Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kvalitetsstandarder Ældre Ærø Kommunes kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder

Ærø Kommunes kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder

1.0 Formål

1.1 Formålet med hjælpemidler og forbrugsgoder

Bevillingen af hjælpemidler og forbrugsgoder skal medvirke til, at ansøgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre ansøgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

2.0 Lovgrundlag

 • Lov om social service § 112 om hjælpemidler
 • § 113 om forbrugsgoder
 • § 113 b hjælpemidler til midlertidig funktionsnedsættelse
 • Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder VEJ nr 10324 af 14/12/2017

3.0 Indsatsen

3.1 Målgruppen for hjælpemidler og forbrugsgoder

Målgruppen er personer, som pga. et medfødt eller senere opstået handicap, en sygdom eller en ulykkesskade, har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Normalt vil lidelsen være en belastning for personen resten af livet.

3.2 Hvilke kriterier indgår for tildeling af hjælpemidler og forbrugsgoder?

Hjælpemidler og forbrugsgoder kan bevilges, hvis de:

 • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af nedsat funktionsevne.
 • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.
 • er nødvendig for at borgeren kan udøve et erhverv.

Sagsbehandlingen forud for afgørelsen sker i et tæt samarbejde mellem borger og sagsbehandler. Afgørelsen træffes på baggrund af en individuel og konkret vurdering.

For nogle hjælpemidler vil afgørelsen om berettigelse straks kunne træffes på grundlag af en ansøgning om de helbredsmæssige oplysninger. Dette gælder for eksempel diabeteshjælpemidler og stomihjælpemidler.

I andre ansøgninger er det nødvendigt med en bredere beskrivelse af den nedsatte funktionsevne:

 • På hvilken måde og i hvilket omfang er funktionsevnen nedsat?
 • Hvordan klarer borgeren sin dagligdag?
 • Hvordan ønsker borgeren at klare sin dagligdag?

Det kan være nødvendigt at indhente oplysninger fra andre fagpersoner som for eksempel egen læge, speciallæge, ergoterapeut eller fysioterapeut. Dette sker efter samtykke fra borgeren.

Som loven foreskriver, foretages i den konkrete situation en undersøgelse af, hvilket hjælpemiddel eller forbrugsgode, der er bedst egnet. I kategorien bedst egnet vælges det billigste produkt.

3.4 Hjælpemidler og forbrugsgoder

3.4.1 Hjælpemidler

Hjælpemidler omfatter produkter, der specifikt er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hjælpemidler kan deles op i to former:

Genbrugshjælpemidler som for eksempel kan være:

 • Manuelle kørestole
 • El-kørestole
 • Toilet-badestole
 • Rollator og gangstativer
 • Støttegreb
 • Høretekniske hjælpemidler, for eksempel teleslynger
 • Synshjælpemidler, for eksempel cd-afspiller, lup

Kropsbårne hjælpemidler som for eksempel kan være:

 • Kateterposer
 • Brystproteser
 • Arm- og benproteser
 • Arm- og benskinner
 • Høreapparater
 • Hjælpeudstyr til diabetikere

3.4.2 Forbrugsgoder

Forbrugsgoder omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på et sædvanligt forbrug hos den danske befolkning i almindelighed. Forbrugsgoder omfatter bl.a. el-scooter, indendørs ikke nagelfast gelænder. Hjælp til forbrugsgoder udgør som udgangspunkt 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af pågældende art. Forbrugsgode er ansøgerens ejendom og kan kun ydes, når udgiften er over 500 kr.

3.4.3 Hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidig brug

Der kan udlånes hjælpemidler eller forbrugsgoder til midlertidigt brug, hvis det giver en væsentlig lettelse i dagligdagen eller er nødvendig for, at borgeren kan passe sit arbejde.

Ved midlertidigt nedsat funktionsevne forstås, at der inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold, og at der alene i en tidsafgrænset periode vil være et behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne.

Dette gælder kun, såfremt, der ikke kan ydes hjælp fra andre instanser.

Bevilling af et hjælpemiddel eller forbrugsgode efter §113b ydes som naturalhjælp uden egenbetaling for borgeren. Kommunen betaler således den fulde pris for forbrugsgodet eller hjælpemidlet, som efterfølgende tilhører kommunen. Da hjælpen ydes som naturalhjælp, finder fritvalgsordningen på hjælpemiddelområdet ikke anvendelse.

3.4.4 Allerede anskaffede hjælpemidler eller forbrugsgoder

Der kan normalt ikke ydes hjælp til hjælpemidler eller forbrugsgoder, som borgeren selv har anskaffet, inden der er givet en bevilling.

3.4.5 Sædvanligt indbo

Sædvanligt indbo omfatter produkter, som normalt findes i ethvert hjem, der måtte ønske dette.

Udgiften til sædvanligt indbo må borgeren selv afholde. Hvad, der betegnes som sædvanligt indbo, ændres løbende i takt med den almindelige danske samfundsudvikling. Produkter, som er sædvanligt indbo, kan for eksempel være: elevationsseng, tyngdedyne, trehjulet ladcykel, hvilestole, ståstøttestole, 2-hjulet el-cykel, tablets, tv, mobiltelefon og GPS.

3.4.6 Frit valg af hjælpemidler

Når hjælpemidlet er bevilget, kan borgeren frit vælge leverandør. Vælger borgeren at benytte sig af dette, vil borgeren kun kunne få refunderet den del af udgiften, som svarer til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos en given leverandør.

