Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Politikker, strategier og planer Kommissorium Kommissorium for Bygningsforbedringsudvalget

Kommissorium for Bygningsforbedringsudvalget

Formål

Bygningsforbedringsudvalget er nedsat i medfør af Lovbekendtgørelse 1228 af 03.10.2016 om byfornyelse og udvikling af byer, Byfornyelsesloven, med efterfølgende ændringer.

Bygningsforbedringsudvalget har til formål at varetage kommunalbestyrelsens beføjelser i henhold til lovbekendtgørelsens kapitel 4 om bygningsforbedring af ejerboliger og andelsboliger.

Opgaver

Bygningsforbedringsudvalget fordeler byfornyelsesmidler for Ærø Kommune i henhold til det til enhver tid fastsatte budget for året.

Midlerne tilstræbes fordelt ligeligt på årets møder.

Ansøgninger, som opfylder de objektive kriterier for at opnå tilskud, men ikke kan imødekommes på året 1. møde, overføres automatisk til årets næste møde. Ansøgninger, som ikke kan imødekommes når årets budget er opbrugt, bortfalder automatisk.

Der fastsættes en frist på 1 år fra tilsagn er meddelt til arbejdet skal være udført, og kan afregnes. Uforbrugte midler tilføres bygningsforbedringsudvalgets budget, og kan disponeres herefter.

Der er tale om begrænsede midler, som kan tildeles efter følgende præmisser:

 • Bygningen er omfattet af en bygningsregistrant, som angiver bygningens bevaringsværdi i henhold til SAVE systemet
 • Bygningen er individuelt vurderet efter SAVE systemet.
 • SAVE værdien skal være angivet til at være 1 til 4.
 • Der kan gives tilskud til restaurering, og udskiftning, af døre, vinduer og træporte.
 • Der kan gives tilskud til forsatsvinduer.
 • Der kan gives tilskud til fjernelse af plastmaling fra facader og genoppudsning med henblik på efterfølgende behandling med kalk eller silikatmaling.
 • Der kan gives tilskud til renoveringen eller rekonstruktion af gesimser, skorstenspiber o.l.
 • Der kan gives tilskud til facadearbejder på klimaskærmen.
 • Der kan gives tilskud til indfarvning af tagrygning.
 • Der kan gives tilskud til restaurering af bindingsværk.
 • Der kan gives tilskud til udskiftning af tagrender udført i plast til tagrender udført i zink.
 • Der kan gives tilskud til ændring af udvendige trapper fra beton til natursten, herunder også til smedede trappegelændre af jern.
 • Der kan gives tilskud til udskiftning af tagvinduer fra træ- til støbejernsvinduer.
 • Der kan gives tilskud til vedligehold og udskiftning af zinktage på tårne og karnapper.
 • Der er opnået godkendelse af anlægsopgaven af lokalplanudvalget, såfremt et sådan findes.

Der ydes ikke tilskud til:

 • Fredede ejendomme.
 • Indkøb af maling, eller materialeindkøb i øvrigt.
 • Kitning og almindelig vedligehold af vinduer, døre etc.
 • Restaurering af tage.
 • Udskiftning af vinduer i tagfladen.
 • Vedligehold af tagrender.
 • Hegn og plankeværk.
 • Belægningsarbejder.
 • Almindelig bygningsvedligehold.
 • El-arbejde.
 • Renovering eller opførelse af haveskure.
 • Nedrivninger.

Tilskudsprocenten fastsættes i hvert enkelt tilfælde af bygningsforbedringsudvalget og udgør som udgangspunkt 20 til 50 % af udgiften til et givent støtteberettiget projekt. Den maximale tilskudsprocent må ikke overstige 75.

Beløbet beregnes på baggrund af et skriftligt tilbud incl. moms fra en håndværksvirksomhed.

Kompetencer

Udvalget har kompetence til at træffe beslutning på kommunalbestyrelsens vegne i henhold til Byfornyelseslovens kapitel 4.

Kompetencen er ikke overdraget for så vidt angår lovens §§ 38 a og 38 b omhandlende forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse.

Kompetencen skal udøves i henhold til de gældende forvaltningsmæssige principper, herunder reglerne om inhabilitet, samt i respekt for det gældende budget. Udvalgets arbejde er desuden omfattet af Offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

I tilfælde af, at sagen er principiel eller byfornyelsesudvalget ikke ser sig i stand til at træffe en egen beslutning i henhold til den gældende kompetenceplan, forelægges sagen til fagudvalgets afgørelse.

Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer for bygningsforbedringsudvalgets virksomhed.

Kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed for udvalget og påser, at udvalgets virksomhed og regnskabsforhold overholder Byfornyelseslovens regler.

Bygningsforbedringsudvalget tegnes af formand og sekretær.

Udvalgets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed

Vedtagelsespåtegning

Således godkendt af kommunalbestyrelsen den 28. februar 2018.

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00