Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard - Stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard - Stofmisbrugsbehandling

1.0 Formål

Denne kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling i Ærø Kommune henvender sig til borgere, pårørende, sagsbehandlere og øvrige medarbejdere i Ærø Kommune.

Det overordnede mål for indsatsen er at tilbyde den enkelte borger med misbrugsproblemer relevante behandlingstilbud ud fra en professionel helhedsorienteret vurdering og med afsæt i borgerens individuelle ønsker og behov.

Kvalitetsstandarden er inddelt i 5 kapitler:

 • Kapitel 1 er en generel indledning, hvor lovgivningen beskrives kort.
 • Kapitel 2 beskriver behandlingstilbud til aldersgruppen 15 - 25 årige.
 • Kapitel 3 beskriver Den anonyme stofmisbrugsbehandling.
 • Kapitel 4 beskriver behandlingstilbud til aldersgruppen over 25 år.
 • Kapitel 5 beskriver døgnbehandlingstilbud.

Indledning

Ærø Kommune er omfattet af det forpligtigende samarbejde på stofmisbrugsområdet, og samarbejder således med Behandlingscenter Svendborg om behandlingstilbud til borgere med stofmisbrug inden for følgende borgergrupper:

 • Ambulante behandlingstilbud for unge til og med 25 år
 • Ambulante behandlingstilbud til voksne over 25 år
 • Døgnbehandling

Ærø Kommune samarbejder med Region Syddanmarks øvrige kommuner samt Odense-, Kolding- og Esbjerg kommuner om at tilbyde behandlingstilbud til borgere på Ærø inden for følgende målgruppe:

 • Anonym stofmisbrugsbehandling til voksne over 18 år i samarbejde med Odense-, Esbjerg-, og Kolding kommune.

1.1 Lovgrundlag

Servicelovens § 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.

Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.

Stk. 3. Børne- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.

Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller et godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som  det, der er visiteret til efter stk. 1.

Stk. 5 Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt behandlingstilbud end det, Kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1.

Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det.

2.0 Ambulant behandling af borgere med stofmisbrug i alderen 15 til 25 år

2.1  Opgaver som udføres i forhold til målgruppen

Ærø Kommune tilbyder gennem Behandlingscenter Svendborg ambulant rådgivning, udredning og behandling i forhold til målgruppen.

Den ambulante behandling for unge spænder fra information, støtte- og rådgivningsforløb, strukturerede behandlingssamtaler til terapeutiske forløb.

For forældre og pårørende har R.U.S. i Svendborg et særligt tilbud om råd og vejledning.

R.U.S. kan tilbyde virtuelle samtaler, hvis den unge, i behandling, ønsker dette.

2.2 Målgruppen for tilbud om stofmisbrugsbehandling i alderen 15 til 25 år

Ærø Kommune tilbyder gennem behandlingscenteret i Svendborg ambulant rådgivning og behandling til unge i alderen 15-25 år, der har et eksperimenterende brug eller et decideret misbrug af euforiserende stoffer.

2.3 Det overordnede mål for indsatsen

2.3.1 Mål for misbrugsbehandlingen

Målet med den ambulante behandling er at skabe eller genskabe en social kompetence i det omfang, det er muligt for den enkelte. Indsatsen er derfor fysisk, psykisk og social rehabilitering og en begrænsning af de skader misbrugslivsformen har medført. Hvor det er muligt, er målet stoffrihed.

Udover stoffrihed arbejdes der med at:

 • Forebygge, at problemerne for den enkelte forværres.
 • Forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder.
 • Forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktiviteter, behandling, omsorg og pleje.
 • Give en helhedsorienteret indsats med tilbud der er tilpasset den enkeltes særlige  behov.

Målet med den ambulante behandling til unge er endvidere, at den unge opnår et bedre liv, med stabilitet, reduktion eller stoffrihed med eller uden medicinsk behandling således, at den unge i øget grad bliver i stand til at mestre eget liv uden brug af rusmidler.

Behandling af borgere med stofmisbrug i Ærø Kommune baseres på kommunens værdigrundlag:

 • Sammen kan vi mere
 • Det åbne miljø
 • Mod til udvikling

Værdierne betyder, at der tilstræbes let adgang til behandlingen. Behandlingen tager udgangspunkt i kvalificeret udredning og planlægning, hvor den enkelte persons situation er i fokus. Ærø Kommune vil tilstræbe, at behandlingen foregår i tæt samarbejde med borgeren og dennes pårørende.

2.4 Ærø Kommunes idegrundlag for stofmisbrugsbehandling til unge

Ærø Kommunes idegrundlag for stofmisbrugsbehandling til unge bygger på:

 • En social-psykologisk forståelse af den unge som et unikt individ, der anvender stoffer som problemløser på personlige (ofte komplekse) psykologiske, sociale og/eller emotionelle problemstillinger.
 • En forståelse af den unges brug af rusmidler som en del af pubertetsperiodens separations- og socialisationsproces, hvor brug af rusmidler er almindeligt, men misbrug er socialt afvigende.

2.5 Organisatorisk struktur i forhold til behandlingstilbuddene

I Ærø Kommune varetages den ambulante misbrugsbehandling i forhold til 15 til 25 årige af R.U.S. ved Behandlingscenter Svendborg. R.U.S. er organisatorisk forankret i Svendborg Kommune Socialafdelingen dagtilbud. Behandlingen er gratis.

Behandlingen foregår efter individuel forudgående aftale en gang hver uge i behandlingsenheden på Ærø, som er beliggende på:

Ærø Sundhedshus
Sygehusvejen 18, 1. sal
5970 Ærøskøbing Samt

Frivagten
Markgade 1
5970 Marstal

og alle hverdage ved stofmisbrugsbehandlingen i Svendborg:

R.U.S. - Rusmiddelrådgivning for Unge i Svendborg
Nannasvej 24
5700 Svendborg
Telefon: 62236550

e-mail: ungeafdelingen@svendborg.dk

Åbningstider:

Mandag - tirsdag - onsdag 8.00 til 15.30
Torsdag  8.00 til 17.30
Fredag 8.00 til 13.00

2.6  R.U.S’s behandlingsmetoder

2.6.1 Ambulant behandling

Hovedvægten af R.U.S.’s behandlingstilbud er ambulant behandling. Med ambulant behandling menes der aktiviteter, der foregår efter aftale og med faste mødetidspunkter indenfor    en bestemt åbningstid og hvor der arbejdes ud fra en individuel behandlingsplan. Borgere i Ærø Kommune kan modtage information og rådgivning om behandlingen anonymt.

Udredning

Udredning sker gennem afdækning af den unges problemfelter og ressourcer samt udarbejdelse af en konkret og individuel behandlingsplan.

