jobbeskrivelse og stillingsannonce

 • Udvælge hjælpere og varetage ansættelsessamtaler

 • Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne

 • Afholde medarbejderudviklingssamtaler, MUS

 • Afholde personalemøder

 • Håndtere evt. konflikter mellem hjælperne

 • og meget mere

Arbejdslederansvaret kan ikke uddelegeres til andre.

Hvilke kriterier er der i forhold til arbejdsgiveransvar?

Det er, som udgangspunkt, dig der vælger, om du vil være arbejdsgiver for hjælperne, eller om du vil indgå en aftale med en nærtstående, en godkendt virksomhed eller forening.   

Rollen som arbejdsgiver indebærer, at du har ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med en BPA, det vil sige:

 • Ansætte og afskedige hjælpere

 • Sikre vikarberedskab ved sygdom og ferie

 • Udarbejde ansættelsesbeviser til hjælperne

 • Gennemføre nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger APV

 • Tegne lovpligtige forsikringer

 • udbetale løn

 • Indberette skat

 • Indbetale til ferie, barselsfond og ATP

Arbejdsgiveransvaret kan uddelegeres til andre. 

Hvad er støttens omfang? 

Støtten fastlægges i forhold til, at hjælpen primært skal dække dit behov for praktisk hjælp og pleje, overvågning og ledsagelse.

Udmålingen sker på baggrund af en individuel og konkret behovsvurdering med udgangspunkt i, hvad du selv kan klare.

I udmålingen vil der blive taget højde for dine ønsker og behov, kommunens serviceniveau og dine muligheder for at blive mere selvhjulpen ved brug af hjælpemidler og velfærdsteknologi.

Hvis du bor sammen med ægtefælle, samlever eller andre, som er i stand til at varetage sin del af opgaverne i hjemmet, vil dette afspejles i udmålingen.

Hvilke tilskud er der knyttet til støtten?

Tilskuddet består af flere tilskud:

 • Tilskud til løn til ansættelse af hjælpere

 • Tilskud til administration af arbejdsgiveropgaverne

 • Tilskud til lønadministration, hvis ikke Ærø Kommune varetager den

 • Tilskud til hjælperrelaterede udgifter

 • Dækning af visse udgifter efter regning

Hvor kan jeg få råd og og vejledning om støtten?

Hvis det i en opstartsfase er svært for dig at være arbejdsleder, er det muligt i en kortere periode, at modtage en særlig indsats og kurser i forhold til rollen.

Du kan også undervejs modtage råd og vejledning om ordningen.

Hvordan håndteres lønadministrationen?

Kommunen kan varetage lønadministration, men du vil som arbejdsleder stadig være ansvarlig for at hjælpernes indberetningsbilag er korrekt udfyldt og underskrevet samt fremsendt/afleveret senest den 2. i måneden til:

Job- og Voksencenter Ærø, St. Rise Skolevej 3, Rise

Kontaktoplysninger:

Job- og Voksencenter Ærø
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing
Telefon 63525000
Spørg efter sagsbehandler i Voksenafdelingen

Kan der trækkes i støtten? 

Hvis du modtager bistands- eller plejetillæg fratrækkes timerne i BPA-ydelsen helt eller delvist.

Der vil blive foretaget en beregning heraf ved behandling af din ansøgning

Opfølgning 

Vi laver løbende opfølgning med at ordningen for at sikre, at alt fungerer for dig og dine hjælpere.

Opfølgningen har til formål, at sikre, at:

 • den visiterede hjælp er i overensstemmelse med dit aktuelle behov

 • du stadig opfylder betingelserne for at modtage BPA

 • du kan fungere som daglig leder for hjælperne og evt. som arbejdsgiver

Tilsyn 

Der føres årligt tilsyn med hvordan ordningen fungerer og den måde, opgaverne løses på.

I tilsynet vil der være fokus på om du:

 • får den hjælp, som var hensigten med ordningen

 • tilrettelægger, og hjælperne udfører arbejdet på en tilfredsstillende måde,

 • om der er andre forhold, herunder hyppige hjælperskift eller forhold omkring arbejdsmiljøet

Særlige bemærkninger

Kommunen har ingen forpligtelser over for hjælpernes ansættelsesforhold.

Hvad sker der, hvis jeg er indlagt på sygehus? 

Du kan tage din hjælperordning med til udlandet i en kortere periode.

Inden du tager til udlandet, bedes du dog kontakte din sagsbehandler, som skal vurdere dit støttebehov under ferien.

Hvem visiterer?

Job- og Voksencenter Ærø, St. Rise Skolevej 3, Rise

Kontaktoplysninger:

Job- og Voksencenter Ærø
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing
Telefon 63525000
Spørg efter sagsbehandler i Voksenafdelingen

§ 96, stk. 3 

Ærø Kommune anvender ikke § 96, stk. 3. Borgerens behov vil i stedet blive imødekommet med de øvrige bestemmelser i Serviceloven.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance BPA. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Stk. 2 Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne.

Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, eller en forening eller privat virksomhed, der er godkendt af socialtilsynet, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne.

Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren.

Det er politisk vedtaget, at Ærø Kommune ikke anvender stk. 3.

Stk. 4 I de situationer, hvor borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling med videre.

7. Ledsagerordning

Lovgrundlag: § 97  Serviceloven

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Stk. 2. Personer, der er visiteret til 15 timers ledsagelse om måneden før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension.

Formål

Ledsagerordningen skal øge borgerens muligheder for at leve et selvstændigt liv og medvirke til, at borgeren kan komme til selvvalgte aktiviteter uden at være afhængig af familie eller venners deltagelse.  

Hvem kan modtage indsatsen?

Hvis du er i alderen 18 – 67 år, og ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, for eksempel svære bevægelseshandicap, kørestolsbrugere, hjerneskadede, blinde med mere.

Er du over 67 år bevarer du retten til ledsagerordning, hvis bevilling er givet før du fylder 67 år.

For at komme i betragtning til ordningen kræver det, at du:

 • Selv kan efterspørge ledsagelse uden socialpædagogisk indhold

 • Kan give udtryk for, ikke nødvendigvis verbalt, et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter

 • Er bevidst om indholdet i aktiviteten

 • Reelt selv skal kunne deltage i aktiviteten uden hjælp fra ledsager

Der stilles ikke krav til din boform.

