Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kommissorium Kommissorium for samarbejde på sundhedsområdet i Region Syd

Kommissorium for samarbejde på sundhedsområdet i Region Syd

Kommissorium

Politisk styregruppe for samarbejde mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark om fælles tiltag på sundhedsområdet

Fremtidens sundhedsvæsen byder på udfordringer vedrørende flere personer med kronisk sygdom, multisygdom, mentale lidelser og flere ældre medicinske patienter. For at håndtere disse udfordringer, er det væsentligt at sikre en styrket sammenhæng og tættere relation mellem aktørerne i sundhedsvæsenet – både politisk, strategisk og i det daglige samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer og i samarbejdet med patienten/borgeren og dennes pårørende.

Ved etableringen af en tværsektoriel politisk styregruppe mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark kan man i fællesskab rammesætte de drøftelser, som skal føre til indretningen af fremtidens sundhedsvæsen på Ærø.

Formålet er at kunne følge udviklingen af det udvidede samarbejde mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark, herunder kommende og allerede igangsatte initiativer.

Opgave og ansvarsbeskrivelse

Den politisktyregruppes opgaver og ansvar er: 

·         At idegenerere forslag til tættere samarbejde og samordning af sundhedstilbud på Ærø med involvering af øens beboere, evt. i form af borgermøder/ workshops eller lignende

·         At godkende forslag til konkrete samarbejdsprojekter samt overordnede tids- og procesplaner samt eventuel økonomi for udvikling af det udvidede samarbejde

·         At følge og understøtte fremdriften i de respektive projekter og sikre overgangen mellem forskellige faser i udviklingen af projekterne

·         At godkende forslag til evaluering af initiativerne, herunder opsamling af erfaringer samt evt. forskning 

De konkrete initiativer i samarbejdet følges i et indsatskatalog.

Beslutninger i den fælles politiske styregruppe vil i visse tilfælde skulle følges op med beslutninger i henholdsvis by- og regionsråd. Styregruppen søger så vidt muligt at indstille fælles oplæg til beslutninger i de respektive politiske organer.

Styregruppen følger de igangsatte initiativer i regi af puljen.

Puljen til udvikling af sundhedsvæsenet på Ærø

Den politiske styregruppe har ligeledes til opgave at behandle indkomne projektansøgninger til puljen udviklingen af sundhedsvæsenet på Ærø og videregive deres anbefalinger for eventuelt finansiering fra puljen til koncerndirektøren i Region Syddanmark. 

Der er som udgangspunkt udvalgt to temaer, som fungerer som overordnet prioriteringsramme for de projekter, der kan ansøges om midler til.

·         Det ene tema omhandler tværsektorielt samarbejde med fokus på den samlede akutfunktion på Ærø og dækker over både det somatiske og psykiatriske område. Formålet er at forebygge indlæggelse og genindlæggelse samt skabe fokus på behandling og pleje i eget hjem og på kommunale akutpladser. 

·        Det andet tema omhandler ulighed i sundhed, herunder samarbejde omkring borgere med psykisk sygdom, der samtidig har somatisk sygdom eller er i risiko for at udvikle en somatisk sygdom. 

Puljen er dannet i forbindelse med, at Ærø Sygehus og den regionale lægevagtsordning overtog vagtforpligtigelsen på Ærø den 1. februar 2021. Omorganiseringen af lægevagtordningen har medført, at der årligt frigives 1.000.000 kr. Regionsrådet har besluttet, at midlerne skal reserveres i pulje, som bruges til udvikling af sundhedsvæsenet på Ærø.

Organisering

Den politiske styregruppe mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark består af følgende medlemmer:

For kommunalbestyrelsen:                                       For regionsrådet:

Peter Hansted, Borgmester (A)

Bo Libergren (V) Regionsrådsformand (V)

Hans Peter Rønn Bolding, Viceborgmester (A)

 Pernille Jensen (V)

Carl Jørgen Heide (P)

Bjarne Nielsen (V)

Iza Alfredsen (V)

Annette Blynel (SF)

Søren Degn Laxy (C)

Sara Darling Berg (A)

Mads Boeberg Hansen (C)

 

 

Region og kommune kan udskifte deres egne medlemmer, såfremt de ønsker det. Der udpeges ikke suppleanter, der deltager ved sygdom eller anden, kortere fravær.

Tidsperspektiv og mødefrekvens

Den politiske styregruppe fungerer, så længe det skønnes, at der er behov for det.

Den politiske styregruppe forventes at mødes to gange årligt.

Styregruppen sekretariatsbetjenes i fællesskab af Ærø Kommune og Region Syddanmark.

Kommissoriet er godkendt i Kultur og Socialudvalget 17. maj 2022 og i Regionsrådet den 20. juni 2022.

Samlet overblik over medlemmer af politisk styregruppe for samarbejde mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark om fælles tiltag på sundhedsområdet fremgår af tabellen nedenfor.

Den administrative styregruppe

Under den politiske styregruppe er der nedsat en administrativ styregruppe, hvor der ligeledes er repræsentanter fra henholdsvis det kommunale- og regionale system.

Formålet med den administrative styregruppe er at sikre fremdriften i det udvidede samarbejde mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark i relation til både allerede igangsatte og kommende initiativer.

Opgave og ansvarsbeskrivelse

Den administrative styregruppes opgaver og ansvar er:

·         At sikre fremdriften i allerede igangsatte og kommende initiativer i det udvidede samarbejde mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark

·         At sikre bruger- og borgerinddragelse i forbindelse med idégenerering til kommende initiativer i relation til det udvidede samarbejde mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark

·         At forestå udarbejdelsen af forslag til konkrete samarbejdsprojekter samt tids- og procesplaner herfor

·         At undersøge og eventuelt igangsætte konkrete samdriftsinitiativer inden for sundhedsområdet

·         At udarbejde forslag til evaluering af initiativer, herunder også opsamling af erfaringer og overvejelser om forskningsprojekter

Overordnede beslutninger i den fælles administrative styregruppe følges ved behov op med beslutninger i den politiske styregruppe og i nogle tilfælde i henholdsvis by- og regionsråd.

Tidsperspektiv og mødefrekvens

Den administrative styregruppe mødes fire gange årligt.

Den administrative styregruppe fungerer, så længe der er nedsat en politisk styregruppe.

Organisering af den administrative styregruppe

Den fælles kommunale-regionale administrative styregruppe mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark består af følgende medlemmer:

Ærø Kommune

Region Syddanmark

Kultur- og Socialdirektør

Lægelig direktør, OUH/Svendborg

Ældre- og sundhedschef, Ærø Kommune

Oversygeplejerske, Afdeling G, OUH/Svendborg samt Sygehusenheden Ærø

Chef for Job- og Voksencenter, Ærø Kommune

Oversygeplejerske, Afdeling G, OUH/Svendborg samt Sygehusenheden Ærø

Leder af Sundhed og Forebyggelse, Ærø Kommune

Økonomi og planlægningschef, Psykiatri i Region Syddanmark

Chef for Handicap og Psykiatri, Ærø Kommune

Afdelingschef, Praksisafdelingen, Region Syddanmark

Repræsentant fra Almen praksis, Ærø

Afdelingschef, Afdelingen for Tværsektorielt Samarbejde

Chefkonsulent, Afdelingen for Tværsektorielt Samarbejde

Konsulent, Afdeling for Tværsektorielt Samarbejde

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00