Stoffri/medicinunderstøttet behandling

Behandlingen er som udgangspunkt stoffri, men kan understøttes med lægeordineret medicin (dog ikke substitutionsmedicin). Behandling med substitutionsmedicin varetages i Behandlingscentret.

Samtalebehandling

Samtalebehandlingen tager udgangspunkt i den lagte behandlingsplan. Der er tale om fortløbende og strukturerede samtaler omkring den unges psykosociale og/eller emotionelle problemstillinger. Samtalerne foregår individuelt eller på gruppebasis.

Behandlingsmetoder

R.U.S anvender metoder der, udover en professionel tænkning, tager udgangspunkt i evidensbaserede teorier og metoder:

 • Individuel samtalebehandling
 • Behandling i grupper
 • Motiverende samtaler
 • Kognitive behandlingsmetoder
 • Social færdighedstræning
 • Hashafvænningsmodel
 • Terapi
 • Tilbagefaldsforebyggende behandling
 • NADA akupunktur

MOVE-behandling

MOVE viste sig som den mest effektive af fire indsatser, som blev afprøvet i forbindelse med projektet ”Metodeprogrammet” (afprøvet i Behandlingscenter Svendborgs Ungeafdeling og 8 andre kommuner i 2014-2018). Basis i indsatsen er en kombination af den motiverende samtale og kognitiv adfærdsterapi i tidsafgrænset, metodestringent og manualbaseret form. Der arbejdes med systematisk udredning, faste dagsordener og hjemmeopgaver.

Samtaleteknikkerne suppleres med en række strukturelle behandlingselementer som opfølgende behandling, gavekort for fremmøde, sms-påmindelser om behandlingssamtaler, skriftlige statusbreve og behandlingsplaner, hvor behandlingsmålene formuleres sammen med den unge.

Psykoedukation

R.U.S. formidler viden til unge, i behandling, vedrørende risici forbundet med brug af de forskellige rusmidler – ikke mindst i relation til indtagelsesmåder. Afdelingen formidler desuden viden til unge i behandling vedrørende forhold af almen sundhedsfremmende karakter.

Omsorgstilbud

Indskrevne unge kan tilbydes let forplejning - te/frugt, og der er mulighed for at få et bad og tøjvask.

Afrusning

Har den unge et akut behov for hjælp i forbindelse med afrusning og abstinensbehandling, kan den unge henvende sig i R.U.S. i Svendborg ml. kl. 9-10 mandag og torsdag eller til egen læge/vagtlæge.

Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Der er særlig opmærksomhed og procedure i forhold til unge, der har selvmordsovervejelser eller har forsøgt selvmord.

Unge med psykiske lidelser

R.U.S. tilbyder lægefaglig og terapeutisk behandling af unge med dobbeltbelastning. Sværere psykiske lidelser henvises til behandling for psykiske lidelser i andet regi - fortrinsvis de regionale behandlingstilbud.

Gravide stofmisbrugere

Et særligt tilbud, der omfatter henvisning til Familieambulatoriet på OUH, som forestår en koordineret indsats mellem kommune, sygehusvæsen, egen læge med flere

Rådgivning

Samtaler evt. anonymt – personlige eller telefoniske – vedrørende afklaring af specifikke problemstillinger relateret til misbrug og/eller behandling eller andre problemfelter.

Sags og forløbskoordinering

R.U.S. bidrager, med behørigt samtykke, til, at indsatserne omkring den unge koordineres via deltagelse i møder med relevante samarbejdspartnere.

Tilbud til pårørende

Nære pårørende, der er bekymrede for unge, tilbydes rådgivning og vejledning. Hvor det vurderes at være muligt og relevant, inddrages pårørende og familiemedlemmer i den enkelte unges behandling.

Konsultativ bistand

R.U.S. kan, i begrænset omfang, yde konsultativ bistand i form af undervisning og formidling af viden og ekspertise omkring misbrug, misbrugere og behandling samt rådgivende-  og vejledende bistand til samarbejdspartnere vedrørende unge og misbrug.

Behandling som afbrydes og genoptages

Behandling kan afbrydes ved, at den unge udebliver fra behandling eller ønsker at blive udskrevet. Der ydes en særlig indsat for at reetablere kontakten til en ung, der udebliver fra behandlingen. Hvis det ikke lykkes at opnå kontakt orienteres relevante samarbejdspartnere.

Genoptagelse af behandling sker ved, at den unge henvender sig til R.U.S. igen og  indskrives på ny.

Opfølgning på borgerens behandlingsplan efter afslutning af behandlingsforløbet For unge, der afslutter deres behandlingsforløb; 1) med status som færdigbehandlet, 2) udskrevet til andet tilbud, til hospital eller udskrevet med anden årsag, vil der (såfremt den unge har givet samtykke hertil) blive fulgt op på deres behandlingsplan, senest en måned efter og igen seks måneder efter, at behandlingsforløbet er afsluttet.

2.7 Visitationsprocedure

I Ærø Kommune er visitationskompetencen uddelegeret direkte til Behandlingscenter Svendborg således, at behandlingsgarantien på 14 kalenderdage kan overholdes.

Når det drejer sig om borgere under 18 år, vil Behandlingscenter Svendborg altid kontakte Børn- og Ungeafdelingen i Ærø Kommune i forhold til, at en ung er blevet visiteret til ambulant behandling, da der kan være forhold, der skal undersøges nærmere rent børne- eller unge fagligt i den forbindelse.

2.7.1  Unge under 18 år

Borgere i Ærø Kommune kan rette henvendelse til R.U.S., enten når R.U.S er på Ærø en gang om ugen eller direkte til R.U.S. i Svendborg. Den unge kan selv opsøge R.U.S. eller blive henvist af forældre, pårørende, kommunal sagsbehandler, egen læge, psykiatrien, kriminalforsorgen mv.

Indskrivning af unge under 18 år kan kun ske med samtykke fra den/dem der har forældremyndigheden.

Ved henvendelse til R.U.S. ved Behandlingscenter Svendborg tilbydes den unge en forsamtale. Forsamtalen er uforpligtigende og kan være anonym. Formålet med forsamtalen er at få afklaret om den unge er i målgruppen for R.U.S.

En ung, der ønsker at blive indskrevet i behandling, får en tid til et visitationsinterview. Formålet med visitationsinterviewet er at afdække misbruget og undersøge ressourcer, problemfelter og barrierer hos den unge.

Indstillingen for Ærøborgere under 18 år fremsendes til Børn- og ungeafdelingen i Ærø Kommune, der foretager den endelige visitation. Efter visitationen tager Børn- og ungeafdelingen initiativ til afholdelse af et tværfagligt opstartsmøde med henblik på udarbejdelse af en samlet koordineret handleplan for den unge. I mødet deltager den unge, forældremyndighedsindehaveren, sagsbehandleren fra Børn- og ungeafdelingen og evt. skole, uddannelsesinstitutioner og UU-vejlederen. Handleplanen følges op første gang efter 3 måneder og derefter minimum hver 6. måned på et tværfagligt opfølgningsmøde, hvor ovenstående aktører deltager.