Hvis du har en hjælperordning efter § 96, eller dit behov for ledsagelse skyldes misbrug, sindslidelse eller særlige sociale problemer, vil du ikke være omfattet af ordningen.

Ved personer, der har misbrug, sindslidelse eller særlige sociale problemer, kræver ledsagelsen en særlig faglig baggrund.

Hvilke aktiviteter er der støtte til?  

Ordningen omfatter selve ledsagelsen til for eksempel sociale og kulturelle aktiviteter samt de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen.

Det er for eksempel hjælp til at tage overtøj af og på, hjælp til toiletbesøg, finde varer under indkøb og tage dem ned fra hylder, bære indkøbte varer hjem samt hjælp med kørestol og andre ganghjælpemidler.

Har du svært ved at gøre dig forståelig over for fremmede, kan ledsageren også hjælpe med kommunikationen.

Det er dig der bestemmer, hvilke aktiviteter der skal ledsagelse til, dog er det et krav at det er til selvvalgte aktiviteter.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ordningen? 

Ledsagelse omfatter ikke:

 • Socialpædagogisk støtte efter § 85

 • Funktion som kontakt- og støtteperson

 • Funktion som besøgsven

 • Lægeordineret aktiviteter, undersøgelser, rideterapi med mere.

Hvis du er dækket ind med ledsagelse efter andre bestemmelser - visiteres der ikke til ledsagerordning efter § 97.

Hvor mange timer kan jeg få?  

Du kan få 15 timers ledsagelse om måneden.

Du kan opspare timer, som kan benyttes i en samlet pulje efter aftale med sagsbehandler i Job- og Voksencenter Ærø.

Du kan efter aftale med din sagsbehandler opspare op til 90 timer inden for 6 måneder.  Timer, der er opsparet, men ikke forbrugt bortfalder efter 6 måneder.

Hvem kan være ledsager?  

Ledsagelsen vil blive udført af personale ansat af Job- og Voksencenter Ærø, eller du kan selv udpege en person til at udføre ledsagelsen.  Hvis du selv udpeger ledsager, skal Job- og Voksencentret godkende personen.

En ledsager du selv udpeger, kan normalt vis ikke være en person, som har tæt tilknytning til dig, som for eksempel ægtefælle, børn m.m.

Job- og Voksencenter Ærø ansætter og udbetaler løn direkte til ledsager efter anvisning fra dig.

Er der egenbetaling?  

Du skal selv afholde udgifter til:

 • Egen befordring

 • Egen og ledsagerens udgifter til spisning, entre og billetter

Efter anmodning fra dig kan kommunen dække din ledsagers befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen med op til kr. 901 årlig 2019-priser.

Beløbet udbetales som et samlet beløb én gang årligt.

Hvem visiterer?

Sagsbehandler ved Job- og Voksencenter Ærø

Kontaktoplysninger:

Job- og Voksencenter Ærø 
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing
Telefon 63525000
Spørg efter sagsbehandler i Voksenafdelingen

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Stk. 2. Personer, der er visiteret til 15 timers ledsagelse om måneden før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension. ​

Retningslinjer for opsparing og forbrug af ledsagertimer

Ledsagertid

Ledsagertid er tiden, der bruges til den enkelte opgave i lokalområdet, beregnet fra det tidspunkt ledsageren møder hos borgeren.

Uden for lokalområdet skal ledsagerens hjemrejse og ventetid beregnes som ledsagertid. Når der medtages ledsager ved overnatning, fratrækkes 8 timer ved overnatning, idet der ikke foregår ledsagelse om natten. Ledsageren kompenseres herfor ved et tillæg for overnatning.

Opsparingsordning

Hvis du har ønsker, som kræver længere og sammenhængende tid til ledsagelse, for eksempel en rejse, har du mulighed for at spare timer sammen. Du kan maksimalt opspare 90 timer inden for en 6 måneders periode. Alle timer i den indeværende måned skal anvendes, inden den opsparede tid bruges. Brugen af den opsparede tid skal ske i rækkefølge fra den nærmeste foregående måned og videre månedsvis bagud inden for de seks måneder.

Ikke forbrugte timer fra den første af de 6 måneder vil falde væk efter udløbet af 6 måneders perioden, hvis de ikke er anvendt. Det betyder, at du inden for en 6 måneders periode maksimalt kan disponere over 90 timer til forbrug eller opsparing, og således ikke i en given måned kan have mere end 90 timer til rådighed. Ledsagertimer kan ikke bruges på forskud.

Ønske om opsparingsperiode meddeler du din sagsbehandler. Du udfylder løbende et skema over mindreforbrug, der afleveres med indberetning af løntimer i receptionen ved Job- og Voksencentret.

Ansættelse af ledsager

Borgeren kan vælge selv at udpege en ledsager som ansættes af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har fortsat arbejdsgiveransvaret og skal dermed varetage den administration, der vedrører ordningen, herunder udarbejdelse af ansættelseskontrakt, løn, forsikring og arbejdsforhold. Aftale om den konkrete ledsagelsesopgave kan indgås direkte mellem borger og ledsageren, men skal meddeles kommunalbestyrelsen som et led i opgørelsen af timeforbruget. Kommunalbestyrelsen skal vurdere, om den udpegede ledsager kan anses for egnet til opgaven. Af hensyn til kommunalbestyrelsens administration af opgaven bør det tilstræbes, at borgeren så vidt muligt begrænser antallet af ledsagere

Ledsager skal aflevere straffeattest. Ledsager er under straffeansvar, jf. straffeloven, pålagt tavshedspligt. Tavshedspligten er fortsat gældende efter ansættelsesforholdets ophør. Ved evt. magtanvendelse SEL, § 126 rettes henvendelse til Job- og Voksencenter Ærø, der formidler anmeldelsen til Svendborg Kommune, der forestår håndteringen heraf.

Ærø Kommunes rygepolitik samt alkohol- og rusmiddelpolitik er gældende.

8. Kontaktperson til døvblinde 

Lovgrundlag: § 98  Serviceloven

Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde

Formål

At døvblinde kan få en særlig form for hjælp, som kan være med til at bryde isolation. Støtten skal desuden bidrage til, at borgere kan leve et så normalt som muligt på trods af svære kommunikationshandicap og ledsagebehov.

