Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kvalitetsstandarder Ældre Kvalitetsstandard - Forebyggende hjemmebesøg

Kvalitetsstandard - Forebyggende hjemmebesøg

1.0 Hvad er formålet med indsatsen?

Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er at skabe tryghed og trivsel, styrke livskvaliteten samt understøtte hjælp til selvhjælp hos den enkelte borger.

Den forebyggende og sundhedsfremmende indsats består af rådgivning og vejledning om de aktiviteter og støttemuligheder, der kan hjælpe borgeren. Hjemmebesøget skal dermed være med til, at borgeren udvikler egne ressourcer og bevarer funktionsniveauet længst muligt.

2.0 Hvad er indsatsens lovgrundlag?

 • Lov om social service § 79a om forebyggende hjemmebesøg.
 • Lov nr. 1894 af 29/12/2015. Yderligere oplysninger om denne lov kan findes via følgende link

3.0 Indsatsen

3.1 Hvilket behov dækker indsatsen?

Forebyggende hjemmebesøg er målrettet kommunens borgere over 65 år.

3.2 Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår for tildeling af indsatsen?

Der er 4 målgrupper, der kan modtage indsatsen.

3.2.1 Målgruppe 1

Alle borgere i Ærø Kommune, der er fyldt 70 år og som bor alene tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Borgeren kontaktes pr. brev en gang om året, hvor hjemmebesøg tilbydes.

3.2.2 Målgruppe 2

Alle borgere, der er fyldt 75 år og igen, når de er fyldt 80 år, og som bor i Ærø Kommune, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Borgeren kontaktes telefonisk omkring det tidspunkt, hvor borgeren fylder 75 år og igen, når de fylder 80 år, hvor besøgsdato og tidspunkt kan aftales.

3.2.3 Målgruppe 3

Alle borgere i Ærø Kommune der er 82 år og derover tilbydes forebyggende hjemmebesøg mindst en gang om året. Borgeren kontaktes per telefon, hvor der kan aftales besøgsdato og tidspunkt.

3.2.4 Målgruppe 4

Borgere i alderen 65 til 81 årige, som bor i Ærø Kommune og er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, har mulighed for at modtage forebyggende hjemmebesøg. Hos denne målgruppe er der særlig fokus på tidlig opsporing, og her er det tværfaglige samarbejde med praktiserende læger og øvrigt sundhedspersonale særligt vigtigt. Borgere i denne målgruppe kontaktes per telefon med tilbud om besøg, hvor besøgsdato og tidspunkt aftales. Særlige risikogrupper er:

 • Borgere i alderen 65+, som har mistet ægtefælle/samlever. Borgeren vil blive kontaktet med tilbud om besøg 6-8 uger efter tabet.
 • Ægtefælle/samlever til borger, der flytter på plejehjem.
 • Borgere med kronisk sygdom, som har været igennem et rehabiliteringsforløb og fortsat har behov for støtte til at fastholde sunde vaner.
 • Borgere, der oplever ensomhed.
 • Borgere med øget risiko for selvmordsadfærd.
 • Borgere med risiko for fald.

For alle 4 målgrupper gælder, at der ikke er mulighed for forebyggende hjemmebesøg til borgere, der er fyldt 65 år og som bor på plejecenter eller modtager praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem efter servicelovens § 83.

3.3 Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen?

Det forebyggende hjemmebesøg tager udgangspunkt i borgerens aktuelle livsituation og vil primært handle om mestring af egen tilværelse. Samtalen kan dreje sig om borgerens sundhedstilstand og dagligdag; kost, bevægelse, sociale netværk, bolig mm.

På baggrund af samtalen kan den sundhedsfaglige medarbejder, rådgive og vejlede borgeren om de kommunale tilbud herunder, hvor borgeren kan henvende sig for yderligere information. Borgeren kan evt. tilbydes hjælp til at kontakte den relevante myndighed.

3.4 Hvad er indsatsens omfang?

Det forebyggende hjemmebesøg tilbydes én gang årligt eller efter individuelle behov.

Besøget varer fra ½-1 time. Pårørende eller andre er velkomne til at deltage i samtalen.

3.5 Hvordan følges op på indsatserne?

Alle besøg dokumenteres i borgerens journal for derved at kunne følge op på væsentlige emner/aftaler samt sikre kontinuitet i besøgene.

4.0 Omkostninger for borgeren

Der er ingen brugerbetaling.

5.0 Skal der ansøges?

Der skal ikke sendes en ansøgning, da borgeren kontaktes uopfordret via telefon fra den sundhedsfaglige medarbejder.

Borgere i alderen 65+, som mener, at de kan have brug for et forebyggende hjemmebesøg har mulighed for selv at rette henvendelse til den sundhedsfaglige medarbejder.  

Den sundhedsfaglige medarbejder kan træffes på telefon 51 50 17 45.

Telefontid mandag til torsdag mellem kl. 8.00 og 8.30.

6.0 Kompetencekrav til personalet

De forebyggende hjemmebesøg varetages af en sundhedsfaglig medarbejder, der er autoriseret fysioterapeut, ergoterapeut eller sygeplejerske.

Medarbejderne, der udfører de forebyggende hjemmebesøg, har stor viden om kommunens generelle tilbud, foreksempel personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, lokale frivillige organisationer med videre.

7.0 Særlige forhold, der gør sig gældende

7.1 Tavshedspligt

Den sundhedsfaglige medarbejder har tavshedspligt og videregivelse af personlige oplysninger sker kun med samtykke fra borgeren.

7.2 Procedure, hvis borger ikke lukker op ved aftalt besøg

Efter at have ringet eller banket på døren 2 gange uden reaktion ringes der til borgeren. Er der fortsat ingen kontakt lægges en seddel i postkasse med besked om, at den sundhedsfaglige medarbejder har været der, påført dato, klokkeslæt og underskrift, samt at borgeren fortsat har mulighed for at få besøg ved at ringe til den sundhedsfaglige medarbejder.

Ovenstående procedure noteres i borgerens journal.

7.3 Husdyr i hjemmet

Den sundhedsfaglige medarbejder kan bede borgeren om at lukke husdyret ind i andet rum, hvis medarbejderen føler sig utryg. Sker dette ikke, flyttes besøget til Sundhedshuset i Ærøskøbing.  

7.4 Personalet må ikke udsættes for passiv rygning 

Iht. lov om røgfri miljøer § 12 har kommunalbestyrelsen vedtaget, at der ikke må ryges i det tidsrum, hvor kommunens personale opholder sig i borgerens bolig. Såfremt dette ikke overholdes, flyttes besøget til Sundhedshuset i Ærøskøbing.

8.0 Kvalitetsmål

Kvalitetsmål for Ærø Kommune:

 • Alle borgere, der er fyldt 70 år, og som bor alene i Ærø Kommune, tilbydes forebyggende hjemmebesøg.
 • Alle borgere, der er fyldt 75 år og igen når de er fyldt 80 år og bor i Ærø Kommune, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.
 • Alle borgere på 82 år og derover, og som bor i Ærø Kommune, tilbydes forebyggende hjemmebesøg mindst én gang om året.
 • Borgere i alderen 65 til 81 år, som bor i Ærø Kommune og er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk og/eller fysisk funktionsevne, tilbydes forebyggende hjemmebesøg.
 • Besøgene bidrager til at styrke borgerens muligheder for så vidt muligt at udvikle egne ressourcer og bevare funktionsniveauet længst muligt.

9.0 Godkendelse

Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Ærø Kommune September 2023.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00