2.7.2  Unge i alderen 18 til 25 år

Visitationskompetencen for borgere i alderen 18 - 25 år sker ved at kontakte Behandlingscenter Svendborg. Borgeren kan selv opsøge behandlingscenteret eller blive henvist af forældre, pårørende, kommunal sagsbehandler, egen læge, psykiatrien, kriminalforsorgen mv.

Visitationsmateriale og behandlingsplan fra voksenafdelingen indgår i grundlaget for udarbejdelse af § 141 handleplan.

2.8 Behandlingsgaranti

2.8.1 Unge under 18 år

For unge under 18 år er der garanti for behandling af stofmisbrug i særlige tilfælde. Behandlingsgarantien for behandling til unge under 18 år omfatter unge, som pga. stofmisbruget har alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, der medfører, at den unge ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse, arbejde eller skole. Tilbud skal iværksættes senest 14 kalenderdage efter henvendelsen til Ærø kommune.

For unge under 18 år kræver iværksættelse af behandling samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. Hvis den unge er fyldt 15 år, kræves tillige samtykke fra den unge selv.

2.8.2 Unge over 18 år

Der er garanti for social behandling af stofmisbrug til personer over 18 år. Ærø Kommune skal iværksætte behandlingen senest 14 kalenderdage efter henvendelsen til Ærø kommune.

2.9. Mulighed for frit valg

Personer over 18 år, der er visiteret til behandling i et kommunalt tilbud, kan frit vælge at blive behandlet på et andet offentligt- eller et godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det kommunale tilbud, borgeren oprindeligt er blevet visiteret til.

Loven indebærer dog, at retten til at vælge et andet behandlingstilbud kan begrænses, hvis hensynet til borgeren taler herfor.

Såfremt en borger vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller et godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunen oprindeligt har visiteret til, er der ikke krav om, at tilbud om behandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.

Behandlingsstederne informerer ved indskrivningen, borgen om muligheden for frit valg. Derudover kan borgeren senere i behandlingsforløbet få støtte til at søge relevant information om frit valg og til eventuelt at gøre brug af muligheden for frit valg.

Valgfriheden gælder kun tilsvarende behandlingstilbud. Det betyder, at der ikke er frit valg mellem ambulant behandling og døgnbehandling.

2.10 Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner

Unge under 18 år

Det er lovpligtigt, at der udarbejdes en handleplan for unge under 18 år, som har et behandlingskrævende stofmisbrug. Dette fremgår af servicelovens § 140 stk. 2. Det fremgår, at handleplanen skal udarbejdes sammen med den unge og dennes familie.

Af hensyn til at sikre størst mulig grad af helhed og koordinering af indsatserne er det besluttet, at de aktører, som i forvejen er omkring den unge, (kræver samtykke fra den unge og forældrene) skal inddrages og involveres omkring udarbejdelse af en koordineret handleplan – dette gælder også omkring unge med behandlingskrævende misbrug.

Formålet med dette er at sikre, at den unges skole, uddannelsesinstitution, UU-vejlederen med videre er inddraget i en samlet plan om støtte til den unge. På denne måde sikres det også, at det af handleplanen fremgår, hvordan den unges skole, uddannelsesinstitution eller andre kan bidrage til at bakke op om behandlingen ved Behandlingscenter Svendborgs Ungeafdeling.

Unge i alderen 18-25 år

Sagsbehandlere fra Ærø Kommunes Voksenafdeling udarbejder en handleplan efter servicelovens §141, såfremt borgeren er omfattet af målgruppen for handleplan og ønsker dette.

Visitationsmateriale og behandlingsplan fra R.U.S.  indgår i udarbejdelsen af § 141 handleplanen.

Opfølgningen på handleplanen understøttes af status på behandlingsforløbet fra R.U.S. ved Behandlingscenter Svendborg, som laves enten hver 3. eller 6 måned.

I henhold til bekendtgørelse nr. 642 af 15. juni 2006 koordineres handleplaner med Kriminalforsorgen efter behov.

2.11 Brugerinddragelse

Der tages ved henvendelse, planlægning og gennemførelse af behandlingsforløbet udgangspunkt i den unges ønske, behov og mål for behandlingen. Den unge læser og underskriver referatet af visitationsinterviewet og den udarbejdede behandlingsplan. Brugerinddragelsen sikres endvidere ved statussamtaler samt via løbende dialog.

2.12 Regler betaling af kost

Ambulant behandling er gratis for borgeren, men i forbindelse med sociale arrangementer kan der være en mindre egenbetaling for kost.

2.13 Sagsbehandling og klageadgang

Stofmisbrugsbehandlingen går på tværs af to lovområder og klagesystemet er derfor opdelt i to: 1) ”klager over sagsbehandling” og 2) ”klager over lægelig og medicinsk behandling”.

2.13.1 Klageadgang vedr. børn og unge under 18 år

Forældremyndighedsindehaverne kan klage over den lægelige og medicinske behandling ved at sende klagen til:

Styrelsen for patientsikkerhed
Nytorv 2, 1. sal
6000 Kolding

Forældremyndighedsindehaverne kan klage over Børn- og ungeafdelingens afgørelse i Ærø Kommune om visitering til R.U.S. ved Behandlingscenter Svendborg.

Klage over Børn- og ungeafdelingen i Ærø Kommunes afgørelse om visitering til R.U.S. ved Behandlingscenter Svendborg skal sendes til.

Ærø Kommune
Rådhuset,
Att: Børn og Unge Statene 2
5970 Ærøskøbing

Borgere kan få rådgivning og vejledning til at klage ved henvendelse til Børn og Unge, Statene 2, 5970 Ærøskøbing.

Klagen skal være indsendt senest 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Når klagen er modtaget revurderer Børn- og Ungeafdelingen afgørelsen. Hvis Børn- og ungeafdelingen fastholder afgørelsen, videre sender Børn- og ungeafdelingen klagen til Ankestyrelsen.

2.13.2  Klageadgang vedr. unge fra 18 til 25 år

Hvis borgeren ønsker at klage over den lægelige eller medicinske behandling skal klagen sendes til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Nytorv 2, 1. sal
6000 Kolding

Hvis borgeren ønsker at klage over den sociale behandling skal klagen sendes til:

Job- og voksencenter
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing

Borgeren skal klage senest 4 uger efter, at beskeden om afgørelsen er modtaget. Når Job- og voksencenteret har modtaget klagen, revurderes afgørelsen. Fastholdes afgørelsen gives borgeren besked herom og samtidig sendes sagen videre til Ankestyrelsen.