Hvem kan modtage støtten?

Borgere som er funktionelt døvblinde og over 18 år. Der er ingen øvre aldersgrænse.

Hvilket behov dækker støtten?

Støtten kan bruges som hjælp til sociale og kulturelle aktiviteter.

Hvilke aktiviteter indgår?

Kontaktpersonens opgave er typisk, at:

 • Besøge og kommunikere med dig
 • Orientere dig om hverdagen, avislæsning med videre.
 • Være bindeled til omgivelserne
 • Hjælpe med at oversætte breve, meddelelser, regninger med videre.
 • Ledsage til indkøb, besøg, forretninger med videre.
 • Ledsage og være bindeled til myndigheder, posthus, bank og så videre
 • Ledsage til aktiviteter, kurser, møder og lignende
 • Informere om omgivelser eller synsbeskrivelse

Hvilke aktiviteter indgår ikke i støtten?

Kommunen forudsætter, at kontaktpersonordningen dækker ledsagerbehovet. Derfor kan der ikke også visiteres til ledsagelse efter § 97.

Almindelig praktisk bistand i hjemmet hører ikke med til de funktioner, som en kontaktperson skal udføre.

Hvem leverer ydelsen?

Ansættelse af kontaktperson sker som udgangspunkt i samarbejde med Center for Døve. Hvis arbejdet som kontaktperson kræver en særligt tilrettelagt instruktion, kurser, uddannelse eller supervision, stiller kommunen dette til rådighed. Som udgangspunkt i samarbejde med Center for Døve.

Kommunen godkender og ansætter kontaktpersonen, men du skal medvirke til at finde og godkende den enkelte kontaktperson.

Job- og Voksencenter Ærø udbetaler løn direkte til kontaktpersonen efter anvisning fra borgeren.

Hvem visiterer?

 

Sagsbehandler ved Job- og Voksencenter Ærø

Kontaktoplysninger:

Job- og Voksencenter Ærø 
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing
Telefon 63525000
Spørg efter sagsbehandler i Voksenafdelingen

 

9. Støtte, kontaktordning SKP

Lovgrundlag: § 99  Serviceloven

Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Formål

At borgere kan få støtte til at leve et liv ud fra egne ønsker og på egne præmisser samt tempo. Borgere, som har meget dårlige livsvilkår, skal sikres mulighed for at få en værdig og tilfredsstillende hverdag.

Formålet er desuden at:

 • Styrke borgerens muligheder for at opnå og bevare kontakten til omverdenen ud fra egne ønsker og behov og dermed blive i stand til at benytte samfundets muligheder og allerede etablerede tilbud
 • Øge borgerens sociale og personlige mestring blandt andet ved at give redskaber til bedre at kunne tage ansvar for eget liv
 • Kunne identificere og formulere egne behov for omsorg og støtte
 • Understøtte at andre indsatser bliver planlagt, samordnet og gennemført

Visitation

Der kræves ikke visitation til en støtte, kontaktperson efter § 99.

Tilbuddet om støtte sker typisk ved opsøgende arbejde fra SKP medarbejderen eller ved henvendelse fra andre personer, der har kendskab til borgeren.

Når en SKP medarbejder får kendskab til en ny borger, vil nedenstående oplysninger indgå i en vurdering af, der er behov for særlig støtte:

 • De umiddelbare problematikker der kendetegner den enkelte
 • Hvilken støtte/kontakt der er nødvendig
 • Forsørgelsesgrundlag og boligforhold
 • Oplysninger om og hvilke foranstaltninger der er eller har været iværksat
 • Det personlige netværk

Ofte er der tale om borgere, som ikke i forvejen har kontakt til de sociale myndigheder.

Hvem kan modtage støtten?

Borgere kan få tilbud om SKP ordning, hvis de er:

 • Sindslidende, ikke afgrænset til bestemte psykiatriske diagnoser, der ikke kan gøre brug af de eksisterende tilbud og dermed udgør en gruppe, der er socialt udsatte og isolerede.
 • Hjemløse, socialt udsatte og isolerede med et stof-alkoholmisbrug, og har et langvarigt og massivt misbrugsforløb og manglende eller uafklarede behandlingstilbud, boligproblem med mere.

Borgere, der tager imod støtten, kan vælge at være anonym.

Borgere, der modtager støtten, er kendetegnet ved, at:

 • Der ikke er nogen eller kun sporadisk kontakt til personlige og offentligt netværk
 • Leve isoleret og i synlig nød, og har et behandlings- eller omsorgsbehov, som ikke kan tilgodeses hensigtsmæssigt indenfor rammerne af de eksisterende tilbud
 • Leve udenfor det øvrige samfund og kan profitere af en støtte- kontaktpersonsordning

Hvor lang tid kan tilbuddet om Støtte-/kontaktperson vare?

Tilbuddets varighed afhænger af den kontakt, der etableres mellem dig og støtte-kontaktpersonen.

I udgangspunktet fastsættes der ikke en tidsmæssig ramme for, hvor lang tid du kan modtage støtte fra støtte-kontaktpersonerne.

Når der er grundlag for en mere stabil og udviklingsrettet indsats, skal indsatsen leveres efter andre bestemmelser i Lov om Social Service, for eksempel hjemmehjælp, dagtilbud, behandlingstilbud, socialpædagogisk støtte med mere.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Aktiviteterne kan være meget forskelligartede, men det kan typisk være, at:

 • Etablere kontakt med en støtte-kontaktperson
 • Bygge bro til omverdenen, for eksempel værestedet Skibet og offentlige myndigheder
 • Samarbejde med netværk. For eksempel: pårørende, lokal- og distriktspsykiatrien, sagsbehandler, praktiserende læge, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, jobcenter, voksenafdelingen, alkoholbehandlingscenter, rusmiddel-center, pedel/viceværter og andre relevante nøglepersoner.

En støtte-kontaktpersonsordning kan i en overgangsperiode være et supplement til de øvrige tilbud efter bestemmelserne i Lov om Social Service. Støtten skal ikke erstatte de øvrige tilbud eller deres faglige indhold, for eksempel bostøtte, praktisk hjælp og pleje eller hjemmesygeplejen.

Hvilke opgaver indgår ikke i ydelsen?

Støtte der kan gives efter andre af bestemmelserne i Lov om Social Service eller anden lovgivning i øvrigt.

