Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kommissorium Kommissorium for Lokalplan 8-2A udvalget

Kommissorium for Lokalplan 8-2A udvalget

Formål

Lokalplan 8-2A-udvalget er nedsat i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 2 af 04.01.2018 om kommunernes styrelse § 17 stk. 4.

Udvalget fungerer som sparringspartner for administrationen i forhold til efterlevelse af intentionerne i Lokalplan 8-2A for Marstal indre by

Opgaver

Udvalgets opgave er at vurdere nuancerne i den enkelte sag i forhold til lokalplanens skrevne ord. I sager hvor et byggeri, en restaurering eller en ombygning ikke tydeligt kan sammenholdes med lokalplanens skrevne ord, er det udvalgets opgave, i samarbejde med administrationen, at vurdere det enkelte projekt i forhold til lokalplanene intentioner.

Det gælder også i forhold skiltning på facader.

Udvalget er desuden høringspart, når andre kommunale planforslag omhandler fysiske forhold indenfor Lokalplan 8-2A’s område.

Udvalgets medlemmer kan på eget initiativ rejse sager til udvalgets behandling, såfremt sagen vedrører forhold omfattet af Lokalplanens formåls- og anvendelsesparagraffer.

Kompetencer

Udvalget har ikke selvstændig beslutningskompetence.

Udvalget har alene en vejledende funktion for Ærø Kommune, som har myndighedskompetencen ved afgørelse af de enkelte sager, som forelægges udvalget.

I tilfælde af, at sagen er principiel eller administrationen ikke ser sig i stand til at træffe en egen beslutning i henhold til den gældende kompetenceplan, forelægges sagen til fagudvalgets afgørelse.

Kompetencen skal udøves i henhold til de gældende forvaltningsmæssige principper vedrørende inhabilitet. Udvalgets arbejde er omfattet af Offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Vedtagelsespåtegning

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. februar 2018.

Udvalgets sammensætning

Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer af sin midte til udvalget. De pågældende skal være medlem af fagudvalget.

Derudover består udvalget af:

1 medlem udpeget af Foreningen Snorren

1 medlem udpeget af Marstal Søfartsmuseum

Udvalget kan derudover selv udpege en repræsentant med interesse i bevaringen af Marstal by. Det kan være en beboer i Marstal, en person med særlige viden om bygningsbevaring, eller en person fra en forening, som ikke har en fast repræsentant i udvalget. Vedkommende har stemmeret på møderne.

Der indkaldes ikke suppleanter til møderne i tilfælde af et medlems fravær.

Valgperioden følger som udgangspunkt kommunalbestyrelsens valgperiode. Udvalgsmedlemmer, som ikke er valgt af kommunalbestyrelsen kan dog løbende lade sig udskifte, såfremt organisationerne giver meddelelse herom.

Konstituering

Udvalget konstituerer sig med en formand og en næstformand i sit første møde.

Møder

Der afholdes 4 møder årligt.

Møderne er ikke åbne for offentligheden.

Mødeplan for det efterfølgende år godkendes hvert år af udvalget på et møde i årets sidste kvartal. Mødeplanen indgår i kommunens egen mødeplan og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Der kan afholdes telefonmøder eller møder pr. mail, såfremt en sag kræver en hurtig afgørelse. Sagen behøver ikke efterfølgende behandling på et ordinært møde.

Udvalget er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Sekretærfunktion

Teknisk Afdeling fungerer som sekretær for udvalget.

Sekretæren udarbejder dagsorden for alle møder og skriver referat af møderne. Dagsordenen skal være udsendt til udvalgets medlemmer senest 4 dage før mødets afholdelse.

Sekretæren sikrer sammenhængen til den videre myndighedsbehandling af sagen, herunder sagsforberedelse såfremt sagen kræver politisk behandling.

Vedtagelsespåtegning

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. februar 2018.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00