Borgere kan få rådgivning og vejledning til at klage ved henvendelse til Job- og voksencenter St. Rise Skolevej 3, 5970 Ærøskøbing.

Der kan klages såvel skriftligt som mundtligt. Hvis borgeren ønsker at klage mundtligt, skal personalet skrive klagen ned på vegne af borgeren.

2.14  Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling

Personalet i R.U.S. ved Behandlingscenter Svendborg er tværfagligt sammensat og   består af faggrupperne; pædagoger, psykolog, socialrådgivere, læge og sekretær.

Udover behandlernes grunduddannelse bliver alle videreuddannet i kognitive behandlingsmetoder og den motiverende samtale.

Der sker løbende opkvalificering af medarbejderen i forhold til de behandlingsmæssige opgaver, som løses i R.U.S. ved Behandlingscenter Svendborg.

Personalets faglige kvalifikationer sikres ved, at der én gang årligt udfærdiges en kursus- og uddannelsesplan for R.U.S. ved Behandlingscenter Svendborg. Kursus- og uddannelsesplanen tilgodeser såvel den generelle som individuelle kompetenceudvikling.

Derudover modtager alle medarbejdere i R.U.S. ved Behandlingscenter Svendborg supervision.

2.15  Monitorering af indsatsen

I 2022-2023 er der følgende måltal for behandlingsindsatsen i R.U.S. ved Behandlingscenter Svendborg:

 • Andel, der efter afsluttet behandling er stoffri: 40 %
 • Andel, der efter afsluttet behandling har reduceret deres stofmisbrug: 15 %
 • Andel, der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandling inden for 12 måneder: 15 %

2.16  Opmærksomhed på hjemmeboende børn

Kommunalt ansatte og private, der udfører opgaver for kommuner er omfattet af Servicelovens regler om underretningspligt efter § 153 og § 154.

Konkret betyder dette, at behandlerne er forpligtet til at underrette kommunen med henblik på at sikre barnet den fornødne hjælp.

Når en borger indskrives i behandling, spørges der i udredningen ind til eventuelle børn, og det vurderes, om barnet er i risiko for at blive udsat for svigt eller fare. Er dette tilfældet, kontaktes borgerens hjemkommune straks.

2.17  Den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet

Ærø Kommune er omfattet af det forpligtende samarbejde på stofmisbrugsområdet og samarbejder således med Behandlingscenter Svendborg. Ærø Kommune støtter således op om det arbejde Svendborg Kommune gør for at udvikle behandlingstilbuddet til borgere med stofmisbrug.

2.18  Tilsyn

Ærø Kommune er omfattet af det forpligtende samarbejde på stofmisbrugsområdet. Det er således Svendborg Kommune, som har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver på misbrugsområdet løses.

I henhold til lov om socialtilsyn er det Socialtilsyn Syd, som varetager det driftsorienterede tilsyn med stofmisbrugsbehandlingen efter servicelovens § 101. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne løses på. Formålet med tilsynet er at påse at borgerne får den hjælp og støtte, de har ret til ud fra gældende regler. Socialtilsyn Syd skal mindst én gang om året gennemføre et driftsorienteret tilsyn.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet efter sundhedslovens § 213. Behandlingssteder udvælges til tilsyn på baggrund af en stikprøve. Styrelsen for Patientsikkerhed skal ikke på samme måde som Socialtilsynet føre tilsyn med behandlingstilbuddet mindst én gang om året.

3.0   Anonym stofmisbrugsbehandling

3.1  Anonym stofmisbrugsbehandling

Anonym misbrugsbehandling er et tilbud til borgere, der ønsker anonym behandling, støtte og rådgivning til at komme ud af deres misbrug. Det er gratis at deltage, og borgeren behøver ikke at opgive navn eller CPR-nummer.

Den anonyme stofmisbrugsbehandling henvender sig til borgere som:

 • Er i uddannelse eller beskæftigelse.
 • Er over 18 år.
 • Har et reelt ønske om at reducere eller stoppe forbruget af rusmidler.
 • Har afklarede boligforhold.
 • Har brug for anonymitet.

Den anonyme behandling kan kontaktes på telefon eller mail.

Henvendelse:

Telefon: 63751111

SMS: 51 77 73 27

Odense: 63751111

Esbjerg: 23609014

Kolding: 6119 2072

Der er ingen faste telefontider, men opkald besvares i tidsrummet 8.30 til 15.30.
Mail besvares hurtigst muligt, på e-mail: pas@odense.dk eller stofmisbrugsbehandlingen@kolding.dk

4.0   Ambulant behandling af borgere med stofmisbrug over 25 år

4.1  Opgaver i forhold til målgruppen

Ærø Kommune tilbyder gennem Behandlingscenter Svendborg ambulant rådgivning, udredning og behandling til borgere over 25 år, som er afhængige af stoffer eller andre afhængighedsskabende rusmidler.

Stofmisbruget kan omfatte stoffer som opiater og opiatlignende stoffer (morfin, heroin, ketogan, metadon), kokain, amfetamin eller amfetaminlignende stoffer (for eksempel ecstasy), hallucinogener (for eksempel LSD og visse svampearter), cannabisprodukter (for eksempel hash, marihuana, pot) samt benzodiazepiner (for eksempel stesolid, alupam, rohypnol).

Den ambulante behandling omfatter en vifte af tilbud fra information, støtte- og rådgivningsforløb til terapeutiske forløb af varierende længde.

Voksenafdelingen i Behandlingscenter Svendborg yder rådgivning og konsultativ virksomhed i forhold til eksterne samarbejdspartnere – herunder pårørende, virksomheder, uddannelsesinstitutioner mm.

4.2  Det overordnede mål for indsatsen i Behandlingscenter Svendborg

4.2.1  Mål for misbrugsbehandlingen

Målet med den ambulante behandling er at skabe eller genskabe en social kompetence i det omfang, det er muligt for den enkelte. Indsatsen er derfor fysisk, psykisk og social rehabilitering og en begrænsning af de skader, misbrugslivsformen har medført. Hvor det er muligt, er målet stoffrihed.

Udover stoffrihed arbejdes der i Behandlingscenter Svendborg med at:

 • Forebygge, at problemerne for den enkelte forværres.
 • Forbedre den enkeltes sociale- og personlige funktionsevne samt udviklingsmuligheder.
 • Forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktiviteter, behandling, omsorg og pleje.
 • Yde en helhedsorienteret indsats med tilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov.

Alle borgere, uanset alder som har et bekymrende forbrug af illegale euforiserende stoffer, kan komme i misbrugsbehandling i Ærø Kommune. Behandlingen er gratis og skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren eller borgerens pårørende har anmodet om behandling.