Hvem leverer ydelsen?

Ærø Kommunes støtte- kontaktpersonskorps § 99 teamet, der er tilknyttet Handicap- og Psykiatri.  

Støtte-kontaktpersonen er i stand til at skabe tillid og have respekt for den enkeltes særlige personlighed. Ud over en faglig relevant baggrund er medarbejderen i besiddelse af rummelighed og modenhed.

Hvilken opfølgning er der på støtten?

Så længe du ønsker at være anonym foretages der ingen journalnotater om dig. Journalnotater vil først blive registreret, hvis du ønsker en yderligere indsats, og derfor begynder samtaler med en sagsbehandler.

Her udfærdiges en kortfattet pædagogisk status, der beskriver din livssituation, udviklingsperspektiver, evt. mulighed for bolig, samt hvordan der arbejdes fremadrettet med udfasning af støtten.

Bemærkninger

SKP arbejdet foregår primært i dagtimer og på hverdage.

Ved anonymitet forstås, at du ikke bliver registeret i de tilgængelige kommunale itsystemer.

Hvem visiterer?

Der kræves ingen visitering.

Kontaktoplysninger:

Handicap og Psykiatri, Udfører

Telefon 24436418 
Jørgen Knudsen
Handicap- og psykiatrichef

10. Merudgiftsydelse

Lovgrundlag: § 100  Serviceloven 

Formål

At borgere kan få kompensation for de merudgifter, som er en konsekvens af en funktionsnedsættelse.

Kompensationen skal sikre, at borgeren får mulighed for selv at tilrettelægge, hvordan personlige behov bedst kan dækkes.

Hvem kan modtage støtten?

Økonomiske kompensation kan gives til borgere,

 • Som har en langvarig, typisk varig, funktionsnedsættelse
 • Hvor konsekvensen af funktionsnedsættelsen har indgribende karakter på den daglige tilværelse, så der ofte må sættes ind med væsentlige hjælpeforanstaltninger.
 • Som er mellem 18 år og folkepensionsalderen.

Hvem kan ikke modtage støtten?

Borgere, der modtager højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension kan ikke modtage merudgiftsydelse, med mindre de er bevilget kontant tilskud efter § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter § 96.

Hvilke betingelser er der for at få støtten?

For at du kan få dækket dine merudgifter er det en betingelse, at der er tale om en udgift, som er en følge af din funktionsnedsættelse.

Merudgiften skal derudover også være:

 • Nødvendig, dvs. der skal være indikation for, at den skal afholdes
 • Et led i den daglige livsførelse, dvs. at udgiften skal udspringe af dit private liv og ikke af behandling, uddannelse, arbejde eller lignende.
 • De nødvendige merudgifter skal være mindst 556 kr. pr. måned, 2020-priser eller mindst 6.672 kr. årligt, 2020-priser. Det er ikke et krav, at der er udgifter i hver måned. Der er tale om et gennemsnit.

Hvad består støtten af?

Støtten er en økonomisk ydelse, der kan ydes.

Hvis du har sandsynlige merudgifter:

 • Fra 556 kr. til 1.561 kr. om måneden, vil du få udbetalt 1.040 kr. pr. måned.
 • Fra 1.562 kr. til 2.601 kr. om måneden, vil du få 2.081 kr. udbetalt pr. måned.
 • Fra 2.082 kr. pr. måned, skal du dokumentere samtlige udgifter og der vil være fuld dækning af de faktiske udgifter.

Hvis du ikke kan dokumentere merudgifter på over 2.602 kr. om måneden, vil tilskuddet være ét af de to førststående standardbeløb ud fra størrelsen på de sansynliggjorte merudgifter.

2020 priser

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

Udgifter, der kan dækkes af andre bestemmelser i serviceloven eller anden lovgivning.

Hvem visiterer?

Sagsbehandler ved Job- og Voksencenter Ærø

Kontaktoplysninger:

Job- og Voksencenter Ærø 
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing
Telefon 63525000
Spørg efter sagsbehandler i Voksenafdelingen

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i Lov om Social Pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i Lov om Social Pension har opsat udbetalingen af folkepensionen.

Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.

Stk. 2 Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, for eksempel merudgifter til individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter.

Stk. 3 Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de sandsynliggjorte merudgifter udgør mindst 6.540 kr. pr. år svarende til 545 kr. pr. måned.

Tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.020 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 545 kr. til 1.530 kr. om måneden, og et standardbeløb på 2.040 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.531 kr. til 2.550 kr. om måneden.

Kan borgeren dokumentere merudgifter på over 2.550 kr. pr. måned, ydes tilskuddet med et beløb svarende til de faktiske merudgifter. I så fald skal alle merudgifter dokumenteres.

11. Behandling af stofmisbrug

Lovgrundlag: § 101 + 101a  Serviceloven 

Formål

Hjælp til at blive stoffri på kortere eller længere sigt.

For borgere mellem 14 til 25 år, har indsatsen også til formål at opnå stabilisering og reduktion af misbruget og medvirke til at øge de personlige ressourcer, så borgeren i øget grad bliver i stand til at mestre eget liv uden brug af rusmidler.

For borgere over 26 år er formålet også at støtte til at skabe eller genskabe en social kompetence.

Indsatsen kan derfor både være fysisk, psykisk og social rehabilitering.

Hvem kan modtage støtten?

Hvis du er mellem 14 til 25 år og har et et eksperimenterende brug eller et decideret misbrug af euforiserende stoffer er du omfattet af tilbuddet.

Hvis du er over 25 år og stofafhængig, er du omfattet af tilbuddet.

Læs mere på Ærø Kommunes hjemmeside under sundhedstilbud til voksne.

Hvem leverer ydelsen?

Svendborg Kommune, Behandlingscenter Svendborg.

Visitation 

Som ung kan du selv opsøge Behandlingscentret i Svendborg eller du kan blive henvist af forældre, pårørende, sagsbehandler, egen læge, psykiatrien, kriminalforsorgen med videre.

Hvis du er under 18 år, kan du kun indskrives med forældresamtykke.

Du kan kontakte Børne- og Ungeafdelingen i Ærø Kommune, for at få vejledning om dine muligheder, hvis du er under 18 år.

Hvis du er over 18 år kan du, dine forældre, pårørende, den kommunale sagsbehandler, egen læge eller andre rette direkte kontakt til behandlingscentret.

