Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kvalitetsstandarder Ældre Kvalitetsstandard - Plejebolig

Kvalitetsstandard - Plejebolig

1.0 Indledning

Hjælp og støtte efter Serviceloven bygger på den enkelte borgers ansvar for sig selv, og sin familie, og på den enkelte borgers ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang, det er muligt for den enkelte. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte..

2.0 Formål

Formålet med hjælpen er således at fremme den enkelte borgers mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv. Målet er endvidere, at borgerens daglige tilværelse lettes og livskvaliteten forbedres. Indsatsen skal medvirke til vedligeholdelse og udvikling af fysiske og psykiske færdigheder, samt afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

3.0 Lovgrundlag

 • Servicelovens § 192
 • Lov om almene boliger § 54 a
 • Almen boligloven § 5, stk. 2

4.0 Visitation

4.1 Visitationsudvalg

Afgørelsen om plejebolig træffes af visitationen, ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens samlede situation, kommunens serviceniveau og lov om almene boliger § 54 a. Demenskoordinator inddrages ved visitation af borgere med demenssygdom.

Oplysninger om borgerens forhold m.m. vil blive indhentet hos relevante fagpersoner inden, der træffes afgørelse.

Sagsbehandlingstiden er op til 4 uger.

4.2 Hvem kan modtage indsatsen

Når kommunen visiterer en borger til et plejehjem sker det på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov. Der lægges vægt på det fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau og den aktuelle boligsituation. Borgeren har ikke krav på at få tildelt en plejebolig blot fordi, borgeren har nået en høj alder.

4.3 Forudsætninger for, at en borger kan bevilges en plejebolig

4.3.1 Plejebolig på Plejecenter Søkilden, Marstal Ældrecenter og De Gamles Hjem i Rise

 • Det er en forudsætning, at borgerens funktions- og færdighedsniveau er varigt nedsat.
 • Alle muligheder for plejeboligforebyggende foranstaltninger i hjemmet har været afprøvet og er udtømte.
 • Borgeren skal have et omfattende og komplekst behov for hjælp, pleje og omsorg over hele døgnet.
 • Det skal være af afgørende betydning for borgeren, at der er personale i døgnets 24 timer i umiddelbar nærhed, såfremt borgeren eksempelvis ikke kan tilkalde hjælp.
 • Et boligskifte skal styrke og gavne borgerens samlede situation i væsentlig grad.

Alle kriterier skal være opfyldt, men behøver ikke være vægtet lige højt.

4.3.2 Specialplads for borgere med demenssygdom på Plejecenter Søkilden

 • Borgeren skal som udgangspunkt have en diagnosticeret demenssygdom.
 • Borgeren skal have et dagligt behov for tæt opfølgning af personalet over døgnets 24 timer.
 • Borgerens tilstand er præget af en ofte uhensigtsmæssig reaktion på social kontakt med omverdenen.
 • Borgeren har behov for hjælp og støtte i et omfang, der ikke vil kunne tilgodeses på forsvarlig vis af Ældre- og Sundhedsområdets døgnberedskab eller i en plejebolig uden særlige tilbud.
 • Borgerens funktionsniveau skal være udredt og vurderet ligesom der skal foreligge en konkret vurdering fra demenskoordinatoren.

Det er en forudsætning, at kommunens generelle kriterier for bevilling af en plejebolig er opfyldt.

4.4 Garantiventeliste og fritvalg

Når borgeren er godkendt til en plejehjemsplads, har borgeren ret til frit at vælge blandt de boliger, der opfylder det konkrete behov.

Ærø Kommune har to typer af ventelister – en fritvalgs venteliste og en garantiventeliste:

 • Hvis borgeren bliver visiteret (godkendt) til et plejehjem, kommer borgeren på garantiventelisten, hvilket betyder, at borgeren skal tage imod den første ledige plejehjemsplads, der tilbydes. Kommunen har herefter 2 måneder til at tilbyde en plads.
  Afslår borgeren et plejehjemstilbud, slettes borgeren ikke af den generelle venteliste, men 2 måneders fristen annulleres, og en ny 2 måneders frist løber fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager afslaget.
 • Ønsker borgeren frit valg og dermed kun at bo i en bestemt plejebolig/ plejehjem, gælder garantien på de 2 måneder ikke. Borgeren bliver i stedet optaget på en fritvalgs venteliste frem for garantiventelisten.

Borgeren skal være opmærksom på, at der kan gå lang tid, før borgeren får tilbudt en bolig, hvis borgeren vælger at stå på fritvalgs ventelisten.

Såfremt borgeren i ventetiden på en plejebolig er på et midlertidigt ophold, er borgeren forpligtiget til at tage imod det først kommende tilbud om plejebolig. Dette er uanset, om borgeren har ønsket en plejebolig på et andet plejecenter. Borgeren kan fortsat stå på fritvalgs ventelisten til den ønskede plejebolig.

5.0 Hvor og hvordan kan der søges om plejebolig

Der søges om plejebolig via borger.dk eller ved at rette henvendelse til:

Visitationen
Ældre- og sundhedsområdet
Sygehusvejen 22
5970 Ærøskøbing

Telefon: 63525508
Telefontid: Mandag til fredag: kloken 08:00 til 09:30

Mail: visitator@aeroekommune.dk

6.0 Godkendelse

Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Ærø Kommune, maj 2023

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00