Stofmisbrug betyder i denne sammenhæng at være fysisk og/eller psykisk afhængig af ét eller flere illegale, euforiserende stoffer i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for vedkommende selv og/eller pårørende eller samfundet.

Misbrugsbehandlingen omfatter udredning, rådgivning og behandling af borgere med stofmisbrug.

4.2.2  Værdigrundlag for misbrugsbehandling

Det antages, at misbruget opstår og fastholdes i et kompliceret samspil mellem den enkelte og dennes omgivelser. Der er ikke noget enkelt årsags-virkningsforhold, men misbrug opstår som følge af en kompleks sammensætning af mange forhold, hvor stofmisbruget er en reaktion på dette.

Ærø Kommune bakker op om Behandlingscenter Svendborgs tro på, at personlig vækst fremmes i et hus med klare rammer, tydelige mål og hvor borgeren bliver ansvarliggjort igennem medinddragelse. Fokus i behandlingen er på den enkeltes ressourcer, herunder at fastholde nysgerrigheden og fremme håbet for den enkelte.

Ærø Kommune bakker op om Behandlingscenter Svendborgs værdi om at skabe et hus, hvor de fysiske rammer virker indbydende, og hvor den enkelte får oplevelsen af at føle sig velkommen. Igennem tydelige mål, professionalisme, medinddragelse og med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer vil Behandlingscenter Svendborg fastholde, at forandring er en mulighed med respekt for den enkeltes livsværdier.

4.3  Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene

I Ærø Kommune varetages den ambulante misbrugsbehandling i forhold til borgere med stofmisbrug over 25 år via Behandlingscenter Svendborgs voksenafdeling. Voksenafdelingen er organisatorisk forankret i Svendborg Kommune under Socialafdelingen dagtilbud.

Behandlingscenteret er normeret til 150 borgere.

Behandlingen foregår i Behandlingscenter Svendborgs voksenafdeling, som er beliggende på:

Behandlingscenter Svendborg
Dronningholmsvej 60A  
5700 Svendborg

Telefon 62234990
E-mail: behsv@svendborg.dk

Hjemmeside: https://behandlingscenter.svendborg.dk/

Åbningstider:

Mandag 8.00 til 15.30
Tirsdag  8.00 til 12.00 samt 15.00 til 15.30
Onsdag  8.00 til 15.30
Torsdag 8.00 til 17.30
Fredag  8.00 til13.00

Om fredagen lukker medicinudleveringen klokken 12.30.

Om torsdagen er det muligt at lave specialaftaler for brugere i arbejde og for pårørende.

Behandlingscenteret er lukket i weekenden.

Behandlingen er baseret på frivillighed.

Behandling i voksenafdelingen ved Behandlingscenter Svendborg iværksættes så hurtigt som muligt efter borgerens henvendelse og altid indenfor 14 dage.

Der foretages en udredning og planlægning med inddragelse af borgeren således, at indsatsen for den enkelte borger opleves som relevant i forhold til ønsker og behov. Udredningen kan også inddrage eksterne samarbejdspartnere for at sikre et behandlingstilbud, som er helhedsorienteret og koordineret.

Målene for behandlingen fastlægges i en behandlingsplan og tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, behov og problemer. Formålet er en oplevelse af forbedret livskvalitet.

Hovedvægten i Ærø Kommunes tilbud er ambulant behandling. Ud over ambulant behandling tilbyder voksenafdelingen ved Behandlingscenter Svendborg også dag- og aktivitetstilbud

4.4  Voksenafdelingen ved Behandlingscenter Svendborgs behandlingsmetoder

4.4.1  Ambulant behandling

Med ambulant behandling menes der aktiviteter, der foregår efter aftalte og faste mødetidspunkter inden for en bestemt åbningstid, og hvor der arbejdes ud fra den lagte behandlingsplan. Borgere i Ærø Kommune kan modtage behandlingen anonymt i forhold til øvrige kommunale instanser, men Behandlingscentret er lovgivningsmæssigt forpligtet til at kende den enkelte borgers identitet. Anonymitet er ikke muligt i forhold til egen læge og Fælles Medicinkort (FMK), når der ordineres medicin. Muligheden for anonymitet er ligeledes betinget af, at der ikke er forhold, der er underlagt underretningspligt mv.

4.4.2  Behandlingsmetoder

Behandlingscenter Svendborg benytter følgende behandlingsmetoder:

 • Individuel samtalebehandling
 • Kognitive metoder
 • Motiverende samtale
 • Gruppebehandling
 • Systemiske metoder
 • Eksponering
 • Mindfulness
 • Substitutionsbehandling
 • Sundhedsfaglig forebyggelse og behandling
 • Terapi
 • Lysbehandling
 • NADA akupunktur

For at opfylde behovet for differentieret behandling, der tilgodeser den enkelte borgers individuelle ressourcer og behov, tilbydes behandlingen i forskellige grupper. Vurderingen af hvilken gruppe borgeren bliver tilknyttet, tager afsæt i en vurdering af misbrugets art, varighed og sociale forhold herunder tilknytning til arbejdsmarkedet. Behandlingscentret i Svendborg Kommune tilbyder bl.a. borgere kurser i følgende:

 • Mindfulness
 • Psykoedukation
 • Selvværd
 • Alkoholstrategi
 • Rygestop
 • Tilbagefaldsforebyggelse
 • Netværk
 • Benzodiazepin ophør

Udleveringsenhed

For de borgere som er socialt færdigbehandlet, men som stadig har behov for medicinsk behandling (substitutionsmedicin).

4.4.3  Særlige tilbud

Harm Reduction

Tilbuddet er målrettet den gruppe, hvor der er et behov for et udvidet socialt og sundhedsmæssigt tilbud med henblik på at drage omsorg for den enkeltes helbred og sociale funktion. Borgere i denne gruppe har ofte alvorlige helbredsmæssige problemer, som kræver tæt kontakt til læge, sygeplejerske og hjælp til besøg hos praktiserende læge, hospital, tandlæge, samt koordinering med hjemmeplejen.

Afvænning fra hash/alkohol og centralstimulerende stoffer (CCA behandling i grupper)

Dagbehandling

Behandlingen er målrettet borgere, der er på kontanthjælp og som har et misbrug af cannabis og/eller centralstimulerende stoffer - evt. kombineret med Alkoholmisbrug (CCA).

Ud over den specifikke misbrugsbehandling arbejdes der målrettet med temaer, der knytter sig til et misbrug således, at borgeren får tilført redskaber, der på sigt kan understøtte deres stoffrihed.

Der arbejdes med håndtering af social angst, vredeshåndtering, etablering af netværk, selvværdskursus, sig nej kursus, eksponering samt sundhedsfaglige temaer.