Behandlingscentret vil foretage en grundig udredning, så tilbuddet bliver afpasset efter dine behov og ønsker.

Der er mulighed for anonym behandling.

Kontaktoplysninger:

Børn- og ungeafdelingen
Statene 2
5970 Ærøskøbing
Telefon 63525000
Spørg efter sagsbehandler i Børn og ungeafdelingen

Kontaktoplysninger:

Job- og Voksencenter Ærø 
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing
Telefon 63525000
Spørg efter sagsbehandler i Voksenafdelingen

Lovgrundlag for ydelsen

Kommunen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.

Stk. 2 Tilbuddet skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse fra kommunen.

Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1.

Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1.

Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det.

Ærø Kommune samarbejder med Svendborg Kommune, jf. Lov om det forpligtende samarbejde.

12. Behandling af alkoholmisbrug

Lovgrundlag: § 141 Sundhedsloven

Formål

At borgere ophører med eller reducerer et alkoholforbrug og dermed øger evnen til at mestre alkoholrelaterede problemstillinger.

Hvem kan modtage ydelsen?

Alle der ønsker at ophøre med eller reducere deres alkoholforbrug.

Borgere som både har et alkoholmisbrug og vidtgående psykiske handicaps kan dog ikke forvente behandling med dette tilbud. Disse borgere behandles i stedet via den støtte der er iværksat som følge af handicappet.

Alkoholbehandlingen kan efter behov kan rådgive, vejlede eller bistå med afgrænsede ydelser i forhold til alkoholmisbruget.

Er du pårørende til en borger, der drikker for meget, kan du få støtte, råd og vejledning.

Hvad indeholder støtten?

Den støtte du som borgere kan få, kan for eksempel være:

 • Samtalebehandling
 • Kognitiv adfærdsterapi
 • Familieterapi
 • Støttende samtaler
 • Kontraktbehandling
 • Motiverende samtaler

Hvem leverer ydelsen?

Alkoholbehandlingen i Svendborg

Hvor foregår behandlingen?

Behandlingen foregår i Svendborg eller på Ærø. På Ærø er der også mulighed for at få behandling via telefon eller videokonference.

Hvad koster ydelsen?

Behandling er gratis for borgere.

Sådan kommer du i behandling

Bestilling af tid Behandlingscentret i Svendborg:

Kontakt
Behandlingscenter Svendborg
Voksenafdelingen
Tlf.: 62234990
Mail: behsv@svendborg.dk

Der er mulighed for anonym behandling. Behandlingscentret kan rådgive dig herom.

Ved døgnophold kan tildeling ske efter individuel vurdering af myndigheden ved Alkoholbehandlingen i Svendborg og Job- og Voksencenter Ærø.

Sagsbehandler ved Job- og Voksencenter Ærø

Kontaktoplysninger:

Job- og Voksencenter Ærø 
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing
Telefon 63525000
Spørg efter sagsbehandler i Voksenafdelingen

 

Lovgrundlag for ydelsen

Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.

Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner.

Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser med videre, jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning.

Stk. 5. Socialtilsynet, jf. lov om socialtilsyn, godkender og fører driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder, jf. stk. 3. Socialtilsynet skal ved godkendelse af og driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder benytte sig af den aktuelt bedste faglige viden om metoder og indsatser.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan alene tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling, jf. stk. 1 og 3, på alkoholbehandlingssteder, som er godkendt efter § 5 i lov om socialtilsyn, jf. stk. 5. For behandlingssteder, som en kommunalbestyrelse ikke selv har etableret, gælder endvidere, at behandlingsstedet skal have en aftale med minimum én kommune for at kunne indgå i kommunalbestyrelsens tilbud om alkoholbehandling.

Stk. 7. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det.

Stk. 8. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor.

Ærø Kommune samarbejder med Svendborg Kommune, jf. Lov om det forpligtende samarbejde.

13. Aktivitets og samværstilbud

Lovgrundlag: § 104 Serviceloven  

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Formål

Aktivitets- og samværstilbud skal øge livskvaliteten i dagligdagen og give mulighed for udfoldelse sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Tilbuddet kan også  have en vigtig funktion som et fristed, der kan give gode betingelser for personlig udvikling. 

Hvem kan modtage støtten?

For at komme i betragtning til tilbuddet, skal du have en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov.

Andre kriterier for tildeling af ydelsen, kan være om du har behov for:

 • Støtte til at opretholde eller forbedre sociale færdigheder og
 • Støtte til socialt samvær eller
 • Miljøskift i løbet af dagen eller
 • Omsorg til forebyggelse af mere omfattende tilbud.

Derudover bliver der lagt vægt på, om du har problemer med at være i egen bolig, dit behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab.

Hvis du ikke er visiteret til aktivitets- og samværstilbud men mener, du vil have gavn af tilbuddet, har du mulighed for at møde op på værestedet Skibet, Statene 46, Ærøskøbing i tidsrummet:

Mandag: 12:00 til 15:00
Onsdag:  10:00 til 13:00
Fredag:   10:00 til 13:00

Du skal være mellem 18 år og folkepensionsalderen for at kunne få et aktivitets- og samværstilbud.

Hvilke aktiviteter indgår i tilbuddet?

Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

I tilbuddet får du den hjælp og støtte du har brug for samtidig med, at der drages omsorg for, at du sikres fysisk og psykisk velvære.

Sammen planlægger og udøver vi aktiviteter og samvær.

Eksempler på aktiviteter:

 • Socialt samvær
 • Madordning
 • Værkstedsaktiviteter
 • Arrangementer
 • Støttende samtaler
 • Ledsager ved indkøbsture

Eksempler på træning:

 • Social træning
 • Kompenserende træning for handicap

Hvor meget støtte får man?

Tilbud om aktivitets og samværstilbud afgøres efter en konkret individuel vurdering.

Hvem leverer ydelsen

Personale fra Handicap og Psykiatri forestår aktiviteter, der tilknyttet Skibet.

Hvis du er bosat uden for Ærø Kommune, kan du selv læse om de tilbud, der benyttes på www.tilbudsportalen.dk

Din sagsbehandler vil kunne orientere dig om de tilbud, der er i Ærø Kommune.

Hvad koster det?