Det frie valg af leverandør forudsætter, at det hjælpemiddel, borgeren vælger, opfylder samme krav til funktion, som det bevilgede.

Ærø Kommune har indgået indkøbsaftaler på udvalgte genbrugshjælpemidler. På disse hjælpemidler danner indkøbsaftalen grundlag for den refusion, borgeren kan få, hvis vedkommende vælger at anskaffe et hjælpemiddel hos en anden leverandør.

Adgang til frit at vælge leverandør gælder ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som borgeren ønsker selv at anskaffe.

3.5 Levering af hjælpemidler og forbrugsgoder

3.5.1. Hjælpemiddeldepot for genbrugshjælpemidler

Ærø Kommune har eget hjælpemiddeldepot for genbrugshjælpemidler.

Alle genbrugshjælpemidler leveres rengjorte, eftersete og evt. reparerede således, at de er funktionsdygtige og i almindelig præsentabel stand.

3.5.2 Leveringstider af hjælpemidler

Leveringstiden på et bevilget hjælpemiddel er som oftest fra dag til dag, såfremt hjælpemidlet forefindes på depot.

Skal hjælpemidlet bestilles hos leverandør, er leveringstiden afhængig af leverandøren.   

3.5.4 Krav til borgeren

I henhold til retssikkerhedslovens § 11 kan Ærø Kommune anmode borgeren om:

 • at medvirke til at få de oplysninger, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp ansøgeren er berettiget til.
 • og at lade sig undersøge af læge eller medvirke til en vurdering hos anden fagperson, som kan være et led i sagsbehandlingen – for eksempel fysioterapeut for en gangtest.

Personer, som har fået bevilliget hjælpemidler, har pligt til at oplyse kommunen om ændringer i funktionsniveau, der kan have betydning for behovet af det bevilgede hjælpemiddel.

Hvis en borger ikke ønsker at medvirke ved oplysningen af sin sag, træffes en afgørelse på det foreliggende grundlag, og de manglende oplysninger kan resultere i et afslag.

Borgeren afholder selv udgifter, der følger af brug af hjælpemidlet - for eksempel til drift og almindelig vedligeholdelse. Det kan være den første årlige udskiftning af dæk og slange på alle typer af hjælpemidler med luftfyldt hjul (rollator og kørestole).  

3.6 Udlejning af hjælpemidler

Ærø Kommune kan mod betaling yde udlejning af hjælpemidler.

Udlejningen kan ske, såfremt der er ledige hjælpemidler til rådighed på hjælpemiddeldepotet.

Følgende hjælpemidler og produkter udlejes:

 • Transport kørestol
 • El-seng med standard madras
 • Lift inkl. sejl
 • Sengebord
 • Toiletforhøjer/-stativ
 • Badetaburet
 • Toiletbadestol
 • Rollator/gangstativ
 • Rampe
 • Senge-/stoleklodser

4.0 Sagsbehandlingen

4.1. Sagsgangen

Alle ansøgninger bliver gemt i en elektronisk journal.

De sagsbehandlende terapeuter sørger for indsamling af nødvendige oplysninger, inden der træffes en afgørelse.

Ved ansøgninger om hjælpemidler og forbrugsgoder vil der ofte blive foretaget et besøg hos borgeren, inden afgørelse om bevilling eller afslag.

I særlige tilfælde inddrages specialister i forbindelse med afprøvning og tilpasning af hjælpemidler.

Såfremt der indgår oplysninger, som borgeren ikke er bekendt med, og som vægter negativt i afgørelsen, sendes sagen i partshøring hos borgeren, inden der træffes en afgørelse.

Der er differentierede sagsbehandlingstider på hjælpemidler og forbrugsgoder. Disse kan ses på Ærø Kommunes hjemmeside og er politisk godkendte.

4.2. Råd og vejledning

I forbindelse med ansøgningen ligger der en forpligtelse til at yde råd og vejledning til borgeren om muligheden for at få bevilget et hjælpemiddel eller om eventuelle muligheder for anden hjælp enten som supplement eller i stedet for.

5.0 Ansøgning

Ansøgning om hjælpemidler og forbrugsgoder skal foregå digital via MitID på www.borger.dk. Dette gælder både for første gangs ansøgninger og genbevillinger. Borgerservice i Ærø Kommune kan kontaktes, såfremt der er behov for hjælp til at udfylde ansøgningen. Er der særlige forhold, såsom sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer som gør, at borgeren ikke kan søge digitalt, kan Borgerservice i Ærø Kommune kontaktes.

6.0 Kontakt

Såfremt borgeren har brug for rådgivning og vejledning eller har spørgsmål ang. et hjælpemiddel kan hjælpemiddelkontoret kontaktes.

Sundhedshuset

Att: Hjælpemiddelteamet

Sygehusvejen 18, 1.
5970 Ærøskøbing
Telefon: 20517115

Mandag til fredag fra  0:90 til 10:00 

Der kan lægges besked på telefonsvarer.

Denne aflyttes én gang dagligt på alle hverdage.

Ikke personfølsom e-mail: hjaelpemiddelteam@aeroekommune.dk

Personfølsom e-mail: sikkerpost@aeroekommune.dk

7.0 Godkendelse

Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Ærø Kommune September 2023.

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00