Der tilbydes 6 timer ugentligt fordelt på 3 dage. CCA behandling eftermiddag/aften

Er et tilbud til borgere, der er i arbejde og som har et misbrug af cannabis og/eller

centralstimulerende stoffer – evt. kombineret med alkoholmisbrug (CCA).

Behandling i gruppesammenhæng tilbydes torsdag eftermiddag uden for normal arbejdstid samt tilbud om individuelle samtaler torsdag aften.

Red Liv

Formålet er at reducere antallet af dødelige forgiftninger og skadevirkninger som følge af overdosis hos personer med misbrug af for eksempel heroin, metadon, ketogan.

Personer med stofbrug, pårørende og folk i stofmiljøet tilbydes undervisning i at redde personer, som har fået en overdosis. De lærer at foretage genoplivning og anvende modgiften Naloxon som næsespray.

I forbindelse med kurset udleveres et kit med de nødvendige remedier til aktiv behandling af overdosis.

Gravide stofmisbrugere

Den gravide støttes af Behandlingscenter Svendborg med et team bestående af læge, sygeplejerske og behandler og der arbejdes ud fra et koncept, hvor fokus er at mindske misbruget. Behandlingscenter Svendborgs tilbud omfatter endvidere henvisning til- og samarbejde med Familieambulatoriet, OUH. Her koordineres samarbejde og indsats med relevante instanser såsom kommunal sagsbehandler, privatpraktiserende læge og andre relevante personer. Teamet udarbejder handleplan til støtte for den gravide og det ufødte barn.

Pårørendekursus

Tilbuddet omfatter information om behandlingen herunder virkningen af den ordinerede medicin. Der tages afsæt i at være pårørende og hvordan man som pårørende kan undgå at

blive inddraget i misbruget, men i stedet i løsningen. Dette tilbud er specielt til den gruppe, som har en pårørende i ambulant behandling i Behandlingscentret.

Behandling som afbrydes og genoptages

Behandlingen kan afbrydes ved, at borgeren udebliver fra behandling eller ønsker at blive udskrevet. I disse situationer orienteres relevante samarbejdspartnere, såfremt borgeren har givet samtykke til dette. Ved udeblivelse fra behandling vil Behandlingscenter Svendborg følge op ved at forsøge at skabe kontakt til borgeren. Genoptagelse af behandling sker ved, at borgeren igen henvender sig til Behandlingscenter Svendborg og indskrives på ny.

Opfølgning på borgerens behandlingsplan efter afslutning af behandlingsforløbet

For borgere der afslutter behandlingsforløb med status som færdigbehandlet, udskrevet til andet tilbud, til hospital eller udskrevet med anden årsag, vil Behandlingscenter Svendborg følge op på behandlingsplanen senest en måned efter afsluttet behandling og igen seks måneder efter, at behandlingsforløbet er afsluttet.

4.5 Visitationsprocedure

Ærø Kommune har uddelegeret visitationskompetencen til Behandlingscenter Svendborg for borgere over 25 år bosiddende i Ærø Kommune.

Henvendelse sker direkte til Behandlingscenter Svendborgs voksenafdeling.

Borgeren kan selv tage kontakt til afdelingen eller blive henvist af pårørende, kommunal sagsbehandler, egen læge, den regionale psykiatri, kriminalforsorgen med flere

Før visitationen udarbejder Behandlingscenter Svendborg en grundig udredning således, at tilbuddet er afpasset efter borgerens behov og ønsker. Her anvendes et struktureret spørgeskema (ASI-skema). Udredningen fokuserer på 3 hovedområder:

 • Sundhedsmæssig situation
 • Psykosocial situation
 • Førstegangssamtale med behandler

Hvis det er nødvendigt i forbindelse med udredning, indhentes relevante oplysninger til støtte for udarbejdelse af det behandlingstilbud, som matcher borgerens behandlingsbehov bedst.

Behandlingscenter Svendborgs visitationsudvalg består af psykolog, visitator, læge, sygeplejerske, behandler og afdelingens leder. Borgeren kan deltage i visitationen. Pårørende eller andre relevante fra netværket, har, med borgerens samtykke, også mulighed for at deltage.

Til visitationen fremlægges relevante oplysninger, og der udarbejdes behandlingsplan. Den danner baggrund for den behandlingsplan, som udfærdiges efterfølgende i samarbejde med borgeren og eventuel sagsbehandler.

Rammerne for behandlingen medfører, at der for hver ny borger udarbejdes en behandlingsplan. Målene i behandlingen følges op efter nærmere fastlagte intervaller tilpasset den enkelte borger.

4.6  Behandlingsgaranti

Ærø Kommune skal iværksætte behandling senest 14 dage efter henvendelse til kommunen.

4.7  Muligheden for frit valg

Personer over 18 år, der er visiteret til behandling i et kommunalt tilbud, kan frit vælge at blive behandlet på et andet offentligt eller et godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det kommunale tilbud, borgeren oprindeligt er blevet visiteret til. Se mere under afsnit 2.9.

4.8  Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner

Sagsbehandlere fra Job- og Voksencenteret i Ærø Kommune udarbejder en handleplan efter servicelovens § 141, hvis borgeren ønsker dette og er omfattet af målgruppen for handleplan.

Visitationsmateriale og behandlingsplan fra Behandlingscenter Svendborgs voksenafdeling indgår i grundlaget for udarbejdelse af § 141 handleplan.

Handleplanen følges op løbende, og første gang efter 3 måneder og derefter minimum hver 6 måned på et opfølgningsmøde.

4.9  Brugerinddragelse

Behandlingsplanen udarbejdes i et samarbejde mellem borger og behandler, og borgeren har på denne måde indflydelse på egen behandling.

Behandlingscenter Svendborg arbejder med redskabet ”Feedback Informed Treatment” (FIT). FIT har fokus på systematisk at få feedback fra den enkelte borger i behandling i forhold til borgeres oplevelse af behandlingsudbyttet samt borgerens oplevelse af den enkelte behandlingssamtale. FIT giver mulighed for at integrere borgerens feedback i behandlingsplaner, organisering og kvalitetssikring.

4.9.1  Brugerråd

Behandlingscenter Svendborg har sammensat et brugerråd bestående af en repræsentant fra hver gruppe i Behandlingscenterets behandlingstilbud. Derudover deltager afdelingens leder og en medarbejderrepræsentant. Brugerrådet inddrages i drøftelser om Behandlingscenter Svendborgs funktion og tilbud til brugerne. Der arbejdes med dagsorden og referat. Herudover afholdes jævnligt brugermøde i de grupper, som brugerne behandlingsmæssigt befinder sig i.

4.9.2  Kvalitetssikring

Behandlingscenter Svendborg arbejder med en kvalitetssikringsmodel med direkte brugerinddragelse. Alt afhængigt af behandlingsmodul, evalueres behandlingen årligt eller halvårligt ved en kvalitetssikring af den enkelte borgers behandling, hvor borgeren, behandleren og behandlingscenterets psykolog deltager.