Det er gratis at benytte tilbuddet. Der kan dog blive tale om betaling af kost, udflugter og materialeforbrug samt udgifter i forbindelse med arrangementer med videre.

Får man løn for at deltage?

Du får ikke løn eller anden form for vederlag, når du er i aktivitets- og samværstilbud.

Transport

Ærø Kommune betaler for befordring til aktivitets- og samværstilbuddet, hvis du ikke kan transportere dig ved egen hjælp. Betaling til transport tildeles efter visitering.

Hvem visiterer?

Sagsbehandler ved Job- og Voksencenter Ærø kan visitere hertil.

Kontaktoplysninger:

Job- og Voksencenter Ærø 
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing
Telefon 63525000
Spørg efter sagsbehandler i Voksenafdelingen

14. Ophold i botilbud med egen bolig på Reberbanen og Plantagevej

Lovgrundlag: § 105 Lov om almene boliger,  i kombination med indsatser fra serviceloven, jf. § 85

Kommunen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes boliger, der kan udlejes til personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.

Af stk. 2 fremgår, at regionerne eller kommunerne kan overlade til selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være byg- og driftsherre af almene boliger, der tilvejebringes med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Formål

Formålet med en bolig med særlig støtte er, at

 • Give en helhedsorienteret indsats afpasset den enkeltes særlige behov i egen bolig
 • Forebygge at problemerne for den enkelte forværres,
 • Forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder,
 • Forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje.

Hvem kan få botilbud?

Borgere, som har brug for et ophold i særlig boform for at afhjælpe problemer eller modtage optræning og udvikling, der ikke kan løftes ved ophold i almindelig bolig med støtte og dermed blive i stand til at bo selvstændigt.

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?

Det vil fremgå af din handleplan, som er udarbejdet i et samarbejde mellem dig og din sagsbehandler og som vil blive koordineret med personalet ved din bolig.

Tilbuddet altid indeholde pædagogisk støtte. Derudover kan for eksempel indgå aktivitets- og samværstilbud samt personlig hjælp og pleje.

Er der valgmulighed med leverandør?

Du vil blive inddrages i valg af tilbud.

Tilbud skal være godkendt ved optagelse via linket her:

Hvad koster tilbuddet for borgeren?

Der er egenbetaling efter gældende regler. Du vil blive orienteret om husleje samt øvrige udgifter ved visitering. 

Hvad indeholder støtten?

Der gives individuel pædagogisk støtte §85. Der vil være deltagelse i husets fællesskab.

Hvem leverer ydelsen

Bostedets personale.

Hvem visiterer?

Sagsbehandler ved Job- og Voksencenter Ærø kan visitere hertil.

Kontaktoplysninger:

Job- og Voksencenter Ærø 
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing
Telefon 635255000
Spørg efter sagsbehandler i Voksenafdelingen

15. Midlertidigt ophold i botilbud

Lovgrundlag: § 107  Serviceloven

Formål

Formålet med et midlertidigt tilbud er forskelligt afhængig af behov og ønsker.

Formålet kan for eksempel være, at give aflastning, afprøvning af fremtidige bomuligheder, udslusning, særlig behandlingsmæssig støtte i en kortere periode.

Hvem kan få tilbuddet?

Du kan få tilbudt et midlertidigt ophold i særlig boform, hvis du har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, og dit behov for støtte ikke kan tilgodeses i egen bolig.

Det er afgørende, at dit behov er så omfattende, at det ikke kan dækkes på anden vis i dit hjem.

Hvilke aktiviteter indgår i tilbuddet?

Aktiviteterne vil fremgå af din handleplan, som er udarbejdet i et samarbejde mellem dig og din sagsbehandler.

Aftalen vil altid omfatte støtte og optræning i alle hverdagsfunktioner samt pleje og omsorg.

Hvad indeholder støtten?

Midlertidigt ophold i botilbud.

Hvem leverer ydelsen?

Kommunale, regionale eller private tilbud.

Er der valgmulighed af leverandør?

Tilbuddet vælges af kommunen, ud fra dine behov. Du vil blive inddraget i valg af tilbud.

Der er ikke frit valg.

Tilbud skal være godkendt ved optagelse via linket her:

Hvad koster tilbuddet?

Der er egenbetaling efter gældende regler. Du bliver oplyst om prisen, når du bliver visiteret.

Hvem visiterer?

Sagsbehandler ved Job- og Voksencenter Ærø i samarbejde med Svendborg Kommune.

Kontaktoplysninger:

Job- og Voksencenter Ærø 
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing
Telefon 63525200
Spørg efter sagsbehandler i Voksenafdelingen

Lovgrundlag

Ærø Kommune samarbejder med Svendborg Kommune i det undersøgende arbejde og beslutning om rette botilbud. Afgørelser træffes af Svendborg Kommune, jf. Lov om det forpligtende samarbejde.

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidige ophold i botilbud til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidige ophold

1. Til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte og

2. Til personer med nedsat funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje og behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Støtten i botilbuddene ydes efter § 85 i Lov om Social Service.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

16. Længerevarende ophold i botilbud

Lovgrundlag: § 108  Serviceloven

Formål 

Formålet med opholdet er, at give en rehabiliterende og helhedsorienteret indsats, som skal være med til at forbedre mulighederne for livsudfoldelse, samvær med andre og dermed give dig en øget livskvalitet i hverdagen.

Botilbuddet skal sikre, at behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner, pleje, omsorg og eller behandling imødekommes.

Hvem kan få tilbuddet?

Du kan være berettiget til botilbud, hvis du har en eller et:

 • Betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Behov for længerevarende botilbud
 • Behov for omfattende hjælp i de almindelige daglige funktioner
 • Behov for hjælp, pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få disse behov dækket på anden vis
 • Behov for døgnhjælp eller overvågning

Hvilke aktiviteter indgår i botilbuddet?

Aktiviteterne i botilbuddet afhænger af dine behov. I et samarbejde med dig og dine pårørende udarbejder botilbuddet en pædagogisk plan, som indeholder de nødvendige indsatser i forhold til dit udviklingspotentiale.

Det kan for eksempel være støtte og hjælp til almindelig dagligdags livsførelse samt overvågning indenfor:

 • Bolig
 • Helbred og medicin
 • Personlig hygiejne
 • Pædagogisk ledsagelse eller transport
 • Økonomi eller administrative forpligtigelser
 • Kost og indkøb
 • Fritid og samvær

Fælles aktiviteter, herunder fejring af højtider og mærkedage indgår som en del af opholdet på botilbuddet.

