Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kvalitetsstandarder Børn og unge Kvalitetsstandard - Ledsageordning for 12 til 17 årige

Kvalitetsstandard - Ledsageordning for 12 til 17 årige

Kvalitetsstandard for Ærø Kommune Lov om social service § 45. Ledsageordning for 12 til 17 årige

Kvalitetsstandard for ledsageordning for 12 til 17 årige, Ærø Kommune, 2012

Hvad er formålet med ledsageordningen?

Formålet med ledsageordningen er at give unge handicappede større handlefrihed, så de ligesom andre unge kan komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i kulturelle og sociale aktiviteter uden at være afhængig af hjælp fra forældrene.

Hvad indeholder ledsageordningen?

Tilbud om 15 timers ledsagelse om måneden til selvvalgte aktiviteter indenfor forældremyndighedens rammer.

Hvem er omfattet af ledsageordningen?

Hjemmeboende unge mellem 12 og 18 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, fysisk eller psykisk, som for eksempel kørestolsbruger der er ude af stand til færdes på egen hånd.

 • Blinde og stærkt svagsynede.
 • Udviklingshæmmede
 • ​Svært bevægelseshandicappede
 • Psykisk udviklingshæmmede
 • Hjerneskadede,

Ordningen gælder ikke for

 • Unge sindslidende
 • Unge med nedsat funktionsevne på grund af sociale forhold
 • Unge som har døgnophold i døgninstitution, familiepleje eller opholdssted.

Hvad omfatter ledsageordningen?

Ledsageordningen omfatter, indenfor forældremyndighedens rammer, selve ledsagelsen, men også de funktioner, der er forbundet med den, for eksempel

 • Hjælp med at tage overtøj af og på
 • Hjælp med kørestolen
 • Hjælp ved toiletbesøg.

Ledsageren skal ikke give socialpædagogisk bistand, være kontaktperson, støtteperson eller besøgsven. Ordningen kan supplere, men ikke erstatte andre serviceydelser.

Ledsageordningen omfatter således ikke praktisk bistand i hjemmet.

Kvalitetsstandard for ledsageordning for 12 til 17 årige, Ærø Kommune, 2012

Tildeling af ledsagelse

Det er kommunen, der efter individuel vurdering afgør, om borgeren opfylder betingelserne for ledsagelse.

Er borgeren i familiepleje, eller bor på institution, vil en eventuel ledsagelse og dens form blive et led i den behandling, der i øvrigt iværksættes.

Får borgeren afslag på sin ansøgning, har borgeren krav på en begrundelse.

Hvem skal betale hvad?

Borgeren skal selv afholde egne udgifter til den valgte aktivitet og betale transport for såvel sig selv som sin ledsager plus ledsagerens udgifter, hvis borgeren ønsker dennes tilstedeværelse under aktiviteter, der koster penge, for eksempel biograf, restaurant og lignende.

Borgeren vil dog ved henvendelse til kommunen kunne få et beløb på op til 797 kr. årligt til befordring og andre aktiviteter, der skal betales for for eksempel biograf- eller restaurantbesøg.

Udbetalingen sker på baggrund af sandsynliggjorte udgifter. Beløbet udbetales som udgangspunkt en gang årligt og er skattefrit.

Kommunen kan dog efter konkret vurdering dække sin ledsagers udgifter til transport i lokalområdet, ligesom ledsageudgifter i forbindelse med aktiviteter, biograf, spisning med videre inden for rimelige grænser vil kunne dækkes, hvis man skønner, at ledsagerens tilstedeværelse er nødvendig.

Ledsageren

Når borgeren er berettiget til ledsagelse, har borgeren ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal så godkende og ansætte den udpegede person.

Der kan ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den der er berettiget til ledsagelse.

Hvad forstås ved ledsagetid?

Ledsagetid er den tid, der medgår til den enkelte opgave. Ledsagers befordring til og fra de enkelte opgaver indregnes ikke, når den finder sted inden for lokalområdet.

Men på rejser udenfor lokaleområdet skal borgeren være opmærksom på følgende:

 • Ledsagers hjemrejse fratrækkes borgerens ledsagetimer
 • ​Ventetid eller overnatning beregnes som forbrug af ledsagetimer.3

Kvalitetsstandard for ledsageordning for 12 til 17 årige, Ærø Kommune, 2012

Opsparing og brug af opsparede ledsagetimer

Har borgeren ønsker, som kræver længere og sammenhængende tid til ledsagelse, for eksempel til en rejse, har borgeren mulighed for at spare timer sammen.

Borgeren kan efter aftale med kommunen opspare op til 90 timer indenfor 6 måneder. Brug af opsparet tid er dog betinget af ledig kapacitet.

Har borgeren et sådant ønske, vil det kræve, at der indgås aftale med ledsageren og kommunen om aktivitetens indhold, herunder opgavens art, betaling for ledsageudgiften med videre

Timer, der er opsparet, men ikke brugt, bortfalder efter 6 måneder. Borgeren kan ikke få forskud på ledsagetimer.

Godkendt kvalitetsstandard for ledsageordning for 12 til 17 årige.

Dato: 17-12-2012

Anders Johansson

Formand for Kultur- og socialudvalget, Ærø Kommune

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00