4.10  Regler for betaling af kost og logi med videre

Den ambulante behandling er gratis for borgeren. I forbindelse med sociale arrangementer kan der forekomme egenbetaling.

4.11 Sagsbehandling og klageadgang

Stofmisbrugsbehandlingen går på tværs af to lovområder og klagesystemet er derfor opdelt i to: 1) ”klager over lægelig og medicinsk behandling” og 2)”klager over den sociale behandling”

Hvis borgeren ønsker at klage over den lægelige eller medicinske behandling skal klagen sendes til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Nytorv 2, 1. sal
6000 Kolding

Hvis borgeren ønsker at klage over den sociale behandling skal klagen sendes til:

Job- og voksencenter
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing

Borgeren skal klage senest 4 uger efter, at beskeden om afgørelsen er modtaget. Når Job- og voksencenteret har modtaget klagen, revurderes afgørelsen. Fastholdes afgørelsen gives borgeren besked herom og samtidig sendes sagen videre til Ankestyrelsen.

Borgere kan få rådgivning og vejledning til at klage ved henvendelse til Job- og voksencenter St. Rise Skolevej 3, 5970 Ærøskøbing.

Der kan klages såvel skriftligt som mundtligt. Hvis borgeren ønsker at klage mundtligt, skal personalet skrive klagen ned på vegne af borgeren.

4.12 Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling

Personalet i Behandlingscenter Svendborgs voksenafdeling er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, socialrådgivere, psykolog, sygeplejersker, læge, social- og sundhedsassistent, cand. scient. soc. og sekretærer.

En stor del af personalet i Behandlingscentret har gennemført en fælles efteruddannelse. Der arbejdes løbende med at tilføre nye medarbejdere denne kompetence, så alle som udgangspunkt har ens kompetenceniveau. Derudover modtager medarbejdere, der indgår i behandlingen, løbende supervision.

4.13 Monitorering af indsatsen

4.13.1 Måltal for behandlingsindsatsen i Behandlingscenter Svendborg

I 2022-2023 er der følgende måltal for behandlingsindsatsen i Behandlingscenter Svendborg:

 • Andel, der efter afsluttet behandling er stoffri: 35 %
 • Andel, der efter afsluttet behandling har reduceret deres stofmisbrug: 20 %
 • Andel, der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandling inden for 12 måneder: 25 %

4.14 Opmærksomhed på hjemmeboende børn

Kommunalt ansatte og private, der udfører opgaver for kommuner, er omfattet af servicelovens regler om underretningspligt efter §§ 153 og 154. Konkret betyder dette, at behandlerne er forpligtet til at underrette kommunen med henblik på at sikre barnet den fornødne hjælp.

Når en borger indskrives i behandling, spørges der i udredningen ind til eventuelle børn, og det vurderes, om barnet er i risiko for at blive udsat for svigt eller fare. Er dette tilfældet, kontaktes borgerens hjemkommune straks.

4.15 Den fremtidige indsats på misbrugsområdet

Ærø Kommune samarbejder med Svendborg Kommune om løbende at udvikle behandlingstilbuddet til borgere fra Ærø med et stofmisbrug.

Ærø Kommune bakker op om Svendborg Kommunes gældende politik for socialt udsatte borgere, der danner udgangspunkt for misbrugsindsatser og for initiativer inden for misbrugsområdet.

4.16 Tilsyn

Ærø Kommune er omfattet af det forpligtende samarbejde på stofmisbrugsområdet. Det er således Svendborg Kommune, som har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver på misbrugsområdet løses.

I henhold til lov om socialtilsyn er det Socialtilsyn Syd, som varetager det driftsorienterede tilsyn med stofmisbrugsbehandlingen efter servicelovens § 101. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde opgaverne løses på. Formålet med tilsynet er at påse at borgerene får den hjælp og støtte, de har ret til, ud fra gældende regler. Socialtilsyn Syd skal mindst én gang om året gennemføre et driftsorienteret tilsyn.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet efter sundhedslovens § 213. Behandlingssteder udvælges til tilsyn på baggrund af en stikprøve. Styrelsen for Patientsikkerhed skal ikke på samme måde som Socialtilsynet føre tilsyn med behandlingstilbuddet mindst én gang om året.

5.0   Døgnbehandling

5.1  Opgaver som udføres i forhold til målgruppen

Ærø Kommune tilbyder døgnbehandling via Behandlingscenter Svendborg til borgere over 18 år med stofmisbrug.

Visitation til døgnbehandling for borgere fra Ærø Kommune tager udgangspunkt i følgende kriterier:

 • Borgeren skal være i en livs- eller helbredstruende situation der relaterer sig til misbruget.
 • Borgeren skal have været forsøgt behandlet i det ambulante system uden resultat.
 • Borgeren kan ikke anvende ambulant behandling.
 • Borgeren skal være i et eskalerende forbrug.
 • Borgerens samlede belastningsfaktorer skal tale herfor.
 • Borgerens misbrug skal have haft en varighed der taler herfor.

Er borgeren under 18 år, vil der være tale om en anbringelse uden for hjemmet. I dette tilfælde er det afsnit 4 i Serviceloven vedrørende børn og unge, der gør sig gældende.

5.2  Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene

Ærø Kommune tilbyder døgnbehandling via Svendborg Kommunes Socialafdeling, der har ansvaret for misbrugsbehandling i forhold til § 101 i lov om social service. Svendborg Kommune driver ingen døgnbehandlings-tilbud selv, men benytter sig af godkendte behandlingstilbud.

5.3  Visitationsprocedure

Ærø Kommune har uddelegeret visitationskompetencen til Behandlingscenter Svendborg for borgere over 25 år bosiddende i Ærø Kommune.

Henvendelse sker direkte til Behandlingscentret. Borgeren kan selv tage kontakt til afdelingerne eller blive henvist af pårørende, kommunal sagsbehandler, egen læge, den regionale psykiatri, kriminalforsorgen med flere

Før visitationen udarbejder Behandlingscenter Svendborg en grundig udredning således, at tilbuddet er afpasset efter borgerens behov og ønsker. Her anvendes et struktureret spørgeskema (ASI-skema).

Udredningen fokuserer på 3 hovedområder:

 • Sundhedsmæssig situation
 • Psykosocial situation
 • Førstegangssamtale med behandler

Hvis det er nødvendigt i forbindelse med udredning, indhentes relevante oplysninger til støtte for udarbejdelse af det behandlingstilbud, som matcher borgerens behandlingsbehov bedst.

Behandlingscenter Svendborgs visitationsudvalg består af: psykolog, visitator, læge, sygeplejerske, behandler og afdelingens leder.