Hvem leverer ydelsen

Basispersonale på bostedet.

Er der valgmulighed af leverandør

Du og dine pårørende bliver inddraget i valg af botilbud.

Tilbud skal være godkendt ved optagelse via linket her:

Du har ret til frit valg, dvs. at du kan vælge andet tilsvarende tilbud, end det Ærø Kommune i samarbejde med Svendborg Kommune visiterer dig til.

Hvad koster ydelsen?

Der er brugerbetaling efter gældende regler. Der orienteres om disse ved visitering til botilbuddet.

Hvem visiterer?

Sagsbehandler ved Job- og Voksencenter Ærø i samarbejde med Svendborg Kommune.

Kontaktoplysninger:

Job- og Voksencenter Ærø 
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing
Telefon 63525680
Spørg efter sagsbehandler i Voksenafdelingen

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Stk. 2. Personer, som modtager tilbud efter stk. 1, og som ønsker at flytte til en anden kommune, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune.

Det er en forudsætning, at den pågældende opfylder betingelserne for at blive optaget i både fraflytningskommunen og tilflytningskommunen.

Ærø Kommune samarbejder med Svendborg Kommune i det undersøgende arbejde og beslutning om rette botilbud. Afgørelser træffes af Svendborg Kommune, jf. Lov om det forpligtende samarbejde.

17. Længerevarende ophold i botilbud for senhjerneskadede, erhvervet hjerneskade

Lovgrundlag: § 108  Serviceloven

Hvad er formålet med ydelsen?

Botilbuddet skal danne en genkendelig, overskuelig og forudsigelig ramme for borgere med senhjerneskade.

Målet er at skabe muligheder både for socialt fællesskab og en individuel livsførelse.

Desuden er målet, at borgeren får et liv som tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov til hverdagsliv, og som tilgodeser pågældendes alder og særlige behov, som følge af hjerneskaden.

Målet er også at sikre, at borgeren får ansvar for sit eget liv og bliver en del af det sociale fællesskab både internt i boenheden og det omkringliggende samfund.

Med afsæt i den rehabiliterende tilgang er beboernes individuelle ønsker og behov ligeledes i centrum.

Beboerne er i høj grad med til at præge botilbuddet i alle forhold som for eksempel normer, regler, etik, kost, aktiviteter, samvær med videre.

Hvem kan få ydelsen?

Senhjerneskadede borgere med:

 • Betydelige og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Behov for længerevarende botilbud
 • Behov for omfattende støtte i de almindelige daglige funktioner
 • Behov for støtte, pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få disse Behov tilgodeset på anden vis
 • Behov for døgnhjælp eller døgnovervågning

Målgruppens kendetegn

Voksne personer med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling.

Hjælpen ydes fra den rehabiliterende tilgang med afsæt i forebyggelse og sundhedsfremme.

Funktionsevnetabet for senhjerneskadede vil typisk være kendetegnet ved:

 • Kognitive dysfunktioner, for eksempel nedsat impulskontrol, nedsat overblik, nedsat evne til problemløsning
 • Kropslige funktionsbegrænsninger, for eksempel nedsat sprogforståelse og udtryksevne, nedsat muskelstyrke, nedsat muskeltonus
 • Aktivitetsbegrænsninger, for eksempel nedsat evne til omsorg for sig selv, nedsat evne til at bevæge sig omkring, nedsat evne til at påtage sig almindelige opgaver og krav
 • Deltagelsesbegrænsninger, for eksempel nedsat evne til interpersonelt samspil og kontakt, nedsat evne til at deltage i fællesskaber
 • Har behov og som kan profitere af en terapeutisk eller pædagogisk indsats med henblik på at vedligeholde funktionsniveauet
 • Har behov for hjælp, som nødvendiggør personale tilknyttet døgnet rundt

Hvilke aktiviteter indgår i støtten?

Borger ydes støtte til at udvikle og vedligeholde kognitive, sociale, fysiske og emotionelle færdigheder samt deltagelse i den almindelige daglige livsførelse, såsom:

 • Helbred og medicin
 • Personlig hygiejne
 • Praktisk hjælp
 • Socialpædagogisk støtte
 • Pædagogisk ledsagelse eller transport
 • Økonomi eller administrative forpligtigelser
 • Kost og indkøb
 • Fritid og samvær

Hjælpen er individuelt tilrettelagt i henhold til beboernes rehabiliterings- handleplan efter Lov om Social Service § 141 samt den enkeltes ønsker og behov. Støtten ydes efter Lov om Social Service § 83 og § 85.

Hvad indeholder støtten?

Døgndækket længerevarende botilbud for senhjerneskadede borgere.

Hvem leverer ydelsen

Bostedets personale.

Er der valgmulighed af leverandør

Borgeren eller pårørende inddrages i valg af botilbud. I Ærø Kommune er ingen botilbud, der opfylder betingelserne for hjælp til erhvervet hjerneskade.

Tilbud skal være godkendt ved optagelse via linket her:

Jf. Lov om Social Service § 108 stk. 2 har personer, der modtager tilbud efter § 108 stk. 1 eller lignende længerevarende botilbud ret til et tilsvarende tilbud i anden kommune, jf. gældende lovgivning.

Hvad koster ydelsen?

Der er brugerbetaling efter gældende regler.

Hvordan følges op på ydelsen?

I følge Lov om Social Service § 141 tilbydes borger at få udarbejdet en handleplan.

Den sociale handleplan er et redskab, der sætter en ramme for den samlede indsats som borger tilbydes/bevilliges som følge af funktionsnedsættelsen.

Den sociale handleplan har som målsætning af sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i borgers egne ønsker og mål. Handleplan revideres efter behov.

Botilbuddet og kommunal sagsbehandler følger efter behov op på, at der er overensstemmelse mellem § 141 handleplanen og den individuelle plan.

Der føres løbende driftsorienteret tilsyn i henhold til gældende lovgivning.

Hvem visiterer?

Sagsbehandler ved Job- og Voksencenter Ærø i samarbejde med Svendborg Kommune.

