Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kvalitetsstandarder Ældre Kvalitetsstandard - Nødkald

Kvalitetsstandard - Nødkald

1.0 Formål

Hjælp og støtte efter Serviceloven bygger på den enkelte borgers ansvar for sig selv og sin familie og på den enkelte borgers ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.

Formålet med hjælpen er således at fremme den enkelte borgers mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Formålet med nødkald er at:

 • sikre, at borgere, der har væsentlig nedsat funktionsevne, kan tilkalde hjælp akut.
 • medvirke til, at borgeren i størst mulig grad gøres selvhjulpen.

2.0 Lovgrundlag

Lov om social service § 112

3.0 Indsatsen

3.1 Primære mål

Det primære mål er, at borgeren bliver i stand til at tilkalde hjælp i en akut nødsituation.

 • Udlån og installering af kaldeapparat, bærbar sender og elektronisk nøglesystem.
 • Instruktion i betjening af nødkaldeanlæg.
 • Kontakt eller besøg fra hjemmeplejen inden for ½ time efter opkald.

3.2 Hvilken indsats tilbydes?

Nødkald kan gives til borgere med væsentlig og varigt nedsat funktionsevne.

Nødkald kan bevilges til borgere, der:

 • bor alene og har svær faldtendens.
 • bor alene, og som har tilbagevendende behov for hjælp.
 • bor alene og giver udtryk for at være utryg ved dette.
 • har tilbagevendende behov for hjælp, og bor sammen med en rask ægtefælle, som har brug for at være væk fra hjemmet.

3.3 Forudsætninger for at modtage indsatsen

Det er en forudsætning for at kunne få et nødkald, at:

 • borgeren har forståelse for at administrere nødkaldsanlægget og kan betjene det.
 • borgeren accepterer opsætning af enten et elektronisk nøglesystem eller en elektronisk nøgleboks til borgerens nøgle, således at personalet kan komme ind i hjemmet ved et akut nødkald.

3.4 Indsatsens karakter

Nødkaldsapparatet og elektronisk nøglesystem udlånes af kommunen.

Nødkald kan enten tilsluttes fastnet eller mobiltelefonabonnement.

Hvis borgeren har fastnet telefonabonnement kobles nødkaldet til fastnet telefonabonnementet.

Hvis borgeren ikke har et fastnettelefonabonnement kobles nødkaldet til et mobilabonnement. Udgiften til billigst nødvendige telefonabonnement afholdes af kommunen. 

3.5 Levering af indsatsen

3.5.1 Hvornår leveres indsatsen?

Opsætning og installering af nødkald og elektronisk nøglesystem sker på hverdage mellem kl. 8 og kl. 15.

Borgeren skal være hjemme under opsætningen.

Hjælp efter nødkald kan kun gives på borgerens bopæl.

4.0 Kvalitetsmål

4.1 Kvalitetsmål for iværksættelsen af indsatsen

Ved akut opstået sygdom eller udskrivelse fra sygehus, hvor der er behov for installering af et akut nødkald, opsættes dette hurtigst muligt. Indtil installation af nødkald er muligt, kan der efter en konkret og individuel vurdering tilbydes ekstra besøg i borgers hjem.

Opsætningen af nødkaldet startes op senest 2 dage efter bevilling.

4.2 Kvalitetsmål for udførelsen af indsatsen

 • At borgere, der får bevilget nødkald, får hjælp inden for ½ time.
 • At der er 90 % tilfredshed blandt brugerne med den udførte indsats.
 • Akut hjælp ydes døgnet rundt.
 • Nødkaldet opsættes senest 2 hverdage efter, bevilling er givet.

5.0 Hvordan søges om nødkald?

5.1 Ansøgning

Ansøgning om hjælpemidler og forbrugsgoder skal foregå digital via MitID på  www.borger.dk.

Dette gælder både for første gangs ansøgninger og genbevillinger.

Borgerservice i Ærø Kommune kan kontaktes, såfremt der er behov for hjælp til at udfylde ansøgningen.

Er der særlige forhold, såsom sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer som gør, at borgeren ikke kan søge digitalt, kan Borgerservice i Ærø Kommune kontaktes.

5.2 Sagsbehandling

Visitator og borger samarbejder om at klarlægge borgerens funktionsevne, og afdækker behovet for et nødkald. Herunder også hvilke ressourcer borgeren besidder.

Visitator kan i nogle tilfælde have behov for at indhente supplerende helbredsmæssige oplysninger hos andre faggrupper herunder læger, fysioterapeuter mm. I disse tilfælde skal borgeren forud for henvendelsen have givet skriftligt samtykke.

6.0 Godkendelse

Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Ærø Kommune April 2024

 

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00