Borgeren kan deltage i visitationen. Pårørende eller andre relevante fra netværket har, med borgerens samtykke, mulighed for at deltage.

Til visitationen fremlægges relevante oplysninger, og der udarbejdes behandlingsplan. Den danner baggrund for den behandlingsplan, som udfærdiges efterfølgende i samarbejde med borgeren og eventuel sagsbehandler fra Ærø Kommune.

Rammerne for behandlingen medfører, at der for hver ny borger udarbejdes en behandlingsplan. Målene i behandlingen følges op efter nærmere fastlagte intervaller tilpasset den enkelte borger.

5.4  Behandlingsgaranti

Behandlingscenter Svendborg skal iværksætte behandlingen af borgere, der er bosiddende i Ærø Kommune senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig til Behandlingscenter Svendborg.

Det skal bemærkes, at hvis der visiteres til døgnbehandling, fortsættes den ambulante behandling indtil egnet behandlingssted er fundet.

5.5  Muligheden for frit valg

Personer over 18 år, der er visiteret til behandling i et kommunalt tilbud, kan frit vælge at blive behandlet på et andet offentligt eller et godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det kommunale tilbud, borgeren oprindeligt er blevet visiteret til.

Loven indebærer dog, at retten til at vælge et andet behandlingstilbud kan begrænses, hvis hensynet til borgeren taler herfor.

Såfremt en borger vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller et godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunen oprindeligt har visiteret til, er der ikke krav om, at tilbud om behandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.

Behandlingsstederne informerer, ved indskrivningen, borgen om muligheden for frit valg. Derudover kan man senere i behandlingsforløbet få støtte til at søge relevant information om frit valg og til eventuelt at gøre brug af muligheden for frit valg.

Valgfriheden gælder kun tilsvarende behandlingstilbud. Det betyder, at der ikke er frit valg mellem ambulant behandling og døgnbehandling.

5.6  Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner

Sagsbehandlere fra Job og voksencenteret (18-30 år) udarbejder handleplan efter servicelovens § 141, hvis borgeren ønsker dette.

I handleplanen indgår behandlingsplanen, der sætter målene for misbrugsbehandlingen på døgninstitutionen.

Opfølgningen på behandlingsplanen sker efter aftale. Ved en døgnbehandling på tre måneder, vil der minimum være to opfølgningsmøder med døgninstitutionen, misbrugsbehandler og sagsbehandler.

5.7  Brugerinddragelse

Handleplanen udarbejdes i et samarbejde mellem borger og sagsbehandler fra Job og Voksencenteret, og borgeren har på denne måde indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene.

Ligeledes benyttes udelukkende godkendte behandlingstilbud, hvor der blandt andet er etableret brugerråd.

5.8  Egenbetaling for kost og logi i forbindelse med døgnophold

Eftersom Ærø Kommune er i et forpligtende samarbejde på misbrugsområdet med Svendborg Kommune, følger Ærø Kommune Svendborg Kommunes fastsættelse af egenbetaling for borgere i døgnbehandling for stofmisbrug efter bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006. Egenbetalingen udgør boligudgifter, forbrugsafgifter samt kost og beregnes efter forsørgelsesgrundlag.

5.9  Information om klageadgang

Der kan klages over en afgørelse senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Klagen skal sendes eller afleveres til:

Job- og Voksencenteret
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing

Det vil lette behandlingen af sagen, hvis klagen skrives så udførligt som muligt.

Når klagen modtages, skal Job- og voksencenteret revurdere sagen. Hvis Job- og voksencenteret fastholder afgørelsen, sender Job- og voksencenteret klagen til Ankestyrelsen.

Borgere kan altid henvende sig til Job- og Voksencenteret for at få afgørelsen nærmere forklaret og begrundet.

5.10  Opmærksomhed på hjemmeboende børn

Kommunalt ansatte og private, der udfører opgaver for kommuner, er omfattet af servicelovens regler om underretningspligt efter §§ 153 og 154. Konkret betyder dette, at behandlerne er forpligtet til at underrette kommunen med henblik på at sikre barnet den fornødne hjælp.

I forbindelse med den indledende udredning på kommunens ambulante behandlingssteder undersøges det hvorvidt, at der er hjemmeboende børn. I forbindelse med døgnophold sikrer Job- og voksencenteret, at relevante samarbejdspartnere orienteres og involveres i forhold til de hjemmeboende børn.

5.11  Tilsyn

De ambulante behandlingssteder indhenter og orienterer sig om de anvendte døgnbehandlingstilbuds tilsynsrapporter.

5.12  Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud

5.12.1  Døgnbehandling for unge under 18 år

Der anvendes som udgangspunkt socialpædagogiske døgntilbud med særlig ekspertise og erfaring omkring misbrugsbehandling.

5.12.2  Døgnbehandling for borgere fra 18 år og opefter

Ærø Kommune bakker op om Svendborg kommunes kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud:

 • Tilsynsrapport uden betydende anmærkninger
 • Målgruppe beskrevet tydeligt og afgrænset
 • At der anvendes anerkendte/evidensbaserede metoder i behandlingen
 • At anvendte metoder er velbeskrevet
 • At personalet har en rimelig sammensætning samt tilstrækkelige kompetencer og erfaring i forhold til målgruppen og stedets kerneydelse
 • Stedets evne og vilje til samarbejde med borger - eventuelle pårørende samt Svendborg Kommune

På baggrund af en systematisk og grundig udredning af borgerens ressourcer og problemer, foretages i hvert enkelt tilfælde en vurdering af, om det enkelte døgnbehandlingstilbud vil kunne varetage behandlingen.

I kraft af samarbejdet med Svendborg Kommune anvendes der nedenstående døgnbehandlingstilbud for borgere, bosiddende i Ærø Kommune

Borgere under 18 år:

Behandlingscenter Stop Ung
Agertoften 8
9330 Dronninglund
www.stopung.dk

Borgere fra 18 år og opefter:

Springbrættet
Hallumvadvej 39,
Kærup 6851 Janderup
Springbrættet.nu (vælg behandlingscenter Springbrættet)

Slusen
Hesselmedvej 6
6840 Oksbøl
springbrættet.nu(vælg behandlingscente Slusen)

Sct. Ols
Sct. Ols afdeling Randkløve
Randkløvevej 26,
3751 Østermarie
Bornholm sct-ols.dk

Yderligere oplysninger om ovenstående behandlingstilbud kan findes på Tilbudsportalen (www.tilbudsportalen.dk). Oplysninger om behandlingstilbuddene opdateres løbende på Tilbudsportalen ved nye ændringer. Desuden kan der læses mere om behandlingstilbuddene på deres hjemmesider.

6.0 Godkendelse

Godkendt af Kommunalbestyrelsen Ærø Kommune Januar 2024

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00