Kontaktoplysninger:

Job- og Voksencenter Ærø 
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing
Telefon 63525000
Spørg efter sagsbehandler i Voksenafdelingen

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Stk. 2. Personer, som modtager tilbud efter stk. 1, og som ønsker at flytte til en anden kommune, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune.

Det er en forudsætning, at den pågældende opfylder betingelserne for at blive optaget i både fraflytningskommunen og tilflytningskommunen.

Ærø Kommune samarbejder med Svendborg Kommune i det undersøgende arbejde og beslutning om rette botilbud. Afgørelser træffes af Svendborg Kommune, jf. Lov om det forpligtende samarbejde.

18. Akutboliger og  Kvindekrisecentre

Lovgrundlag: § 109  Serviceloven

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.

Formål

At give kvinder og eventuelt børn, et midlertidigt sted at opholde sig, hvor der samtid er mulighed for at få relevant støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Hvem kan få tilbuddet?

Krisecentrene er et tilbud til dig, hvis du ikke kan opholde dig i dit eget hjem på grund af vold eller trusler om vold.

Hvilken støtte indgår i tilbuddet?

Kommunen vil tilbyde indledende og koordinerende støtte og vejledning til dig, hvis du ønsker atmodtage dette.

Den indledende rådgivning bliver tilbudt så tidligt som muligt. du vil også kunne få koordinerende rådgivning om bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen med videre.

Denne rådgivning iværksættes senest når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes, og gives, indtil du og eventuelle børn, er etableret i egen bolig.

Har du børn, der er flyttet med dig på krisecentret, vil dine børn få tilbudt psykologbehandling. Tilbuddet bliver iværksat under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Hvem leverer ydelsen?

Kvindekrisecentre, der er godkendt via tilbudsportalen.dk i samarbejde med myndighedsafdelingen ved Job- og Voksencenter Ærø samt Børn og Ungeafdelingen.

Hvem visiterer?

Optagelse i boformer kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra Job- og Voksencenter Ærø.

Kommunen råder over en akutbolig, der kan anvendes i særlige tilfælde og efter visitering udført af myndigheden ved Job- og Voksencenter Ærø.

Kontaktoplysninger:

Job- og Voksencenter Ærø 
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing
Telefon 63525000
Spørg efter sagsbehandler i Voksenafdelingen

19. Husly og Forsorgscenter Sydfyn

Lovgrundlag: § 110  Serviceloven

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Formål

Ophold med støtte og omsorg og efterfølgende hjælp, som kan understøtte borgere til at blive selvhjulpne og leve et hverdagsliv på egne betingelser i egen bolig.

Hvem kan modtage støtten?

Botilbud efter § 110 i Danmark omfatter forsorgshjem, herberger, krisecentre, dog ikke krisecentre for voldsramte kvinder med flere

Hvilken støtte indgår i tilbuddet?

Herberg

Er en akut midlertidig overnatningsmulighed fra kl. 16 til kl. 9. I dette tidsrum kan alle herbergets faciliteter bruges, inkl. mulighed for at spise med til aftens- og morgenmad. Du skal tage dine ejendele med dig, når stedet forlades.

Forsorg

Er et midlertidigt døgnophold, hvor der arbejdes målrettet med, at du igen kan håndtere at bo i en relevant bolig. Der tages afsæt i Housing First, hvor der er fokus på hurtig udflytning til egen bolig.

Indenfor de første 3 uger, vil du få tilbudt et samarbejde om at udarbejde en plan, der skal hjælpe dig videre.

Når du flytter, tager vi afsæt i udredning og plan, for at vurdere hvilke støttebehov du har.

Ærø Kommune samarbejder med Svendborg Kommune, jf. Lov om det forpligtende samarbejde.

Hvilke opgaver indgår ikke i tilbuddet?

Der foretages ikke udredningsarbejde, hvis du har ophold på det herberg.

Hvem leverer ydelsen?

Forsorgscenter Sydfyn i samarbejde med sagsbehandler ved Job- og Voksencenter Ærø, hvor der samarbejdes med borgeren for at fremfinde en varig løsning på borgerens udfordring.

Visitation

Optagelse i boformer kan ske ved, at du selv henvender dig, eller ved henvisning fra Job- og Voksencenter Ærø.

Kommunen råder over en akutbolig, der kan anvendes i særlige tilfælde og efter visitering § 80 af myndigheden ved Job- og Voksencenter Ærø.

Kontaktoplysninger:

Job- og Voksencenter Ærø 
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing
Telefon 63525000
Spørg efter sagsbehandler i Voksenafdelingen

20. Socialt frikort, forsøgsordning i 2019 og 2020

Lovgrundlag: Lov om forsøg med et socialt frikort

Lov nr. 689 af 08.06.2018

Formål

Formålet med et socialt frikort er, at det giver mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefri pr. kalenderår, som ikke modregnes i andre sociale ydelser.

Hvem kan få tilbuddet?

Du kan få et socialt frikort hvis du har komplekse sociale problemer. Hvis du har flere af følgende udfordringer, kan du være berettiget til et frikort:

Er hjemløs, har stof- eller alkoholmisbrug, psykiske lidelser, dårligt helbred, fattigdom eller andre fysiske, psykiske og sociale problemer.

Samtidigt må du ikke have været i ordinær uddannelse eller have haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. inden for det seneste år forud for tilkendelse af frikortet.

Og du skal opfylde opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Hvilken støtte indgår i tilbuddet?

Det sociale frikort giver mulighed for at tjene skattefri penge og optjene feriedage ved at tage arbejde.

Hvem leverer ydelsen?

Kontakt Job- og Voksencenterets Voksenafdeling, når du har talt med en virksomhed, der vil ansætte dig. Så hjælper vi med de praktiske registreringer og oprettelse af frikort forud for opstart i jobbet.

Visitation 

Der ansøges om socialt frikort hos Job- og Voksencentret, der i samarbejde med kommunens Ydelsesafdeling undersøger om du opfylder betingelserne for et Socialt frikort. Hvis betingelserne opfyldes oprettes et frikort.

Kontaktoplysninger:

Job- og Voksencenter Ærø 
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing
Telefon 63525000
Spørg efter sagsbehandler i Voksenafdelingen

Godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 22. april 2020.
Skal revurderes senest 4 år efter seneste godkendelse.

Job- og Voksenchef
Marianne Vitus
Januar 2020

Læs også

Retsinformation

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00